Ćw. 5 Oporność by Kiedraś - Pule mikroby - clashguardian

advertisement
Visualização do documento
Ćw. 5 Oporność by Kiedraś.doc
(50 KB) Baixar
Oporność krzyżowa – niewrażliwość na wszystkie lub niektóre antybiotyki należące do tej
samej grupy chemicznej lub z różnych grup (np. MLSB)
1.
2.
5.
Oporność kliniczna – sukces terapeutyczny jest niemożliwy do osiągnięcia pomimo
zastosowania maksymalnych dawek antybiotyku (brak aktywności antybiotyku in vivo
(klinicznie) mimo braku oporności farmakologicznej, czyli przy wrażliwości in vitro)
3.
Oporność mikrobiologiczna – dany szczep posiada mechanizm oporności (średniego lub
wysokiego stopnia)
4.
Oporność farmakologiczna – bakterie mogą przeżyć w obecności antybiotyku w stężeniu
wyższym niż jest możliwy do osiągnięcia in vivo
Wrażliwość mikrobiologiczna – szczep należy do najbardziej wrażliwej populacji i nie posiada
mechanizmów oporności
6.
7.
8.
Wrażliwość kliniczna – wrażliwość szczepu na standardowe dawki leku.
Średnia wrażliwość – szczep należy do grupy między klinicznie wrażliwymi a klinicznie
opornymi. Sukces możemy osiągnąć stosując antybiotyk w wyżej dawce, zwiększymy
częstotliwość podawania leku lub jeśli antybiotyk ulega zagęszczeniu w miejscu zakażenia
osiągając wysokie stężenia. Wrażliwość powinniśmy potwierdzić MIC.
Tolerancja – brak aktywacji enzymów autolitycznych przez antybiotyk B-laktamowy (stosunek
MBC/MIC >= 32). Antybiotyk bakteriobójczy staje się bakteriostatyczny.
9.
Stężenie graniczne (breakpoint) – wartość MIC lub strefy zahamowania wzrostu będąca
podstawą do zakwalifikowania szczepu jako wrażliwego, średniowrażliwego lub opornego.
10. Haemophilus influenzae – synteza enzymu rozkładającego antybiotyk (ampicylina)
11. E coli - synteza enzymu rozkładającego antybiotyk (gentamycyna - aminoglikozyd)
12. Staphylococcus aureus - synteza enzymu rozkładającego antybiotyk (piperacylina)
13. MRSA oporny na B-laktamy – ampicylina, imipenem. Syntezuje nowe białko PBP (wiążące
penicylinę), bez powinowactwa do antybiotyku
14. Streptococcus pyogenes – oporny MLSB (nie wyizolowano szczepów s. pyogenes opornych na
penicyliny w Polsce)
15. Wskazania do antybiotykoterapii - wykluczenie infekcji wirusowej, badanie mikrobiologiczne,
uogólnione ostre zakażenie (np. sepsa), profilaktycznie po zabiegach chirurgicznych
16. Enterococcus faecalis jest naturalnie oporny na: cefalosporyny, metronidazol, fluorochinolony,
niskie stężenie aminoglikozydów, linkozamidy, chinolony, kotrimoksazol, polimyksyny
17. Penicylinaza gronkowcowa nie będzie aktywna wobec ampicyliny (a będzie aktywna wobec
izoksazolowych – metycyliny, oksacykliny, kloksacyliny, dikloksacyliny, flukloksacylina)
18. B-laktamaza szerokowachlarzowa – ESBL – enzym rozkładający wszystkie antybiotyki z grupy
B-laktamów poza cefamycynami i karbapenemami (dotyczy głównie S. aureus)
( Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Salmonella enterica, Klebsiella pneumoniae))
19. Tlenowe pałeczki Gram-ujemne są naturalnie oporne na: metronidazol
20. HLAR - szczepy enterokoków opornych na wysokie stężenia aminoglikozydów. Leczy się je
wankomycyną.
21. Transdukcja - proces wprowadzenia nowego genu do komórki przez bakteriofaga
22. Transformacja - zjawisko i proces aktywnego pobierania DNA, zwykle plazmidowego DNA,
przez organizmy jednokomórkowe, najczęściej bakterie i drożdże.
23. Najczęstszym mechanizmem oporności na penicylinę G u Streptococcus pneumoniae jest:
modyfikacja miejsca docelowego działania antybiotyku (np. PBP)
24. MSSA – gronkowiec złocisty wrażliwy na metycylinę (nie zastosuje się penicyliny G, penicylina
fenoksymetylowa)
25. SPPR – dwoinka zapalenia płuc oporna na penicylinę
26. Mechanizm polegający na aktywnym wypompowywaniu z komórki jest charakterystyczny dla:
makrolidów, chinolonów
27. Drobnoustrój pozbawiony miejsca docelowego dla antybiotyków beta laktamowych –
mycoplasmy (nie mają PBP, bo nie mają ściany)
28. Do plazmidowych b-laktamaz zaliczamy: ESBL, TEM , SHV( enzymy )
29. 4 mechanizmy oporności na antybiotyki: modyfikacja miejsca docelowego działania antybiotyku
(S. pneuomoniae), wytwarzanie enzymów rozkładających antybiotyk (S. aureus), aktywne
wypompowanie antybiotyku z komórki bakteryjnej, zaburzenie barier przepuszczalności (P.
auerginosa)
30. Na karbapenemy odporne są: chlamydie, mykoplazmy, Enterococcus faecalis, MRSA
31. Synteza enzymów unieczynniających: B-laktamy i aminoglikozydy
32. Oporność chromosomalna: jednostopniowe – chinolony, wielostopniowe – S. pneumoniae penicylina
33. B-laktamaza konstytutywna – enzym rozkładający antybiotyki B-laktamowe, wytwarzany jest
ciągle
34. B-laktamaza indukcyjna – enzym rozkładający antybiotyki B-laktamowe, wytwarzany jest pod
wpływem induktora
35. MRCNS – koagulazoujemne szczepy gronkowców opornych metycylinę
36. Mechanizmy oporności bakterii na aminoglikozydy: modyfikacja enzymu, aktywne
wypompowanie z komórki, enzymy rozkładające antybiotyk
37. Mobilne elementy genetyczne: plazmidy, transpozony, integrony
38. Transpozycja - przemieszczania się transpozonu na inną pozycje w genomie tej samej komórki.
Transpozony czyli ruchome elementy genetyczne, zmieniające swą lokalizację w obrębie genomu
39. Chromosomalna cefalosporynaza AmpC – enzym wytwarzany przez niektóre bakterie Gramujemne, charakteryzujący się zdolnością rozkładu większości antybiotyków beta-laktamowych.
40. VRE (z ang. Vancomycin-Resistant Enterococcus) – szczepy bakterii należące do
rodzaju enterokoków, które wykształciły mechanizm
oporności na glikopeptydy – wankomycynę alboteikoplaninę.
Arquivo da conta:
clashguardian
Outros arquivos desta pasta:
 Ćw. 1 i 2 (by Nastka).docx (27 KB)
Ćw. 10 Pałeczki Gram-dodatnie (by Kiedraś).doc (93 KB)
 Ćw. 11 Zakażenia wirusowe (by Nastka).doc (43 KB)
 Ćw. 12 Zakażenia grzybicze (by Kiedraś).doc (77 KB)
Ćw. 13 Zakażenia dróg oddechowych i oka (by Kiedraś).doc (94 KB)


Outros arquivos desta conta:

EKG sztuka interpretacji (Simed)
 Konspekty
Relatar se os regulamentos foram violados








Página inicial
Contacta-nos
Ajuda
Opções
Termos e condições
Política de privacidade
Reportar abuso
Copyright © 2012 Minhateca.com.br
Download