Program do analizowania i weryfikowania danych dla JST i

advertisement
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa
Program do analizowania
i weryfikowania danych dla JST
i kuratoriów
Marek Konieczniak
VULCAN
dyrektor ds. rozwoju
Partnerzy projektu:
Sposób wykonania
Program do analizowania i weryfikowania
danych dla JST i kuratoriów powstanie przez
dostosowanie do wymagań projektu
niektórych modułów, przeznaczonej dla
jednostek samorządu terytorialnego,
hurtowni danych oświatowych Sigma
Optivum.
Sposób wykonania
Wykorzystanie doświadczeń w tworzeniu,
rozwijaniu i użytkowaniu Sigmy Optivum
umożliwi przygotowanie
pełnowartościowego i funkcjonalnego
oprogramowania bez przekraczania
finansowych i czasowych ograniczeń
projektu.
Przechowywanie danych
Wielodostępna baza danych w standardzie
SQL,
Z programem dostarczany będzie bezpłatny
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition,
Możliwość pracy z działającym w urzędzie
„dużym” Microsoft SQL Serverem 2005.
Podstawowe funkcje programu
Określanie uprawnień dostępu do danych,
Prowadzenie rejestrów:
dostępu do danych,
udostępniania danych oraz sprzeciwów, zgodnie z
wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych,
Importowanie danych SIO,
Zmiana nazw jednostek sprawozdawczych,
Wykonywanie raportów.
Dostosowanie hurtowni danych
oświatowych
Dwie technologie wykonywania raportów
przy użyciu mechanizmu tabel
przestawnych arkusza kalkulacyjnego
Microsoft Excel (wymaga posiadania
licencji na użytkowanie tego programu);
przy użyciu generatora raportów opartego
na mechanizmach SQL Server 2005
Reporting Services (nie wymaga
posiadania lub kupowania dodatkowych
licencji)
Założenia ogólne raportowania
Zasada bezpośredniej analizy danych.
Podstawą tej zasady jest założenie, że powinno się
móc analizować dane bezpośrednio po ich
zgromadzeniu w bazie danych.
Etap gromadzenia danych prowadzi wprost do ich
analizy.
Pomiędzy etapem zbierania danych, a ich analizą nie
stoi żaden etap pośredni opóźniający lub utrudniający
analizę, np. budowanie tabel.
Użytkownik wybiera raporty do analizy, lecz ich nie
buduje od zera, choć będzie miał również taką
możliwość.
Założenia ogólne raportowania
Zasada łatwej modyfikacji raportów
Każdy raport będzie można dowolnie modyfikować z
wykorzystaniem specjalnie dla niego przygotowanych
mechanizmów oraz standardowych mechanizmów
Excela.
Umożliwione zostanie łatwe dostosowywania
przygotowanych raportów do potrzeb użytkownika, w
szczególności zmiany ich układu oraz filtrów
nakładanych na dane.
Podstawowe zakresy raportów
Podstawowe informacje charakteryzujące jednostki
sprawozdawcze i ich części składowe (np. szkoły w
zespołach),
Informacje o dzieciach w przedszkolach,
Informacje o uczniach,
Informacje o nauczycielach (także w odniesieniu do
uczniów i dzieci),
Informacje o pracownikach administracji i obsługi
Informacje o kosztach,
Informacje o ofercie edukacyjnej szkół,
Raporty kontroli danych.
Planowane zmiany i uzupełnienia
Zwiększenie przystosowania Sigmy do potrzeb
kuratoriów (m.in. wyposażenie jej w raporty
umożliwiające zestawianie danych odnoszących się
do różnych organów prowadzących i JST
Dopisanie nowych raportów analitycznych,
Dodanie raportów ułatwiających weryfikację
danych,
Przygotowanie nowego mechanizmu raportowania.
Raporty kontroli poprawności danych
Mechanizm kontroli poprawności danych
polegał będzie na możliwości
wygenerowania dla wskazanego pliku SIO
raportu informującego o określonych
brakach w danych, jak również o
prawdopodobnych błędach w danych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa
Dziękuję za uwagę
Marek Konieczniak
[email protected]
Partnerzy projektu:
Download