CHEMIA

advertisement
CHEMIA
PLAN NAUCZANIA
KSZTAŁCENIE W ZAKRESACH ROZSZERZONYM
Program nauczania DKOS-4015-75/02
Autorzy: Andrzej Czerwiński, Anna Czerwińska, Małgorzata Jelińska, Krzysztof
Kuśmierczyk
Podręcznik „Chemia 1” autorzy S.Hejwowska, R.Marcinkowski,
wydawnictwo OPERON
DLA KLASY PIERWSZEJ
(3 godziny tygodniowo)
Dział 1 – 30 godz.
CHEMIA NIEORGANICZNA
Substancje chemiczne
1.Substancje jako forma istnienia materii
-Prawo zachowania masy
2. Substancje czyste i mieszaniny substancji
-Prawo stałości składu
3. Właściwości substancji czystych
4. Rozdzielanie mieszanin
5. Pierwiastki chemiczne – substancje proste
-Podział pierwiastków
-Rozpowszechnienie pierwiastków
6. Związki chemiczne – substancje złożone
-Nazewnictwo związków chemicznych
7. Tlen jego związki – otrzymywanie i właściwości chemiczne tlenków
-Nazewnictwo tlenków
8. Wodorotlenki - otrzymywanie i właściwości chemiczne
-Nazewnictwo wodorotlenków
9. Kwasy – otrzymywanie i właściwości chemiczne
-Nazewnictwo kwasów
10.Sole-otrzymywanie i właściwości chemiczne
-Nazewnictwo soli
Powtórzenie i sprawdzian
Dział 2 – 10 godz.
STECHIOMETRIA
Ilościowe aspekty molekularnej budowy substancji
1.Podstawowe pojęcia związane z ilościową interpretacją substancji
-Liczba Avogadra
-Masa molowa
-Obliczanie składu związku
-Objętość molowa
-Obliczenia związane z reakcjami zachodzącymi między substancjami użytymi
w dowolnym stosunku
2.Roztwory
-Typy roztworów
-Sposoby wyrażania stężeń roztworów
-Przeliczanie stężeń
-Rozpuszczalność
-Hydraty
-Dysocjacja ,stopień i stała dysocjacji
-Stężenia jonów i pHroztworu
Powtórzenie i sprawdzian
Dział 3 – 12 godz.
BUDOWA ATOMU I CZĄSTECZKI
1.Budowa atomu i jądra atomowe
-Siły jądrowe, powłoki energetyczne
2.Cząstki tworzące atom
-Skład jąder
-Izotopy
-Obliczanie średnich mas atomowych
3.Promieniotwórczość naturalna
-Szybkość przemian promieniotwórczych
-Zastosowanie przemian
-Energetyka jądrowa
Powtórzenie i sprawdzian
Dział 4 – 15 godz.
BUDOWA ATOMÓW POWŁOKI ELEKTRONOWE
1.Elektronowa budowa atomu
-Jonizacja atomu
-Orbitale s,p,d,f
-Konfiguracje elektronowe
2.Układ okresowy pierwiastków
-Bloki energetyczne układu okresowego
-Właściwości pierwiastka a jego położenie w układzie okresowym
Powtórzenie i sprawdzian
Dział 5 – 18 godz
WIAZANIA CHEMICZNE
1.Wiązania w pierwiastkach chemicznych: wiązanie metaliczne, wiązanie
atomowe (kowalencyjne)
2.Wiązania jonowe i ich wpływ na właściwości związków chemicznych
3.Wiązania koordynacyjne
4.Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, właściwości związków
kowalencyjnych, wiązanie sigma i pi
5.Geometria prostych cząsteczek
6.Hybrydyzacja orbitali
7.Przewidywanie własności związku na podstawie budowy jego cząsteczek
8.Oddziaływania międzycząsteczkowe: dipol-dipol, wiązania wodorowe
9.Siły van der Waalsa
Powtórzenie i sprawdzian
Dział 6 – 18 godz.
WŁAŚCIWOŚCI CIAŁ STAŁYCH , CIECZY I GAZÓW
1.Alotropia pierwiastków chemicznych
-Alotropia tlenu, węgla, siarki, fosforu
2.Budowa ciał stałych
-Typy sieci krystalicznych
-Rodzaje kryształów
-Defekty sieci krystalicznej
-Substancje bezpostaciowe
-Polimorfizm i izomorfizm
3.Właściwości cieczy
-Charakterystyka cieczy
-Zmiany stanu skupienia
-Ciecze jako rozpuszczalnik
4.Woda
-Odczyn wody
-Iloczyn jonowy wody
Powtórzenie i sprawdzian
Godziny do dyspozycji nauczyciela – 3 godz.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards