Zastosowanie bioinformatyki w medycynie

advertisement
Zastosowanie
bioinformatyki w
medycynie
Katarzyna Łatkowska
Plan
• Medycyna molekularna
• Terapia genowa
Zagadnienia bioinformatyki
1. Badanie informacji genetycznej
2. Zbieranie danych eksperymentalnych
Początki zastosowania
bioinformatyki
• Badanie organizacji sekwencji DNA
i struktury białek
• Powstawanie ogromnych ilości
danych
Prowadzone badania
•Sekwencjonowanie, oddziaływania
białek
•Ekspresja genów
Problem z danymi
biologicznymi
• Dane trudne do opracowania
• Stosowanie uproszczeń
• Modele redukcyjne
Zasady w bioinformatyce
1.Struktura cząsteczki białka jest silnie
zakonserwowana
2. Dopasowania sekwencji
3. Interakcje między cząsteczkami
4. Motywy określające funkcje
5. Tworzenie klas sekwencji
6. Porównywanie struktur
7. Przewidywanie struktur
8. DNA gospodarza i patogenu
Narzędzia bioinformatyczne w
diagnostyce
1.NCBI
2. OMIM
Możliwości w medycynie
1.Potwierdzenie diagnozy
2.Wybranie metody leczenia
3.Przewidywanie przebiegu choroby
Etapy użycia bioinformatycznych
narzędzi
1. Sekwencja białka może być
zdeterminowana przez sekwencję DNA
2. Jeśli struktura białka musi być
zdetreminowana wtedy znajomość sekwencji
białka jest wymagana.
3. Struktura białka pozwala zdeterminować
funkcję białka.
Zastosowanie w biologii i chemii
• Tworzenie bioinformatycznych
narzędzi dla biologów
• Znajdowanie nowych leków dzięki
sekwencjonowaniu genomu
Farmakogenomika
Terapia genowa
Znaczenie RNA w terapii
genowej
Właściwości miRNA
1. Pochodzenie z prekursorowych transkryptów
o dł. 70-100 nukleotydów o strukturze spinek
do włosów
2. Wysoki stopień konserwacji sekwencji
pomiędzy spokrewnionymi ewolucyjnie
gatunkami
3. Charakterystyczny wzór ewolucyjnej
dywergencji
Rola miRNA
• Hamowanie ekspresji genów w
danym typie tkanki
• Wpływ na powstawanie nowotworu
Dziękuję za uwagę
Download