Inowrocław: Dostawa ławek, koszy, donic, stojaków rowerowych

advertisement
Inowrocław: Dostawa ławek, koszy, donic, stojaków rowerowych oraz roślin ozdobnych
w ramach zadania Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum Miasta
Inowrocławia
Numer ogłoszenia: 347314 - 2010; data zamieszczenia: 27.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Inowrocław , ul. F. D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3555250, faks 52 3555233.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.inowroclaw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ławek, koszy, donic,
stojaków rowerowych oraz roślin ozdobnych w ramach zadania Poprawa atrakcyjności
turystycznej i funkcjonalnej centrum Miasta Inowrocławia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest: Część I: 1) dostawa wraz z umocowaniem do podłoża 57 szt. ławek
wiedeńskich; o szer. ok. 180 cm, z siedziskiem drewnianym pokrytym lakierobejcą, kolor
czarny, podstawie - odlew żeliwny pokryty farbą podkładową i farbą nawierzchniową, kolor
czarny; umocowania do ławek; 2) dostawa wraz z umocowaniem do podłoża 26 szt. koszy na
odpady i śmieci - metalowych, koloru czarnego, z przykryciem o wysokości ok. 100 cm i
pojemności ok. 35 l, na stylowym słupku, zabetonowanie w podłożu; 3) dostawa donic
drewnianych pokrytych lakierobejcą, koloru czarnego, na nóżkach umożliwiających
przestawienie za pomocą wózków widłowych: - o średnicy nie mniej niż 60 cm i wysokości
nie niższej niż 50 cm - 34 szt. - o średnicy nie mniej niż 76 cm i wysokości nie niższej niż 50
cm - 49 szt. 4) dostawa wraz z umocowaniem do podłoża 2 stojaków rowerowych, 10stanowiskowych, stalowych, pokrytych farbą antykorozyjną, kolor czarny. Zamawiający
wymaga, aby wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia 3-letniej rękojmi za wady i 3letniej gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Część II:
Dostawa, posadzenie roślin ozdobnych, wraz z ich pielęgnacją przez okres jednego roku od
ich posadzenia: klon Acer Platanoides Globosum (obw. min. 30 cm) - 10 szt. wraz z
materiałami niezbędnymi posadzenia drzew cyprys formowany na nóżce (obw. min. 18 cm;
wys.min.180 cm) - 48 szt. bukszpan wiecznie zielony forma kuli (śr. 40 - 45 cm) - 34 szt.
jałowiec płożący (śr. min. 45 cm) - 96 szt. bonsai jałowiec Hetzii - 1 szt. Dostarczone rośliny
określonego gatunku muszą być równej wysokości, w pojemnikach. Materiał szkółkarski
musi być czysty odmianowo i wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo
uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości,
średnicy i długości pędów. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem,
koroną i bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty,
odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny powinien pochodzić ze
szkółki, w której był regularnie szkółkowany w gruncie co 2 - 4 lata, w pojemniku co 1 - 2
lata. Wykonawca dostarczy rośliny własnymi środkami transportowymi; zabezpieczy w
czasie transportu przed uszkodzeniami i działaniem niekorzystnych warunków
atmosferycznych; koszt transportu powinien zostać wliczony w cenę oferowanych roślin,
Pielęgnacja posadzonych roślin w rocznym okresie gwarancyjnym polega na: podlewaniu,
odchwaszczaniu, nawożeniu, usuwaniu odrostów korzeniowych, wymianie uschniętych i
uszkodzonych roślin, wymianie uszkodzonych palików i wiązadeł, wykonaniu cięć
pielęgnacyjnych. Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia (dotyczy obydwu części
zamówienia) po jego odbiorze bez zastrzeżeń, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
faktury, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.36.00-3, 34.92.84.80-6, 03.12.00.00-8,
03.41.91.00-1, 14.62.20.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
nie dotyczy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej
dwie dostawy wraz z montażem ławek, koszy - część I oraz co najmniej dwie
dostawy roślin ozdobnych - część II. Ocena spełniania warunku będzie
dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych dostaw i dokumentów
potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie; na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie
ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie
ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie
ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
Karty katalogowe, opisy, zdjęcia oferowanych ławek, koszy, donic, stojaków
rowerowych.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) formularz ofertowy, 2) dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie
do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr
handlowy. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej z oryginałem
przez Wykonawcę.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące
okoliczności: a) zmiana podatku od towarów i usług VAT, b) konieczność zmiany terminu
wykonania zamówienia z przyczyn, za które nie odpowiada wykonawca, w szczególności: wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na wykonanie przedmiotu umowy
ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i
zachowanie okresu gwarancji, - działania siły wyższej, - wystąpienia okoliczności, których
nie można było przewidzieć, mimo zachowania należytej staranności, c) zmiana warunków
finansowania zamówienia. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie
pisemne uzasadnienie sporządzone przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład
której wejdzie inspektor nadzoru i przedstawiciel wykonawcy, zatwierdzony przez
kierownika Zamawiającego. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.inowroclaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 36, Zespół zamówień publicznych.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 04.11.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław,
ul. Roosevelta 36, punkt informacyjno-podawczy Biura Obsługi Interesantów i Kontroli.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa ławek, koszy, donic, stojaków rowerowych w ramach
zadania Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum Miasta Inowrocławia.




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I: 1)
dostawa wraz z umocowaniem do podłoża 57 szt. ławek wiedeńskich; o szer. ok. 180
cm, z siedziskiem drewnianym pokrytym lakierobejcą, kolor czarny, podstawie odlew żeliwny pokryty farbą podkładową i farbą nawierzchniową, kolor czarny;
umocowania do ławek; 2) dostawa wraz z umocowaniem do podłoża 26 szt. koszy na
odpady i śmieci - metalowych, koloru czarnego, z przykryciem o wysokości ok. 100
cm i pojemności ok. 35 l, na stylowym słupku, zabetonowanie w podłożu; 3) dostawa
donic drewnianych pokrytych lakierobejcą, koloru czarnego, na nóżkach
umożliwiających przestawienie za pomocą wózków widłowych: - o średnicy nie mniej
niż 60 cm i wysokości nie niższej niż 50 cm - 34 szt. - o średnicy nie mniej niż 76 cm i
wysokości nie niższej niż 50 cm - 49 szt. 4) dostawa wraz z umocowaniem do podłoża
2 stojaków rowerowych, 10-stanowiskowych, stalowych, pokrytych farbą
antykorozyjną, kolor czarny. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił na
przedmiot zamówienia 3-letniej rękojmi za wady i 3-letniej gwarancji jakości, licząc
od dnia odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.36.00-3, 34.92.84.80-6, 03.41.91.001, 14.62.20.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa roślin ozdobnych w ramach zadania Poprawa
atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum Miasta Inowrocławia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II:
Dostawa, posadzenie roślin ozdobnych, wraz z ich pielęgnacją przez okres jednego
roku od ich posadzenia: klon Acer Platanoides Globosum (obw. min. 30 cm) - 10 szt.
wraz z materiałami niezbędnymi posadzenia drzew cyprys formowany na nóżce (obw.
min. 18 cm; wys.min.180 cm) - 48 szt. bukszpan wiecznie zielony forma kuli (śr. 40 45 cm) - 34 szt. jałowiec płożący (śr. min. 45 cm) - 96 szt. bonsai jałowiec Hetzii - 1
szt. Dostarczone rośliny określonego gatunku muszą być równej wysokości, w
pojemnikach. Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo i wyprodukowany
zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrowe,



zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości
pędów. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i
bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty,
odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny powinien pochodzić
ze szkółki, w której był regularnie szkółkowany w gruncie co 2 - 4 lata, w pojemniku
co 1 - 2 lata. Wykonawca dostarczy rośliny własnymi środkami transportowymi;
zabezpieczy w czasie transportu przed uszkodzeniami i działaniem niekorzystnych
warunków atmosferycznych; koszt transportu powinien zostać wliczony w cenę
oferowanych roślin. Pielęgnacja posadzonych roślin w rocznym okresie
gwarancyjnym polega na: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu, usuwaniu
odrostów korzeniowych, wymianie uschniętych i uszkodzonych roślin, wymianie
uszkodzonych palików i wiązadeł, wykonaniu cięć pielęgnacyjnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.12.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Download