Zaburzenia psychiczne w okresie dzieciństwa i dorastania

advertisement
Zaburzenia
psychiczne
w okresie
dzieciństwa
i
dorastania
Klasyfikacja zaburzeń rozwoju psychicznego
wg ICD – 10
ZABURZENIA ROZWOJU PSYCHICZNEGO
 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
 Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
 Specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych
 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
 Całościowe zaburzenia rozwojowe (np. Autyzm, Zespół
Retta, Zespół Aspergera)
 Inne zaburzenia rozwoju psychicznego
 Zaburzenia rozwoju psychicznego, nie określone
Klasyfikacja zaburzeń rozwoju psychicznego
wg ICD – 10 c.d.
ZABURZENIA ZACHOWANIA I EMOCJI ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ
ZWYKLE W DZIECIŃSTWIE I W WIEKU MŁODZIEŃCZYM
 Zaburzenia hiperkinetyczne
 Zaburzenia zachowania
 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w
dzieciństwie
 Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające
się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym
 Tiki
 Inne zaburzenia zachowania zaczynające się zwykle w
dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym (np. moczenie
mimowolne, zanieczyszczanie się kałem, jąkanie,
nadmierne onanizowanie się)
Upośledzenie umysłowe
Samo w sobie nie jest chorobą, może być objawem wielu
chorób lub skutkiem różnych procesów patologicznych.
Częstość występowania w populacji ogólnej – 3%
Wg DSM – IV obejmuje 3 komponenty
 Niższe od przeciętnego funkcjonowanie intelektualne, IQ
mniejsze lub równe 70
 Obniżenie zdolności przystosowania przynajmniej w 2 z
wymienionych dziedzin: porozumiewania się, zaradności
osobistej, prowadzenia domu, stanowienia o sobie,
umiejętności interpersonalnych, korzystania ze źródeł
wsparcia społecznego, możliwości uczenia się, pracy,
wypoczynku, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo
 Początek przed 18. rokiem życia
Etiologia upośledzenia umysłowego
Genetyczne
14%
Zaburzenia
chromosomalne
45%
Nabyte
9%
Okołoporodowe
9%
Przyczyny
nieznane
23%
Genetyczne
Nabyte
Okołoporodowe
Przyczyny nieznane
Zaburzenia
chromosomalne
Kierunki pracy z dzieckiem
niepełnosprawnym intelektualnie
Dostarczanie rodzicom nowych informacji
Współpraca z lekarzem, konsultacja genetyczna
Udzielanie wskazówek, w jaki sposób można
promować rozwój dziecka
Wskazówki u jakich specjalistów można szukać
pomocy
Namawianie do nauczania zgodnego z
możliwościami dziecka
Udzielanie wsparcia emocjonalnego i
społecznego
Autyzm dziecięcy
Rozwija się do 3. roku życia
Zmiany dotyczą: funkcjonowania społecznego,
zachowania, zainteresowań
4 – krotnie częściej dotyczy chłopców
Występuje w rodzinach na całym świecie, w
każdej klasie społecznej
Rozpowszechnienie 5 na 10 000
Brak jednoznacznie ustalonej genezy
Autyzm dziecięcy a Zespół Aspergera
Objawy autyzmu dziecięcego
 Niedostateczne wykorzystanie kontaktu wzrokowego, wyrazu twarzy,
postawy ciała i gestów do odpowiedniego regulowania kontaktów
społecznych
 Ubogie kontakty rówieśnicze
 Brak odwzajemniania społeczno – emocjonalnego – odmienność
reagowania na emocje innych osób, niedostosowanie zachowania do
kontekstu
 Brak spontanicznej potrzeby dzielenia z innymi osobami radości,
zainteresowania lub osiągnięć
 Opóźniony lub zupełny brak rozwoju mówionego języka – dziecko nie
próbuje zastąpić mowę gestem i/lub mimiką
 Stereotypowe powtarzanie słów i/lub wyrażeń
 Brak zabawy w udawanie „na niby” lub zabawy naśladującej role
społeczne
 Pochłonięcie jedną lub kilkoma stereotypowymi zabawami
 Przywiązanie do rutynowych, zachowań o charakterze rytuału
 Manieryzmy ruchowe np. kręcenie palcami
 Koncentracja na częściowych niefunkcjonalnych właściwościach
przedmiotów
Autyzm – niektóre aspekty przed 3. rokiem
życia
 Dziecko nie reaguje na głośne bodźce dźwiękowe, a
odbiera bardzo ciche np. szelest papieru
 „Puste spojrzenie”, brak reakcji na głos czy uśmiech
rodzica
 Obrona przed kontaktem fizycznym
 Zahamowanie rozwoju mowy lub nie wykorzystywanie
jej do zwrócenia na siebie uwagi lub komunikacji
 Brak zdolności do naśladowania prezentowanych
dziecku zachowań
Autyzm 3. – 5. rok życia
 Dziecko pozostaje poza grupą rówieśniczą, nie
uczestniczy we wspólnych zabawach
 Reaguje lękiem i gwałtownym protestem na próbę
zmiany przedmiotów w jego otoczeniu, zmianę ubrania,
szlaków którymi się porusza
 Zabawy koncentrują się na bezużytecznych
przedmiotach: pudełkach, patyczkach, zabawkach
mechanicznych
 Kręci się wokół własnej osi, podskakuje na jednej
nodze, obraca przedmiotami
 Powtarza zasłyszane słowa, sylaby
 Duża sprawnosć w układaniu puzzli
 „Dziwactwa jedzeniowe” – preferuje jedną lub dwie
potrawy odmawiając przyjmowania innych
Autyzm 5. – 7. rok życia
 Nieharmonijny rozwój poznawczy – brak gotowości do
podjęcia nauki w szkole powszechnej
 Mówiąc o sobie dziecko nie używa zaimka „ja” lecz
formy trzecioosobowej
 Echolalia odwleczona – po dłuższym czasie wypowiada
całe zdanie lub fragment wcześniej zasłyszanej
wypowiedzi
 Nadal utrzymują się stereotypie ruchowe oraz niska
zdolność do wyrażania emocji
 Ok. 10% wykazuje wybitne uzdolnienia
Autyzm – dojrzewanie i dorosłość
 Osoby wychodzące z autyzmu mają dużą trudność z
zaakceptowaniem adolescencji
 Występują niezrozumiałe i niewytłumaczalne
okolicznościami zachowania agresywne
 Utrzymują się zachowania rytualne i brak potrzeby
tworzenia bliskich więzi
 Brak empatii
 18% funkcjonuje samodzielnie
 20% nie wykształca mowy do końca życia
Lęk przed separacją w dzieciństwie
 Najczęściej występuje u dzieci 2 – 14 – letnich (4%)
 Częściej dotyczy dziewczynek i dzieci wychowywanych
samotnie przez matkę
 Nasilony lęk i niepokój, czasami z napadami paniki przy
próbie oddzielenia od matki
 Napady złości albo bez wyraźnej przyczyny albo przy
próbach wyjścia matki z domu lub pozostawienia dziecka w
przedszkolu lub szkole, czasem odmowa chodzenia do
przedszkola lub szkoły
 Ograniczone kontakty z rówieśnikami
 Obawy o rodziców (że coś się im stanie, nigdy nie wrócą) lub
o siebie (że może się zgubić, zostać porwane), niekiedy
uporczywe myśli o śmierci
 Trudności z rozstaniem z rodzicem na noc, koszmary senne
 Bóle głowy, brzucha, wymioty, biegunka nasilające się w
sytuacji rozłąki
Zaburzenia lękowe w postaci fobii w
dzieciństwie
 Lęk skoncentrowany na określonych przedmiotach i
sytuacjach
 Najczęściej chorują dzieci między 3. a 13. rokiem życia
(9,2%)
 Etiologia: traumatyczne doświadczenia lub
wyobrażenia budowane na podstawie zasłyszanych
informacji
 Najczęstsze fobie u dzieci: lęk przed ciemnością,
zastrzykami, owadami, wysokościami, hałasem
Lęk społeczny w dzieciństwie
 Dobre relacje z członkami swojej rodziny i osobami
zaprzyjaźnionymi z rodziną, lecz usilne unikanie i lęk
przed kontaktami z osobami spoza rodziny, w tym także
z rówieśnikami
 Koncentracja na sobie, zakłopotanie lub nadmierne
skoncentrowanie na stosowności swojego zachowania
w czasie kontaktów z nieznajomymi
 Może doprowadzić do małej frekwencji w szkole,
postępującej izolacji i osamotnienia dziecka
 Dotyka 1% dzieci i adolescentów
 Może być wynikiem zmian fizycznych (np. kalectwo,
trudności z rozwojem mowy) i urazów psychicznych
wywołujące w dziecku poczucie bezwartościowości
Zaburzenie związane z rywalizacją w
rodzeństwie
 Rozpoczyna się u większości dzieci w 1 miesiącu życia
młodszego rodzeństwa
 Rywalizacja i zazdrość wobec rodzeństwa;
współzawodnictwo o zainteresowanie i uczucia
rodziców
 Nieprawidłowe jest nadmierne nasilenie objawów
przejawiające się w otwartej wrogości wobec brata lub
siostry, wyrządzaniu urazów fizycznych
 Utrata wcześniej nabytych umiejętności np.. Kontroli
pęcherza, naśladowanie młodszego rodzeństwa w
zakresie czynności które przyciągają uwagę rodzica
 Uwstecznianie charakteru swoich zabaw
 Napady złości, dysforii, lęku
 Zaburzenia snu, domaganie się spania razem z
rodzicami
Uogólnione zaburzenie lękowe w
dzieciństwie
 Rozpowszechnienie ok. 4%
 W okresie dzieciństwa występuje równie często u obu płci, w
adolescencji 6 razy częściej chorują dziewczęta
 Ciągłe zamartwianie się dotyczące wielu dziedzin życia
 Obniżony nastrój
 Myśli samobójcze
 Niechęć do kontaktów społecznych
 Ciągły niepokój, napięcie, niemożność odprężenia się, poczucie
zmęczenia
 Drażliwość
 Zaburzenia snu z powodu zmartwień i lęku, dolegliwości fizyczne
Objawy rozwojowych zaburzeń koordynacji (za:
L. Popek, 2003)
Zaburzenia koordynacji dużych ruchów
Zaburzenia koordynacji subtelnych ruchów
Wiek przedszkolny
- opóźnienie siadania, raczkowania,
chodzenia
-trudności z utrzymaniem równowagi, częste
kontuzje, niezdarny chód
-- wpadanie na przeszkody, tendencja do
upuszczania przedmiotów
Wiek przedszkolny
-trudności w opanowaniu czynności
związanych z ubieraniem się
-- trudności w opanowaniu posługiwania się
nożem, widelcem, łyżką
Wiek szkolny
- trudności w opanowaniu jazdy na rowerze,
zabaw ze skakanką, robieniu koziołków,
skakania, biegania, rzucania
Wiek szkolny
- trudności w układankach, wycinankach,
posługiwaniu się zabawkami
konstrukcyjnymi, budowaniu modeli,
rysowaniu
Starsze dzieci
- mała sprawność w zajęciach sportowych
wymagających np. rzucania, łapania,
trafiania piłką do bramki
Starsze dzieci
-trudności w obcinaniu paznokci, myciu i
układaniu włosów, robieniu makijażu
-- nieporządne i nieczytelne pismo
-- trudności w grach ręcznych, szyciu, grze
na pianinie
Zaburzenia zachowania













Niezwykle częste i gwałtowne wybuchy złości
Częste kłótnie z dorosłymi, jawne sprzeciwianie się im
Częste, celowe działania sprawiające innym przykrość
Zrzucanie odpowiedzialności za własne zachowanie na
innych
Nadwrażliwość, obrażanie się
Częste złoszczenie się i poczucie krzywdy
Częste kłamstwa, niedotrzymywanie obietnic
Wszczynanie bójek, używanie narzędzi mogących zranić
innych
Okrucieństwo fizyczne wobec innych osób i zwierząt
Późne powroty do domu, wbrew zakazom rodziców
Niszczenie przedmiotów, podpalenia, kradzieże, włamania
Częste wagary rozpoczynające się przed 13. r.ż.
Dręczenie innych, zmuszanie do zachowań seksualnych
Zaburzenia psychiczne w okresie
dojrzewania
Zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia
Depresja młodzieńcza
Zaburzenia z kręgu schizofrenii
Depresja duża
Choroba afektywna dwubiegunowa
Uzależnienia od alkoholu i substancji
psychoaktywnych
Zaburzenia obsesyjno - kompulsywne
Depresja młodzieńcza










Obniżenie lub zmienność nastroju i dysforia
Podwyższony poziom lęku, zwłaszcza przed przyszłością
Trudności w nauce
Poczucie nudy i niemożności znalezienia przyjemności
Trudności w rozpoczęciu działania i szybkie męczenie się
Trudności w rannym wstawaniu, chodzenie późno spać,
lepsze funkcjonowanie w godzinach wieczornych
Zaniedbania w zakresie wyglądu fizycznego i higieny
osobistej
Zachowania ryzykowne: eksperymentowanie ze środkami
psychoaktywnymi, przypadkowe kontakty seksualne
Myśli i próby samobójcze
Dolegliwości somatyczne
Zaburzenia obsesyjno - kompulsywne
 Obsesje – nawracające, uporczywe, wbrew woli osoby
myśli, impulsy lub wyobrażenia. Odczuwane przez
osobę jako absurdalne i stresujące.
 Kompulsje – stereotypowe zachowania wykonywane w
ustalonym porządku (np. sprawdzanie, czyszczenie,
liczenie ubieranie się). Powstrzymanie kompulsji
powoduje wzrost lęku
Download