SYLABUS Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział

advertisement
SYLABUS
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Turystyki i Rekreacji
Nazwa kierunku: turystyka i rekreacja
Nazwa przedmiotu: Informatyka stosowana
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 h ćwiczeń
Liczba punktów ECTS: 2
Założenia i cele przedmiotu: Nabycie przez studentów praktycznej umiejętności obsługi programów: WORD,
EXCEL, POWER POINT, ACCESS (lub ich odpowiedników w pakiecie Open Office), GIMP, FOTOPAINT.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: wykonanie ćwiczeń sprawdzających praktyczną umiejętność obsługi
programów: WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS (lub ich odpowiedników w pakiecie Open Office) w zakresie
przedstawionym na ćwiczeniach.
Treści programowe: Edytor tekstu: zasady wstawiania do tekstu obiektów graficznych, pól tekstowych, tabel,
przypisów, użycie stylów formatowania, numerowanie stronic, wykorzystanie nagłówka i stopki, automatyczne
generowanie spisu treści, skorowidza rzeczowego, podział dokumentu na sekcje, zmiana orientacji stronic, tworzenie
szablonów dokumentów.
Program grafiki prezentacyjnej: zasady tworzenia prezentacji.
Arkusz kalkulacyjny: wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem formuł zawierających adresy względne i bezwzględne
oraz funkcji, obliczenia z wykorzystaniem kilku arkuszy danych, konsolidacja danych, tabele dwuwejściowe, tworzenie
wykresów, obsługa baz danych, sortowanie, filtrowanie (filtry zaawansowane), sumy częściowe, raport tabeli
przestawnej.
Program obsługi relacyjnej bazy danych: tworzenie tabeli, klucz podstawowy, tworzenie formularza, kwerendy, raporty.
Narzędzia do przetwarzania grafiki cyfrowej (np. programy GIMP, FOTOPAINT).
Bezpieczeństwo danych, wirusy komputerowe.
Wykaz literatury:
-podstawowej
E.C. Willet, S.Cummings - ABC Word 2002 XP PL. Wydawnictwo Helion 2002
Frye Curtis - Excel 2003– krok po kroku, Wydawnictwo RM
Bogdan Czogalik, Access 2002 Tworzenie baz danych, Wydawnictwo Helion 2002
Imię i nazwisko osoby prowadzącej: Jan Niemiec
Download