SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

advertisement
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
Im. I DYWIZJI PIECHOTY
W GIŻYCKU
POZALEKCYJNE ZAJĘCIA
Z INFORMATYKI
OBSŁUGA PROGRAMÓW OFFICE:
WORD I EXCEL
PROGRAM OBEJMUJE UCZNIÓW KLAS V – VI
WSTĘP
Pozalekcyjne zajęcia mają duży wpływ na realizację zadań
wynikających z planu pracy szkoły oraz programu działań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Wszechstronny rozwój osobowy uczniów tj. ich sfery intelektualnej,
psychicznej i manualnej, estetycznej, społecznej, moralnej i duchowej
oraz przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym
i duchowym”
Informatyczne zajęcia pozalekcyjne cieszą się dużym
zainteresowaniem uczniów. Uczestnicząc na powyższych zajęciach
uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności.
Kształtować postawę działania indywidualnego i współdziałania
zespołowego, a także wzajemną odpowiedzialność.
Ponieważ jedna godzina tygodniowo w klasie V i VI stanowi zbyt
mało czasu by w pełni przekazać i rozszerzyć podstawowe
umiejętności od strony praktycznej, a niestety nie wszyscy uczniowie
posiadają w domu sprzęt komputerowy.
W przeważającej części kontakt dziecka z komputerem stanowi
korzystanie z różnego rodzaju gier nie zawsze edukacyjnych.
Korzystając z bardzo dobrze wyposażonej pracowni informatycznej
w szkole w której, postanowiłem prowadzić zajęcia pozalekcyjne
informatyczne dla chętnych uczniów.
Prowadząc zajęcia pozalekcyjne z informatyki zakładam, że
uczestnicy znają podstawy obsługi komputera.
Na zajęciach pracuję na przygotowanych przez siebie materiałach
„Kurs Komputerowy, nauka obsługi programów komputerowych
Microsoft, WORD i EXCEL”
CELE PROGRAMU:
- kształtowanie osobowości ucznia,
- poznanie historii rozwoju informatyki,
- poznanie możliwości aplikacji systemu operacyjnego:
wykonywanie obliczeń, operowanie kolorem, rysowanie na
ekranie, malowanie na ekranie,
- rozwijanie umiejętności tworzenia, kasowania folderów,
kopiowania , przenoszenia i kasowania plików,
- doskonalenie umiejętności formatowania tekstu, tworzenia tabel,
- rozwijanie umiejętności kopiowania, przenoszenia, wklejania,
korzystania ze schowka, zapisywania, pracy z dyskietką,
- rozwijanie umiejętności wstawiania rysunków w tworzony przez
siebie dokument,
- doskonalenia umiejętności kopiowania i formatowania
rysunków, tworzenia dyplomów, wizytówek,
- kształtowanie umiejętności obliczeń w arkuszu EXCEL,
- doskonalenie się w prostych obliczeniach,
- rozwijanie umiejętności zapisywania i otwierania dokumentów,
- doskonalenie umiejętności tworzenia prostych arkuszy,
- doskonalenie prostych umiejętności formatowania arkuszy,
zmiany formatu i obszaru komórek, scalanie komórek,
- rozwijanie umiejętności w obliczeniach, liczenie średniej,
wartości min i wartości max,
- rozwijanie umiejętności tworzenia wykresów i formatowania
wykresów.
METODA DYDAKTYCZNA
- pogadanka
- ćwiczenia praktyczne
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
-
komputer
plansze
rzutnik
plyty
REALIZACJA
Złożone cele realizowane będą na zajęciach jedno lub dwu
godzinnych dwa razy w tygodniu.
ZAMIERZONE EFEKTY
W efekcie działań uczniowie powinni:
- umieć sprawnie poruszać się w aplikacji systemu operacyjnego a
mianowicie liczyć na kalkulatorze, posługiwać się edytorem
tekstu WordPad, notatnikiem, malować i rysować w edytorze
graficznym Pint,
- sprawnie poruszać się w pracy z oknem,
- potrafią sprawnie kopiować , wycinać, tworzyć i przenosić pliki
i foldery,
- sprawnie piszą teksty w edytorach tekstowych, dobrze poruszają
się po tekście, formatują tekst, tworzą tabele korzystając z opcji
„Wstaw tabelę”,
- dobrze radzą sobie z zapisywaniem dokumentów w pracy z
dyskietką,
- mają opanowane umiejętności pracy z rysunkiem „Clipart”,
- umieją stworzyć dyplom, korzystając z „Galerii” i potrafią
ułożyć wizytówkę,
- sprawnie poruszają się po arkuszu Excel,
- wykonują proste obliczenia, posługując się narzędziem
„Funkcja”
- sprawnie zapisują i otwierają dokumenty
- potrafią bez problemu tworzyć proste arkusze, zmieniają format
i obszar komórek, sprawnie scalają komórki,
sprawnie tworzą, formatują i opisują wykresy.
WDROŻENIE PROGRAMU
1. Zajęcia odbywają się w pracowni informatyki.
2. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów chętnych,
poszerzania i udoskonalania swych wiadomości i
umiejętności.
3. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy nie posiadają
w domu sprzętu komputerowego, a chcą imają możliwości
doskonalenia wiadomości i umiejętności poznawczych na
zajęciach lekcyjnych.
EWALUACJA
1. Badanie pod względem atrakcyjności (ankieta
anonimowa).
2. Samo ewaluacja (pozytywne myślenie, nastawienie na
sukces).
3. Obserwacja zachowań grupy (cechy indywidualne).
4. Skuteczność zastosowanych metod i form.
5. Opinie na temat uczniów (inicjatywa, chęć do
współpracy, wyszukiwanie informacji, uczestnictwo w
zajęciach)
6. Obserwacje nie werbalnych zachowań uczniów
(przejawiania zainteresowań, postawy).
Zenon Bielańczuk
Download