sprawozdanie

advertisement
Imię i nazwisko:…………………………………………..
Grupa i Sekcja:……………
Wersja:……
Data: ………….. r.
ĆWICZENIE XI
TEMAT: Elektroforeza dwukierunkowa w proteomice, modyfikacje potranslacyjne białekMetody analizy proteomu.
Cel: Zapoznanie studenta z metodami analizy proteomu. Przedstawienie strategii analizy i interpretacji
ekspresji genu na potrzeby diagnostyki molekularnej.
Zadanie 1.Odczytane numery dostępu:
mRNA:………………
Białko:……………….
Zadanie 2.Na podstawie informacji o genie …………. znajdujących się na stronie
http://www.expasy.org/ zapisz:

do ilu białek w bazie badana przez Ciebie sekwencja wykazuje podobieństwo ponad 99,5%?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 3. Odpowiedz na pytania:
Jaka jest długość sekwencji białka (z ilu aminokwasów się składa?)
……………………………………………………………………………………………………………
Jaką reakcję katalizuje badany enzym?
……………………………………………………………………………………………………………
Ile miejsc aktywnych oraz miejsc wiązania występuje w tym białku?
…………………………………………………………………………………………………………
Co jest substratem dla miejsc aktywnych?
……………………………………………………………………………………………………………
Podaj rekomendowaną nazwę białka oraz nazwy alternatywne.
……………………………………………………………………………………………………………
Określanie polimorfizmu białka na metabolizm leków w oparciu o bazę PharmGKB. Jeśli analizowane
przez Ciebie białko nie posiada aktywności enzymatycznej w metabolizmie leków uwzględnij to w
odpowiedziach.

przykładowy wariant polimorficzny i określ, czym różni się wariant polimorficzny od sekwencji
referencyjnej białka (który jest to aminokwas i jaka jest jego pozycja w sekwencji, na który aminokwas
został wymieniony)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

w pobliżu lub obrębie której domeny w sekwencji białka występuje opisana zmiana
polimorficzna
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 4.Wybierz pełną długość białka i podaj:
average mass - masa średnia (średnia masa cząsteczkowa) - obliczona na podstawie średnich mas
atomowych pierwiastków
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
monoisotopic mass - masa monoizotopowa – masa obliczona na podstawie dokładnych mas
atomowych wybranych izotopów pierwiastków.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Pytania sprawdzające:
1. Jaką rolę w biotechnologii pełnią badania na poziomie proteomu?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Wymień i krótko scharakteryzuj znane Ci metody analizy białek, uwzględniając ich wady i zalety.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Określ i krótko opisz relacje proteomiki względem centralnego dogmatu biologii molekularnej.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Download