Korzystanie z szablonu aplikacji programu Access

advertisement
Tworzenie pierwszej bazy danych w programie Access 2013
Na pasku komunikatów kliknij przycisk Włącz edytowanie,
a następnie naciśnij klawisz F5 lub kliknij pozycję Pokaz slajdów > Od
początku, aby rozpocząć kurs.
Jeśli klipy wideo w tym kursie nie są odtwarzane, może
być konieczne pobranie programu QuickTime lub po
prostu korzystanie z programu PowerPoint 2013.
j
Tworzenie pierwszej bazy danych w programie Access 2013
Podpisy kodowane
Podsumowanie kursu
wystarczy
Jeśli
Następnie
Teraz
Po
Wystarczy
Niektóre
Można
Tutaj
Przejście
To
Na
Aby
kliknę
Wpiszę
Jest
wszystko.
uruchomieniu
otwarciu
przykład
to
pierwszy
program
na
to
baza
można
trzeba
prawym
tak
zmienić,
obejrzeć
przykład
odpowiedni
szablony
do
danych
użyć
zwana
to
trzeba
szablonu
następnego
chciałbym
wpisać
Nie
podać
zrobić
raz
Access
przyciskiem
szablonu.
kliknę
kilka
trzeba
zarządzać
programu
baza
korzystasz
kliknąć
działała
ułatwiają
nazwę
dane
raz,
tekst
jest
klipów
kliknę
komórkę.
danych
zmienić
znać
aby
szablon
pola
już
i wkliknę
bazy
przejść
myszy
danymi
rozpoczęcie
ten
Access
sieci
zumożliwić
wideo
uruchomiony,
się
powoduje
programu
dla
tę
przycisk
danych,
Nie
na
przycisk
Web,
do
ilistę.
do
komputerów
kliknę
lub
szablony
projektowaniu
onagłówek,
rejestrowania
składnikach
następnego
tworzy
działanie
uzyskać
Ten
Włącz
opcjonalnie
pracy.
też
Access
polecenie
OK.
trzeba
tekst
zapisanie
sąTe
się
tylko
zawartość.
więcej
wyświetlane
stacjonarnych.
ijest
kategorie
wszystkich
nie
aplikację
majątku,
kliknąć
pola,
baz
właściwego
Edytuj
komórkę.
zbyt
wybrać
wiesz,
pomocy,
danych.
danych
używając
pozycję
ogólny.
elementy
mają
kliknę
programu
funkcji
jak
automatycznie.
lokalizację
Teraz
ani
typu
Działa
Nie
zaprojektować
klikając
większy
szablon
klawisza
Plik
niczego
bazy
trzeba
danych.
listy.
tylko
Access,
i kliknąć
łącza.
i danych.
sens.
kliknąć
Śledzenie
ich
Tab,
zmieniać,
nazapisywać
co
moim
pozycję
lub
klawiszy
przycisk
przedstawię
utworzyć
składników
komputerze.
choć
Nowy.
strzałek
samodzielnie.
Utwórz.
można
bazę
w majątku.
następnym
lub
danych,
tomyszy.
zrobić.
klipie wideo.
Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać
2
2
1
2:04
Aplikacja
komputerowa
1 z 2 klipów wideo
3
3
4
4
5
Podsumowanie
Opinie
Pomoc
2:29
Aplikacja w
chmurze
Pomoc
Tworzenie pierwszej bazy danych w programie Access 2013
Podpisy kodowane
Podsumowanie kursu
Podsumowanie
Aby
Aplikacje
użytkownicy
Najprostszą
Szablony
Szablon
Baza
Trzeba
ale
pozycję
Wstążka
Otworzę
Nacisnę
Kliknę
W
aplikacji
kilka
do
kilka
danych
przycisk
ich
kliknąć
użyć
też
minut
Dostosuj
klawisz
zostanie
jest
ten
programu
osób
aplikacji
tworzenia
pamiętać,
zapisanie
metodą
serwera
mogą
mniejsza
formularz
została
utworzyłem
szablon,
Zapisz,
mogło
kursu
Ctrl,
pobrany
wsąkorzystać
programie
Access
kliknę
jest
ioznaczone
uruchomiona
programu
danych
że
zawiera
zmieniania
niż
naraz
aby
wpisać
do
aplikacje
użycie
zwykle.
dwie
iedycji
opublikować
etykiety,
to
otwarty.
korzystać
wymaga
złącza
bazy
nazwę
Access
bazy
szablonu,
SharePoint
bazy
ikoną
w
używa
działają
Zawiera
wwidoku
zmienię
danych
do
Aby
danych,
przeglądarce
danych
ikliknięcia
iglobusa.
zwybrać
dodatkowych
kliknąć
zmiany
się
bazy
rozpocząć
w
który
tylko
2013
Układ
sieci
programu
przeglądarce,
ich
gdy
i danych,
nie
serwer
przycisk
narzędzia
kolor
pozycji
można
na
lub
Web
mają
imusiałem
szybko
iserwerze.
pracę,
usługi
można
iinformacji
działające
ztrzeba
Access.
wyrównam
połączenie
wybrać
Zapisz.
Otwórz,
tejdo
wprowadzę
Office
kliknę
listy
wpisywać
niczego
utworzyć
pracy
Kliknę
W
po
lub
oaby
wprzycisk
tym
365.
używaniu
je
zuruchomieniu
chmurze.
wpisać
zkartę
Internetem
do
otworzyć
zmieniać,
aplikacjami.
celu
dane.
zmianę.
aplikację
prawej.
Uruchom
Narzędzia
trzeba
tui Za
dostosowywaniu
nazwę
plik
chyba
pomocą
lub
programu
programu
kliknąć
wsiecią
aplikację.
serwera.
główne
programie
że to
większości
firmową.
Access.
konieczne.
Access
i przycisk
szablonów.
Access.
lub
przeglądarek
klikając
Uruchom
pozycję
aplikację.
Plik, Nowy.
Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać
2
2
1
2:04
Aplikacja
komputerowa
2 z 2 klipów wideo
3
3
4
4
5
Podsumowanie
Opinie
Pomoc
2:29
Aplikacja w
chmurze
Pomoc
Podsumowanie
Pomoc
kursu — Tworzenie pierwszej bazy danych w programie Access 2013
Korzystanie z szablonu dla komputerów
stacjonarnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.
Zmienianie szablonu
Aby zmodyfikować listę rozwijaną, kliknij prawym przyciskiem myszy pole na liście
(nie nagłówek), kliknij polecenie Edytuj elementy listy, wpisz nowe elementy i kliknij
przycisk OK.
Korzystanie z szablonu aplikacji programu Access
1.
2.
Kliknij pozycję Narzędzia główne > Uruchom aplikację. Aplikacja
zostanie otwarta w przeglądarce.
Wpisz dane, a następnie kliknij pozycję Zapisz.
4.
Uruchom program Access i kliknij dowolny szablon dla komputerów
stacjonarnych (szablon bez ikony globusa). Jeśli program Access jest
otwarty, kliknij pozycję Plik > Nowy.
Wpisz nazwę, opcjonalnie wybierz inną lokalizację bazy danych, a
następnie kliknij pozycję Utwórz.
Na żółtym pasku komunikatów kliknij pozycję Włącz zawartość.
Jeśli szablon zawiera klipy wideo, obejrzyj je lub zamknij to okno.
Wpisz dane.
W celu przechodzenia do innych pól naciskaj klawisz Tab lub klawisze
strzałek albo używaj myszy. Przechodzenie powoduje zapisywanie danych.
Uruchom program Access i kliknij dowolny szablon aplikacji (szablon z
ikoną globusa). Jeśli program Access jest otwarty, kliknij pozycję Plik >
Nowy.
Wpisz nazwę, wybierz serwer z listy lub wpisz nazwę serwera, a następnie
kliknij pozycję Utwórz.
Modyfikowanie aplikacji programu Access
1.
W programie SharePoint 2013 lub usłudze Office 365 kliknij
pozycję Ustawienia > Dostosuj w programie Access > Otwórz.
Baza danych zostanie otwarta w programie Access, a na wstążce
będą widoczne tylko potrzebne narzędzia.
Zmodyfikuj bazę danych i zapisz zmiany. Spowoduje to zapisanie
zmian na serwerze.
Kliknij pozycję Narzędzia główne > Uruchom aplikację, aby
ponownie korzystać z bazy danych.
2.
3.
Zobacz też
• Tworzenie bazy danych programu Access przy użyciu
szablonu
• Podstawowe zadania związane z bazą danych programu
Access 2013 dla komputerów stacjonarnych
• Tworzenie aplikacji programu Access przy użyciu szablonu
• Podstawowe zadania związane z aplikacją programu Access
• Modyfikowanie aplikacji programu Access
• Inne kursy szkoleniowe
• Pakiet zgodności pakietu Office
Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać
1
2
2:04
Aplikacja
komputerowa
3
4
5
Podsumowanie
Opinie
Pomoc
2:29
Aplikacja w
chmurze
Podsumowanie kursu
Oceny
Pomoc
i komentarze
Podsumowanie kursu
Dziękujemy za obejrzenie tego kursu!
Przekaż nam swoje uwagi
Zobacz inne kursy
Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać
1
2
2:04
Aplikacja
komputerowa
3
4
5
Podsumowanie
Opinie
Pomoc
2:29
Aplikacja w
chmurze
Pomoc
Pomoc
Podsumowanie kursu
Korzystanie z kontrolek wideo programu PowerPoint
Zatrzymywanie kursu
Przechodzenie do poszczególnych lokalizacji w kursie
Jeśli po pobraniu kursu nie można odtworzyć klipów wideo
pobrać program
odtwarzacza QuickTime
PowerPoint Viewer
przeprowadzić uaktualnienie do programu PowerPoint 2013
Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać
1
2
2:04
Aplikacja
komputerowa
3
4
5
Podsumowanie
Opinie
Pomoc
2:29
Aplikacja w
chmurze
Download