MSO13 Access (bazy danych)

advertisement
Symbol:
Nazwa szkolenia:
Poziom:
MSO13
Access (bazy danych)
Zaawansowany
Forma zajęć:
Wymagania:
Czas:
Wykłady i warsztaty
- Podstawy obsługi Access
16 h
Zagadnienia:









Wstęp, przypomnienie podstaw.
Zaawansowane aspekty tabel danych:
o Właściwości pól tabeli
o Reguły sprawdzania poprawności
o Maski wprowadzania danych
o Indeksowanie
o Odnośniki
Relacje:
o Typy relacji.
o Zasady wymuszania więzów integralności.
o Typy sprzężeń.
Kwerendy:
o Tworzenie zaawansowanych kwerend wybierających.
o Tworzenie kwerend akcji (dodające, usuwające, aktualizujące…).
o Podstawy języka SQL w tworzeniu kwerend.
Formularze:
o Tworzenie formularza za pomocą kreatora oraz w widoku projektu.
o Właściwości formularza, elementy i kontrolki.
o Wykorzystywanie zdarzeń formularza i kontrolek do pracy z formularzem.
o Tworzenie podformularzy.
o Wykorzystywanie formularzy do zarządzania bazą danych.
Raporty:
o Zaawansowane metody tworzenia raportów do prezentacji danych.
o Właściwości, elementy oraz zdarzenia raportów.
Bezpieczeństwo baz danych.
Makra (tworzenie, edycja, zarządzanie).
Podstawy VB w Access.
Cele szkolenia:
Uczestnik szkolenia zapoznany zostanie z zaawansowanymi aspektami tworzenia baz danych.
Po szkoleniu każdy z kursantów będzie potrafił tworzyć zaawansowane zapytania do bazy
danych za pomocą kwerend, używać kwerend akcji i pozna podstawy zapytań SQL. Celem
szkolenia jest również zapoznanie użytkowników z możliwością zarządzania bazą danych za
pomocą formularzy i raportów, co aby zrealizować, zostaną poruszone zagadnienia makr i VBA.
PC Open Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 120
95-070 Aleksandrów Ł.
www.pcopen.pl
[email protected]
tel./fax: 42 276 79 74
NIP: 7322170013
REGON: 101407249
KRS: 0000421064
Sąd Rejonowy dla Łódź
Śródmieście w Łodzi
Download