11.Nazizm - karta zadań

advertisement
Nazizm – karta zadań
__________________________________________________________________________________
1. Dopisz daty do wydarzeń
Powstanie NSDAP
Pucz monachijski
Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec.
„Noc długich noży” – czystka wśród członków SA
Adolf Hitler Führerem i kanclerzem III Rzeszy.
Wprowadzenie ustaw norymberskich.
„Noc kryształowa”
Remilitaryzacja Nadrenii.
Powstanie „osi Rzym – Berlin” – zawarcie sojuszu między Mussolinim, a
Hitlerem
Podpisanie Paktu Antykominternowskiego między III Rzeszą, a Japonią,
skierowanego przeciwko Międzynarodówce Komunistycznej
(Kominternowi) i ZSRR.
Anschluss Austrii
Konferencja w Monachium – Wielka Brytania, Francja, III Rzesza, Włochy.
Zgoda na przyłączenie Sudetów do III Rzeszy.
Zagarnięcie Sudetów przez III Rzeszę.
Likwidacja Czechosłowacji. Utworzenie Protektoratu Czech i Moraw.
Powstaje Słowacja.
Zajęcie Kłajpedy przez Niemców kosztem Litwy.
2. Dopisz do opisu ideologii nazistowskiej nazwy cech.
Nazwa pojęcia
Opis
Nienawiść do Żydów, których obwiniano o wszelkie zło.
Przekonanie o wyższości Germanów nad innymi ludami. Hitler uważał,
że Niemcy są Aryjczykami i mają prawo rządzić światem. Głosił, że są
„rasę Panów”, którym powinni służyć inni – podludzie.
Niechęć do komunistów i socjalistów.
Przekonanie, że należy zmienić postanowienia traktatu wersalskiego i
odzyskać to co Niemcy utraciły.
Niemcy powinny uzyskać ziemie na wschodzie, na terenie ówczesnego
ZSRR, by móc się swobodnie rozwijać jako naród.
1
Należy odrodzić Wielką Rzeszę, w której będą mieszkali wszyscy
mówiący językiem niemieckim. Hasło" Jeden naród, jedna rzesza, jeden
wódz”.
3. Wyjaśnij skróty
NSDAP ____________________________________________________________________________
SA ________________________________________________________________________________
SS ________________________________________________________________________________
Gestapo ___________________________________________________________________________
4. Połącz nazwiska z opisami
Imię i nazwisko
1. Adolf Hitler
2. Joseph Goebbels
3. Herman Göring
4. Paul von Hindenburg
5. Ernst Rhöm
6. Heinrich Himmler
Opis
A. Szef propagandy III Rzeszy
B. Przywódca SS.
C. Przywódca SA.
D. Führer III Rzeszy i przywódca NSDAP
E. Prezydent Republiki Weimarskiej.
F. Marszałek lotnictwa w III Rzeszy. Prawa ręka Hitlera.
5. Napisz czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe
1. Podpalenie Reichstagu Hitler wykorzystał do ograniczenia praw i wolności
obywatelskich oraz do zdelegalizowania partii komunistycznej w Niemczech.
2. Po śmierci Hindenburga Hitler przyjął uprawnienia głowy państwa.
3. Nowe władze zsyłały członków opozycji do nowych obozów koncentracyjnych na
podstawie wyroków sądowych.
4. Na podstawie ustaw norymberskich Żydzi zostali pozbawieni obywatelstwa
niemieckiego.
5. Ustawy norymberskie były skierowane wyłącznie przeciwko Żydom.
6. Pod względem gospodarczym Hitler po przejęciu władzy doprowadził kraj do
ruiny. Zwiększyła się inflacja i bezrobocie.
7. Hitler wprowadził armię poborową i rozpoczął budowę nowoczesnej armii,
wyposażonej w nowoczesny sprzęt.
8. Mimo prześladowań w Niemczech działała opozycja, a poparcie społeczne dla
Hitlera malało.
6. Wymień osiem działań skierowanych przeciwko Żydom w III Rzeszy
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
2
Download