konspekt - Republika WWW

advertisement
KONSPEKT LEKCJI PRZYRODY W KL. 4
Dział programu: Budowa i czynności życiowe organizmów.
Temat: Jak zbudowane są istoty żywe?
Zakres treści:
1. Komórka podstawową jednostką strukturalną organizmu.
2. Komórki tworzą tkanki, a tkanki narządy i układy.
3. Przykłady organizmów jedno- i wielokomórkowych.
CELE
Wiadomości:
Budowa komórkowa organizmów, organizmy jedno- i wielokomórkowe, tkanka jako zespół
komórek, przykłady organów roślin i narządów zwierząt, przykłady organizmów jedno- i
wielokomórkowych.
Umiejętności:
Uczeń obserwuje komórki pod mikroskopem, wykonuje schematyczny rysunek w zeszycie;
klasyfikuje organizmy na jedno- i wielokomórkowe; wyjaśnia, dlaczego komórki jednego
organizmu mają różną budowę; uzasadnia, dlaczego komórki mają różny kształt i wielkość;
podaje przykłady organizmów jedno- i wielokomórkowych.
Postawy:
Poszanowanie pomocy naukowych; rozwijanie dociekliwości poznawczej; współpraca w grupie.
Metody i formy pracy:
Praca z mikroskopem, rozmowa, pogadanka.
Środki dydaktyczne:
Mikroskopy, preparaty mikroskopowe, tablice dydaktyczne, okazy roślin i zwierząt znajdujące się w pracowni.
Przebieg lekcji:
Faza wprowadzająca:
Objaśnienie celów lekcji, podanie tematu. Podział klasy na grupy, rozdanie instrukcji do
pracy z mikroskopem.
Faza realizacyjna:
1 Uczniowie obserwują pod mikroskopem preparaty np. nabłonek płaski żaby, liść jabłoni,
krew człowieka.
2 Uczniowie przy pomocy nauczyciela wyciągają wniosek: organizmy zbudowane są z komórek, komórki różnią się między sobą wielkością i kształtem ponieważ pełnią różne
funkcje.
3 Uczniowie wykonują w zeszytach schematyczne rysunki oglądanych preparatów.
4 Na podstawie tablic dydaktycznych uczniowie klasyfikują organizmy na jedno- i wielokomórkowe.
5 Nauczyciel wyjaśnia, że komórki mogą tworzyć tkanki, a tkanki narządy i układy narządów, z których zbudowany jest organizm wielokomórkowy.
6 Uczniowie przy pomocy nauczyciela podają przykłady narządów roślinnych i zwierzęcych.
Faza podsumowująca:
Uczniowie wykonują w zeszycie ćwiczenie:
Uzupełnij zdania, korzystając ze słów:
organizm wielokomórkowy, komórka, organizm jednokomórkowy
Najmniejszą żywą częścią każdej istoty żywej jest .........................................
Istoty żywe zbudowane wyłącznie z jednej komórki to ..............................................
Istoty żywe zbudowane z więcej niż jednej komórki to .............................................
Instrukcja do ćwiczeń:
1 Obejrzyj pod mikroskopem przygotowane preparaty: nabłonek płaski żaby, krew człowieka
liść jabłoni.
2 Porównaj budowę oglądanych obiektów, znajdź cechy wspólne i różnice.
3 Wykonaj w zeszycie schematyczne rysunki
Autor: Grażyna Siłkin
Download