Chemoterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe

advertisement
WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Kierunek Biotechnologia
Specjalność: Biotechnologia Leków
Nazwa przedmiotu Chemoterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe
Kod
Semestr VIII
Godziny
Punkty
3
w
c
l
p
3
s
Sposób
zaliczenia
Z/E
Kod
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Odpowiedzialny (a) prof. dr hab. inż.
Ryszard Andruszkiewicz
Treść programu
1. Rys historyczny. Chemoterapia i etapy jej rozwoju. Problem selektywnej toksyczności.
Różnice biochemiczne, cytologiczne i morfologiczne komórki ludzkiej i drobnoustrojowej.
Główni producenci antybiotyków, rynek antybiotyków. Definicje antybiotyku. Źródła
antybiotyków. Szczepy produkcyjne. Selekcja mutantów. Metabolity wtórne. Prekursory, szlak
poliketydowy.
2. Budowa komórki bakteryjnej. Bakterie Gram+ i Gram-. Ściana komórkowa. Błona
cytoplazmatyczna. Typy inhibitorów enzymatycznych podział i przykłady. Procesy stosowane
przy produkcji antybiotyków. Typy bioreaktorów. Sterowanie procesem biosyntezy.
3. Biosynteza ściany komórkowej. Inhibitory biosyntezy. Antybiotyki -laktamowe. Biogeneza.
Penicyliny naturalne. Wyodrębnianie penicylin. Kwas 6-AP. Synteza amoksycyliny. Penicyliny
półsyntetyczne.
4. Cefalosporyny. Kwas 7AC oraz metody otrzymywania. Kwas 7 ADC. Synteza cefamandolu.
Transformacje penicylin do cefalosporyn. Monocykliczne -laktamy. Antybiotyki
aminoglikozydowe. Biogeneza i biosynteza. Modyfikowane aminoglikozydy. Mechanizm
działania.
5. Tetracykliny. Biogeneza i biosynteza. Modyfikacje chemiczne. Synteza minocykliny i
doksocykliny. Zastosowania tetracyklin. Makrolidy niepolienowe. Biogeneza. Leukomycyny.
Modyfikacje chemiczne erytromycyny. Synteza klarytromycyny i azytromycyny. Antybiotyki
ansamycynowe. Ryfamycyny. Ryfamycyny półsyntetyczne. Antybiotyki peptydowe.
Gramicydyny, nizyna i polimyksyny. Cyklosporyna. Wankomycyna i teikoplanina. Edeiny.
6. Antybiotyki przeciwgrzybowe.. Makrolidy polienowe. Inhibitory biosyntezy chityny.
Antybiotyki
przeciwnowotworowe.
Antybiotyki
antracyklinowe.
Wyodrębnianie
doksorubicyny. Antybiotyki endiinowe.
7. Inne antybiotyki przeciwbakteryjne. Linkozamidy. Antybiotyki polieterowe - mupirocyna i
nowobiocyna. Cykloseryna, kwas fusydowy. Fosfomycyna, synteza. Efekty uboczne
stosowania antybiotyków.
8. Antybiotyki stosowane w ochronie roślin. Przeciwdrobnoustrojowa aktywność innych leków.
Mechanizmy oporności antybiotyków.
Perspektywy rozwoju antybiotyków. Koszty
wprowadzania antybiotyków na rynek. Przemysł antybiotyków w Polsce.
Literatura
"Antybiotyki" Praca zbiorowa pod redakcją Z.Kowszyk-Gindifer i W.Sobiczewskiego
"Biotechnologia i chemia antybiotyków" A.Chmiel i S.Grudziński. Wydawnictwo Naukowe PWN
"Bakterie, antybiotyki i lekooporność" Z.Markiewicz i Z.Kwiatkowski. Wydawnictwo Naukowe
PWN
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards