WYRAŻENIA OCENIAJĄCE DO OCENY OPISOWEJ

advertisement
WYRAŻENIA OCENIAJĄCE DO OCENY OPISOWEJ.doc
(110 KB) Pobierz
TWORZENIE OBRAZU SIEBIE
1.Samoświadomość: - uczeń ma pozytywny obraz samego siebie
- wyciąga wnioski z zachowań własnych i innych
- jest świadomy swojego zachowania
Wyrażenia oceniające: uczeń nie ocenia siebie pozytywnie / nie lubi wypowiadać się na swój temat / nie
potrafi wyciągać wniosków z zachowań własnych i innych / nie jest świadomy swojego złego zachowania /
nie potrafi zmienić swojego zachowania, uczeń negatywnie ocenia samego siebie / nie potrafi zaakceptować
porażki / nie przyjmuje krytyki swojego zachowania.
Uczeń ma pozytywny obraz samego siebie / wierzy we własne siły / chętnie opowiada o sobie / z pomocą
nauczyciela wyciąga wnioski wobec zachowań swoich i innych / samodzielnie wyciąga wnioski z własnych
doświadczeń / potrafi dokonać samooceny swojego zachowania / stara się samodzielnie i właściwie ocenić
swoje zachowanie / samodzielnie dokonuje oceny swojego zachowania / dostrzega wady i zalety w swoim
zachowaniu potrafi ocenić swoje zachowanie / kontroluje swoje zachowanie / jest samokrytyczny.
2.Wyrażanie emocji: -uczeń nazywa emocje
- kontroluje własne reakcje emocjonalne
- wczuwa się w stany emocjonalne innych
Wyrażenia oceniające: uczeń nie potrafi nazywać swoich stanów emocjonalnych / nie potrafi panować nad
emocjami / wywołuje u innych gniew / reaguje gwałtownie i niewspółmiernie do sytuacji / nie radzi sobie z
emocjami innych rówieśników / wywołuje u innych rówieśników negatywne zachowania / nie liczy się z
przeżyciami swoich rówieśników / jest niewrażliwy na krzywdę innych / jest bardzo wrażliwy i
niepowodzenia łatwo go zniechęcają.
Uczeń jest bardzo wrażliwy / potrafi panować nad emocjami / potrafi zachować się w sytuacjach
konfliktowych / uświadamia sobie i nazywa własne emocje / reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji /
wyraża uczucia za pomocą rysunku / potrafi prosić o pomoc w trudnej sytuacji / kontroluje własne emocje /
jest wrażliwy na przeżycia innych osób/ cieszy się z sukcesów kolegów i koleżanek / komunikuje uczucia
nauczycielowi / jest opanowany emocjonalnie / jest wrażliwy na potrzeby innych /przyjmuje krytykę bez
wpadania w złość / unika i nie stwarza sytuacji trudnych / potrafi przewidzieć skutki swojego zachowania /
potrafi wyrażać własne emocje przez ekspresję słowną i plastyczną, w sytuacjach konfliktowych /wyraża
swoje emocje w sposób akceptowany przez innych / właściwie reaguje w sytuacjach konfliktowych.
SPOSOBY PRACY
1.Samodzielność i koncentracja: - uczeń stara się pracować samodzielnie i uważać w czasie pracy
- pracuje samodzielnie i wykonuje zadania
- stara się kończyć zadania
Wyrażenia oceniające: uczeń przerywa wykonywanie zadania / nie kończy rozpoczętej pracy / oczekuje
pomocy dorosłego / nie uważa i bardzo często prosi nauczyciela o pomoc / nie podejmuje próby pracy
samodzielnej / nie potrafi się skoncentrować / jest mało obowiązkowy / często wykazuje brak samodzielności
/ nie wykonuje pracy samodzielnie i bardzo szybko się zniechęca / nie jest samodzielny i nie potrafi poprosić
o pomoc / jest mało aktywny i rozkojarzony / koncentruje się na krótki czas / nie potrafi skoncentrować
uwagi na zadaniu / nie jest zainteresowany lekcją / jest niespokojny i nie śledzi toku lekcji / potrafi śledzić
tok lekcji, ale nie zawsze jest zainteresowany / nie potrafi skupić uwagi na niektórych zajęciach / łatwo się
rozprasza, przestaje śledzić tok lekcji / oczekuje od nauczyciela stałej obecności / nie wykonuje żadnej pracy
samodzielnie / swoim zachowaniem dekoncentruje siebie i innych.
Uczeń nie zniechęca się trudnościami / zwykle stara się ukończyć rozpoczęte zadanie / koncentruje się na
wykonywanym zadaniu i pracuje samodzielnie / pracuje w skupieniu i rzadko wymaga pomocy nauczyciela /
pracuje w skupieniu i samodzielnie wykonuje zadania / stara się uważać i nie przeszkadza innym w pracy /
jest samodzielny i potrafi się skupić / potrafi korzystać z pomocy rówieśników / zawsze wytrwale pracuje,
pomimo słabych efektów / potrafi skupić się na dłużej / samodzielnie rozwiązuje problemy / zwykle jest
skoncentrowany na wykonywanych czynnościach / pracuje w skupieniu przez dłuższy czas.
2.Aktywność i przygotowanie do zajęć: - uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach
- jest aktywny i zawsze przygotowany do zajęć
- chętnie podejmuje dodatkowe zadania i jest zawsze wzorowo
przygotowany do zajęć
Wyrażenia oceniające: Uczeń zachowuje się biernie na lekcji / odmawia wykonania zadań / nie odrabia zadań
domowych / często zapomina o przyborach szkolnych / nie jest zainteresowany zajęciami i często zapomina o
przygotowaniu się do lekcji / bardzo często nie odrabia zadań domowych i zapomina przyborach szkolnych /
jest mało aktywny i rozkojarzony / często jest nieprzygotowany do zajęć i nie przynosi przyborów szkolnych
/ odmawia wykonania zadań i odmawia odpowiedzi / bierze udział w zajęciach poproszony przez nauczyciela
/ pracuje niesystematycznie.
Uczeń podejmuje zadania z przyjemnością / zawsze jest gotowy do podejmowania różnych zadań / chętnie
wykonuje zadania i polecenia / aktywnie uczestniczy w zajęciach i przynosi potrzebne rzeczy /
systematycznie odrabia prace domowe / często zgłasza się do odpowiedzi / chętnie uczestniczy w różnych
formach zajęć / zawsze jest przygotowany do odpowiedzi / jest aktywny i zawsze przygotowany do zajęć /
jest chętny do udziału w różnych formach zajęć / zawsze pamięta o zadaniu domowym / jest zawsze
przygotowany do zajęć i chętnie dzieli się wiedzą z innymi / jest przygotowany do zajęć i chętnie podejmuje
działania / często zgłasza się do odpowiedzi i swoją postawą uaktywnia innych / przygotowuje dodatkowe
materiały z różnych źródeł / jest obowiązkowy / pracuje systematycznie / stara się przezwyciężyć trudności /
ma zawsze przygotowane przybory i pomoce / często wykonuje dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela /
ma motywację do uczenia się.
3.Tempo i staranność pracy: - uczeń pracuje w dobrym tempie, zwracając uwagę na staranność prac
- dotrzymuje klasie tempa pracy i nie zapomina o staranności prac
- wykonuje zadnia dokładnie, starannie i w dobrym tempie
Wyrażenia oceniające: uczeń potrzebuje więcej czasu na wykonanie zadania niż inne dzieci / nie zwraca
uwagi na staranność prac / pisze litery niekształtne a prace plastyczne wykonuje niestarannie / wykonuje
prace w tempie o wiele wolniejszym niż inne dzieci / pomimo wolnego tempa pracy pismo ucznia jest
niekształtne i niestaranne / zwykle kończy pracę jako ostatni / pracuje szybko, ale popełnia dużo błędów /
pracuje w bardzo nierównym tempie / często zapomina o dokładności i staranności / na wykonanie pracy
potrzebuje więcej czasu niż inne dzieci.
Uczeń pracuje w umiarkowanym tempie, zwracając uwagę na staranność prac / pracuje bardzo wolno, ale
pisze starannie / zadania wykonuje po kolei, w równym tempie / na ogół wykonuje prace plastyczne
dokładnie i w dobrym tempie / zwykle pracuje szybko i sprawnie / ma kształtne i staranne pismo / wykonuje
prace plastyczne dokładnie i w umiarkowanym tempie / zwykle pracuje szybko i starannie / wykonuje każde
zadanie z dużym zaangażowaniem / zawsze kończy powierzone zadanie / pracuje samodzielnie, w
doskonałym tempie, bardzo dokładnie i starannie / wykonuje zadania dokładnie, starannie i w dobrym tempie
/ tempo pracy ucznia jest dobre, a prace estetyczne / bardzo starannie prowadzi zeszyty / jest staranny i dba o
przybory / zawsze ma porządek na ławce.
WSPÓŁPRACA Z INNYMI
1.Praca w zespole: -uczeń potrafi zgodnie współdziałać w grupie
- przestrzega zasad obowiązujących w grupie
- aktywnie uczestniczy w zajęciach i zadaniach grupy
Wyrażenia oceniające: uczeń nie zawsze zgodnie współdziała w grupie / niechętnie współpracuje z innymi
rówieśnikami / biernie zachowuje się wobec grupy / nie potrafi współpracować w grupie / zna zasady
obowiązujące w grupie, ale ich nie respektuje / nie potrafi przyjąć powierzonej roli w grupie / dostrzega tylko
swoje potrzeby i narzuca je innym .
Uczeń chętnie współpracuje w grupie / potrafi przyjąć powierzone przez grupę zadanie / zawsze chętnie
współdziała w grupie, a czasami nią kieruje / wzorowo współpracuje w grupie / przestrzega zasad
obowiązujących w grupie / realizuje powierzone mu zadania w grupie / pomaga innym w pracy / aktywnie
uczestniczy w zajęciach w grupie / stara się zgodnie i aktywnie współpracować w grupie / dostrzega potrzeby
innych i stara się pomagać / potrafi przyjąć powierzone przez grupę zadania i w miarę możliwości je
wykonać / potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywać konflikty zaistniałe w grupie / szanuje
poglądy innych, a jednocześnie potrafi zaprezentować własne.
2.Relacje z rówieśnikami: - uczeń zna i przestrzega norm klasowych
- potrafi zgodnie współdziałać z rówieśnikami
- stosuje zwroty grzecznościowe
Wyrażenia oceniające: uczeń często wywołuje konflikty i nie reaguje na polecenia osób dorosłych /
niegrzecznie odnosi się do kolegów i osób dorosłych / obraża inne dzieci i wzbudza gniew / zachowuje się
biernie i nie nawiązuje żadnych kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi, nie potrafi zbudować
dobrych relacji / zapomina o stosowaniu zwrotów grzecznościowych w kontaktach z innymi / zachowanie
ucznia uniemożliwia pracę w grupie i wymaga ciągłego nadzoru nauczyciela / nie zawsze potrafi
współdziałać z innymi / negatywnym zachowaniem stara się zwrócić na siebie uwagę / prowokuje inne dzieci
/ dostarcza innym negatywnych wzorców zachowań / ulega złym wpływom innych i nie reaguje na
oddziaływania osób dorosłych / u używa wulgarnych słów / zdarza się, że łamie reguły zachowania / czasami
stwarza niebezpieczne sytuacje / izoluje się od innych / źle się czuje w grupie.
w czasie zajęć nie przeszkadza innym / dba o bezpieczeństwo swoje i innych / włącza się do różnych form
zajęć proponowanych przez kolegów i nauczyciela / zwykle grzecznie rozmawia z kolegami / potrafi zgodnie
pracować w grupie / zawsze grzecznie zwraca się do kolegów i koleżanek / czasami pomaga innym / potrafi
zaproponować zabawę dla całej klasy / zawsze grzecznie zwraca się do kolegów i dorosłych / pierwszy
inicjuje kontakt / zawsze znajduje rolę dla siebie / potrafi rozwiązać trudną sytuację w grupie / dotrzymuje
obietnic i zobowiązań wobec kolegów / potrafi Cieszyc się z sukcesów własnych i innych / chętnie udziela
pomocy innym dzieciom / nawiązuje pozytywne kontakty z innymi / dostrzega sytuacje niebezpieczne i unika
ich.
PUNKTUALNOŚĆ I OBECNOŚĆ
- uczeń jest punktualny
- systematycznie uczęszcza na wszystkie lekcje
Wyrażenia oceniające: uczeń często spóźnia się na lekcje / po przerwie zbyt późno wraca do klasy / uczeń
często opuszcza zajęcia w szkole.
Uczeń jest zawsze punktualny.
KOMPETENCJE EDUKACJI
1.Słuchanie: - uczeń słucha i rozumie krótkie teksty i wypowiedzi innych osób
- uważnie słucha i chętnie dopowiada swoje zdanie
- zawsze uważnie słucha innych, śledzi treść wypowiedzi w celu uniknięcia powtarzania tego,
co już
zostało powiedziane
Wyrażenia oceniające: uczeń ma trudności z wysłuchaniem i zrozumieniem nawet krótkich wypowiedzi /
uczeń nie potrafi skoncentrować się na poleceniach nauczyciela/ uczeń nie rozumie krótkich opowiadań
/uczeń słucha i rozumie krótkie utwory poetyckie / uczeń zwykle słucha wypowiedzi nauczyciela i kolegów /
uczeń zawsze uważnie słucha i rozumie teksty czytane przez nauczyciela / uczeń uważnie słucha i rozumie
polecenia / uczeń łatwo zapamiętuje słyszane wypowiedzi / uczeń najczęściej słucha wypowiedzi innych
osób / uczeń słucha i chętnie buduje odpowiedzi
Mówienie:
2.Zasób słownictwa i wymowa – uczeń poprawnie wypowiada głoski, a wyrazy wymawia z właściwym
akcentem
- zasób słownictwa ucznia jest zadowalający
Wyrażenia oceniające: uczeń ma trudności z wypowiadaniem się przed grupą dzieci / uczeń nie potrafi
wymówić niektórych głosek z powodu wady wymowy / uczeń używa skromnego zasobu słów, ma kłopoty z
wysławianiem się / uczeń wypowiada się, gdy jest kierowany / uczeń posiada przeciętny zasób słownictwa
/uczeń wyraźnie wymawia wszystkie głoski / uczeń poprawnie wypowiada głoski, a wyrazy wymawia z
właściwym akcentem / zasób słownictwa ucznia jest zadowalający / uczeń wypowiada się prostymi zdaniami
/ uczeń wypowiada się swobodnie zdaniami / uczeń wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu / uczeń
wypowiada się prostymi zdaniami, najchętniej na swobodne tematy / uczeń stosuje poprawne formy
gramatyczne / uczeń swobodnie wymawia wszystkie głoski, ma bardzo bogaty zasób słownictwa / uczeń
wypowiada się w uporządkowanej formie na tematy związane / uczeń wypowiada się spontanicznie na
dowolny temat
3.Struktura i stosowanie różnych form wypowiedzi: - uczeń z własnej inicjatywy wypowiada się na temat
własnych przeżyć, ilustracji i utworów literackich,
zachowując zgodność form części mowy
- uczeń wygłasza z pamięci krótkie wiersze z
zastosowaniem
Właściwego tempa i intonacji
Wyrażenia oceniające: uczeń wypowiada się niechętnie / uczeń nie potrafi wygłosić wiersza z pamięci /
uczeń nie potrafi omówić pojedynczego obrazka / na pytania nauczyciela uczeń odpowiada pojedynczymi
słowami / Uczeń z własnej inicjatywy wypowiada się na temat własnych przeżyć, ilustracji i utworów
literackich, zachowując zgodność form części mowy / uczeń wygłasza z pamięci krótkie wiersze z
zachowaniem właściwego tempa i intonacji / opowiada o swoich przeżyciach, gdy zostanie zachęcony lub
zapytany przez nauczyciela / opowiada bajki i wygłasza z pamięci wiersze i fragment prozy / bez zachęty,
spontanicznie dzieli się swoimi przeżyciami i doświadczeniami.
Czytanie
1. technika czytania: - uczeń potrafi poprawnie przeczytać znany mu prosty tekst pisany lub drukowany w
tempie
odpowiednim do wieku
wyrażenia oceniające:odczytuje kolejne litery, ale nie potrafi złożyć ich w wyraz / potrafi nazwać
poszczególne litery, ale nie potrafi ich połączyć i przeczytać zbudowanego z nich wyrazu / ma duże trudności
w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej i wymaga stałej pomocy przy układaniu rozsypanek
sylabowych i wyrazowych / zbyt długo pozostaje na etapie czytania pojedynczymi głoskami / przy czytaniu
uczeń opuszcza głoski, sylaby i wyrazy / nie doskonali techniki czytania / czyta tekst sylabizując / czyta tekst
wyrazami w wolnym tempie / czyta głoskując, proste wyrazy sylabizuje / poprawnie wyodrębnia litery w
wyrazie i głoski w słowie / popełnia jedynie drobne błędy przy czytaniu tekstu drukowanego/ czyta
trudniejsze wyrazy głoskując, a krótkie całościowo / potrafi samodzielnie ułożyć wyrazy z podanych sylab i
zdanie z wyrazów / uczeń systematycznie przygotowuje teksty do czytania / potrafi poprawnie przeczytać
znany mu tekst / czyta w tempie odpowiednim do wieku / czyta tekst wyrazami, a proste zdania całościowo /
przygotowany tekst czyta wyrazami / tempo czytania prawidłowe, stosuje pauzy / czyta całościowo tylko
krótkie wyrazy / płynnie i w tempie umiarkowanym czyta tekst zbudowany z krótkich zdań, zwraca przy tym
uwagę na płynność i wyrazistość czytania / wyodrębnia poprawnie litery, łączy je w całość w dłuższych
wyrazach/ bez trudu dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wyrazowej / swobodnie układa proste zdania z
rozsypanek.
2.Czytanie ze zrozumieniem: - uczeń czyta po cichu i głośno ze zrozumieniem wyrazy, polecenia oraz
proste teksty
...
Plik z chomika:
mamsko50
Inne pliki z tego folderu:

WYRAŻENIA OCENIAJĄCE DO OCENY OPISOWEJ.doc (110 KB)
Inne foldery tego chomika:

czas
 GOTOWOŚĆ SZKOLNA
 MISIOWE PIOSENKI
podziękowania
WIERSZE O OCHRONIE ŚRODOWISKA


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download