Uploaded by User6592

prezentacja-wiazania-chemiczne

advertisement
WIĄZANIA CHEMICZNE
ZAKRES PODSTAWOWY
Wiązania chemiczne
Rodzaje wiązań chemicznych
Wiązania chemiczne to oddziaływania, które występują między łączącymi
się atomami. Tworząc wiązanie chemiczne, atomy oddają lub przyjmują
elektrony, tak aby uzyskać konfigurację elektronową najbliższego im
w układzie okresowym helowca.
Wiązania chemiczne
Wiązanie metaliczne
Wiązanie między kationami metali a chmurą elektronową
w sieci krystalicznej metali i ich stopów; występuje np. w: Na, K, Fe, W.
• Wokół kationów sodu
swobodnie przemieszczają
się elektrony.
• Uwspólnione elektrony
mogą się swobodnie
poruszać w metalu po
przyłożeniu napięcia
elektrycznego.
Wiązania chemiczne
Elektroujemność a rodzaj wiązania chemicznego
Różnica elektroujemności łączących się ze sobą pierwiastków chemicznych
ma zasadniczy wpływ na rodzaj powstającego wiązania chemicznego.
• Jeżeli różnica elektroujemności jest równa 1,7 lub większa, to powstaje
wiązanie jonowe.
• Jeżeli różnica elektroujemności jest mniejsza od 1,7, to powstaje wiązanie
kowalencyjne.
Wiązania chemiczne
Wiązanie jonowe
Wiązanie między kationami metali a anionami niemetali. Różnica
elektroujemności pierwiastków chemicznych w skali Paulinga wynosi
co najmniej 1,7; np.: NaCl, CaCl2, LiCl, LiF, K2S, MgO.
• Kation sodu powstaje w wyniku
oderwania elektronu.
• Anion chlorkowy powstaje
w wyniku przyjęcia elektronu.
• Jony przyciągają się
elektrostatycznie
i mają konfiguracje elektronowe
najbliższych im w układzie
okresowym helowców.
Wiązania chemiczne
Wiązania kowalencyjne pojedyncze i wielokrotne
Ze względu na liczbę elektronów biorących udział w łączeniu się atomów
wyróżnia się trzy rodzaje wiązań kowalencyjnych:
• wiązanie pojedyncze – utworzone przez 2 elektrony (1 parę elektronową),
• wiązanie podwójne – utworzone przez 4 elektrony (2 pary elektronowe),
• wiązanie potrójne – utworzone przez 6 elektronów (3 pary elektronowe).
Wiązania chemiczne
Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane
Wiązanie między atomami niemetali, których różnica elektroujemności
w skali Paulinga jest mniejsza od 0,4; występuje np. w: Cl2, N2, H2, Br2, CH4,
O2, P4, S8.
• Wspólna para elektronowa, utworzona
przez dwa elektrony, jest przyciągana
z jednakową siłą przez rdzeń atomowy
każdego z atomów tworzących to
wiązanie chemiczne.
• Między atomami chloru zostaje
utworzone pojedyncze wiązanie
chemiczne.
• Każdy atom chloru ma konfigurację
elektronową najbliższego mu w układzie
okresowym helowca.
• Elektrony walencyjne, które nie biorą
udziału w tworzeniu wiązania, tworzą
wolne (niewiążące) pary elektronowe.
Wiązania chemiczne
Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
Wiązanie między atomami niemetali, których różnica elektroujemności
w skali Paulinga jest mniejsza od 1,7, ale większa od 0,4; występuje np.
w: HCl, H2O, HBr, CO2.
• Wspólna para elektronowa, utworzona
przez dwa elektrony, jest przesunięta
w stronę atomu pierwiastka chemicznego
o większej elektroujemności.
• Atom chloru ma większą elektroujemność
od atomu wodoru, zatem atom chloru
silniej przyciąga wspólną parę
elektronową.
• Między atomem chloru a atomem wodoru
zostaje utworzone pojedyncze
wiązanie chemiczne.
• Każdy atom ma konfigurację elektronową
najbliższego mu w układzie okresowym
helowca.
Wiązania chemiczne
Wiązanie koordynacyjne
Wiązanie między atomami różnych pierwiastków chemicznych. Tworząca
je para elektronowa pochodzi od jednego z atomów; np.: CO, H3O+, SO2,
H2SO4, NO3–, NH4+.
• Atom będący dawcą pary
elektronowej to donor.
• Donor pary elektronowej wiąże się
z akceptorem, czyli innym atomem
w cząsteczce lub jonie
o niezapełnionej powłoce
elektronowej, który przyjmuje
parę elektronową donora.
• Każdy atom ma konfigurację
elektronową najbliższego mu
w układzie okresowym helowca.
Wiązania chemiczne
Siły van der Waalsa
Oddziaływania międzycząsteczkowe o bardzo krótkim zasięgu, które
występują między cząsteczkami niepolarnymi.
• Są częściowo odpowiedzialne za stan
skupienia materii i odgrywają istotną
rolę w polimerach.
Siły van der Waalsa występują m.in. między włoskami
na łapach gekona a gładkim podłożem.
Wiązania chemiczne
Wiązanie wodorowe
Oddziaływanie międzycząsteczkowe powstające między atomem wodoru
połączonym z atomem silnie elektroujemnego pierwiastka chemicznego
a parą elektronową atomu pierwiastka chemicznego o dużej
elektroujemności.
• Tworzy się w wyniku przyciągania ładunków elektrycznych przeciwnego znaku.
• We wzorach oznacza się je linią kropkowaną.
Wiązanie wodorowe występuje m.in. między cząsteczkami wody.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download