Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

advertisement
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
na realizację badania ewaluacyjnego on going programu PFRON
„Aktywny samorząd”
I.
Nazwa i adres Zamawiającego
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa
tel.: (0-22) 50 55 500
II.
Tryb udzielania zamówienia
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),
zwanej dalej ustawą.
III.
Określenie przedmiotu zamówienia
1. W ramach zamówienia Wykonawca(y) zrealizuje(ją) badanie ewaluacyjne on going pilotażowego
programu PFRON „Aktywny samorząd”.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
3. Kod zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 79315000-5 (Usługi badań
społecznych).
IV.
Oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V.
Oferty wariantowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
VI.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
VII. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: do 155 dni od dnia zawarcia umowy.
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
1
VIII. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu
spełniania tych warunków.
oraz opis sposobu dokonywania oceny
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniający warunki, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy i określone w pkt 2.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego
zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ,
2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia tzn.:
Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie
co najmniej 3 usługi polegające na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego on going lub mid
term lub ex-post o wartości co najmniej 80.000 zł każde,
2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia tzn.:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował:
2.3.1. co najmniej 3 osobami legitymującymi się wyższym wykształceniem (co najmniej tytułem
magistra) i kwalifikacjami pozwalającymi należycie wykonać przedmiot zamówienia, to
znaczy:
a) osobą, która przy realizacji zamówienia będzie kierownikiem badania, która pełniła rolę
kierownika badania w co najmniej 3 badaniach ewaluacyjnych on going lub mid term
lub ex-post,
b) osobą, która przy realizacji zamówienia będzie metodologiem, która pełniła rolę
metodologa w co najmniej 3 badaniach ewaluacyjnych on going lub mid term lub expost,
c) osobą, która brała udział w co najmniej 3 badaniach ewaluacyjnych on going lub mid
term lub ex-post.
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
2
2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego
zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania im do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły
“spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Z treści załączonych
oświadczeń i dokumentów winno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki.
IX.
1.
Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy do oferty załączyć następujące
dokumenty:
1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik nr 4
do SIWZ.
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2.
Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt 2 rozdziału VIII SIWZ należy do oferty
załączyć następujące dokumenty:
2.1. Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert,
a
jeżeli
okres
prowadzenia
działalności
jest
krótszy
–
w
tym
okresie,
wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Wykaz należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.
Za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego
w pkt 2.2 rozdziału VIII SIWZ, tj. 3 usługi polegające na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego on
going lub mid term lub ex-post o wartości co najmniej 80.000 zł każde.
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
3
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:
a) poświadczenie lub dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług,
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). Jeśli Wykonawca
składa
oświadczenie,
zobowiązany
jest
podać
przyczyny
braku
możliwości
uzyskania
poświadczenia.
W przypadku gdy Zamawiający (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) jest
podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, o których mowa
w pkt a) i b).
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane
należycie budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu
wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane,
o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
2.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzające spełnienie
warunku opisanego w rozdziale VIII pkt 2.3. SIWZ (wg wzoru – Załącznik nr 6 do SIWZ).
2.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3
do SIWZ.
3.
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej ( wg. wzoru stanowiącego
Załącznik nr 7 do SIWZ).
4.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale VIII pkt. 2 polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia to Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu
do tych podmiotów dokument wymieniony w pkt 1.1. i pkt. 1.2. Ponadto w celu oceny, czy Wykonawca
będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów w szczególności dotyczących:
-
zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
4
-
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu
zamówienia,
-
charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
-
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.
UWAGA:
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentu, o którym mowa:
5.1 w pkt 1.2 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości-wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.2 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
X.
Informacja dla Wykonawców, którzy wspólnie składają ofertę (spółki cywilne/konsorcja).
1. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z Wykonawców musi złożyć
dokumenty, o których mowa w pkt 1.1, 1.2 i 3 rozdziału IX
SIWZ, oświadczenie wymienione
w rozdziale IX pkt 2.3 SIWZ (Załącznik nr 3 do SIWZ) może być złożone przez każdego z tych
Wykonawców (na jednym dokumencie pieczęcie i podpisy wszystkich Wykonawców) lub przez
pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2. Dokumenty wymienione w rozdziale IX pkt 2.1, 2.2, SIWZ
winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawca lub Wykonawcy, którzy spełniają wymagane
warunki łącznie.
2. Wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego
zamówienia.
3. W związku z faktem, iż wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana
do ustanowionego
przez
Wykonawców
pełnomocnika
należy
podać
adres
pełnomocnika,
na jaki ma być wysyłana korespondencja.
4. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika powinno jednoznacznie określać postępowanie,
do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
5
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i być podpisane przez każdego
z nich.
5. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez notariusza) i będzie tożsame z pełnomocnictwem do podpisywania oferty,
o którym mowa w pkt 6 rozdziału XV SIWZ.
Sposób udzielania wyjaśnień.
XI.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy
udzielonych
wyjaśnień,
Zamawiający
może
udzielić
wyjaśnień
albo
pozostawić
wniosek
bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
Zapytanie należy kierować na numer faksu (022) 50 55 275 lub pisemnie. W przypadku,
gdy Wykonawca wybierze formę pisemną, zapytanie należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem:
„PILNE – ZAPYTANIE DO KOMISJI PRZETARGOWEJ na realizację badania ewaluacyjnego on going
pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd” i przesłać na adres:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II nr 13
Kancelaria – parter
2. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania oraz zamieści na stronie internetowej,
na której zamieszczona została SIWZ.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której
zamieszczona została SIWZ. Zmiana może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak
i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w niniejszym postępowaniu.
XII. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.
Informacji na temat niniejszego postępowania udziela w godz. 9.00 - 15.00, pn.- pt.:

w zakresie przedmiotu zamówienia: Marian Anasz tel. (22) 50 55 684,

w zakresie przebiegu postępowania: Monika Bartold tel. (22) 50 55 256,

fax. (22) 50 55 275
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
6
XIII.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
najpóźniej przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem podpisania umowy.
2. Wartość zabezpieczenia wyniesie 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach:
 w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy:
BGK I o/Warszawa 68 1130 1017 0019 9361 9020 0005
z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
– przetarg nieograniczony na realizację badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu
PFRON „Aktywny samorząd””
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 gwarancjach bankowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku
bankowym i zostanie zwrócone wraz z odsetkami naliczonymi według umowy wynikającej z rachunku
bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, gwarancja powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub
poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) dokładne przytoczenie nazwy niniejszego postępowania,
c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
d) kwotę gwarancji lub poręczenia,
e) zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty
gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
f) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
g) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
7
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści
art. 94 ust. 3 ustawy.
7. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy.
8. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach wymienionych
w art. 148 ust 1 ustawy.
9. Zwrot kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje na zasadach określonych
w art. 151 ust. 1 ustawy w terminie do 30 dni od dnia zrealizowania umowy.
XIV. Termin związania złożoną ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
2. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza termin związania ofertą do czasu
ogłoszenia orzeczenia.
XV. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi być przedstawiona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i odpowiadać treści
niniejszej Specyfikacji.
2. Ofertę stanowi:
- wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SIWZ),
- pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane).
- „Propozycja
merytoryczna
badania”
(Załącznik
nr
2a
do
SIWZ)
-
zawierająca
co najmniej następujące elementy:
a) koncepcję badania, w tym listę pytań badawczych oraz propozycję wskaźników,
b) metodologię realizacji badania, w tym proponowane techniki i narzędzia badawcze oraz opis
sposobu doboru prób badawczych wraz z uzasadnieniem.
Propozycja merytoryczna badania musi zapewnić realizację celu badania.
3. Wraz z ofertą należy załączyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX SIWZ.
4. Wielkość załączników do SIWZ może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak zaleca się,
aby układ graficzny, treść formularza i opisy poszczególnych wierszy i kolumn pozostawić bez zmian.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym
dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
8
6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów załączonych do oferty.
7. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX SIWZ są składane w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną
pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów,
na zasoby których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez tego Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8. Wszelkie skreślenia, poprawki, których w ofercie dokonał Wykonawca muszą być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
11. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
12. Wskazane jest, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem
sytuacji opisanej w pkt 13, a informacja o ilości stron zamieszczona w treści oferty.
13. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wskazane jest, aby informacje te były
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane.
Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie ustawy i innych
przepisów.
14. Wszystkie strony oferty oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX SIWZ,
powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
15. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w dwóch zamkniętych opakowaniach,
uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowania powinny być
oznaczone pełną nazwą (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres
podany w rozdziale I SIWZ oraz obydwa opisane:
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
9
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na realizację badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny samorząd”
(nie otwierać przed dniem 12.09.2013 r., godz. 13:30)
16. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą
obciążały Wykonawcę.
17. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
lub ją wycofać. Zmiany lub decyzja o wycofaniu winny być doręczone Zamawiającemu, pod rygorem
nieważności, na piśmie, opakowane tak jak oferta i oznaczone wyrazem: „ZMIANA”/ „WYCOFANIE”,
przed upływem terminu składania ofert wraz z oświadczeniem o wprowadzeniu zmian, bądź wycofaniu
oferty. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty
po upływie terminu składania ofert.
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
XVI. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II nr 13
Kancelaria – parter
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.09.2013 r. do godz. 13:00.
XVII. Otwarcie i weryfikacja ofert.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2013 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego,
pod adresem:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II nr 13
sala konferencyjna, pokój 907
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny
oferty.
4. Otwarcie ofert, a następnie ich badanie i ocena zostaną dokonane przez Komisję przetargową.
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
10
5. W toku dokonywania oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
oraz badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich oświadczeń i dokumentów oraz treści ofert.
6. Zamawiający dokona kwalifikowania Wykonawców na podstawie art. 24 ustawy w oparciu,
m. in. o wymagane dokumenty rozdziału IX SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia, a następnie na
podstawie badania ofert w oparciu o art. 89 ustawy.
7. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności
wskazane w art. 24 ust. 1, ust. 2 i art. 24b ust. 3 ustawy.
8. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89
ustawy.
9. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert
określonymi w SIWZ.
XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1.
Cena brutto oferowana za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale III
SIWZ oraz Załączniku nr 1 do SIWZ, powinna być umieszczona na formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
2.
Podana w ofercie cena będzie w wysokości brutto i będzie obejmować kwotę z tytułu przeniesienia
autorskich praw majątkowych i pokrewnych, w zakresie określonym w Załączniku nr 8
do SIWZ.
3.
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia
określonego w rozdziale III SIWZ oraz Załączniku nr 1 do SIWZ, w tym podatek
od towarów i usług VAT.
4.
Cena określona przez Wykonawcę jest ostateczna, nie będzie podlegała negocjacjom i zostanie ustalona
na cały okres trwania umowy.
5.
Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz
wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
XIX. Informacje dotyczące walut obcych.
Zamawiający nie przewiduje stosowania w rozliczeniu walut obcych.
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
11
XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty.
1.
przy
wyborze
oferty,
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1.1)
kryterium: cena „C”- 40% = 40 pkt
1.2)
kryterium: ocena merytoryczna „M”– 60% = 60 pkt
Ad. 1.1) kryterium: cena „C”- 40% = 40 pkt
będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto wykonania całości zamówienia podanej przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ). Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona
na podstawie poniższego wzoru:
C=
najniższa oferowana cena spośród
rozpatrywanych ofert
cena ocenianej oferty
x 40 pkt
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 40 pkt.
Ad. 1.2) kryterium: ocena merytoryczna „M”– 60% = 60 pkt
będzie rozpatrywane na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę „Propozycji merytorycznej
badania”(Załącznik nr 2a do SIWZ). Wykonawca w propozycji merytorycznej badania winien uwzględnić
wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia) oraz wykazać, że proponowana przez niego koncepcja badania oraz metodologia
realizacji badania umożliwi realizację celu badania i jest adekwatna do przedmiotu badania.
W ocenie pod uwagę będą brane następujące elementy:
a) podkryterium koncepcja badania (MK), tj.
-
kompleksowość i przydatność badawcza zaproponowanej koncepcji z punktu widzenia celu badania
(MK1) – od 0 do 13 pkt,
-
lista pytań badawczych (MK2) – od 0 do 20 pkt,
Komisja oceni trafność i niepowtarzalność każdego pytania badawczego.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
MK2 =
liczba trafnych i niepowtarzalnych pytań
badawczych w ocenianej ofercie
najwyższa liczba trafnych i
niepowtarzalnych pytań badawczych spośród
rozpatrywanych ofert
x 20 pkt
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 20 pkt.
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
12
-
propozycja adekwatnych (z uwagi na cele i założenia teoretyczne badania) wskaźników (MK3) – od
0 do 7 pkt,
W ramach podkryterium koncepcja badania (MK) można maksymalnie uzyskać 40 punktów.
MK = MK1 + MK2 + MK3
b) podkryterium metodologia realizacji badania (MM) tj.:
-
trafność zaproponowanych technik i narzędzi z punktu widzenia celów badania (MM1) - od 0 do 10
pkt,
- propozycja doboru prób badawczych (MM2) – od 0 do 10 pkt
W ramach podkryterium metodologia realizacji badania (MM) można maksymalnie uzyskać 20 punktów.
MM = MM1 + MM2
2. Ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma liczby punktów
przyznanych w każdym z podkryteriów w ramach kryterium oceny merytorycznej oraz liczby punktów
przyznanych w kryterium cena. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
XXI. Udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SIWZ
warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert.
2. W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
3. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
4. Informacje, o których mowa w pkt 3 ppkt a) Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz
tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
13
XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
1. Warunki na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zostały przedstawione w istotnych dla
stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego (Załącznik nr 8 do SIWZ).
2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany umowy. Zmiany będą dokonywane zgodnie
z przepisem art. 144 ustawy.
3. W zawartej umowie zmianie może ulec:
a) wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, z zastrzeżeniem iż osoby te muszą posiadać
wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zgodne z warunkiem udziału Wykonawców
w postępowaniu określonym w rozdziale VIII pkt 2.3.1 SIWZ.
b) termin wykonania badania - w uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy ani im zapobiec, może on zostać wydłużony maksymalnie
o 30 dni,
c) wynagrodzenie
za
wykonanie
przedmiotu
umowy
na
warunkach,
o
których
mowa
w § 4 ust. 2 Umowy lub § 7 ust. 3,
d) zakres podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego. Możliwe jest powierzenie
podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niż wskazany w ofercie Wykonawcy, a także
możliwa jest zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile jest to zgodne
z postanowieniami SIWZ w zakresie warunku postawionego osobom bezpośrednio wykonującym
zamówienie.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą
zmianę zawierającego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wpływu zmiany na wykonanie umowy.
5. Dokonanie zmian, o których mowa w pkt. 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
14
XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
1.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy –
Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem VI – środki ochrony
prawnej ustawy Pzp. Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy Pzp.
2.
3.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
–
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
–
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
–
odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym
za
pomocą
ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu.
5.
Terminy wniesienia odwołania:
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie: 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej lub 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym Wykonawca powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. Jeżeli Zamawiający uzna
zasadność przekazanej informacji, powtórzy czynność lub dokona czynności zaniechanej oraz
poinformuje o tym fakcie Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
15
XXIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
W postępowaniu obowiązuje forma porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
za pomocą faksu. Zawsze, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy, dopuszczalna jest forma pisemna. Numer faksu
Zamawiającego oraz osoby do kontaktu - jak w rozdziale XII SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza
porozumiewania się drogą elektroniczną.
XXV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przed podpisaniem
umowy w sprawie zamówienia publicznego do dostarczenia Zamawiającemu w terminie:
1. najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na podpisanie umowy – w przypadku wyboru
oferty Wykonawców występujących wspólnie, umowę regulującą ich współpracę,
2. najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na podpisanie umowy, dokumentu wskazującego
osoby uprawnione do podpisania umowy wraz z dokumentami uprawniającymi do podpisania umowy,
o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
3. na 2 dni przed zawarciem umowy wycenę usług będących przedmiotem zamówienia sporządzonym
zgodnie z ofertą Wykonawcy na podstawie Załącznika nr 1 do SIWZ. Niedopełnienie powyższego
obowiązku będzie skutkować odstąpieniem od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy,
4. najpóźniej przed zawarciem umowy, potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem od czynności
zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
XXVI. Załączniki do SIWZ
Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
Załącznik nr 1 -
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 -
Formularz ofertowy
Załącznik nr 2a -
Propozycja merytoryczna badania
Załącznik nr 3 -
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 -
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 5 -
Wykaz wykonanych głównych usług
Załącznik nr 6 -
Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
16
Załącznik nr 7 -
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
Załącznik nr 8 -
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
w sprawie zamówienia publicznego
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
17
Załącznik nr 1 do SIWZ/
Załącznik nr 1 do Umowy
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Realizacja badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”
1. CEL ZAMÓWIENIA
Celem ewaluacji jest uzyskanie oceny dotyczącej przebiegu i wyników pilotażowego programu PFRON
Aktywny samorząd. Badanie dotyczy pierwszego roku funkcjonowania programu, tj. roku 2012.
Raport z badań powinien:
- ustalać stan w zakresie stopnia wdrożenia, skuteczności oraz jakości i efektów programu,
- identyfikować główne uwarunkowania tego stanu,
- przedstawiać charakterystykę i ocenę przebiegu programu.
Cel badania obejmuje także wypracowanie rekomendacji dotyczących warunków, czynników oraz metod
sprzyjających poprawie efektywności programu i sprawnej jego realizacji.
2. INFORMACJA O PROGRAMIE
2.1. Realizowany od kwietnia 2012 r. pilotażowy program PFRON po nazwą Aktywny samorząd ma ułatwić
władzom powiatowym efektywne rozwiązywanie występujących w lokalnych społecznościach problemów
osób niepełnosprawnych oraz stworzyć dogodniejsze warunki dla integracji osób niepełnosprawnych.
Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Program nakierowany jest na likwidację barier ograniczających społeczne i
zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.
2.2. Celem głównym (ogólnym) programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
2.3. Pięć celów szczegółowych programu zdefiniowano następująco:
1) przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych
ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
18
2) przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w
utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier
transportowych,
3) umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów
wspierających ich zatrudnienie,
4) poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez
podwyższanie kwalifikacji,
5) wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników
lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.
2.4. Program ma charakter ogólnokrajowy i wieloletni. Czas trwania programu nie został sprecyzowany,
termin jego zakończeniu ma zostać wyznaczony decyzją Rady Nadzorczej PFRON. Adresatami programu są
przede wszystkim osoby niepełnosprawne, ale także kadra samorządów oraz organizacji pozarządowych.
Przewidywane przez program formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych mają charakter dofinansowania
do zakupu dóbr i usług umożliwiających tym osobom wzrost samodzielności oraz rozwój ich aktywności
społecznej i zawodowej. Program posiada trzy moduły precyzujące obszary działania programu, stosowane
formy wsparcia oraz adresatów.
2.5. Moduł I dotyczy likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną oraz zawodową i obejmuje
następujące obszary i zadania:
Obszar wsparcia
Obszar A - likwidacja bariery
transportowej.
Zadanie 1: pomoc w zakupie i
montażu oprzyrządowania do
posiadanego samochodu.
Uwaga: w 2012 roku zadanie
realizowano jako Obszar A
Obszar A - likwidacja bariery
transportowej.
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu
prawa jazdy kategorii B;
Uwaga: w 2012 roku zadanie
realizowano jako Obszar E
Adresaci
- znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności lub orzeczenie o
niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności
zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu,
- znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu ruchu,
Formy wsparcia
Dofinansowanie zakupu i montażu
oprzyrządowania do posiadanego
samochodu.
Maksymalna kwota dofinansowania
5000 zł.
Wkład własny: 15%
Dofinansowanie lub refundacja
kosztów uzyskania prawa jazdy
kategorii B, w szczególności:
– kursu i egzaminów na prawo jazdy
kategorii B,
oraz w przypadku kursu poza
miejscowością zamieszkania:
- zakwaterowania, wyżywienia w
okresie trwania kursu,
- dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z
kursu),
Maksymalna kwota dofinansowania
2100 zł, w tym: 1500 zł na koszty
kursu i egzaminu oraz 600 zł na
pozostałe koszty.
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
19
Obszar B - likwidacja barier w
dostępie do uczestniczenia w
społeczeństwie informacyjnym.
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania
- znaczny stopień niepełnosprawności
lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności
zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych
lub narządu wzroku,
Wkład własny: 25%
Dofinansowanie zakupu sprzętu
elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania.
Maksymalna kwota dofinansowania
dla osób niewidomych – 30 000 zł (na
urządzenia brajlowskie 20 000 zł).
Dla pozostałych osób z orzeczeniem
wydanym z powodu dysfunkcji
wzorku – 10 000 zł
Uwaga: w 2012 roku zadanie
realizowano jako Obszary B1, B2,
B3
Dla osoby z dysfunkcją obu kończyn
górnych oraz pozostałych adresatów
obszaru – 5 000 zł
Wkład własny: 10%
Obszar B1 (2012 r.) – pomoc w
zakupie specjalistycznego sprzętu
komputerowego wraz z
oprogramowaniem
Obszar B2 (2012 r.) – pomoc w
zakupie urządzeń lektorskich,
Obszar B3 (2012 r.) – pomoc w
zakupie urządzeń brajlowskich
Obszar B - likwidacja barier w
dostępie do uczestniczenia w
społeczeństwie informacyjnym.
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń
w zakresie obsługi nabytego w
ramach programu sprzętu
elektronicznego oraz
oprogramowania.
- znaczny stopień niepełnosprawności
lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności
zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych
lub narządu wzroku,
- znaczny stopień niepełnosprawności
lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności
zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych
lub narządu wzroku,
- znaczny stopień niepełnosprawności
lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności
zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu wzroku,
- znaczny stopień niepełnosprawności
lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności
zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych
lub narządu wzroku,
Uwaga: w 2012 roku zadanie
realizowano jako Obszar
B4 dofinansowanie szkoleń w zakresie
obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu
komputerowego
i
oprogramowania
lub
urządzeń
lektorskich albo brajlowskich.
Obszar C – likwidacja barier w
poruszaniu się;
Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka
inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym.
Uwaga: w 2012 roku zadanie
realizowano jako Obszar C
Obszar C – likwidacja barier w
poruszaniu się;
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu
Dofinansowanie zakupu
specjalistycznego sprzętu
komputerowego wraz z
oprogramowaniem,
Maksymalna kwota dofinansowania 5000 zł
Wkład własny: 10%
Dofinansowanie zakupu urządzeń
lektorskich,
Maksymalna kwota dofinansowania –
5000 zł
Wkład własny: 10%
Dofinansowanie zakupu urządzeń
brajlowskich,
Maksymalna kwota dofinansowania 12000 zł
Wkład własny: 5%
Dofinansowanie szkoleń w zakresie
obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i
oprogramowania,
Maksymalna kwota dofinansowania
Dla osoby głuchoniewidomej – 4000
zł (w 2012 r. – 1500 zł)
Dla pozostałych adresatów obszaru –
2000 zł (w 2012 r. – 1500 zł)
Wyjątkowo, gdy poziom dysfunkcji
wymaga większej liczby godzin –
możliwość zwiększenia kwoty
dofinansowania o 100%
- znaczny stopień niepełnosprawności
lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności
zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcje uniemożliwiające
samodzielne poruszanie się za
pomocą wózka inwalidzkiego o
napędzie ręcznym,
- znaczny stopień niepełnosprawności
lub orzeczenie o niepełnosprawności,
Wkład własny nie wymagany.
Dofinansowanie zakupu wózka
inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym,
Maksymalna kwota dofinansowania
7000 zł z możliwością zwiększenia
do 20 000 zł (w 2012 r. do 14000 zł)
gdy to uzasadnione i potwierdzone
opinią eksperta.
Wkład własny: 10%
Dofinansowanie lub refundacja
kosztów utrzymania sprawności
technicznej posiadanego wózka
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
20
sprawności technicznej posiadanego
wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym.
inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym.
Maksymalna kwota dofinansowania 2000 zł (w 2012 r. – 3000 zł)
Uwaga: w 2012 roku zadanie
realizowano jako Obszar D
Obszar C – likwidacja barier w
poruszaniu się;
Zadanie 3 – pomoc w zakupie
protezy kończyny (na III lub IV
poziomie jakości)
Uwaga: zadanie wprowadzono do
programu w 2013 r.
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub
zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta
PFRON stabilność procesu
chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta
PFRON rokowania uzyskania
zdolności do pracy w wyniku
wsparcia udzielonego w programie,
Wkład własny nie wymagany.
– dofinansowanie zakupu protezy
kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne,
– refundacja kosztów dojazdu
adresata programu na spotkanie z
ekspertem PFRON lub kosztów
dojazdu eksperta PFRON na
spotkanie z adresatem programu,
Maksymalna kwota dofinansowania
protez:
- ręki – 9000 zł
- przedramienia - 20 000 zł
- ramienia i wyłuszczenia stawu
barkowego -26 000 zł
- na poziomie podudzia – 14 000 zł
- na wysokości uda – 20 000 zł
- uda i wyłuszczenia w stawie
biodrowym -25 000 zł
Istnieje możliwość zwiększenia
kwoty w uzasadnionych
(osiągnięciem zdolności do pracy)
przypadkach, potwierdzonych opinią
eksperta
Obszar C – likwidacja barier w
poruszaniu się;
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu
sprawności protezy kończyny (na III
lub IV poziomie jakości)
Uwaga: zadanie wprowadzono do
programu w 2013 r.
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub
zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta
PFRON stabilność procesu
chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta
PFRON rokowania uzyskania
zdolności do pracy w wyniku
wsparcia udzielonego w programie,
Wkład własny: 10%
- dofinansowanie lub refundacja
kosztów utrzymania sprawności
technicznej posiadanej protezy
kończyny,
– refundacja kosztów dojazdu
adresata programu na spotkanie z
ekspertem PFRON lub kosztów
dojazdu eksperta PFRON na
spotkanie z adresatem programu (do
200 zł),
Maksymalna kwota dofinansowania:
do 30% kwot, o których mowa w
zadaniu 3
Obszar D – pomoc w utrzymaniu
aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby
zależnej
Uwaga: w 2012 roku zadanie
realizowano jako Obszar F
- znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli opiekuna prawnego
dziecka.
Wkład własny: 10%
Dofinansowanie lub refundacja
kosztów opieki nad osobą zależną
(opłata za pobyt dziecka w żłobku lub
przedszkolu albo inny koszt
zapewnienia opieki nad dzieckiem).
Maksymalna kwota dofinansowania
200 zł miesięcznie na jedną osobę
zależną, jednak nie więcej niż 2200 zł
w ciągu roku.
Wkład własny: 15%
2.6. Moduł II dotyczy udzielania finansowej pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
(moduł wprowadzono do programu w 2013 r.).
2.7 Moduł III dotyczy szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki
niepełnosprawności (moduł wprowadzono do programu w 2013 r.).
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
21
2.8. Realizatorem programu w module I i II są samorządy powiatowe. Moduł III jest realizowany przez
PFRON w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Tekst programu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl.
2.9. Podstawowe dane o realizacji programu w 2012 r.
W 2012 r. w pilotażowym programie Aktywny samorząd udział wzięły 374 powiaty. Z powodu uruchomienia
programu w kwietniu samorządy uczestniczące w programie wykorzystały tylko 49% zaplanowanych
środków. Łącznie złożono 10 288 wniosków na kwotę 58 012 tys. złotych. Dofinansowanie w łącznej
wysokości 36 698 tys. uzyskały 7284 wnioski, które zakwalifikowano jako spełniające wymogi formalne i
merytoryczne. Strukturę wydatkowanych środków przedstawiono w poniższej tabeli:
Obszar / zadania
Obszar A - likwidacja bariery transportowej.
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania
do posiadanego samochodu.
Obszar A - likwidacja bariery transportowej.
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;
Uwaga: w 2012 roku zadanie realizowano jako Obszar E
Liczba
zrealizowanych
wniosków
Dofinansowanie
udział w
łącznej kwocie
w tys. zł
dofinansowania
[%]
389
1534,3
4,18
224
280,4
0,76
Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia
w społeczeństwie informacyjnym.
Zadanie 1:- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub
jego elementów oraz oprogramowania
Uwaga: w 2012 roku zadanie realizowano jako Obszary
B1, B2, B3
Obszar B1 (2012 r.) – pomoc w zakupie specjalistycznego
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
-
-
-
1380
4741,7
12,92
Obszar B2 (2012 r.) – pomoc w zakupie urządzeń
lektorskich,
727
2822,5
7,69
Obszar B3 (2012 r.) – pomoc w zakupie urządzeń
brajlowskich
269
2436,8
6,64
Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia
0
0,00
w społeczeństwie informacyjnym.
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi
nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego oraz
oprogramowania.
Uwaga: w 2012 roku zadanie realizowano jako Obszar B4
- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w
ramach
programu
sprzętu
komputerowego
i
oprogramowania
lub
urządzeń
lektorskich
albo
brajlowskich,.
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się;
Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o
1990
20111,5
napędzie elektrycznym.
Uwaga: w 2012 roku zadanie realizowano jako Obszar C
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się;
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
1623
4346,3
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Uwaga: w 2012 roku zadanie realizowano jako Obszar D
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się;
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny (na III lub
IV poziomie jakości)
Uwaga: zadanie wprowadzono do programu w 2013 r.
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się;
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności protezy
kończyny (na III lub IV poziomie jakości)
Uwaga: zadanie wprowadzono do programu w 2013 r.
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
0,00
54,8
11,84
-
-
22
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Uwaga: w 2012 roku zadanie realizowano jako Obszar F
682
424,8
1,16
Wnioski dofinansowane ogółem
7284
36698,3
100,0
W 2012 r. średnie dofinansowanie na 1 wniosek wyniosło 5038 zł. Najwyższą średnią dofinansowania
charakteryzują się: Obszar C (10106 zł) oraz Obszar B3 (9059 zł).
3. KRYTERIA EWALUACYJNE
Ewaluacja pilotażowego programu Aktywny samorząd powinna uwzględnić następujące kryteria oceny:
1. Trafność - w jakim stopniu cele programu odpowiadają dokumentom programowym oraz stosownym
wymogom i potrzebom?
2. Spójność - w jakim stopniu spójna jest logika programu, a jego cele skoordynowane zostały ze sposobem
ich realizacji?
3. Skuteczność - w jakim stopniu program osiąga założone cele ogólne i szczegółowe?
4. Użyteczność - czy i w jakim stopniu program przyczynia się do rozwiązywania stosownych problemów,
czy nie powoduje zjawisk negatywnych?
5. Efektywność - jaka jest „ekonomiczność” programu (jaki jest stosunek ponoszonych nakładów do
uzyskiwanych efektów)?
6. Trwałość - w jakim stopniu realizowany program przyczynia się do trwałego rozwiązywania problemów
z zakresu integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych?
4. ZAKRES EWALUACJI
Do ważnych zagadnień badawczych o charakterze diagnostycznym należy szczegółowa analiza:
- beneficjentów programu; przez beneficjenta należy rozumieć jego adresata, który uzyskał pomoc;
- produktów programu; przez produkty należy rozumieć przewidziane programem finansowe formy
wsparcia, które zostały przyznane beneficjentom programu;
- bezpośrednich rezultatów programu; przez bezpośrednie rezultaty należy rozumieć rzeczowe
wykorzystanie przez beneficjenta uzyskanego z programu dofinansowania;
- pośrednich rezultatów programu; przez pośrednie rezultaty należy rozumieć skutki wpływu bezpośrednich
rezultatów programu na aktywność i uczestniczenie beneficjentów (w ujęciu zgodnym z ICF Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia).
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
23
Charakter planowanej ewaluacji (on going) wymaga, aby w badaniu podjęto szczegółową analizę procesów
realizacyjnych programu. Do najważniejszych należą:
1. Zarządzanie programem
2. Finansowanie programu
3. Promocja programu
4. Nabór wniosków
5. Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania beneficjentom
6. Rzeczowe wykorzystanie uzyskanego finansowania przez beneficjentów programu
7. Rozliczanie beneficjentów
8. Obsługa i rozliczanie programu
9. Informacja i sprawozdawczość
10. Kontrola prawidłowości wdrażania programu
11. Monitorowanie i ewaluacja
Realizatorami programu zaangażowanymi w przebieg wymienionych procesów są: samorządy powiatowe;
Oddziały PFRON; Zarząd i Biuro PFRON. Na przebieg procesu nr 6 ważny wpływ mają uwarunkowania
rynkowe, które również wymagają identyfikacji.
5. ZAKRES PRAC WYKONAWCY
Zakres prac Wykonawcy obejmuje:
1. opracowanie szczegółowej metodologii badania,
2. opracowanie narzędzi badawczych,
3. zawarcie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych adresatów programu z samorządami
powiatowymi i wylosowanie prób badawczych,
Umowa w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zawiera zobowiązanie
samorządu do współpracy z PFRON w zakresie ewaluacji programu.
4. realizację badania,
5. analizę danych i przygotowanie raportu z badania,
6. prezentację wyników na spotkaniu/konferencji.
6. METODOLOGIA BADANIA
Planowane badanie ma charakter jakościowo – ilościowy, z podkreśleniem zasadniczego znaczenia jego
jakościowego charakteru. W „Propozycji merytorycznej badania” (będzie ona przedmiotem prac
oceniających komisji przetargowej w ramach „oceny merytorycznej”) Wykonawca jest zobowiązany
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
24
przedstawić koncepcję badania, zestaw pytań badawczych oraz proponowaną metodologię (metody, techniki,
narzędzia, dobór próby), które pozwolą na zrealizowanie celu ewaluacji.
Metodologia badawcza uwzględni co najmniej następujące techniki badawcze (minimum metodologiczne):
-
badanie typu desk research – analiza dokumentów programowych, sprawozdań i innych materiałów
źródłowych;
-
indywidualny wywiad pogłębiony rejestrowany (IDI) – m.in. wśródosób zarządzających programem,
wśród kadry wdrażającej program, adresatów programu oraz ekspertów.
Minimum łącznie 60 wywiadów;
-
wywiad kwestionariuszowy przeprowadzony przez ankietera (CAPI) – m.in. wśród adresatów programu
oraz wśród kadry wdrażającej program.
Minimum łącznie 1100 wywiadów;
-
wywiad grupowy – m.in. wśród adresatów programu, ekspertów, itp.
Minimum łącznie 9 wywiadów.
7. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BADANIA
Badanie zostanie zrealizowane przez ogólnopolską sieć badaczy/ankieterów charakteryzującą się
posiadaniem ośrodka koordynacyjnego dla każdego województwa, co najmniej 10 przeszkolonymi
ankieterami w każdym województwie oraz aktualnym certyfikatem jakości badań.
W trakcie realizacji badania stosowany będzie program kontroli jakości pracy ankieterów.
8. RAPORT KOŃCOWY
Raport końcowy obejmie następujące elementy:
1. Kluczowe wnioski
2. Rekomendacje dotyczące kształtu i procesu realizacji programu
3. Cel i zakres badania ewaluacyjnego
4. Kryteria i pytania ewaluacyjne
5. Metodologia badania i analiz oraz sposób przeprowadzenia badania
6. Ograniczenia procesu ewaluacyjnego
7. Analiza i ocena logiki oraz spójności programu
8. Opis wyników badania ewaluacyjnego
9. Wnioski i rekomendacje
10. Aneksy
(zestaw
narzędzi
badawczych,
elektroniczny
zapis
przeprowadzonych
wywiadów
rejestrowanych CAPI oraz FGI, aneksy przedstawiające zestawienia i analizę danych ilościowych oraz
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
25
baza danych ilościowych w formacie SPSS z przeprowadzonych wywiadów kwestionariuszowych), listy
osób i organizacji/instytucji z którymi przeprowadzono wywiady, lista dokumentów i publikacji
wykorzystanych przy realizacji ewaluacji.
9. SPOSÓB I TERMINY PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW BADANIA
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia:
-
raportu metodologicznego,
-
raportu końcowego z badania.
W toku etapu wstępnego realizacji badania, po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją oraz w uzgodnieniu
z Zamawiającym, Wykonawca przygotuje raport metodologiczny, w którym:
-
przedstawiona zostanie rozwinięta koncepcja badawcza wraz z pytaniami badawczymi,
-
opisana zostanie szczegółowa metodologia, dobór próby badawczej, plan badania, projekt analiz oraz
harmonogram realizacji badania. W raporcie metodologicznym przedstawione zostaną także propozycje
narzędzi badawczych (kwestionariusze wywiadów i ankiet, itp.).
Raport
metodologiczny
opracowany
zostanie
nie
później
niż
w
terminie
do
21
dni
od dnia zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do
raportu metodologicznego w terminie 7 dni. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego
Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i przedłożenia ostatecznej wersji raportu
metodologicznego. Raport metodologiczny po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podstawą do
rozpoczęcia procesu badawczego.
Po zakończeniu badania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport końcowy z badania. Wykonawca w
terminie: do 120 dni od dnia zawarcia umowy przedłoży wstępną wersję raportu końcowego (1 egzemplarz
wersji drukowanej wraz z wersją elektroniczną). Zamawiający zgłosi uwagi do wstępnej wersji raportu
końcowego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag od
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i przedłożenia ostatecznej wersji
raportu końcowego z badania (3 egzemplarze wersji drukowanej wraz z wersją elektroniczną) przygotowanej
w formacie Word i PDF. Integralną część raportu stanowić będą załączniki w uzgodnionych z Wykonawcą
formach i formatach.
Zamawiający w terminie 7 dni od dostarczenia ostatecznej wersji raportu końcowego jest zobowiązany
przyjąć dzieło lub wskazać, jakie zgłasza zastrzeżenia.
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
26
W terminie 14 dni od przyjęcia przez Zamawiającego raportu końcowego z badania, Wykonawca dokona
prezentacji tego raportu na spotkaniu/konferencji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny realizacji badania na każdym jego etapie. Dopuszcza
się podyktowane troską o jakość i terminowość badania zmiany ustaleń z raportu metodologicznego za
pisemną zgodą Zamawiającego.
10. DODATKOWE INFORMACJE:
Wykonawca, który otrzyma zamówienie będzie miał wgląd do dokumentacji sprawozdawczej oraz otrzyma
wykaz powiatów uczestniczących w programie w 2012 r.
W raportach, kwestionariuszach wywiadów oraz innych rozpowszechnianych materiałach musi być
zamieszczone logo PFRON oraz informacja „Badanie realizowane na zlecenie PFRON”.
Realizacja badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „Aktywny Samorząd”
ZP/27/13
27
Załącznik nr 2 do SIWZ
......................................................., dnia ..............................
pieczęć Wykonawcy
miejscowość
pieczęć Wykonawcy
Formularz ofertowy
I.
Dane Wykonawcy/Wykonawców:
(w przypadku oferty wspólnej, proszę w rozdziale III pkt .7 wskazać pełnomocnika)
1. Pełna nazwa:
..........................................................................................................................
Adres:
..........................................................................................................................
tel.:
..........................................................................................................................
fax:
..........................................................................................................................
e-mail:
..........................................................................................................................
2. Pełna nazwa:
..........................................................................................................................
Adres:
..........................................................................................................................
tel.:
..........................................................................................................................
fax:
..........................................................................................................................
e-mail:
..........................................................................................................................
3. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem prosimy kierować na:
II.
Pełna nazwa:
..........................................................................................................................
Adres:
..........................................................................................................................
tel.:
..........................................................................................................................
fax:
..........................................................................................................................
e-mail:
..........................................................................................................................
Oferta Wykonawcy:
1. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację badania ewaluacyjnego on
going programu PFRON „Aktywny Samorząd”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
określonego w rozdziale III SIWZ oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ na warunkach i w sposób opisany
poniżej:
cena brutto:……………………………………… zł, (słownie: ......…………………..………………
…………………………………………………………………………………..…………………………)
Realizacja badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”
28
Propozycję merytoryczną badania (zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SIWZ) należy dołączyć do oferty
pod rygorem odrzucenia oferty.
III. Oświadczenia:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy
konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącymi Załącznik nr 8
do SIWZ i akceptujemy je bez zastrzeżeń. Zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że na 2 dni przed zawarciem umowy przedstawimy Zamawiającemu wycenę usług
będących przedmiotem zamówienia sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy na podstawie
Załącznika nr 1 do SIWZ.
5. Oświadczamy, że przed zawarciem umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
6. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy bez udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców
w następującym zakresie */**........................................................................................................................
7. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia
jest następujący (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne
lub konsorcja) ...............................................................................................................................................
8. Ofertę wraz z załącznikami składamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach.
Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 297. § 1 Kodeksu Karnego:” Kto celem uzyskania dla siebie lub innej
osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub
stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla
uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.”
…………………………………………….
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
* niepotrzebne skreślić,
* brak wypełnienia pola oznacza, iż Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców
Realizacja badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”
29
Załącznik nr 2a do SIWZ
pieczęć Wykonawcy
……………………….., dnia ……………....
miejscowość
pieczęć Wykonawcy
Propozycja merytoryczna badania
.....................................................
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
Realizacja badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”
30
Załącznik nr 3 do SIWZ
pieczęć Wykonawcy
pieczęć Wykonawcy
......................................, dnia ..............................
miejscowość
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
.......................................................................................................................................................
nazwa Wykonawcy
składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację badania ewaluacyjnego on going
programu PFRON „Aktywny Samorząd” oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w wyżej
wymienionym postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.),
................................................................
czytelny podpis albo podpis i pieczątka
Wykonawcy/Pełnomocnika
Realizacja badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”
31
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy
pieczęć Wykonawcy
....................................., dnia ..............................
miejscowość
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
.......................................................................................................................................................
nazwa Wykonawcy
składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację badania ewaluacyjnego on going
programu PFRON „Aktywny Samorząd” oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia
mnie/nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.
zm.).
................................................................
czytelny podpis albo podpis i pieczątka
Wykonawcy/Pełnomocnika
Realizacja badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”
32
Załącznik nr 5 do SIWZ
......................................................., dnia .............................
Miejscowość
pieczęć Wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG O CHARAKTERZE OKREŚLONYM W ROZDZIALE VIII PKT. 2.2 SIWZ
Przedmiot zamówienia
Zamawiający
Data wykonania zamówienia (od –
do, np.: od 01.01.2011r.
Lp. (nazwa i adres, telefon)
1
2
3
(...)
do 31.12.2011r.)
Nazwa badania:
Charakterystyka realizowanego badania:
Nazwa badania:
Charakterystyka realizowanego badania:
Nazwa badania:
Charakterystyka realizowanego badania:
Nazwa badania:
Charakterystyka realizowanego badania:
Uwaga!
W załączeniu należy przedstawić dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie
……………………………………………..
Podpis Pełnomocnika/Wykonawcy
Realizacja badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”
33
Załącznik nr 6 do SIWZ
pieczęć Wykonawcy
......................................, dnia .......................
miejscowość
Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z rozdziałem VIII pkt 2.3. SIWZ
1. .......................................
...............................................................
Imię i Nazwisko
kierownik badania
1.1. Informacje o podstawie do dysponowania osobą ………………………………………………
1.2. Wykształcenie:
Instytucja
Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Uzyskane stopnie lub dyplomy:
1.3. Kwalifikacje zawodowe: (w związku z badaniem)
1.4. Doświadczenie zawodowe (w związku z badaniem):
Data: od (m-c/rok) do (m-c/rok)
Tytuł i charakter badania
Firma
Stanowisko w ww. badaniu
Zdobyte doświadczenie w dziedzinie związanej
z przedmiotem zamówienia i stanowiskiem w
ramach projektu
Data: od (m-c/rok) do (m-c/rok)
Tytuł i charakter badania
Firma

W przypadku większej liczby instytucji/badań, tabelę należy skopiować do liczby odpowiadającej liczbie
instytucji/badań.
Realizacja badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”
34
Stanowisko w ww. badaniu
Zdobyte doświadczenie w dziedzinie związanej
z przedmiotem zamówienia i stanowiskiem w
ramach projektu
Data: od (m-c/rok) do (m-c/rok)
Tytuł i charakter badania
Firma
Stanowisko w ww. badaniu
Zdobyte doświadczenie w dziedzinie związanej
z przedmiotem zamówienia i stanowiskiem w
ramach projektu
2. .......................................
................................................................
Imię i Nazwisko
metodolog
2.1. Informacje o podstawie do dysponowania osobą ………………………………………………
2.2.Wykształcenie:
Instytucja
Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Uzyskane stopnie lub dyplomy:
2.3. Kwalifikacje zawodowe: (w związku z badaniem)
2.4. Doświadczenie zawodowe (w związku z badaniem):
Data: od (m-c/rok) do (m-c/rok)
Tytuł i charakter badania
Firma
Stanowisko w ww. badaniu

W przypadku większej liczby instytucji/badań, tabelę należy skopiować do liczby odpowiadającej liczbie
instytucji/badań.
Realizacja badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”
35
Zdobyte doświadczenie w dziedzinie związanej
z przedmiotem zamówienia i stanowiskiem w
ramach projektu
Data: od (m-c/rok) do (m-c/rok)
Tytuł i charakter badania
Firma
Stanowisko w ww. badaniu
Zdobyte doświadczenie w dziedzinie związanej
z przedmiotem zamówienia i stanowiskiem w
ramach projektu
Data: od (m-c/rok) do (m-c/rok)
Tytuł i charakter badania
Firma
Stanowisko w ww. badaniu
Zdobyte doświadczenie w dziedzinie związanej
z przedmiotem zamówienia i stanowiskiem w
ramach projektu
3. . .......................................
.................................................................
Imię i Nazwisko
członek zespołu
3.1. Informacje o podstawie do dysponowania osobą ………………………………………………
3.2.Wykształcenie:
Instytucja
Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Uzyskane stopnie lub dyplomy:
3.3. Kwalifikacje zawodowe: (w związku z badaniem)
3.4. Doświadczenie zawodowe (w związku z badaniem):

W przypadku większej liczby instytucji/badań, tabelę należy skopiować do liczby odpowiadającej liczbie
instytucji/badań.
Realizacja badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”
36
Data: od (m-c/rok) do (m-c/rok)
Tytuł i charakter badania
Firma
Stanowisko w ww. badaniu
Zdobyte doświadczenie w dziedzinie związanej
z przedmiotem zamówienia i stanowiskiem w
ramach projektu
Data: od (m-c/rok) do (m-c/rok)
Tytuł i charakter badania
Firma
Stanowisko w ww. badaniu
Zdobyte doświadczenie w dziedzinie związanej
z przedmiotem zamówienia i stanowiskiem w
ramach projektu
Data: od (m-c/rok) do (m-c/rok)
Tytuł i charakter badania
Firma
Stanowisko w ww. badaniu
Zdobyte doświadczenie w dziedzinie związanej
z przedmiotem zamówienia i stanowiskiem w
ramach projektu
(...)
...................................................................
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
** niepotrzebne skreślić
Realizacja badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”
37
Załącznik nr 7 do SIWZ
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.
Nazwa Wykonawcy
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację badania
ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”, zgodnie
z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą,
1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
( Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
L.p. Nazwa podmiotu
1
2
3
4
……………………………………………..
miejscowość, data
2.
Adres podmiotu
…….…………………………………
Wykonawca/Pełnomocnik
Informujemy, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5 ustawy.
……………………………………………..
miejscowość, data
……………………….…………………………
Wykonawca/Pełnomocnik
Realizacja badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”
38
Załącznik nr 8 do SIWZ
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
w sprawie zamówienia publicznego
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z ze zm.).
§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające na realizacji
badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”, zgodnie
ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia znajdującym się w załączniku nr 1
do Umowy.
§2
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego:
1) autorskie prawa majątkowe do dzieła określonego w § 1. Przeniesienie majątkowych praw
autorskich następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2
i zapłaty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, bez ograniczeń co do terytorium, czasu,
liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pól eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
ze zm.), w szczególności:
a) utrwalenia (sporządzenia egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu),
b) digitalizacja, wprowadzenie do pamięci komputera,
c) sporządzenie wydruku komputerowego,
d) wystawiania lub publicznej prezentacji, w tym podczas seminariów i konferencji,
e) wykorzystywania w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych
i szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych,
f)
korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania
przez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki,
zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części,
g) zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci
elektronicznej, wprowadzenie do obrotu,
Realizacja badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”
39
h) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy, wprowadzanie
w całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję
odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM
w oryginalnej (polskiej) wersji językowej i w tłumaczeniu na języki obce,
2) prawo do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz
poza jej granicami, a także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując dzieło określone w § 1 nie narusza praw
majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu dzieło w stanie wolnym od obciążeń
prawami osób trzecich.
§3
1. Termin realizacji zamówienia: do 155 dni od dnia zawarcia umowy.
2. W terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport
metodologiczny, który obejmować będzie m.in. analizę desk research oraz narzędzia do badań
jakościowych i ilościowych. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do raportu metodologicznego w
terminie 7 dni. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego, Wykonawca jest
zobowiązany do ich uwzględnienia i przedłożenia ostatecznej wersji raportu metodologicznego.
Raport metodologiczny po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podstawą do rozpoczęcia
badań.
3. Po zakończeniu badania, w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu wstępną wersję raportu końcowego z badania prezentującą jego wyniki
i wynikające z nich wnioski (1 egzemplarz w wersji drukowanej wraz z wersją elektroniczną).
Zamawiający zgłosi uwagi do wstępnej wersji raportu końcowego w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego, tj. w terminie do 134
dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich uwag
i przedłożenia ostatecznej wersji raportu końcowego z badania (1 egzemplarz wersji drukowanej
wraz z wersją elektroniczną).
4. Zamawiający w terminie 7 dni od dostarczenia ostatecznej wersji raportu końcowego jest
zobowiązany przyjąć raport lub wskazać zastrzeżenia.
5. Brak zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w ust. 4 oznacza, że Zamawiający przyjął raport
bez zastrzeżeń.
6. W terminie 14 dni od przyjęcia przez Zamawiającego raportu końcowego z badania, Wykonawca
dokona prezentacji tego raportu na spotkaniu/konferencji.
7. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli wykonywanego dzieła w każdej jego fazie.
Realizacja badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”
40
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 strony ustalają wynagrodzenie
w wysokości brutto:……..…………… zł (słownie:………………………………. ……………..),
w tym stawka VAT …….. %.
zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy, w tym za przeniesienie
autorskich praw majątkowych, o których mowa w §2 niniejszej umowy. Wartość autorskich praw
majątkowych wynosi brutto:………………… zł (słownie:..............................................................)
w tym stawka VAT ……..%.
2. W sytuacji niezależnej od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia
maksymalnie o 5% ilości wywiadów CAPI w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiającego
raportu metodologicznego, o którym mowa w § 3 ust. 2. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do niezrealizowanych wywiadów, zgodnie
z wyceną usług stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy.
3. W przypadku zrealizowania mniej niż 95% wywiadów CAPI Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości 50% za każdy zrealizowany wywiad, zgodnie z wyceną usług
stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy.
4. Podpisanie
przez
Zamawiającego
protokołu
odbioru
przedmiotu
umowy
określonego
w § 1, upoważni Wykonawcę do wystawienia faktury.
5. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany
na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
6. Za dzień płatności uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego prawidłowego i przyjętego do
realizacji przelewu bankowego oraz obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy
wszelkich roszczeń nadających się do potrącenia i wynikających z niniejszej Umowy,
w tym w szczególności roszczeń z tytułu należnych Zamawiającemu kar umownych
zastrzeżonych w niniejszej Umowie.
8. W przypadku przekroczenia terminu płatności, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca naliczy
Zamawiającemu odsetki za nieterminową płatność w wysokości odsetek ustawowych.
§5
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy
brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. ………………… zł. (słownie złotych:
……………………………………………………………….…………………), które Wykonawca
wniósł w formie ………………………………………………………...…. w dniu ………….…….
Realizacja badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”
41
2. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku
bankowym i zostanie zwrócone wraz z odsetkami naliczonymi według umowy wynikającej
z rachunku bankowego pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
4. Zwrot kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na zasadach określonych w
art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie do 30 dni od dnia zrealizowania
umowy.
§6
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
na zasadach opisanych w niniejszej Umowie oraz na zasadach ogólnych przewidzianych
w przepisach prawa.
2. W zakresie kar umownych opisanych Umową, odpowiedzialność za opóźnienie oznacza
odpowiedzialność Wykonawcy za przekroczenie terminu wskazanego w Umowie lub określonego
zgodnie z postanowieniami Umowy, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności,
za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
3. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu
jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara umowna. Zamawiający jest uprawiony
do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie, kary te podlegają sumowaniu.
4. Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne są w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia
uprawniającego Zamawiającego do naliczenia kary umownej.
5. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych:
a) w przypadku nie przedstawienia w terminie ostatecznej wersji raportu metodologicznego,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po
upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy;
b) w przypadku nie przedstawienia w terminie ostatecznej wersji raportu końcowego,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po
upływie terminu określonego w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy,
c) w przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni w wersji ostatecznej raportu metodologicznego
wszystkich uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za
Realizacja badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”
42
każdy dzień licząc od dnia następnego po otrzymaniu informacji od Zamawiającego
stwierdzającej nieuwzględnienie uwag do dnia przedłożenia wersji raportu uwzględniającej
wszystkie uwagi Zamawiającego,
d) w przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni w wersji ostatecznej raportu końcowego
wszystkich uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za
każdy dzień licząc od dnia następnego po otrzymaniu informacji od Zamawiającego
stwierdzającej nieuwzględnienie uwag do dnia przedłożenia wersji raportu uwzględniającej
wszystkie uwagi Zamawiającego,
e) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za
które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% kwoty
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
6. Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
dochodzenia
odszkodowania
uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych – na zasadach ogólnych prawa
cywilnego zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego.
§7
1. Strony mogą odstąpić od niniejszej Umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie,
w przypadkach przewidzianych w Umowie.
2. Jeżeli Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wskaże, że odstąpienie ma
skutek wyłącznie do części Umowy, Zamawiający wskaże również, czy i które części przedmiotu
Umowy wykonane w ramach niniejszej Umowy Zamawiający chce zatrzymać.
3. W razie zatrzymania przez Zamawiającego jakichkolwiek części przedmiotu Umowy,
Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za zatrzymane przez
Zamawiającego części przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
a) w przypadku braku akceptacji raportu metodologicznego, o którym mowa w § 3 ust. 2 przez
Zamawiającego z powodu niedotrzymania
przez Wykonawcę zobowiązań
ujętych
w Załączniku nr 1 do Umowy bez prawa Wykonawcy do wynagrodzenia,
b) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3
lit. b), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c) w przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 3 ust. 2 lub ust. 3
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem iż zwłoka przekracza 10 dni,
d) w przypadku zrealizowania mniej niż 95% wywiadów CAPI,
Realizacja badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”
43
e) w przypadku nie spełnienia wymaganych warunków odnośnie sposobu przeprowadzenia
badania, określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdującym się w
załączniku nr 1 do Umowy.
f) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
5. Strony zobowiązane są w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego do
sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Umowy do dnia odstąpienia od
Umowy.
6. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
§8
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie dzieła osobom trzecim tylko w zakresie wskazanym
w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
2. W razie takiego powierzenia, Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem
Zamawiającego z powodu tego, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez niego umowy
było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy
przez jego podwykonawców.
§9
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie do umowy zmian
za zgodą Stron umowy.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane zgodnie z przepisem
art. 140 ustawy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
a) wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, z zastrzeżeniem iż osoby te muszą
posiadać wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zgodne z warunkiem udziału
Wykonawców w postępowaniu określonym w rozdziale VIII pkt 2.3.1 SIWZ.
b) terminu wykonania badania - w uzasadnionych przypadkach, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy ani im zapobiec, może on zostać wydłużony
maksymalnie o 30 dni,
c) wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na warunkach, o których mowa
w § 4 ust. 2 lub § 7 ust. 3 niniejszej Umowy,
Realizacja badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”
44
d)
zakresu podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego. Możliwe jest powierzenie
podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niż wskazany w ofercie Wykonawcy,
a także możliwa jest zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile jest to
zgodne z postanowieniami SIWZ w zakresie warunku postawionego osobom bezpośrednio
wykonującym zamówienie.
4.
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę
inicjującą zmianę zawierającego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wpływu zmiany na wykonanie umowy.
5.
Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy (w tym dokumentów
finansowych) związanych z realizowanym zamówieniem.
§ 11
Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby:
ze strony Wykonawcy Pan/Pani ………………………………………..……… tel. ….………………..
ze strony Zamawiającego Pan/Pani ………………............................................. tel.: ..............................
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej ustawą oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikłe z niniejszej umowy, nie rozstrzygnięte polubownie, będzie rozstrzygał sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy
dla Zamawiającego.
5. Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:
Załącznik nr 1
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2
Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 3
Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia
Realizacja badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”
45
Załącznik nr 4
Wycena usług
.....................................................
WYKONAWCA
...............................................
ZAMAWIAJĄCY
Realizacja badania ewaluacyjnego on going pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”
46
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards