5. Powinności wychowawcze nauczycieli

advertisement
IX . Powinności wychowawcze wszystkich nauczycieli
L.p.
Zadanie
Sposób realizacji
Kryterium sukcesu
Ewaluacja
1. Znajomość aktualnych aktów prawnych
Samokształcenie.
dotyczących wychowania: Konstytucja RP,
Ustawa o systemie oświaty, Statut,
Regulamin Szkoły, Konwencja Praw Dziecka.
Brak skarg, uwag o łamaniu
przepisów.
Dyrektorobserwacja
2. Współtworzenie i realizowanie programu
wychowawczego szkoły i programu rozwoju
na bieżący rok szkolny.
Aktualizacja i skuteczność
programów.
Analiza
protokolarza
Praca nad problemami wychowawczymi
wyznaczonymi na dany rok szkolny.
3. Motywować uczniów do pracy nad sobą w
zakresie nauki i zachowania.
1. Stosować jawne i jasne kryteria
Systematyczny wzrost średnich
Analiza
oceniania w nauce i zachowaniu.
klasyfikacyjnych i poprawa wyników wyników
2. Wyjaśniać, do czego wiedza z danego klasyfikacji zachowania.
klasyfikacji
przedmiotu jest potrzebna.
3. Służyć pomocą w trudnościach i
rozwijać zainteresowania.
4. Zapisywać spostrzeżenia pozytywne i
negatywne.
5. Być konsekwentnym i systematycznym
w ocenianiu.
6. Podkreślać każdy sukces dziecka.
4. Traktować ucznia podmiotowo.
1. Zwracać się do dzieci po imieniu.
2. Uwzględniać jego realne możliwościindywidualizacja w nauczaniu i
wychowaniu.
3. Dostrzegać w dziecku zawsze coś
dobrego.
Przyjazne – „rodzinne: stosunki
między członkami społeczności
szkolnej.
Hospitacje i
codzienna
obserwacja.
L.p.
Zadanie
5. Doskonalić umiejętności wychowawcze.
6. Godnie swoją postawą i działaniem
reprezentować społeczność nauczycielską.
Sposób realizacji
Uczestnictwo w różnych formach
doskonalenia umiejętności wychowawczych.
Kryterium sukcesu
Wzrost umiejętności
wychowawczych i malejąca liczba
konfliktów.
Ewaluacja
Hospitacje
Obserwacja
1. Postępować zgodnie z tym, co się
Uznanie środowiska szkolnego i
mówi.
pozaszkolnego.
2. Być w stosunku do siebie krytycznym i
konsekwentnym, ale znać też swoją
wartość.
3. Być otwartym na zmiany i innowacje.
Ocena pracy
7. Współpracować z rodzicami.
1. Rzetelnie i taktownie informować
rodziców i opiekunów o pozytywnych
i negatywnych wynikach w nauce i
zachowaniu.
2. Uczestniczyć w zebraniach z
rodzicami.
3. Przeprowadzać pedagogizację
rodziców.
Ankieta
8. Troszczyć się o bezpieczeństwo dzieci i
młodzieży.
1. Zapoznanie uczniów z zasadami
Nie zanotowanie wypadków
bezpiecznego zachowania się w
uczniowskich na terenie szkoły.
poszczególnych pomieszczeniach i
regulaminami sal.
2. Rzetelne pełnienie dyżurów w szkole,
przy autobusie i w autobusie zgodnie z
planem.
9. Zwracać uwagę na sposób wypowiadania się i
bycia uczniów.
1. Stosowanie i akcentowanie na
zajęciach lekcyjnych oraz życiu
Bardzo dobre i dobre oceny relacji
nauczyciel – rodzic.
Uczniowie nie używają zwrotów
potocznych i wulgaryzmów. Zasady
Nagrody
Ankieta dla
rodziców i
uczniów.
Rejestr
wypadków
Obserwacja
L.p.
Zadanie
Sposób realizacji
Kryterium sukcesu
Ewaluacja
szkolnym zasad dobrego zachowania. dobrego zachowania stosowane są w
2. Wypowiadanie się w sposób poprawny życiu codziennym.
– literacki.
3. Zwracanie uwagi i poprawianie błędów
popełnianych przez uczniów w
zakresie stosowania języka polskiego.
X. Powinności wychowawcy klasy.
Lp. Zadanie
Formy realizacji
Cel działań
Kontrolujący
Sposób kontroli
Lp. Zadanie
Formy realizacji
Cel działań
Kontrolujący
1. Realizowanie funkcji
wychowawczej w
oparciu o aktualne
przepisy prawa i
dokumenty
wewnątrzszkolne
1. Znajomość aktualnych dokumentów
dotyczących wychowania: Konstytucji
RP, Ustawy o systemie oświaty,
Konwencja Praw Dziecka, Statutu
Szkoły, Regulaminu Szkoły, Programu
Wychowawczego, Programu
Profilaktycznego.
2. Opracowanie planu wychowawczego w
oparciu o w/w dokumenty.
Przestrzeganie prawa w realizacji funkcji dyrektor
wychowawczej.
2. Organizowanie klasy
jako grupy społecznej
1. Poznanie układu socjometrycznego
klasy i praca nad niewłaściwymi
relacjami.
2. Integracja zespołu klasowego poprzez:
a. codzienną opiekę nad klasą
b. zajęcia pozalekcyjne .
c. rozwój umiejętności
komunikacyjnych.
3. Monitorowanie zachowań klasy i
wybranych uczniów w rożnych
sytuacjach szkolnych i poza szkolnych.
Stwarzanie optymalnych warunków do
tego, aby wszyscy członkowie grupy
czuli się w niej dobrze. Wzmacnianie
prospołecznych postaw, praca nad
niewłaściwymi zachowaniami w
kierunku pozytywnych zmian.
Wyposażenie uczniów w umiejętności
umożliwiające komunikację ze
społeczeństwem.
3. Budowanie swego
autorytetu
1. Postawą wzbudzać szacunek, być
życzliwym, otwartym, sprawiedliwym,
wywierać na uczniów pozytywny
wpływ.
2. Być wiarygodnym. Postawa równa się
deklaracjom.
Stawać się wzorcem osobowym w dobie uczniowie
kryzysu autorytetów i innych wartości.
rodzice
Przestrzeganie prawa przykładem dla
uczniów
Sposób kontroli
Zatwierdzenie planu
pod kątem zgodności
z prawem
Zapis w protokole
Rady Pedagogicznej
wychowawca Uwagi w zeszycie
spostrzeżeń lub
dzienniku - własne i
nauczyciele
innych nauczycielianaliza.
dyrektor
dyrektor
Ankieta
Ocena pracy
Lp. Zadanie
Formy realizacji
Cel działań
3. W każdym dziecku dostrzegać coś
dobrego.
Kontrolujący
Sposób kontroli
nauczyciele
4. Doskonalenie
umiejętności
wychowawczych
nauczyciela
1. Udział w formach doskonalenia dla
Spełnianie się w funkcji wychowawcy.
wychowawców.
Wychowawstwo jako wyzwanie a nie
2. Znajomość i doskonalenie
ciężar.
nowoczesnych technik wychowawczych
( kursy, warsztaty, literatura).
3. Udział w zespołach
samokształceniowych.
Zaświadczenia
ukończenia kursów
wychowawczych,
warsztatów.
Hospitacja zajęć
wychowawczych
5. Kształtowanie postaw
społecznych,
patriotycznych.
1. Aktywizacja dzieci do uczestnictwa w
życiu szkoły, pracy w Samorządzie
Uczniowskim i zajęciach
pozalekcyjnych.
2. Odpowiedzialność za wygląd klasy,
mienie szkoły świadome wypełnianie
obowiązków przyjętych na siebie,
przestrzeganie Statutu Szkoły,
regulaminów i ceremoniału.
3. Udział w szkolnych uroczystościach.
Kształtowanie odpowiedzialności
uczniów za słowa i czyny.
Kształtowanie postaw umożliwiających
funkcjonowanie w szeroko pojętym
środowisku. Kształtowanie właściwych
postaw moralnych.
wychowawca Monitoring działań
6. Wdrażanie do
stosowania w życiu
codziennym zasad
dobrego wychowani i
poprawnego języka
polskiego.
1. Systematyczne przypominanie zasad
dobrego zachowania w różnych
sytuacjach życia codziennego.
2. Zwracanie uwagi na sposób
wypowiadania się uczniów.
3. Konkurs na najlepiej „wychowanego”
ucznia i najlepiej „władającego”
językiem polskim.
4. Stosowanie w/w zasad podczas
Uczeń zna i stosuje zasady dobrego
zachowania nie tylko w sytuacjach
koniecznych, ale również na co dzień.
Uczeń używa języka polskiego
pozbawionego zwrotów potocznych i
wulgaryzmów.
wychowawca Obserwacja
dyrektor
dyrektor
rodzice
Kronika szkolna
Lp. Zadanie
Formy realizacji
Cel działań
Kontrolujący
Sposób kontroli
uroczystości szkolnych, spotkań,
rozmów itp.
7. Zapoznanie z
prawami oraz
obowiązkami dziecka
i ucznia a także ich
praktyczne
stosowanie.
1. Ujęcie zagadnień w/w w planie pracy
wychowawczej
2. Zapoznanie uczniów z treścią
dokumentów
3. Udostępnienie do wglądu w/w
dokumentów.
4. Praktyczne stosowanie dokumentów
przez uczniów i nauczycieli
Zapoznanie ucznia z prawami i
obowiązkami . Przygotowanie do
uczestnictwa w życiu społecznym.
wychowawca Analiza
dokumentacji
dyrektor
Ankieta
8. Troska o zdrowie
fizyczne i psychiczne
uczniów.
1. Współpraca z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną, pedagogiem,
pielęgniarką.
2. Zapoznawanie się ze stanem zdrowia
wychowanków.
3. Informowanie rodziców o niepokojących
zjawiskach.
4. Edukacja zdrowotna ujęta w planie
wychowawczym.
Kształtowanie umiejętności
rozpoznawania i zaspakajania potrzeb
niezbędnych dla wszechstronnego
rozwoju i zdrowia.
higienistka
Badania kontrolne
stanu zdrowia,
wychowawca
dyrektor
Opinie badań z
poradni PPP
Wnioski o
zwolnienie z zajęć
wf.
Lp. Zadanie
9. Zwalczanie zjawiska
agresji i jego
przejawów.
10. Troska o
bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży
Formy realizacji
1. Współpraca z pedagogiem, rodzicami i
opiekunami dzieci oraz innymi
nauczycielami.
2. Włączenie się do realizacji szkolnego
programu zwalczania agresji.
3. Doskonalenie umiejętności własnych
radzenia sobie i niwelowania przejawów
agresji.
4. Włączenie do planów pracy
wychowawczej tematyki dotyczącej
zjawiska.
5. Organizowanie ciekawych zajęć
edukacyjnych dla uczniów i rodziców.
Cel działań
Edukacja wśród uczniów i rodziców o
agresji, jej przejawach i sposobach
zwalczania.
Ograniczenie zjawiska agresji
występującego w szkole i niwelowanie
jego skutków.
Kontrolujący
Sposób kontroli
wychowawcy Obserwacja
nauczyciele
Ankieta
rodzice
1. Przeprowadzanie pogadanek o zasadach Edukacja w zakresie bezpieczeństwa.
dyrektor
bezpiecznego zacho- wania w okresie Przygotowanie do właściwych zachowań
wzmożonych prac polowych, w okresie w sytuacjach kryzysowych.
pełnomocnik
ferii zimowych i letnich, zachowania
BHP
podczas wyjść i wycieczek.
2. Zapoznanie uczniów z zasadami
bezpiecznego poruszania się w ruchu
drogowym pieszych i rowerzystów oraz
zapobieganie wypadkom, urazom,
pożarom.
3. Zapoznanie uczniów z planem
ewakuacyjnym na wypadek zagrożenia
np. pożarem
4. Ubezpieczenie dzieci i młodzieży od
NNW
Analiza rejestru
wypadków
Analiza
dokumentacji
szkolnej
Lp. Zadanie
11. Współpraca z
rodzicami
12. Prowadzenie
dokumentacji
Formy realizacji
1. Organizowanie ciekawych wywiadówek
klasowych.
2. Pedagogizacja rodziców na zebraniach
ogólnych.
3. Mini warsztaty pedagogicznych
umiejętności dla rodziców.
4. Aktywizacja rodziców do współpracy
(trójki klasowe)
5. Zapoznać rodziców z planem
wychowawczym-uwzględnić ich uwagi
lub wspólnie tworzyć plan.
6. Prowadzenie korespondencji z
rodzicami w sposób rzetelny.
Cel działań
Kontrolujący
Wyrabianie u rodziców właściwych
dyrektor
skojarzeń na podstawie relacji ze szkołą.
rodzice
Kształtowanie współodpowiedzialności
za wychowanie dziecka.
Sposób kontroli
Wywiadówki
Hospitacja zajęć
Ankieta
Służenie pomocą w sprawach
wychowawczych.
1. Sporządzenie planu pracy
Udokumentowanie pracy dydaktycznej i dyrektor
wychowawczej i planu godzin
wychowawczej.
wychowawczych dla klasy z
wizytator
uwzględnieniem planu wychowawczego
szkoły.
2. Ciekawy sposób prowadzenia lekcji
wychowawczych.
3. Prowadzenie zeszytu spostrzeżeń,
dziennika, arkuszy ocen
Przegląd
dokumentów
XI. Plan działań wychowawczych dla poszczególnych klas.
Kl. I - Dziecko poznaje i akceptuje środowisko szkolne. Znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej.
Efekty działań wychowawczych:
1. Ma poczucie przynależności do klasy jako ważnego jej ogniwa.
2. Chce i wyraża potrzebę działania w klasie – grupie rówieśniczej.
3. Współtworzy i respektuje normy grupowe.
4. Doświadcza współzależności i współodpowiedzialności za działanie grupy.
Lp. Cele operacyjne
1. Poznajemy się
przez zabawę
Sposób realizacji
1. Gry i zabawy integracyjne
- „Jak masz na imię?”
- Pozwólcie, że wam przedstawię
2. Organizowanie spotkań w
Efekty działań ucznia
Potrafi przedstawić się.
Umie złożyć życzenia.
Potrafi zaprosić kolegów do wspólnej
zabawy. Umie bawić się w grupie i
kręgu. wybrać przyjaciela.
Odpowiedzialni
Ewaluacja
wychowawca
Obserwacja
rodzice
uczniowie
Rozmowy
Ustalenie kalendarza imienin i urodzin
– składanie życzeń.
Zabawy integracyjne, wycieczki po
najbliższej okolicy.
Wspólne spędzanie przerw między
zajęciami.
Ustalenie
wzorów
dobrego
zachowania i wyeksponowania ich w
klasie w postaci gazetki.
Pogadanki na tematy wynikające z
sytuacji.
Dobrze mówi o szkole i kolegach.
Z ochotą idzie do szkoły.
Używa słów: proszę, przepraszam,
dziękuję.
Znalezione
rzeczy
oddaje
wychowawcy.
Lp Cele operacyjne
2. Tworzymy grupy
zadaniowe
Sposób realizacji
1. Należymy do
Klasowego Klubu
Przyjaciół
- kwiatów
- porządku
- biblioteki
2. Ustalamy zakresy obowiązków.
3. Tworzymy
„Gazetkę
ścienną
Pierwszaka”
4. Pogadanka wprowadzająca; analiza
historyjek obrazkowych, literatury
tematycznej
Efekty działań ucznia
Pilnuje porządku w klasie.
Wywiązuje
się
z
obowiązków
dyżurnego.
Rozumie potrzebę pełnienia obowiązku
dyżurnego w klasie.
Zna swoje obowiązki, współdziała z
partnerem.
Bawi się zgodnie w zespole, ma radość
z przynależności do zespołu.
Aprobuje wybór dyżurnych.
Dostrzega potrzebę dobrej organizacji
w zespole.
3. Prezentujemy się
dla innych
1.
2.
Wyraża słowem, gestem, ruchem wychowawca
charakterystyczne cechy zachowań,
nastroju, wyraz swoje przeżycia.
rodzice
Uczestniczy w zakładaniu klasowej
galerii.
uczniowie
3.
4.
5.
6.
Ekspresja:
teatralna
plastyczna
muzyczna
Obserwujemy i relacjonujemy ważne
Odpowiedzialni
Ewaluacja
wychowawca
Analiza dokumentacji
klasowej
uczniowie
Obserwacja
bibliotekarz
Rozmowa o
przeżyciach dzieci
podczas działań
3.
4.
5.
6.
wydarzenia w klasie i szkole:
Potrafi
zachować
się
w
pracach
plastycznych przedstawień, koncertów.
przedstawiamy w/w wydarzenia
dbamy o estetyczny wygląd gazetki
Uczestniczenie w przedstawieniach
szkolnych, inscenizacjach
Wystawa prac plastycznych
Koncert kolęd, piosenek
Wspólna ocena działań i osiągnięć
podczas
Kl. II - Dziecko zna swoje miejsce w rodzinie, w szkole i w otoczeniu.
Efekty działań wychowawczych:
1. Zdaje sobie sprawę, że każdy w rodzinie ma swoje obowiązki. Szanuje dorosłych, młodszych, oraz rówieśników – okazuje im w
słowach i działaniu.
2. Uświadamia sobie, że klasa jest nie tylko miejscem nauki, ale też miejscem spotkań z innymi ludźmi.
3. Rozumie, co to znaczy być czyimś przyjacielem i mieć przyjaciela. Stosuje nawykowo zwroty grzecznościowe.
4. Zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować.
Lp Cele operacyjne
1. Uczymy się
kulturalnego
zachowania
wobec rodziców i
rodzeństwa
Sposób realizacji
1. Ustalamy zakresy obowiązków
domowych:
- opieka nad rodzeństwem
- moje obowiązki
- poszanowanie pracy
2. Obserwacja zachowań
3. Pogadanki
4. Gry i zabawy integracyjne
Efekty działań ucznia
Zna swoje obowiązki w rodzinie.
Z szacunkiem odnosi się do swoich
rodziców.
Chętnie służy pomocą.
Szanuje pracę innych.
Odpowiedzialni
Ewaluacja
rodzice
Obserwacja
wychowawca
Rozmowy
5. Scenki dramowe
2. Uczymy się
poszanowania
miejsca pracyklasa miejscem
spotkań innych
ludzi
Lp Cele operacyjne
3. Wiem, co znaczy
być dobrym
przyjacielem i
mieć dobrego
przyjaciela
4. Znamy symbole
narodowe i
wiemy jak się
wobec nich
zachować
1. Ustalamy zasady kulturalnego
zachowania się na podstawie
poznanych bohaterów z czytanek.
2. Uczymy się tolerancji wobec
kolegów i koleżanek.
3. Obserwacja
4. Analiza treści poznanych czytanek
5. Pogadanki
6. Analiza wytworów prac dzieci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sposób realizacji
Poznajemy cechy dobrego
przyjaciela.
Uczymy się szacunku dla swoich
przyjaciół
Obserwacja
Scenki dramowe
Analiza treści poznanych czytanek
Rozmowy
1. Poznajemy dawne stolice Polski.
2. Poznajemy symbole narodowe
3. Uczymy się zachować wobec
symboli narodowych
4. Analiza poznanych legend
5. Rozmowy
6. Udział w imprezach szkolnych
Dziecko potrafi szanować mienie
społeczne.
Dba o estetyczny wygląd klasy.
Pomaga w organizowaniu wystawek.
Z szacunkiem odnosi się do
rówieśników.
wychowawca
Efekty działań ucznia
Uczeń wie, co znaczy być dobrym dla
innych.
Chętnie pomaga słabszym.
Z szacunkiem odnosi się do swoich
rówieśników.
Odpowiedzialni
Ewaluacja
wychowawca
Rozmowy
Uczeń zna dawne stolice Polski.
Zna symbole narodowe.
Potrafi przyjąć odpowiednią postawę
wobec symboli narodowych.
Odnosi się z szacunkiem do godła,
flagi i hymnu.
wychowawca
Rozmowy
pedagog
rodzice
pedagog
Obserwacja
Rozmowy
7. Pogadanka.
Kl. III- : Dziecko wie jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi.
Efekty działań wychowawczych:
1. Zna i stosuje w praktyce zasady aktywnego słuchania.
2. Potrafi jasno i konstruktywnie konstruować wypowiedzi.
3. Potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrazić swoje prośby, sądy i oczekiwania.
Lp Cele operacyjne
1. Uczymy
się
słuchać aktywnie
Sposób realizacji
Efekty działań ucznia
Odpowiedzialni
Ewaluacja
1. Poznajemy sposoby
Dziecko zna i stosuje w praktyce wychowawca
Rozmowy z:
koncentrowania uwagi:
zasady aktywnego słuchania
- nauczycielami
- ćwiczenia rysunkowe
pedagog
- wychowawcą
- zabawy liczbowe
- dyrektorem
2. Poznajemy techniki ułatwiające
szkoły
aktywne słuchanie:
- odzwierciedlanie uczuć
- dowartościowanie
- objaśnianie
3. Obserwacja
4. Analiza wytworów prac dzieci.
5. Scenki dramowe , rozmowy.
2. Poznajemy
zasady
sprzyjające jasności wypowiedzi
Lp Cele operacyjne
3. Uczymy
się
mówić
co
czujemy i rozumieć uczucia innych
1. Poznajemy
istotę
procesu Dziecko potrafi jasno i konstruktykomunikacji i przyczyny zakłoceń: wnie konstruować wypowiedzi.
-zabawy typu: „Głuchy telefon”
-określanie
cech
jasnego
wypowiadania się (intonacja głosu,
szybkość
mówienia,
język
wypowiedzi)
2. Dyskusje na forum grupy:
- analiza przyczyn błędów w odbiorze
komunikatu i sposoby ich uniknięcia
- rozmowy
3.
-
4.
4. Uczymy
wyra-
się
5.
6.
1.
-
Sposób realizacji
Uczymy się używać komunikatu
„Ja” w sytuacjach trudnych:
ukazywanie swojego konkretnego
uczucia (Ja czuję, jestem...)
przedstawianie
konkretnego
zachowania wywołującego daną
emocję („ Kiedy ty ...)
opisywanie powodu pojawienia się takich emocji u nadawcy
ćwiczenia typu: „ Co mówi ta
twarz”, „ Co czuł, co myślał”
Poznajemy sposoby odczytywania
„ mowy ciała ”
Rozmowy
Scenki dramowe
Uczymy się wyrażać swoje zdanie:
symulacja sytuacji domowych,
wychowawca
Rozmowy wychowawcy z uczniami
Efekty działań ucznia
Odpowiedzialni
Ewaluacja
Dziecko potrafi mówić co czuje i pedagog szkol.
Obserwacje: wychorozumie uczucia innych
wawca, rodzice
wychowawca
nauczyciele
Dziecko potrafi bezpośrednio i
otwarcie wyrazić swoje prośby, sądy i
wychowawca
Obserwacje –
wychowawca
żać prośby, sądy i
oczekiwania
szkolnych, pomagające odegrać oczekiwania
role asertywnych uczniów;
- ćwiczenia umiejętności wyrażania i
obrony swoich praw.
2. Scenki dramowe
3. Rozmowy
4. Gry i zabawy
pedagog
rodzice
pedagog
Kl. IV- Uczeń w rodzinie, grupie koleżeńskiej i społeczności lokalnej.
Lp Cele operacyjne
1. Rodzina i ja.
2. Jestem Polakiem.
Sposób realizacji
1. Pogadanka
2. Rozmowy
3. Tworzenie drzewa
genealogicznego
4. Drama
5. Projekcja filmu
1. Pogadanka.
2. Prezentacja.
3. Czynne uczestnictwo w
uroczystościach
narodowych.
4. Wycieczki.
Efekty działań ucznia
Zna pojęcie i funkcje rodziny. Potrafi
wymienić członków rodziny i rodu.
Okazuje szacunek członkom rodziny.
Utrzymuje prawidłowe relacje z
rodzicami, rodzeństwem i dalszą
rodziną. Potrafi wymienić czynniki
łączące rodzinę.
Odpowiedzialni
Ewaluacja
wychowawca
Rozmowy
Zna symbole narodowe. Zna i
kultywuje wybrane uroczystości i
święta narodowe, lokalne i szkolne.
Okazuje szacunek symbolom
narodowym. Potrafi zachować się
podczas uroczystości.
wychowawca
Obserwacja
historyk
Rozmowy
polonista
Ankieta
polonista
historyk
katecheta
5. Wystawy.
3. Poznaję życie
kulturalne
środowiska.
Lp Cele operacyjne
4. Poruszam się po
drodze
bezpiecznie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Pogadanka.
2. Wyjazdy do kina, teatru,
muzeum.
3. Aktywne uczestnictwo w
imprezach kulturalnych.
4. Organizowanie imprez
kulturalnych w środowisku
szkolnym.
Potrafi kulturalnie zachować się w
wychowawca
różnych sytuacjach. Angażuje się w
życie kulturalne klasy, szkoły i
polonista
społeczności lokalnej. Potrafi korzystać
z dóbr kultury: kino, teatr, muzeum,
historyk
biblioteka itp.
bibliotekarz
Sposób realizacji
Pogadanka.
Dyskusja.
Praktyczne działanie.
Egzamin na kartę rowerową.
Projekcja filmu.
Spotkanie z policjantem.
Efekty działań ucznia
Zna znaki drogowe i przepisy ruchu
drogowego. Potrafi bezpiecznie i
kulturalnie korzystać ze środków
masowej komunikacji. Potrafi zadbać o
bezpieczeństwo własne i kolegów w
szkole i poza nią. Potrafi bezpiecznie
poruszać się po drodze. Wie, gdzie
szukać pomocy w razie wypadku.
Potrafi udzielać pierwszej pomocy.
Obserwacja
Rozmowy
Ankieta
Odpowiedzialni
Ewaluacja
wychowawca
Rozmowy
nauczyciel
techniki
policjant
pielęgniarka
Testy
Rejestr wydanych kart
rowerowych
Kl. V- Uczeń świadomy podstawowych zasad zdrowego trybu życia.
Lp Cele operacyjne
1. Dbam o wygląd
własny i
otoczenia.
2. Jak
odpoczywam?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sposób realizacji
Pogadanka.
Projekcja filmu.
Spotkanie z pielęgniarką.
Prezentacja.
Dyskusja.
Konkurs na najładniejszą klasę.
1. Pogadanka.
2. Dyskusja.
3. Prezentacja zbiorów, kolekcji,
hobby.
4. Udział w zajęciach dodatkowych,
wycieczkach.
Efekty działań ucznia
Potrafi dbać o higienę własną. Jest
świadomy rozwoju biologicznego
swojego organizmu.. Potrafi dbać o
estetyczny wygląd sal, szkoły i
otoczenia. Potrafi organizować naukę
w szkole i w domu.
Odpowiedzialni
Ewaluacja
wychowawca
Obserwacja
Potrafi zaplanować własny czas.
Potrafi dobrać odpowiednie
czasopisma, książki, filmy itp. Potrafi
rozwijać swoje zainteresowania.
wychowawca
Ankiety
nauczyciele
prowadzący
zajęcia
dodatkowe
Rozmowy
pielęgniarka
Wyniki konkursu
rodzice
Listy uczestników zajęć
dodatkowych,
wycieczek
3. Żyjemy
ekologicznie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pogadanka.
Dyskusja.
Projekcja filmu.
Akcja „Sprzątamy świat”.
Wystawy prac plastycznych.
Apel z okazji „Dnia Ziemi”.
Uczeń dostrzega konieczność ochrony
środowiska naturalnego. Rozróżnia
pozytywne i negatywne efekty
działalności człowieka.
Jest wrażliwy na piękno przyrody.
Szanuje zieleń i opiekuje się
zwierzętami.
wychowawca
Efekty działań ucznia
Zna etapy rozwoju fizycznego,
społecznego i emocjonalnego
człowieka. Potrafi rozpoznawać i
radzić sobie z emocjami i uczuciami.
Radzi sobie ze stresem i agresją.
Potrafi przyjmować odpowiedzialność
za życiowe role.
Odpowiedzialni
Ewaluacja
wychowawca
Rozmowy
Obserwacja
nauczyciel
przyrody
Kl. VI- Uczeń dojrzewa fizycznie, psychicznie i społecznie.
Lp Cele operacyjne
1. Poznaję siebie.
1.
2.
3.
4.
2. Dbam o swoje
zdrowie.
1.
2.
3.
4.
5.
Sposób realizacji
Pogadanka.
dyskusja.
Spotkanie z pielęgniarką i
pedagogiem.
Projekcja filmu.
Pogadanka.
Projekcja filmu.
Spotkanie z pielęgniarką.
Wycieczka do ośrodka zdrowia.
Prezentacja.
pielęgniarka
Kwestionariusze
pedagog
nauczyciel
przyrody
Potrafi odróżniać sytuacje sprzyjające wychowawca
zdrowiu od ryzykownych,
niebezpiecznych grożących poważnym pielęgniarka
uszczerbkiem na zdrowiu. Potrafi
korzystać z pomocy medycznej.
pedagog
Rozmowy
Obserwacja
Ankiety
6. Artykuły prasowe.
3. Znam i unikam
zagrożeń
społecznych.
Lp Cele operacyjne
4. Jestem przyszłym
obywatelem.
Zachowuje ostrożność w korzystaniu
ze środków farmakologicznych.
nauczyciel
przyrody
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Projekcja filmu.
Pogadanka.
Dyskusja.
Świetlice środowiskowe.
Zajęcia podczas ferii.
Kolonie.
Dożywianie.
Organizowanie wycieczek, imprez.
Zna zagrożenia społeczne: nikotynizm,
alkoholizm, narkomanię, lekomanię,
bezrobocie i problemy z nich
wynikające. Potrafi wskazać, gdzie
może szukać pomocy człowiek
uzależniony lub zagrożony
patologiami. Jest wrażliwy i skory do
pomocy w wypadku krzywdy innych.
wychowawca
1.
2.
3.
4.
Sposób realizacji
Pogadanka.
Dyskusja.
Analiza dokumentacji.
Aktywne uczestnictwo w życiu
szkoły.
Efekty działań ucznia
Zna zasady funkcjonowania państwa
polskiego, szkoły i klasy. Potrafi
pracować w grupie i negocjować oraz
podejmować decyzje. Potrafi być
tolerancyjny. Dostrzega potrzeby
własne i innych ludzi. Podejmuje się
pełnienia różnych ról i uczestniczy w
życiu klasy i szkoły.
Odpowiedzialni
Ewaluacja
wychowawca
Rozmowy
pielęgniarka
pedagog
nauczyciel
przyrody
historyk
polonista
opiekun SU
Analiza dokumentów
XII. Praca wychowawcza w szkole obejmuje również udział uczniów w obchodach rocznic wydarzeń
historycznych, świąt państwowych i uroczystościach szkolnych.
1) Harmonogram uroczystości w czasie roku szkolnego:
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Rocznica Odzyskania Niepodległości,
- Święto 3 Maja,
- uroczyste zakończenie roku szkolnego.
2) Indywidualne zwyczaje i obyczaje szkolne:
- pasowanie uczniów klas pierwszych,
- zabawy andrzejkowe,
- mikołajki,
- wigilia i przedstawienie jasełkowe,
- bal karnawałowy dla dzieci,
- poczta i koncert życzeń walentynkowy,
- dzień babci i dziadka,
- pierwszy dzień wiosny,
- dzień żartu szkolnego
- obrzędy wielkanocne,
- dzień matki i ojca,
- dzień dziecka,
- święto sportu szkolnego
- wycieczki klasowe,
- uroczyste pożegnanie absolwentów,
- apele szkolne organizowane doraźnie w miarę potrzeb,
- organizowanie konkursów, występów artystycznych, wystaw prac dzieci, zawodów sportowych, aukcji.
3) Ceremoniał szkolny:
- wszystkie uroczystości w czasie roku szkolnego związane z obchodami świąt państwowych i uroczystości szkolnych
rozpoczynają się hymnem państwowym,
- podczas wszystkich uroczystości i świąt państwowych, lokalnych i szkolnych obowiązuje strój galowy.
XIII. Postanowienia końcowe.
1) Na terenie szkoły w ramach pracy wychowawczej mogą zostać wprowadzone w zależności od aktualnych
potrzeb tematyczne lub okresowe programy wychowawcze.
2) Program wychowawczy szkoły podlega systemowi działań monitorowania i modyfikowania. W tym celu powołuje się zespół
ds. monitorowania i informowania społeczności szkolnej o realizacji programu. Zespół ze swoich prac przedstawia na koniec
roku szkolnego sprawozdanie ze swej działalności: nauczycielom, uczniom i rodzicom. Wnioski i wyniki pracy zespołu zostają
uwzględnione w planowaniu pracy wychowawczej w kolejnym roku szkolnym.
3) Program wychowawczy podlega zaopiniowaniu przez:
a) Komitet Rodzicielski – w dniu...............
b) Samorząd Uczniowski – w dniu...............
4) Program uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu................zatwierdzono i przyjęto do realizacji.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards