Cytologia - Biblioteka Brainers

advertisement
Cytologia
Prezentacja przedstawia tajniki budowy komórki eukariotycznej. Komórki, która jest najmniejszą
jednostką zdolną do samodzielnego życia, homeostatem, układem otwartym
Opisuje ona założenia teorii komórkowej, przedstawia hasło eukariogenezy. Pokazuje różnorodność
wielkości, budowy i ultrastruktury komórek w zależności od ich funkcji. W dalszej części
przedstawione są poszczególne organella komórki i ich funkcje.
Przegląd zaczyna się od omówienia budowy i roli błony komórkowej jako przykładu mozaiki
lipidowo-białkowej (dwuwarstwy lipidowej). Zwrócono szczególną uwagę na skład lipidów
(fosfolipidy, glikolipidy, lipidy obojętne, cholesterol), białka powierzchowne i integralne,
węglowodany (glikokaliks). Wśród funkcji błony położono nacisk na rodzaje transportu przez błonę
komórkową – osmoza, transport bierny (transport ułatwiony), transport aktywny (z udziałem energii
z ATP). Omówiono także szczególne rodzaje transportu biernego/aktywnego z przykładami:
symport, antyport i uniport.
W kolejnej części opisano cytoplazmę, białka cytoszkieletu oraz centriole. Kolejne slajdy zostały
przeznaczone na charakterystykę siateczki śródplazmatycznej (retikulum endoplazmatyczne)
szorstkiej oraz gładkiej. Porównanie zwraca uwagę na różnice w budowie: cysterny vs. cewki oraz
funkcjach – rolą siateczki szorstkiej jest udział w syntezie białka, a gładkiej – detoksykacja
substancji szkodliwych.
Prezentacja zakłada również przedstawienie budowy i funkcji aparatu Golgiego (modyfikacja
potranslacyjna,) lizosomów (trawienie), peroksysomów.
Ostatnia część materiałów zawiera opis dwóch kluczowych dla życia komórki organellimitochondrium, które odpowiada za oddychanie komórkowe i syntezę ATP oraz jądra
komórkowego – centrum dowodzenia komórki, miejsca lokalizacji materiału genetycznego w
postaci DNA.
Kluczowym atutem prezentacji są własne brainersowskie modele organelli komórkowych
oraz unikalne zdjęcia ultrastruktury komórek wykonane techniką mikroskopii elektronowej
dzięki uprzejmości dr Cecylii Tukaj z Zakładu Mikroskopii Elektronowej Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards