Beata Sławińska Bartoszyce,18

advertisement
Beata Sławińska
Scenariusz lekcji chemii
Temat: Podsumowanie wiadomości o układzie okresowym.
I GŁÓWNE ZAGADNIENIA LEKCJI
Budowa układu okresowego pierwiastków
Zależność między budową atomu a położeniem pierwiastka w układzie okresowym
Elektroujemność pierwiastków
Typy wiązań chemicznych:
 wiązanie atomowe
 wiązanie atomowe spolaryzowane
 wiązanie jonowe
 wiązanie koordynacyjne
 wiązanie metaliczne
 wiązanie wodorowe
5. Zależność właściwości substancji od rodzaju wiązania chemicznego
1.
2.
3.
4.
II CELE OPERACYJNE
Po zakończeniu lekcji uczeń potrafi:
 podzielić układ okresowy na bloki: s, p, d, f
 wskazać odpowiedni typ wiązania w danej cząsteczce na podstawie
różnicy elektroujemności
 rysować wzory elektronowe, kreskowe dla cząsteczek o wiązaniach kowalencyjnych oraz ustalać z jakich jonów jest zbudowana cząsteczeka o wiązaniu
jonowym
 rysować orbitale atomowe typu s, px, py, pz oraz orbitale cząsteczkowe σ i π
 wskazać cząsteczki, w których występuje wiązanie koordynacyjne
 zapisać sposób tworzenia się wiązania koordynacyjnego w cząsteczkach NH4+,
H3O+
 analizować tworzenie się wiązania wodorowego w wodzie i wiązania metalicznego na przykładzie litu
 porównać właściwości związków chemicznych o budowie kowalencyjnej i
jonowej
 przewidzieć zależność między rodzajem wiązania a właściwościami tlenków
III METODY LEKCJI


naprowadzająca z elementami metody problemowej
metoda „burzy mózgów”
IV ŚRODKI DYDAKTYCZNE


modele sieci krystalicznej diamentu i grafitu
model sieci krystalicznej chlorku sodu
V PRZEBIEG LEKCJI
1. Wprowadzenie


podanie tematu lekcji
przypomnienie najważniejszych zagadnień z działu o budowie układu
okresowego
2. Rozwinięcie





Nazwa
i symbol
pierwiastka
Numer
grupy
określanie typu wiązań w niżej podanych cząsteczkach: H2O, O2, NH3,
N2, HCl, CaCl2, CsF, NaCl
rysowanie wzorów elektronowych i kreskowych bądź ustalanie z jakich
jonów są zbudowane
pokaz modelu sześciennej sieci krystalicznej chlorku sodu
rysowanie orbitali molekularnych dla cząsteczki O2
uzupełnienie tabeli
Numer
okresu
Liczba
atomowa
Z
Liczba
protonów
Liczba
elektronów
Liczba powłok
elektronowych
Konfiguracja
elektronowa
Liczba
elektronów
walencyjnych
12
2
2
6
2
1s 2s 2p 3s 3p
1
3
2


wskazanie wiązania koordynacyjnego w: H3O+, NH4+
analiza schematu - wiązanie metaliczne na przykładzie litu
3. Podsumowanie

4.Ewaluacja
podział klasy na trzy grupy - wypisanie najważniejszych właściwości
związków kowalencyjnych (gr. I ), jonowych ( gr.II ), metalicznych (gr. III)
połączone z pokazem modelu diamentu i grafitu oraz sporządzenie wspólnej tabeli
Download