scenariusz lekcji - otwartaszkola.edu.pl

advertisement
Technologia informacyjna: Rynek wydawniczy w Polsce
scenariusz lekcji
TI - scenariusz lekcji
Przedstawiamy Państwu przykładowy scenariusz lekcji technologii informacyjnej realizowanej metodą projektów.
Zadaniem tej lekcji jest utrwalenie poznanych wiadomości z zakresu baz danych i tworzenia stron WWW, nabycie
wiadomości na temat rynku wydawniczego (edukacja medialna i czytelnicza) oraz kształcenie umiejętności:
samodzielnego planowania, pracy w grupie i realizacji powierzonego zadania.
1. Temat lekcji: Rynek wydawniczy w Polsce
2. Czas trwania lekcji:
6 x 45 minut
3. Cele ogólne:

nabycie umiejętności projektowania oraz praktycznej realizacji baz danych

nabycie umiejętności tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej (witryna WWW)

przygotowanie uczniów do pracy zespołowej.
4. Cele wyrażone operacyjnie:
Wiedza - uczeń potrafi:

opisać etapy projektowania oraz realizacji bazy danych

wymienić typy danych w systemie ACCESS oraz podać ich zastosowanie

wymienić elementy jakie powinny znajdować się w dokumentacji bazy

wymienić najważniejsze wydawnictwa na polskim rynku

dokonać podziału rynku wydawniczego zarówno pod względem tematycznym jak i ilościowym

dokonać segregacji wydawnictw w zależności od treści wydawanych pozycji.
Umiejętności - uczeń potrafi:

zaprojektować prostą (nie relacyjną ) strukturę bazy danych

utworzyć zaprojektowane struktury danych (tabele)

zaprojektować i wykonać funkcjonalne zapytania w bazie danych

zaprojektować i wykonać raporty w bazie danych

zaprojektować i wykonać interfejs bazy danych (formularz oraz przyciski służące do
zwiększenia jego funkcjonalności)

tworzyć proste strony WWW zawierające dokumentacje projektu bazy danych

stosować wiedzę poznaną na wcześniejszych lekcjach do samodzielnego wykonania bazy;

korzystać z różnorodnych źródeł informacji

planować swoją pracę

pracować w zespole

publicznie prezentować efekty swojej pracy.
Technologia informacyjna
1
Technologia informacyjna: Rynek wydawniczy w Polsce
scenariusz lekcji
Postawy - uczeń potrafi:

dokonać samokontroli, samooceny i oceny osiągnięć innych osób.
5. Metody nauczania

metoda projektów.
6. Środki dydaktyczne

komputery z zainstalowanym MS Office (Access, FrontPage)

zestawy zadań i scenariusze do nich;
7. Uwarunkowania techniczne

lokalna sieć komputerowa przyłączona do sieci Internet

zainstalowany system baz danych ACCESS, przeglądarka internetowa oraz edytor HTML np.
FrontPage

projektor multimedialny.
8. Przebieg lekcji
Technologia informacyjna
2
Etap
Zadanie
Wprowadzenie
Technologia informacyjna: Rynek wydawniczy w Polsce
czynności organizacyjne
(5 min)
wprowadzenie do
tematu lekcji
Przebieg realizacji

omówienie aspektów pracy zespołowej

podanie tematu lekcji
Uwagi do realizacji
(5 min)
wprowadzenie do
projektu

(25 min)


Rozwinięcie
scenariusz lekcji
przedstawienie zagadnień, które zostaną omówione na lekcji,
zaciekawienie uczniów jej treścią
wyjaśnienie zasady metody projektów
omówienie poszczególnych etapów realizacji projektu oraz
zadań jakie należą do grup w tym czasie

wyjaśnienie zasad oceniania projektów

podział uczniów na grupy i rozdanie scenariuszy projektu
ustalenie zakresu
projektów

ustalenie zakresu prac projektowych

określenie terminarza projektu
(10 min)

zawarcie kontraktu na wykonane projektu
realizacja projektów
(240 min)

konsultacje z grupami
prezentacja projektów i
ich podsumowanie
(40 min)

prezentacja projektów przez grupy

sprawdzenie poprawności działania projektów

Technologia informacyjna
ocena projektów przez innych uczniów i nauczyciela według
wcześniej ustalonych kryteriów
3
Podsumowanie
Technologia informacyjna: Rynek wydawniczy w Polsce
podsumowanie
(5 min)

scenariusz lekcji
podsumowanie i ocena metody projektów przez uczniów i
nauczyciela
9. UWAGI
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Technologia informacyjna
4
Download