Przedsiębiorczość gospodarcza III rok V semestr

advertisement
PRZEDMIOTY DO WYBORU - treści programowe
Przedsiębiorczość gospodarcza
III rok
V semestr
ZARZĄDZANIE KADRAMI
Charakterystyka polityki personalnej w organizacji. Planowanie zatrudnienia. Tworzenie opisu
stanowisk pracy. Przygotowanie procesu rekrutacji. Przeprowadzanie procesu rekrutacji.
Wprowadzanie do pracy. Ocenianie pracowników. Szkolenia pracowników. Kariera zawodowa.
Systemy wynagradzania pracowników. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Dodatkowe aspekty
zarządzania personelem. Rozwiązanie stosunku pracy. Wspomaganie zwalnianych pracowników.
Studia przypadków.
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Characteristics of human resource policy in the organization. Human resource planning. Creating a job
description. Preparation of the recruitment process. Types of recruitment. Advertisement preparation.
Documents in a recruitment process. Recruitment process. Job interviews. Self presentation during
interview. Assessment centre. Introduction to the organization. Reward system. Outplacement.
Problems in human resources management.
MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU
Istota i rodzaje motywacji. Wybrane teorie motywacji – teorie treści: hierarchia potrzeb Maslowa,
dwuczynnikowa teoria Herzberga, teoria ERG Alderfera oraz teoria potrzeb McClellanda; teoria Mc
Gregora. Wybrane teorie motywacji – teorie procesu: teoria oczekiwań Grooma, teoria
sprawiedliwości Adamsa ; teorie wzmocnienia: teoria B.F Skinnera. Modele motywacji. Zasady
skutecznego motywowania pracowników. Instrumenty motywacyjne – środki przymusu perswazji i
zachęty. Płaca jako środek motywacji – zasady skutecznego wynagradzania pracowników, systemy
wynagrodzeń. Motywowanie premią – istota premii, zasady skutecznego premiowania. Rodzaje
premii, częstotliwość i rodzaj przyznawanej premii w zależności od zajmowanego stanowiska –
premie uznaniowe, regulaminowe, grupowe i zespołowe, wbudowane w płacę zasadniczą,
uzupełniające, wyspecjalizowane, kompleksowe, opcje na akcje. Pozapłacowe środki motywacyjne –
istota świadczeń kafeteryjnych, wady i zalety ich stosowania, wzrost ich znaczenia na polskim rynku
pracy, główne grupy docelowe świadczeń, wybrane świadczenia. Polityka awansowania, poszerzanie
procesu partycypacji pracowników. Wczesne rozwiązywanie konfliktów, doskonalenie wewnętrznej
komunikacji. Zarządzanie zmianami w organizacji; Techniki motywacyjne. Najlepsze praktyki
zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce – charakterystyka wybranych przypadków (Motorola Polska
Sp.z o.o.; LUKAS Bank SA; BRE Bank SA).
TECHNIKI REKLAMY
Reklama - definicje, uwarunkowania prawne, szczególne rodzaje reklamy(partyzancka) Cele reklamy i
etapy jej tworzenia. Adresaci reklamy, budżet i treści reklamowy. Komunikowanie w reklamie.
Produkt, firma a strategia reklamowa. Brief reklamowy. Techniki wywierania wpływu a reklama
Psychologia reklamy. Reklama prasowa. Outdoor – reklama zewnętrzna. Radio jako medium
reklamowe. Reklama w telewizji. Reklama polityczna. Reklama społeczna. Reklama w Internecie.
PRZEDMIOTY DO WYBORU - treści programowe
Przedsiębiorczość gospodarcza
III rok
VI semestr
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE
Geneza, istota i struktura międzynarodowych stosunków politycznych. Aktorzy międzynarodowych
stosunków politycznych. Czynniki kształtujące międzynarodowe stosunki polityczne. Bipolarny świat
po II wojnie światowej. Zimna wojna. Rozpad ZSRR i nowa sytuacja geopolityczna. Polityka
zagraniczna federacji Rosyjskiej i niepodległych państw Europy Środkowo-Wschodniej.
Międzynarodowe problemy polityczne w przestrzeni europejskiej. Wybrane konflikty
międzynarodowe w przestrzeni europejskiej. Międzynarodowe problemy polityczne w przestrzeni
pozaeuropejskiej. Wybrane konflikty na obszarze pozaeuropejskim. Mocarstwa XX i XXI wieku.
Wzrost znaczenia organizacji międzynarodowych. Sprawy bezpieczeństwa i współpracy w skali
światowej. Polska na mapie stosunków międzynarodowych.
HANDEL ZAGRANICZNY
Formy handlu zagranicznego; Pośrednicy w handlu zagranicznym; Instytucje regulujące handel
zagraniczny; Narzędzia regulacji w handlu zagranicznym; Formy poszukiwania nowych rynków zbytu
i nawiązywania nowych kontaktów; Zawieranie umów –oferta i kontrakt w handlu zagranicznym;
Formuły handlowe Incoterms; Płatności i rozliczenia w handlu zagranicznym; Spedycja i transport
towarów; Odprawa celna towarów; Ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym towarami; Podatki
w obrocie międzynarodowym towarami; Ryzyko w handlu zagranicznym; Rozstrzyganie sporów
międzynarodowych w handlu; Rola handlu zagranicznego w gospodarce
PRAWO PODATKOWE FEDERACJI ROSYJSKIEJ
System podatkowy Rosji; Prawo podatkowe w systemie prawa Rosji; Status prawny podatników,
płatników i innych podmiotów. Instytucja przedstawicielstwa w stosunkach podatkowych.; Status
prawny organów podatkowych i celnych; Obowiązek a zobowiązanie podatkowe; Terminy w zakresie
zapłaty podatków; Zasady wygasania zobowiązań podatkowych; Ogólna charakterystyka kontroli
podatkowej; Ewidencja osób fizycznych i prawnych w systemach organów podatkowych; Kontrola
podatkowa; Ogólna charakterystyka odpowiedzialności podatkowej; Ochrona praw podatników,
płatników i innych podmiotów; Podatki federalne; Podatki regionalne; Unikanie a uchylanie się
opodatkowania.
MARKETING MIĘDZYNARODOWY
Istota marketingu międzynarodowego. Strategie wejścia na rynki zagraniczne. Systemu informacji
marketingowej i analizy rynków zagranicznych. Badania marketingowe rynków zagranicznych.
Strategie i programy marketingowe dla produktów i usług na rynkach międzynarodowych. Analiza
potrzeb i trendów w gospodarce globalnej. Zróżnicowanie zachowań klientów na wybranych rynkach
zagranicznych. Analiza otoczenia: ekonomicznego, technologicznego, prawnego, socjologicznokulturowo-religijnego. Segmentacja rynku i wybór rynków docelowych. Różnicowanie oferty
rynkowej przy użyciu marketing mix na rynkach międzynarodowych. Kanały marketingowe,
pośrednicy i zarządzanie logistyką. Promocja na rynku międzynarodowym.
Zarządzanie
międzynarodowymi programami marketingowymi. Kierunki rozwoju marketingu międzynarodowego;
Ocena i kontrola skuteczności marketingu
Download