Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji

advertisement
Scenariusz lekcji
Scenariusz lekcji
1 TEMAT LEKCJI:
Planowanie projektu bazy danych.
2 CELE LEKCJI:
2.1 Wiadomości:
Uczeń potrafi:
•
scharakteryzować elementy bazy danych;
•
opisać sposób zaprojektowania bazy danych;
•
określić zasady poprawnej konstrukcji bazy danych.
2.2 Umiejętności:
Uczeń potrafi:
•
analizować utworzoną bazę danych;
•
określić cele projektu bazy danych;
•
przewidzieć wyniki działania bazy;
•
posługiwać się narzędziami tworzenia baz danych;
•
utworzyć prostą relacyjną bazę danych.
3 METODY NAUCZANIA
•
pogadanka;
•
pokaz;
•
dyskusja;
•
metoda laboratoryjna.
4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE
•
komputery z zainstalowanym MS Access, PowerPoint;
•
baza danych „Oceny”;
1
Scenariusz lekcji
5 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE
•
lokalna sieć komputerowa składająca się ze stanowisk uczniowskich, z zainstalowanym
MS Access i Power Point;
•
projektor multimedialny.
6 PRZEBIEG LEKCJI
2
Scenariusz lekcji
Etap
Zadanie
Przebieg realizacji
Uwagi do realizacji
Faza przygotowawcza
– czynności
organizacyjne (5 min)
– sformułowanie
problemu (5 min)
– podanie tematu lekcji
– określenie sytuacji problemowej – organizacja bazy danych gromadzącej oceny
projektów i prezentującej sumę wyników i ich średnie; baza ma służyć
podsumowaniu projektu
– prezentacja działania przygotowanej bazy „Oceny”
– konstrukcja tabel
i ustalenie relacji
(15 min)
– przypomnienie sposobu tworzenia tabel w MS Access
– określenie sposobu zaprojektowania tabel
– ustalenie schematów potrzebnych tabel (nazwa tabeli, pola, klucz podstawowy)
Faza realizacyjna
– utworzenie tabel w MS Access za pomocą Widoku projektu
– ustalenie relacji między tabelami i określenie typów sprzężeń
– utworzenie relacji w bazie danych
– konstrukcja kwerend
(15 min)
– przypomnienie sposobu tworzenia kwerend w MS Access
– przypomnienie tworzenia zapytań SQL – SELECT
– dyskusja nad kwerendami koniecznymi w projekcie
– prezentacja kwerend w przykładowej bazie – OCENY
– utworzenie kwerend w bazach uczniowskich – kwerendy wybierające dane
z tabel połączonych relacyjnie
3
Scenariusz lekcji
– organizacja
formularzy (20 min)
– przypomnienie sposobu tworzenia formularzy w MS Access
– dyskusja nad postacią formularzy w bazie „Oceny”
– prezentacja przygotowanych formularzy w przykładowej bazie „Oceny”
– organizacja diagramu nawigacji w formularzach
– ustalenie, jakie formularze są konieczne w bazie uczniowskiej
– utworzenie formularzy w bazach uczniowskich
– organizacja raportów
(10 min)
– przypomnienie zasad tworzenia raportów w MS Access
– dyskusja nad postacią raportów w bazie „Oceny”
– wypunktowanie celów gromadzenia danych w bazie „Oceny” i wyników, do
jakich zmierza projekt
– prezentacja przygotowanych raportów w przykładowej bazie „Oceny”
– zaprojektowanie raportów w bazie uczniowskiej
Faza
podsumowująca
– utworzenie raportów w bazach uczniowskich
– organizacja makr
(10 min)
– dyskusja nad automatyzacją działania bazy
– określenie zadania
projektowego i zasad
jego wykonania
(10 min)
– omówienie zadania projektowego:
– organizacja prostych makr – autoexec i ustalania wyglądu ekranu
Zastanów się nad tematem własnej bazy danych. Wykonaj prezentację
multimedialną z charakterystyką projektu. Prezentacja powinna zawierać
następujące informacje:
•
•
•
cel projektu,
plan – jakie dane będą gromadzone w bazie,
plan – jakie wyniki chcesz uzyskać.
7 BIBLIOGRAFIA
[1] I. Bujnowski, Z. Talaga, Informatyka. Podręczni. Tom 2 szkoły ponadgimnazjalne. Zakres rozszerzony, WSz PWN, Warszawa 2003.
4
Scenariusz lekcji
[2] M. Kopertowska, Zaawansowane możliwości bazy danych ACCESS 2000 PL. Ćwiczenia, MIKOM, Warszawa 2000.
[3] M. Kopertowska, Ćwiczenia z ACCESS 2000 PL, MIKOM, Warszawa 2000.
8 ZAŁĄCZNIKI
8.1 Zadanie domowe:
Zastanów się nad tematem własnej bazy danych. Zaprojektuj tabele oraz zapisz założenia bazy.
9 CZAS TRWANIA LEKCJI:
2 x 45 minut
10UWAGI
W trakcie lekcji jest wykorzystywana gotowa relacyjna baza danych o nazwie „Oceny”. Nauczyciel powinien przygotować relacyjna bazę, by uczniowie
mieli pogląd na gotowy projekt.
5
Download