„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

advertisement
„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
– to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu
stymulowanie
i
komunikację
funkcji
odpowiedzialnych
małego
dziecka
za
rozwój
niepełnosprawnego
psychomotoryczny
lub
zagrożonego
niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko
nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie
w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie
określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania”.
Na podstawie danych statystycznych uzyskanych w maju 2002r.
(podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców), szacuje
się, że około 5% populacji urodzonych dzieci wymaga wielospecjalistycznej
pomocy i opieki ze względu na utrudnienia rozwoju lub nawet zahamowania
rozwoju społecznego, językowego i poznawczego. Na podstawie tych danych
należy przyjąć, że istnieje dość pokaźna grupa dzieci niepełnosprawnych lub
zagrożonych niepełnosprawnością.
Niepełnosprawność oznacza […] różne ograniczenia funkcjonalne jednostek
ludzkich w każdym społeczeństwie, wynikające z uszkodzenia zdolności
wykonywania jakiejś czynności w sposób uważany za normalny, typowy dla
życia ludzkiego. Ograniczenia te mogą mieć charakter stały lub przejściowy,
całkowity lub częściowy, mogą dotyczyć sfery sensorycznej, fizycznej
i psychicznej.
Najczęściej występujące zaburzenia psychiczne i
zachowania,
z którymi można spotkać się w ramach pracy Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dziecka (WWRD) oraz ich główne kryteria diagnostyczne wraz
z przyczynami.
Niepełnosprawność intelektualna
Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10
podaje, że niepełnosprawność intelektualna jest „stanem zahamowania lub
niepełnego rozwoju umysłu, które charakteryzuje się, zwłaszcza uszkodzeniem
umiejętności ujawniających się w okresie rozwoju i składających się na ogólny
poziom inteligencji, to jest: zdolności poznawczych, mowy, ruchowych
i społecznych”.
Zaburzenia rozwoju psychicznego
Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka związane są upośledzeniem
prawidłowych
wzorców
(od
wczesnych
stadiów
rozwoju)
nabywania
umiejętności językowych. Nie wiąże się ich bezpośrednio z zaburzeniami sfery
czuciowej, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami neurologicznymi,
nieprawidłowościami mechanizmów mowy ani czynnikami środowiskowymi.
Zaburzenia te wpływają często na trudności w nabywaniu umiejętności czytania
oraz zaburzenia zachowania i emocji. Należą do nich zaburzenia ekspresji
mowy, rozumienia mowy, nabyta afazja z padaczką (zespół Landau – Kleffnera)
oraz inne zaburzenia rozwoju mowy i języka. Specyficzne zaburzenia rozwoju
funkcji motorycznych określane na podstawie wystandaryzowanych narzędzi
koordynacji ruchów subtelnych i grubych.
Całościowe zaburzenia rozwojowe, obejmują m.in. autyzm dziecięcy, autyzm
atypowy,
Zespół
Retta,
zaburzenia
hiperkinetyczne
z
towarzyszącą
niepełnosprawnością intelektualną z ruchami stereotypowymi, Zespół Aspergera
oraz inne zaburzenia rozwojowe.
Autyzm charakteryzuje się nieprawidłowym funkcjonowaniem w zakresie
co najmniej jednej ze sfer:
- jakościowe nieprawidłowości w interakcjach społecznych,
- jakościowe nieprawidłowości w porozumiewaniu się,
-
powtarzające się ograniczone wzorce aktywności, zachowań oraz
zainteresowań.
W przypadku autyzmu dziecięcego objawy te muszą pojawić się przed
ukończeniem 3. roku życia, w przypadku autyzmu atypowego nieprawidłowości
ujawniają się po 3. roku życia, pojawić się również może nietypowa
diagnostyka.
Zespół Retta charakteryzuje się prawidłowym rozwojem do ok. 5 miesiąca
życia, po tym okresie następuje spowolnienie wzrostu głowy, utrata nabytych
celowych umiejętności ruchu rąk (między 5. a 30. miesiącem życia),
upośledzenie ekspresji i rozumienia języka, pojawia się niepełnosprawność
ruchowa, stereotypie ruchowe rąk.
Zespół Aspergera charakteryzuje się:
- zaburzeniami relacji społecznych (podobnie jak autyzm),
- wyizolowane, szczególne zainteresowania,
- brak klinicznych objawów opóźnienia w zakresie rozwoju czynności
poznawczych, języka mówionego i rozumianego,
- zachowania adaptacyjne i zainteresowanie środowiskiem prawidłowo
rozwinięte do 3. roku życia.
Zaburzenia zachowania i emocji
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie oraz
w wieku młodzieńczym obejmują zaburzenia hiperkinetyczne, zaburzenia
zachowania, zaburzenia emocji, zaburzenia funkcjonowania społecznego
rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym, tiki oraz
zaburzeni innego typu.
Zaburzenia hiperkinetyczne charakteryzują się zaburzeniami w zakresie 3. sfer,
które występują w różnych sytuacjach życiowych i są obserwowane co najmniej
6 miesięcy:
- nadmierna aktywność (m.in. niepokój ruchowy, rozbieganie, hałaśliwość),
- impulsywność (m.in. przeszkadzanie innym, nadmierne wypowiadanie
się, udzielanie odpowiedzi bez pytania),
- brak uwagi (m.in. częste gubienie rzeczy, brak skupienia na szczegółach,
częste wrażenie, że dziecko nie słyszy kierowanych do niego
komunikatów, upośledzona organizacja działań i czynności).
Zaburzenia zachowania związane są z łamaniem norm społecznych,
podstawowych praw innych osób adekwatnie do wieku, obserwowane
co najmniej przez 6 miesięcy. Obejmują m.in. kłótnie, kłamstwa, wybuchy
niekontrolowanej złości, mściwość, złośliwości, drażliwość, okrucieństwo
wobec zwierząt, kradzieże, celowe aktywności mające wzbudzić gwałtowne
reakcje u innych, łamanie narzuconych reguł. Zaburzenia te mogą być
ograniczone do środowiska rodzinnego, przebiegać z nieprawidłowym procesem
socjalizacji, mogą mieć charakter opozycyjno – buntowniczy.
Zaburzenia emocjonalne związane są najczęściej z występowaniem:
- lęku separacyjnego,
- zaburzeń lękowych w postaci fobii w dzieciństwie,
- lęków społecznych w dzieciństwie,
- zaburzeń związanych z rywalizacją w rodzeństwie.
Zaburzenia funkcjonowanie społecznego obejmują mutyzm wybiórczy,
reaktywne zaburzenia przywiązania w dzieciństwie, zaburzenia selektywności
przywiązania w dzieciństwie. Tiki są nagłymi, szybkimi i nawracającymi
niekontrolowanymi
wokalizacjami
lub
ruchami,
mogą
mieć charakter
przewlekły lub przemijający. Do innych zaburzeń zachowania i emocji
rozpoczynających się w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym można zaliczyć
także moczenie mimowolne nieorganiczne, zanieczyszczanie się kałem
nieorganiczne, zaburzenia odżywiania lub picia w dzieciństwie, stereotypie
ruchowe, jąkanie oraz mowę bezładną.
Istnieje wiele typologii przyczyn występowania niepełnosprawności.
Przyczyny dzielone są na: dziedziczne (genetyczne, endogenne) mające
oddziaływanie przed zapłodnieniem oraz czynniki środowiskowe działające
na zarodek, płód i dziecko w pierwszych latach rozwoju.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością lub
zagrożeniem niepełnosprawnością, jest znaczącym etapem w systemie
rehabilitacji rozumianej jako działanie: celowe, kompleksowe, systematycznie
stosowane i zróżnicowane indywidualnie.
Wczesne wspomaganie rozwoju ma za zadanie poprawić aktualny stan
funkcjonowania dziecka, często zapobiegać jego pogorszeniu się. Im wcześniej
postawi się diagnozę i podejmie działania stymulujące, tym większe są szanse
dziecka na prawidłowy bądź zbliżony do prawidłowego rozwój.
Za jak najwcześniejszym rozpoczęciem terapii przemawiają następujące
przesłanki:
 u małego dziecka jest wyjątkowo duża plastyczność centralnego układu
nerwowego
i związana z tym możliwość usprawniania zaburzonych
funkcji,
 u małych dzieci wiele zaburzeń o postępującym przebiegu można
zahamować, a czasami nawet całkowicie zatrzymać niekorzystne zmiany,
 małe dzieci uczą się szybciej, są bardziej podatne na stosowane
różnorodne rodzaje terapii i oddziaływania rehabilitacyjne,
 małe dzieci łatwiej generalizują wypracowane umiejętności i nawyki,
 wiele zaburzeń wraz z wiekiem narasta, co utrudnia terapię oraz edukację
dzieci starszych,
 rodzice małych dzieci mają więcej sił i zapału, są bardziej zaangażowani
we współpracę ze specjalistami i we własny udział w terapii.
Pierwsze 6 lat życia dziecka, to czas szybko następujących po sobie osiągnięć
rozwojowych. Towarzyszenie dziecku w jego rozwoju od pierwszych dni życia
jest dla rodziców fascynującym doświadczeniem, które niesie ze sobą sporo
różnych emocji – radość i dumę z każdego kolejnego osiągnięcia, ale i niepokój,
obawę, jeśli nie osiąga on kolejnych etapów rozwojowych w podobnym czasie
jak jego rówieśnicy.
Najważniejszą kwestią pozostaje pytanie, kiedy różnicę pomiędzy
zachowaniem lub jego brakiem występującym u dziecka a normą rozwojową
uznać za bezpieczną, a kiedy traktować ją już jako niepokojącą i poszukać
wsparcia oraz wyjaśnienia wątpliwości u specjalisty. Dla dobra dziecka
nie należy lekceważyć żadnych niepokojących rodzica sygnałów, ponieważ
to najczęściej rodzic jako pierwszy zauważa odmienność rozwoju własnego
dziecka.
Bywa i tak, że rodzic nie zauważy, że w rozwoju jego dziecka jest coś nie
tak i dopiero, gdy dziecko trafi do przedszkola, to problem się ujawnia, bowiem
na tle rówieśników widoczne są nieprawidłowości rozwojowe.
Wiek przedszkolny, jest to szczególnie dynamiczny etap rozwoju. Jest
okresem przejściowym, w którym dziecko na przestrzeni lat od 3. do 7.
przechodzi od uczenia spontanicznego do uczenia się celowego, zamierzonego
pod kierunkiem dorosłego, często pod kierunkiem nauczyciela przedszkola. Dla
większości dzieci przedszkole jest pierwszym terenem, na którym poruszają się
bez pomocy bliskich osób – rodziców, rodzeństwa, dziadków. Muszą radzić
sobie same i wtedy napotykają różne trudności.
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym wymaga odpowiednich warunków,
w których powinny być prowadzone zajęcia oraz specjalistów i terapeutów.
Nasze przedszkole dysponuje pięcioma dużymi, bogato wyposażonymi
w zabawki i pomoce dydaktyczne salami; dostosowanymi do wieku
i możliwości rozwojowych dzieci. Sala oddziału integracyjnego od godziny 1230
jest wolna, zatem w godzinach popołudniowych może być wykorzystana
na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania. Poza tym sala ta jest bardzo
bogato wyposażona w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne już pod kątem
pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych, jak również
w sprzęt sportowy i terapeutyczny, przydatny do rehabilitacji. W sali znajduje
się również duże lustro przydatne do ćwiczeń logopedycznych oraz komputer
z bogatą ofertą programów edukacyjnych i terapeutycznych.
Nauczyciele
pracujący
w
naszym
przedszkolu
posiadają
dodatkowe
kwalifikacje. Jest wśród nas trzech oligofrenopedagogów, terapeuta zajęciowy,
logopeda,
nauczyciel gimnastyki korekcyjnej oraz specjaliści wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka. Raz w tygodniu jest psycholog. W bieżącym
roku szkolnym jedna z wychowawczyń kończy studia podyplomowe
z surdopedagogiki.
Aby dziecko mogło zostać objęte pomocą w postaci wczesnego
wspomagania, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
Download