Leki przeciwbakteryj..

advertisement
2013-02-21
Leki przeciwbakteryjne
Dr n. farm.
Anna Wiktorowska-Owczarek
Mechanizm działania
• Wybiórcza toksyczność
Komórka bakteryjna
Komórka ludzka
Wybiórczość działania
Klasyfikacje antybiotyków
Wg efektu działania
Wg miejsca działania
Wg zakresu działania
1
2013-02-21
MIC – MINIMALNE STĘŻENIE HAMUJĄCE
MBC – MINIMALNE STĘŻENIE BAKTERIOBÓJCZE
bakteriobójcze
bakteriostatyczne
Dany lek może być bakteriostatyczny względem jednego
organizmu i bakteriobójczy względem innego.
Leki bakteriostatyczne względem danego patogenu to te, których
MBC jest wyższe od MIC
• Dla optymalnego przebiegu antybiotykoterapii w
miejscu infekcji stężenie pozostawało stale powyżej
wartości MIC
• Wymagane stałe odstępy między dawkami co 8
godzin (nie 3 x dziennie)
Efekt antybakteryjny czynnika
bakteriobójczego i bakteriostatycznego
Kiedy wybrać
bakteriobójczy
lek?
2
2013-02-21
Antybiotyki bakteriobójcze
•
•
•
•
•
•
Beta –laktamowe
Glikopeptydy
Bacytracyna
Daptomycyna
Aminoglikozydy
Fluorochinolony
Antybiotyki bakteriostatyczne
•
•
•
•
•
•
•
•
Tetracykliny
Makrolidy
Linkozamidy
Chloramfenikol
Linezolid
Streptograminy
Sulfonamidy
Kotrimoksazol
Klasyfikacja antybiotyków wg miejsca
działania
Hamujące
syntezę ściany
komórkowej
Hamujące
syntezę białka
Hamujące
metabolizm
kwasu
foliowego
Beta-laktamy
Glikopeptydy
Bacytracyna
Daptomycyna
Aminoglikozydy Sulfonamidy
Makrolidy
Trimetoprim
Tetracykliny
Linkozamidy
Chloramfenikol
Streptograminy
Linezolid
Wpływają na
metabolizm
bakteryjnych
kwasów
nukleinowych
Fluorochinolony
3
2013-02-21
Racjonalna antybiotykoterapia
• Kiedy i jakich leków przeciwdrobnoustrojowych
powinniśmy używać?
• Oporność drobnoustrojów
Rodzaje antybiotykoterapii
Konwencjonalna
• W przypadku infekcji. Czas leczenia
do 14 dni
Intensywna
• Leczenie infekcji o ostrym przebiegu
Profilaktyka
Przewlekła
• Zapobieganie infekcjom bakteryjnym.
Leczenie długotrwałe
powyżej 14 dni
Stosowanie profilaktyczne
antybiotyków
Profilaktyka przeciwbakteryjna
–Pacjenci z przebytą chorobą
reumatyczną serca
–Pacjenci przed zabiegami
chirurgicznymi i stomatologicznymi
–Zapobieganie gruźlicy i zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych u
osób mających kontakt z chorymi
–Leczenie kobiet w ciąży zakażonych
wirusem HIV –ochrona dziecka
4
2013-02-21
Czynniki decydujące o wyborze
antybakteryjnego leku
•Drug specific
– Rodzaj bakterii
powodującej infekcje
– Spektrum działania i wpływ
na florę niecelowaną
– Dawkowania
– Farmakokinetyczne
właściwości
– Farmakodynamiczne
właściwości
– Side effects –działania
niepożądane
– Interakcje
– Koszt
•Patient specific
– Anatomiczna lokalizacja
infekcji
– Antymikrobiologiczna
historia
– Alergiczna historia
– Funkcja nerek i wątroby
– Stosowane inne leki
– Ciąża i laktacja
– Bezpieczeństwo stosowania
•Empiric therapy – in
the critically ill patient
•
•
•
•
Terapia empiryczna
Przebieg
– Nagły
– Pośredni
– Stopniowy
Miejsce nabycia infekcji
– Zewnątrzszpitalna
– Wewnatrzszpitalna
Lokalna sytuacja epidemiologiczna
Stan układu immunologicznego pacjenta
– Kryteria wyboru
• Cechy kliniczne infekcji
• Miejsce infekcji
• Ciężkość zakażenia
• Stosowane antybiotyki szrokowidmowe
5
2013-02-21
Czynniki decydujące o wyborze leku
przeciwbakteryjnego
•Drug specific
•Patient specific
– Rodzaj bakterii
powodującej infekcje
– Spektrum działania i
wpływ na florę
niecelowaną
– Dawkowania
– Farmakokinetyczne
właściwości
– Farmakodynamiczne
właściwości
– Side effects
– Interakcje
– Koszt
– Anatomiczna lokalizacja
infekcji
– Antimikrobiologiczna
historia
– Alergiczna historia
– Renal and hepatic
function
– Stosowane inne leki
– Ciąża i laktacja
– Bezpieczeństwo
stosowania
Rzekomobłoniaste zapalenie jelita
grubego
• Clostridium difficile
Pseudomembranous colitis (PMC)
High risk
Medium risk
Low risk
Clindamycin
Cephalosporin
(2&3)
Macrolides
Tetracyclines
Metronidazole
Vancomycin
Aminoglycosides
Penicillins with
betabeta-lactamase
inhibitors
Chinolones
6
2013-02-21
Symptoms PMC
•
•
Symptoms can start as early as
the first day of antimicrobial
therapy or several weeks after
antibiotc therapy is completed.
Diarrhea
– Acute watery diarrhea with
lower abdominal pain
– C. difficile toxins are present
in stool
– Mild, with only 3 or 4 loose
watery stools per day
– In colitis – profuse, watery
diarrhea with 5 to 15 bowel
movements per day,
abdominal pain, abdominal
distention, nausea and
anorexia
Treatment of PMC
• Metronidazol (10-14 dni)
• Vankomycyna 125 mg co 6
h p.o.
Czynniki decydujące o wyborze
antybakteryjnego leku
•Drug specific
– Rodzaj bakterii
powodującej infekcje
– Spektrum działania i wpływ
na florę niecelowaną
– Dawkowania
–Farmakokinetyczn
e właściwości
– Farmakodynamiczne
właściwości
– Side effects
– Interakcje
– Koszt
•Patient specific
– Anatomiczna
lokalizacja infekcji
– Antimikrobiologiczna
historia
– Alergiczna historia
– Renal and hepatic
function
– Stosowane inne leki
– Ciąża i laktacja
– Bezpieczeństwo
stosowania
7
2013-02-21
Bioavailability
Drugs wchich are
absorbed from
GIS
Drugs wchich are
not absorbed
from GIS
Amoxicilin
Aminoglycosides
Macrolides
Tetracyclines
Quinolones
Drugs which are
sensitive to acidic
pH
Cefuroxime
Vancomycin
Właściwości farmakokinetyczne/
•Leki, które miejsce infekcji
przechodzą przez
bariere krew: mózg
Farmakokinetyka antybiotyków
• Przenikanie do płynu mózgowo rdzeniowego
– Dobrze penetrują do oun
• Metronidazol
• Mezlocylina
• kotrimoksazol
– Nie przenikają lub bardzo słabo:
• amfoterycyna B,
• linkozamidy, makrolidy, ketokonazol, itrakonazol
8
2013-02-21
Farmakokinetyka antybiotykoterapii
• Penetrujące do oun w stanie zapalnym
– Amikacyna
– Penicylina G
– Karbenicylina
– Aztreonam
– Cefolosporyny III generacji:
–Cefotaksym, ceftriakson
– Chinolony
– Gentamycyna
Farmakokinetyka antybiotyków
• Penetracja do kości
– Bardzo dobrze: linkomycyna, klindamycyna,
kloksacylina, cefalosporyny III generacji
– Nie penetrują: penicylina benzylowa,
aminoglikozydy
Farmakokinetyka antybiotyków
• Penetracja do tkanki płucnej
9
2013-02-21
Alergiczna historia
• Wstrząs anafilaktyczny po penicylinach
naturalnych
• Alergia krzyżowa penicyliny i
cefalosporyny i karbapenemy
Inhibitory cytochromu P450
CYP3A4
•Erytromycyna
•Klarytromycyna
•Chinupristyna/dalfopristina
•Ketokonazol
Induktor cytochromu P450
• Rifampicyna
10
2013-02-21
Synergizm działania
Kotrimoksazol
• Trimetoprim (1)
• +
• Sulfametoksazol (5)
• =
• Kotrimoxazole
Działania niepożądane
• Wielość i jakość działań niepożądanych decyduje kiedy dany
lek powinien być stosowany:
– Pierwszego rzutu
– Kolejnego rzutu
– Ostatniej szansy
11
2013-02-21
Działania niepożądane
Alergia
Dysbakterioza
Działania
toksyczne
wobec
narządów
Działania niepożądane
•
•
•
•
Ototoksyczność
Hepatotoksyczność
Nefrotoksyczność
Hepatotoksyczność
Neurotoksyczność
Nefrotoksyczność
Anemie
• Anemia aplastyczna, działanie mielotoksyczne
nieodwracalne, wynikające z reakcji
idiosynkratycznej, niezależne od dawki. Prowadzi
do śmierci. Chloramfenikol
• Anemia hemolityczna wystepująca u osób z niską
aktywnością glukozo-6- fosfodehydrogenazy.
Anemia odwracalna i zależna od dawki.
• Chloramfenikol, sulfonamidy
12
2013-02-21
Działanie chondrotoksyczne
• Fluorochinolony
Działanie chondrotoksyczne: uszkadzają chrząstki nasadowe w organizmach
rozwijających się, dlatego nie należy podawać dzieciom i młodzieży.
Pojawiają się tzw tendinopatie uszkodzenie ścięgien, prowadzące do ich
pękania np. ścięgna piętowego (Achillesa)
Działania niepożądane
•Działanie fototoksyczne
•
tetracykliny
•
fluorochinolony
•
sulfonamidy
Reakcja disulfiramowa
– Reakcja disulfiramowa polega na zahamowaniu przez lek
dehydrogenazy aldehydowej, enzymu rozkładającego główny
metabolit etanolu -aldehyd octowy. Reakcja ta objawia się
zaburzeniami krążenia, pokrzywką, odczuwaniem duszności, lęku,
strachem przed zagrażającą śmiercią.
•
•
Metronidazol
Cefalosporyny: cefamandol, cefotetan, moksalaktam, cefoperazon
13
2013-02-21
Antybiotyki w ciąży
BEZPIECZEŃSTWO
Kategoria
Antybiotyki
B- prawdopodobnie bezpieczne
(badania na zwierzętach nie wykazały
wpływu na rozwój płodu, brak badań u
ludzi
Penicyliny, cefalosporyny,
meropenem, aztreonam, fosfomycyna,
makrolidy (oprócz klarytromycyny),
klindamycyna, streptograminy,
nitrofurantoina, daptomycyna
C –ograniczone zastosowanie –
badania na zwierzętach wykazały
toksyczny wpływ na płód, brak badań
u ludzi
Imipenem, glikopeptydy,
klarytromycyna, linezolid,
chloramfenikol, fluorochinolony,
metronidazol, kotrimoksazol, kolistyna
D- tylko w wyjątkowych sytuacjach,
udowodnione działanie toksyczne na
płód, czasami korzyści wynikające z
zastosowania mogą przeważać nad
ryzykiem
Tetracykliny, tygecyklina,
aminoglikozydy
Koszt eradykacji Helicobacter pylori
Wiek pacjenta: dzieci
Antybiotyki przeciwwskazane u dzieci
• Tetracykliny –do 8r.ż. – odkładają się w kościach i
zębach
• Fluorochinolony – do 18 r.ż. -z powodu erozji
chrząstki stawowej (artropatia)
• U noworodków
• Sulfonamidy – wypierają z połączeń z białkami
bilirubinę i powodują „KERNICTERUS” – żółtaczkę
jąder podkorowych mózgu
• Chloramfenikol - zespół dziecka szarego
14
2013-02-21
Antybiotykoterapia
•
•
•
•
Wybór drogi podania
Rozwój oporności
Czas stosowania antybiotyku
Dawka stosowanego antybiotyku
Rozwój oporności na antybiotyki
•Produkcja enzymów rozkładających
antybiotyk
•Enzymatyczna modyfikacja
antybiotyku do struktur nieaktywnych
•Zmniejszenie napływu antybiotyku do
wnętrza komórki bakteryjnej
•Modyfikacja miejsca wiążącego
antybiotyk (PBP)
•Modyfikacja miejsc aktywnych
(rybosomy)
Metody zapobiegania powstawaniu
oporności
Stosowanie środków przeciwzakaźnych jedynie przy
potwierdzonych infekcjach (antybiotyk – infekcja bakteryjna)
Dobór leku zgodnie z wrażliwością drobnoustroju, na podstawie
objawów, antybiogramu lub innych przesłanek
Stosowanie w odpowiedniej dawce, zachowanie odpowiednich
odstępów czasowych, stosowanie przez odpowiedni czas
15
2013-02-21
Terapia sekwencyjna
• Początkowe stosowanie leku w postaci
pozajelitowej a następnie przejście na doustną
Terapia skojarzona
W przypadku zakażeń mieszanych
W przypadku zakażeń zagrażających życiu, gdy nie ma możliwości
szybkiego określenia patogenu i jego wrażliwości
Poszczególne składniki:
są stosowane w maksymalnie efektywnych dawkach
Mają różne mechanizmy działania
Nie wykazują oporności krzyżowej
Stosowana aby opóźnić rozwój oporności (gruźlica, AIDS)
Nie łączy się chemioterapeutyków bakteriobójczych z bakteriostatycznymi
Sposoby zapisywania antybiotyku na
recepcie
• Ilość tabletek na sztuki
• Ilość tabletek odpowiednia do terapii
• Ważność recepty
16
2013-02-21
Antybiotykoterapia
•
•
•
•
Wybór drogi podania
Rozwój oporności
Czas stosowania antybiotyku
Dawka stosowanego antybiotyku
17
Download