FASZYZM WŁOSKI I NIEMIECKI

advertisement
FASZYZM NIEMIECKI
Opracowała Helena Tomaszewska
DEFINICJA I CECHY NAZIZMU
Faszyzm – ruch polityczny i ideologia rozwijające się w Europie po I wojnie światowej.
Faszyzm niósł ze sobą system rządów oparty na dyktaturze; wprowadzał system
monopartyjny, ograniczenie swobód obywatelskich, całkowite podporządkowanie
obywatela państwu. Faszyzm niemiecki nosił nazwę nazizmu.
indoktrynacja
społeczeństwa
nacjonalizm
rozwój systemu
bezpieczeństwa, kontrolującego
życie obywateli
ekspansjonizm
CECHY
NAZIZMU
rasizm
militaryzm
antyhumanitaryzm
antykomunizm
antysemityzm
podporządkowanie wszystkich organów
władzy państwowej odpowiednim ogniwom
aparatu partyjnego
system monopartyjny
rozbudowany system
propagandy
eliminacja przeciwników
politycznych
kult wodza i wiara w jego
nieomylność
GENEZA FASZYZMU NIEMIECKIEGO
GENEZA NAZIMU
niezadowolenie Niemców z wyniku wojny – utrata ziem i
obarczenie odpowiedzialnością za wybuch I wojny. Czuli się
oszukani. Uważali, że Niemcy zostały sprzedane przez polityków.
powojenny kryzys gospodarczy
strach przed rewolucją i komunizmem
kryzys wartości będących podstawą liberalnych państw XIX w.:
indywidualizmu, liberalizmu, racjonalizmu, parlamentaryzmu
kompromitacja rządów parlamentarnych – spadek zaufania do
parlamentarnego systemu rządów
PROGRAM ADOLFA HITLERA
„złamanie dyktatu wersalskiego” – rewizja postanowień traktatu
wersalskiego, odzyskanie utraconych ziem i odbudowa armii
walka z komunizmem i lewicą (SPD), którą oskarżano o przegraną
wojnę i złą sytuację wewnętrzną
odbudowa Rzeszy niemieckiej, w której będą żyły wszystkie ludy
niemieckojęzyczne – zgodnie z hasłem:
„Jeden naród, jedna Rzesza, jeden Wódz”
antysemityzm – nienawiść do Żydów, których uważano za
podludzi. Uważano, że należy wymordować całą „rasę”.
Adolf Hitler
rasizm – przekonanie, że Niemcy są rasą aryjską – rasą nadludzi
(„Herrenvolk”), którzy mają prawo rządzić światem. Obok nich
powinni stać inni germanie. Żydzi, Słowianie to podludzie, którzy
mają służyć , a ostatecznie zostać zlikwidowani.
teoria przestrzeni życiowej „Labensraum” – Niemcy jako „rasa
panów” mają prawo do przestrzeni, na której swobodnie będą się
rozwijać. Hitler upatrywał tą przestrzeń na wschodzie
PRZEJĘCIE WŁADZY PRZEZ NAZISTÓW
Adolf Hitler
1919 r. – Powstała DAP – Niemiecka Partia Robotnicza (Monachium)
1920 r. – zmiana nazwy DAP na NSDAP
Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników
1923 r. – Pucz monachijski – Hitler organizuje „marsz na Berlin”, który
kończy się fiaskiem.
1925 r. – w więzieniu Adolf Hitler dyktuje „Mein Kampf” („Moja walka”)
1928 r. – wybory do Reichstagu
1929 r. – początek Wielkiego Kryzysu Ekonomicznego w Niemczech;
wzrost znaczenia NSDAP i poparcia dla tej partii
1930 r. – wybory do Reichstagu
1932 r. – wybory do Reichstagu
PRZEJĘCIE WŁADZY PRZEZ NAZISTÓW
Ernst Rhőm
Szef SA
Prezydent Paul
von Hindenburg
1933 r.
30.01. – Adolf Hitler kanclerzem Republiki Weimarskiej
27.02. – podpalenie Reichstagu (oskarżono komunistów)
28.02. – dekret prezydenta Hindenburga o „ochronie narodu i państwa”
(zniesienie swobód obywatelskich);
-Prześladowania partii robotniczych – zakaz zebrań, zamknięcie gazet,
aresztowania działaczy;
05.03. – wybory do Reichstagu – zdobyła NSDAP 44% mandatów; po
zdelegalizowaniu mandatów komunistów zdobyła większość;
23.03. – Reichstag uchwalił ustawę o specjalnych pełnomocnictwach
dla rządu – prawo wydawania ustaw i zmiany konstytucji;
07.04. – ustawa o ujednoliceniu krajów Rzeszy
02.05. – rozwiązanie związków zawodowych i utworzenie DAF
VI – VII – delegalizacja wszystkich partii poza NSDAP
1934 r.
30.01. – ustawa o przebudowie Rzeszy – zniesienie sejmów krajowych
14.02. – zniesiono radę Rzeszy (Bundesrat);
30.06. – „noc długich noży” – likwidacja elity SA z Ernstem Rhőmem
02.08. – po śmierci prezydenta Hindenburga Adolf Hitler przyjął tytuł
„Fűhrera i kanclerza III Rzeszy” – powstaje III Rzesza Niemiecka
PAŃSTWO TOTALITARNE W NIEMCZECH
„Wszystko w ramach państwa, nic poza państwem, nic przeciw państwu”
System monopartyjny – NSDAP – Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia
Robotników była jedyną partią w państwie.
Scentralizowany system władzy, na czele którego stoi wódz - fűhrer.
Zarządzał państwem poprzez aparat państwowy całkowicie oparty na NSDAP
Zniesienie wolności demokratycznych – wolności słowa, prasy, stowarzyszeń,
wolności osobistej i majątkowej .
Rozwiązanie wielu organizacji – na ich miejsce powoływano nowe kontrolowane
przez NSDAP, a tym samym przez państwo:
• Narodowosocjalistyczna Liga Kobiet
• Służba Pracy Rzeszy RAD
• Hitlerjugend
• Stan Żywicieli Rzeszy RNS
• Narodowosocjalistyczna Ludowa Opieka Społeczna NSV
PAŃSTWO TOTALITARNE W NIEMCZECH
„Wszystko w ramach państwa, nic poza państwem, nic przeciw państwu”
Rozwiązanie związków zawodowych i powołanie na ich miejsce
Niemieckiego Frontu Pracy DAF
Zachowano własność prywatną przy znacznej ingerencji państwa w gospodarkę.
Rozwój armii związany z planami ekspansji i Wielkiej Rzeszy Niemieckiej.
Rozwój aparatu bezpieczeństwa - Niemcy państwem policyjnym, na czele którego
stoi RSHA – Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Rzeszy, któremu podlega:
• GESTAPO – Tajna Policja Państwowa
• SD – Służby Bezpieczeństwa
• SIPO – Policja Bezpieczeństwa
• KRIPO – Policja Kryminalna
PAŃSTWO TOTALITARNE W NIEMCZECH
„Wszystko w ramach państwa, nic poza państwem, nic przeciw państwu”
Rozwój propagandy, której celem było głoszenie ideologii faszystowskiej.
Indoktrynacja - wpajanie obywatelom jedynie słusznej ideologii.
Likwidacja przeciwników politycznych – od 1993 r. zakładania obozów
koncentracyjnych: Dachau, Oranienburg, Buchenwald, do których zsyłano ludzi
bez wyroku sądu.
Stosowanie eugeniki – działań mających na celu „udoskonalenie rasy nordyckiej”.
Ludzi chorych poddawano eutanazji, setki tysięcy sterylizowano.
Dążenie do podporządkowania sobie Kościoła w Niemczech – ewangelickiego i
rzymskokatolickiego
PAŃSTWO TOTALITARNE W NIEMCZECH
„Wszystko w ramach państwa, nic poza państwem, nic przeciw państwu”
Ujednolicenie kultury – celem było wychowanie w duchu narodowym i
nazistowskim. Wprowadzono cenzurę, niszczono dzieła niemieckich autorów
pochodzenia żydowskiego, promowano muzykę Wagnera jako czystoniemiecką
oraz ukazywano wielkość Niemiec i narodu w sztuce i architekturze.
Prześladowanie Żydów :
• w 1935 r. uchwalono ustawy norymberskie „o obywatelstwie Rzeszy „ i
„o ochronie krwi niemieckiej oraz honoru”.
• pozbawiono Żydów obywatelstwa niemieckiego,
• Żydzi nie mogli zawierać małżeństw z osobami narodowości niemieckiej,
• zamykano Żydów w gettach,
• stworzono listę zawodów, których Żydzi nie mogli wykonywać; zwalniano i
Żydów z pracy (lekarzy, adwokatów, profesorów uczelni itp.),
• nakazano Żydom nosić opaski z gwiazdą Dawida,
• wprowadzono segregację rasową (zakaz wstępu do kin, teatrów, odrębne
sklepy).
WSPÓŁPRACOWNICY HITLERA
Herman Gőring
Joseph Goebbels
Rudolf Hess
Marszałek Luftwaffe
Minister propagandy
Zastępca szefa NSDAP
Alfred Rosenberg
Heinrich Himmler
Główny ideolog NSDAP
Dowódca SS i Gestapo,
Reinhard Heydrich
Szef RSHA
WSPÓŁPRACOWNICY HITLERA
Albert Speer
Architekt Hitlera
Hans Frank
Generalny Gubernator
ziem polskich
Joachim von Ribbentrop
Minister spraw zagranicz.
Download