Realizacja_programu_Bezpieczna___w_SP133(3)

advertisement
Szkoła Podstawowa nr 133 im. Orła Białego w Krakowie w 2015r. wzięła
udział w Rządowym programie wspomagania w latach 2015-2018 organów
prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”.
Dzięki otrzymanej dotacji zrealizowaliśmy wiele działań, które poprawiły w znaczący sposób
szeroko pojęte bezpieczeństwo nauki, wychowania i opieki w naszej szkole. Były to między
innymi:
ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE:
Dzięki uczestnictwu w zajęciach socjoterapeutycznych dzieci z klas drugiej i trzeciej miały
okazję lepiej się poznać i nauczyć współdziałania ze sobą. Zajęcia dały im możliwość wejścia
w różne sytuacje, które ich czekają i próby ich rozwiązywania w sposób bezkonfliktowy.
Nauczyły się wyrażania własnego zdania bez krzywdzenia innych, poznały sposoby radzenia
sobie ze złością i gniewem. Na zajęciach nauczycielka stwarzała także sytuacje do odkrywania
swoich mocnych stron. Uczniowie klas piątej i szóstej na zajęciach byli bardzo aktywni.
Chętnie wykonywali ćwiczenia, skutkowało to dobrą atmosferą podczas zajęć. Uczniowie
chętnie dzielili się swoimi problemami z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami. Dzięki
odgrywaniu scenek mogli spojrzeć na problemy z różnego punktu widzenia i dostrzec także
błędy we własnym postępowaniu. Zajęcia socjoterapeutyczne przyczyniły się do zmniejszenia
liczby konfliktów między uczniami, rzadziej zdarzają się sytuacje problemowe z ich udziałem
SZKLOLENIA DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW
W szkoleniach wzięli udział wszyscy nauczyciele oraz 38 rodziców uczniów naszej szkoły.
Tematyka szkoleń dla nauczycieli:
„Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów” dla nauczycieli klas I – III oraz
wychowawców świetlicy.
„Praca z uczniem prowokującym” dla nauczycieli klas IV – VI .
Szkolenia wpłynęły na udoskonalenie warsztatu pracy nauczycieli. Odpowiednie
postępowanie wobec coraz częściej pojawiających się trudnych zachowań uczniów służy
wyciszaniu negatywnych emocji. Prawidłowa reakcja nauczyciela na zachowania
prowokujące ze strony uczniów przyczynia się do lepszej atmosfery w klasach. Uczniowie
mają coraz większą świadomość swoich negatywnych zachowań i starają się je eliminować.
Tematyka szkoleń dla rodziców:
„Zagrożenia dla dzieci w mediach” oraz „Cyberprzemoc i wpływ Internetu”
Na podstawie rozmów z rodzicami przeprowadzonych bezpośrednio po zakończeniu
szkoleń należy stwierdzić, żę szkolenia wpłynęły korzystnie na świadomość rodziców w
kwestii korzystania z Internetu przez ich dzieci. Uzyskali informacje na
temat rzeczywistych zagrożeń wynikających z niekontrolowanego korzystania z Internetu
przez ich własne dzieci, zdali sobie sprawę z tego, że poważne problemy
mogą dotyczyć również ich dzieci. Uzyskali też informacje na temat kontroli rodzicielskiej
i gdzie szukać pomocy.
WARSZTATY DLA UCZNIÓW
Tematyka warsztatów dla uczniów: „Zagrożenia dla dzieci w mediach”
Na podstawie rozmów z uczniami po zakończeniu warsztatów należy zauważyć, że
uczniowie byli zadowoleni z przebiegu zajęć. Uzyskali nowe informacje, na podstawie
odgrywanych scenek mieli okazję wczuć się w sytuację osoby, która jest obiektem
ataku, mówili o emocjach , które wtedy odczuwali – upokorzenie, bezsilność, złość, niskie
poczucie swojej własnej wartości, poczucie niesprawiedliwości. Dowiedzieli się też, co należy
w takiej sytuacji zrobić, do kogo zwrócić się o pomoc. Uzyskali również informację, że nikt
nie jest w sieci anonimowy i zawsze muszą być przygotowani na konsekwencje wynikające z
takich zachowań.
WYCIECZKI
W wycieczkach zorganizowanych w ramach programu wzięło udział 178 uczniów, a więc
niemal cała szkoła. Z satysfakcją przyjęliśmy tak duże zainteresowanie naszych uczniów
przedstawioną ofertą. Dzięki wycieczkom uczniowie poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą
naszego regionu, wzmocnili i nawiązali nowe relacje interpersonalne, przećwiczyli przepisy
ruchu drogowego, zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zasady bezpiecznego poruszania
i współdziałania w grupie.
ZAKUP POMOCY DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNY
MI
Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowane są zajęcia logopedyczne,
zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia
indywidualne, ćwiczenia wspomagające koncentrację uwagi, świadomość własnego ciała,
orientację w przestrzeni. Dzięki zakupionym pomocom zajęcia stały się bardziej atrakcyjne,
dzieci chętnie w nich uczestniczą, a efekty tych zajęć są zadowalające i osiągane znacznie
szybciej. Więcej czasu można poświęcić na utrwalanie i automatyzację , jak w przypadku zajęć
logopedycznych czy terapii pedagogicznej.
WYPOSAŻENIE KORYTARZY SZKOLNYCH
Zainstalowanie nagłośnienia korytarzy i klas spowodowało zwiększenie dyscypliny wśród
uczniów oraz ich wyciszenie podczas przerw. Dzięki nagłośnieniu uczniowie mają możliwość
słuchania muzyki relaksacyjnej. Sprawniej i szybciej można przekazywać uczniom wszelkiego
rodzaju komunikaty. Z zadowoleniem obserwujemy, że zakupiony na korytarze sprzęt
(piłkarzyki, plansze do gier, kąciki relaksacyjne, pufy do siedzenia, krążki do zabawy itp.)
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. Efektem jest większa integracja dzieci
podczas przerw, zdrowe spędzanie przerw służące regeneracji i odpoczynkowi, a przede
wszystkim eliminacja zachowań agresywnych i niebezpiecznych.
ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO
Zakup sprzętu sportowego przyczynił się do zwiększenia atrakcyjności zajęć z wychowania
fizycznego, zwiększyła się też aktywność naszej szkoły w międzyszkolnych zawodach
sportowych. „Sportowe soboty” projekt realizowany w Szkole w ramach Budżetu
Obywatelskiego - integracyjne zajęcia sportowe dla środowiska lokalnego: dzieci, młodzieży
i dorosłych również zyskały na swojej atrakcyjności.
Download