efekty kształcenia na kierunku finanse, rachunkowość i

advertisement
Efekty kształcenia dla kierunków studiów Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia.
Symbol
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia absolwent:
WIEDZA
K_W01
Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze finansów, rachunkowości i ubezpieczeń jako dyscyplinie naukowej, jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o
przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.
K_W02
Zna w pełni terminologię używaną w obszarze finansów, rachunkowości i ubezpieczeń , rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin
naukowych
K_W03
Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat pojęć i kategorii związanych z finansami przedsiębiorstw, pośrednictwem finansowym, rynkami finansowymi,
sektorem publicznym
K_W04
Zna w sposób pogłębiony metody analizy ekonomicznej oraz metody wyceny różnych typów jednostek gospodarczych i ich rolę w podejmowaniu decyzji
ekonomiczno-finansowych przez podmioty gospodarcze.
K_W05
Ma wiedzę na temat przepływów finansowych pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a krajami członkowskimi oraz o zasadach korzystania ze środków
pochodzących z funduszy ujętych w budżecie środków europejskich
K_W06
Ma rozszerzoną wiedzę na temat systemu podatkowego na poziomie centralnym i lokalnym oraz wymogów prawa podatkowego w odniesieniu do podmiotów
gospodarczych (podatnik, płatnik, zobowiązanie podatkowe)
K_W07 Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach wykorzystania środków publicznych, jednostkach sektora finansów publicznych i dyscyplinie budżetowej.
K_W08
Zna elementy rynku finansowego i jego instrumenty, rodzaje instytucji finansowych, ich funkcje i zasady działania oraz zasady nadzoru nad rynkiem
finansowym.
K_W09 Ma pogłębioną wiedzę na temat systemu bankowego, jego elementów i funkcji oraz rozumie zadania władzy monetarnej i rolę instytucji kredytowych.
K_W10
Ma rozszerzoną wiedzę na temat form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, istoty i rodzajów ubezpieczeń, operacji w
działalności ubezpieczeniowej
K_W11
Ma pogłębioną wiedzę na temat rachunkowości finansowej i sprawozdań finansowych wszystkich jednostek gospodarczych, w tym: banków, instytucji
finansowych i ubezpieczycieli oraz grup kapitałowych.
K_W12
Zna w pełni zasady wyceny, ujmowania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym wybranych zagadnień, w szczególności takich jak: umowy długoterminowe,
leasing, utrata wartości aktywów, instrumenty finansowe, podatek odroczony.
K_W13
Zna w sposób pogłębiony modele rachunku kosztów dla celów sprawozdawczych i zarządczych, zasady kalkulacji kosztów w różnych wariantach decyzyjnych
oraz zarządzanie kosztami.
K_W14 Zna zasady planowania i budżetowania oraz oceny wykonania budżetów, a także nowoczesne systemy pomiaru i oceny dokonań w przedsiębiorstwie.
K_W15
Zna źródła ryzyka w działalności gospodarczej, jego rodzaje, metody pomiaru i zabezpieczenia w różnorodnych typach organizacji gospodarczych, w tym: ryzyko
w działalności banków i ubezpieczycieli
K_W16
Ma wiedzę na temat podstawowych grup regulacji ostrożnościowych wpływających na działalność banków i innych instytucji kredytowych, a także zakładów
ubezpieczeń.
K_W17
Zna wymogi formalno-prawne dotyczące rewizji finansowej, audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznej, a także zasady, metody i
sposoby przeprowadzania rewizji finansowej oraz audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej.
K_W18
Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą tworzenia i realizacji strategii na poziomie organizacji i biznesu, w zależności od typu organizacji i sytuacji decyzyjnej oraz
społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście etycznym, społecznym i ekologicznym.
K_W19
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności
intelektualnej.
K_W20 Zna ogólne zasady rachunkowości i finansów w odniesieniu do tworzenia i rozwoju indywidulanej przedsiębiorczości.
K_W21 Zna regulacje dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych itp., zasady obliczania składek na te ubezpieczenia i ich rozliczenia.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01
Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie finansów przedsiębiorstw i całości
gospodarki.
K_U02
Potrafi poprawnie posługiwać się terminologią finansową i ubezpieczeniową.
K_U03
Potrafi wykorzystać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu finansów oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu przeprowadzania analiz ekonomicznych
korzystając z zaawansowanych narzędzi analitycznych i technologicznych.
K_U04
Potrafi prawidłowo dobierać i stosować metody wyceny jednostki gospodarczej oraz oceniać jej sytuację finansową.
K_U05
Potrafi przeprowadzić ocenę gospodarowania środkami publicznymi, a w szczególności prawidłowość wykorzystania środków pomocowych.
K_U06
Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań z zakresu finansów i wnioskowania na ich
podstawie.
K_U07
Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania zachodzącej sytuacji finansowej oraz analizowania motywów ludzkich
zachowań.
K_U08
Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi dokumentami finansowymi, a zwłaszcza sprawozdaniami finansowymi, w celu analizowania podejmowanych
działań praktycznych.
K_U09
Potrafi stosować zdobytą wiedzę do wyjaśniania zjawisk gospodarczych (m.in. określić makroekonomiczne skutki różnych kombinacji ekspansywnej i
restrykcyjnej polityki pieniężnej i fiskalnej, analizować relacje między poziomem stóp procentowych, poziomem kursów walutowych, saldem bilansu handlu
zagranicznego, bilansem płatniczym rezerwami walutowymi banku centralnego).
K_U10
Posiada umiejętność ustalenia obciążeń podatkowych poszczególnych typów jednostek gospodarczych, ich zadań w zakresie rozliczeń podatkowych i wpływu na
gospodarkę państwa. Umie zaproponować optymalną strategię podatkową dla danej jednostki.
K_U11
Potrafi sporządzić i zinterpretować sprawozdanie finansowe każdego typu jednostki gospodarczej, z uwzględnieniem obowiązujących zasad wyceny.
K_U12
Sprawnie liczy i interpretuje wskaźniki efektywności ekonomicznej banków komercyjnych, porównuje banki pod kątem efektywności finansowej i wskazuje na
przyczyny różnic między bankami na podstawie analizy ich sprawozdań finansowych.
K_U13
Potrafi stosować zasady tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
K_U14
Rozumie i identyfikuje czynniki ryzyka, potrafi ocenić ryzyko oraz zastosować modele zarzadzania ryzykiem. Umie sporządzić mapę ryzyka.
K_U15
Potrafi obliczać i oceniać wskaźnik wypłacalności banku oraz ustalać i oceniać mierniki wypłacalności zakładu ubezpieczeń.
K_U16
Sprawnie klasyfikuje koszty według różnorodnych kryteriów, ustala koszt jednostkowy z zastosowaniem różnorodnych formuł, sporządza wielostopniowy i
wieloblokowy rachunek kosztów i wyników okresu
K_U17
Sporządza budżet wiodący, elastyczne budżety kosztów oraz oblicza odchylenia przychodów, kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich oraz przeprowadza
analizy ich przyczyn .
K_U18
Potrafi wskazać podmioty objęte obowiązkiem badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, zasady rewizji finansowej, zadania komitetu audytu
oraz zadania audytu wewnętrznego. Potrafi określić podstawowe procedury kontroli zarządczej.
K_U19
Potrafi przewidzieć skutki przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Walutowej, także w zależności od poziomu przyjętego kursu PLN/EUR.
K_U20
Sprawnie oblicza składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP itp., w zależności od formy zatrudnienia lub rodzaju prowadzonej działalności
gospodarczej.
K_U21
Potrafi samodzielnie wyszukać informacje w literaturze i aktach prawnych, także w językach obcych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01
Zna zakres swojej wiedzy i umiejętności, rozumie i realizuje potrzebę uczenia się przez całe życie, współdziałając w tym obszarze z innymi osobami, a także
inspirując je do podnoszenia swoich kwalifikacji.
K_K02
Ma świadomość znaczenia wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości i ubezpieczeń dla rozumienia wydarzeń społeczno-gospodarczych, co w konsekwencji
powoduje, że uzupełnia swoją wiedzę i umiejętności.
K_K03
Potrafi sprawnie porozumieć się przy użyciu terminologii finansowej ze specjalistami z tej dziedziny, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.
K_K04
Ma świadomość etycznych konsekwencji swoich decyzji z własnego i społecznego punktu widzenia.
K_K05
Potrafi współpracować z biegłym rewidentem, audytorem wewnętrznym i członkami komitetu audytu oraz rozumie znaczenie tego współdziałania.
K_K06
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w odniesieniu do różnorodnych form organizacyjno-prawnych.
K_K07
Potrafi rozwiązywać problemy z zakresu rachunkowości, finansów i ubezpieczeń w ramach zespołu.
Legenda
K (przed podkreśleniem) – kierunkowe efekty kształcenia
W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy
U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia
Download