Edudu.pl - Rządy Adolfa Hitlera w dwudziestoleciu międzywojennym

advertisement
Ściąga eksperta
Rządy Adolfa Hitlera w dwudziestoleciu międzywojennym
Adolf Hitler zdobył władzę w 1933 roku - decyzją prezydenta Paula Hindenburga, który mianował go na kanclerza; Niemiecka
Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotnicza nie uzyskała większości w sejmie i musiała rządzić w koalicji z Narodowo Niemiecką Partią
Ludową DNVP - Hitler nie zaprzestał starań o przejęcie całkowitej władzy w państwie; w lutym 1933 roku w parlamencie niemieckim
Reichstagu wybuchł pożar; odpowiedzialnością za ten incydent obarczono komunistów; Hitler posługując się demagogią wprowadził w
państwie stan wyjątkowy i zawiesił prawa obywatelskie; była to tzw. ustawa w Celu Pomocy Narodowi i Państwu w Potrzebie lub ustawa
o Pełnomocnictwach; praktycznie wydarzenia związane z pożarem Reichstagu oraz ustawa wprowadzona po pożarze dały Hitlerowi
nieograniczoną władzę w państwie niemieckim
Hitler rozpoczął masowe aresztowania przeciwników politycznych, głównie komunistów i socjaldemokratów; z powodu przepełnienia
więzień tworzono obozy koncentracyjne; wszystkie partie oprócz NSDAP zostały zlikwidowane; wszelkie przejawy opozycji
wewnątrzpartyjnej zostały stłumione; w nocy 30 czerwca 1934 roku Hitler rozkazał wymordować całe kierownictwo bojówek SA; była to
tzw. „noc długich noży; wszystkie działające organizacje społeczne zostały podporządkowane NSDAP lub rozwiązane; w 1934 roku po
śmierci prezydenta Hindenburga Adolf Hitler połączył stanowisko kanclerza oraz prezydenta i ogłosił się Führerem – wodzem narodu
niemieckiego, a swoje państwo nazwał III Rzeszą; władza Hitlera była nieograniczona; główną podporą władzy Führera była organizacja
SS, która powstała już 1923 roku w celu ochrony osobistej Hitlera, miała charakter policji wewnątrzpartyjnej i wywiadu politycznego
po 1933 roku SS miało własne oddziały wojskowe, członków SS (esesmanów) dobierano wg kryteriów rasowych; esesmani uważali
siebie za nadludzi, których nie obowiązują normy moralne; popularność rządów nazistowskich szybko wzrastała; wykrywaniem
działalności opozycyjnej zajmowała się tajna policja zwana gestapo; media i szkolnictwo w Niemczech było nastawione na indoktrynacje
społeczeństwa; młodzież była wcielana do organizacji Hitlerjugend; jednym z głównym tez Hitlera, który opublikował je w swojej książce
Moja Walka Mein Kampf była walka rasowa; po dojściu do władzy Hitlera rozpoczęły się na szeroko skalę prześladowania ludności
żydowskiej; pracownicy państwowi pochodzenia żydowskiego byli zwalniani z pracy, pikietowano przed sklepami żydowskimi; w 1935
roku Adolf Hitler przedstawił w Norymberdze ustawy, które eliminowały Żydów z życia społecznego Niemiec; osoby pochodzenia
żydowskiego były pozbawiane niemieckiego obywatelstwa
w myśl ustawy wszelkie kontakty między Niemcami a Żydami były surowo karane; Żydzi nie mogli podjąć żadnej pracy zarobkowej na
terenie Niemiec; konfiskowano majątki żydowskie; w 1938 roku w Paryżu zamachowiec żydowski zabił pracownika ambasady
niemieckiej; wydarzenie to było przyczyną pogromu Żydów w Niemczech z 9 na 10 listopada 1938 roku; niszczono wszelkie
nieruchomości żydowskie, wiele osób zginęło- noc kryształowa; Hitler rozpoczął również rozwijać przemysł zbrojeniowy
www.edudu.pl - filmy edukacyjne on-line
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Strona 1/1
Download