Nowe zwroty oceniajace do karty KIPU (zachowanie i

advertisement
1 . samodzielność i koncentracja
Uczeń przerywa wykonywanie zadania.
Uczeń nie potrafi s ko nc e ntr o wać uwagi na zadaniu.
Uczeń nie jest zainteresowany lekcją.
Uczeń jest niespokojny i nie śledzi toku lekcji.
Uczeń potrafi śledzić tok lekcji, ale nie zawsze jest
zainteresowany.
Uczeń nie potrafi skupić uwagi na niektórych zajęciach.
Uczeń łatwo się rozprasza, przestaje śledzić tok lekcji.
Uczeń oczekuje od nauczyciela stałej obecności.
Uczeń nie wykonuje żadnej pracy samodzielnie.
Uczeń swoim zachowaniem dekoncentruje siebie i innych.
Uczeń koncentruje się na krótki czas.
Uczeń jest mało aktywny i rozkojarzony.
Uczeń nie kończy rozpoczętej pracy.
Uczeń oczekuje pomocy dorosłego.
Uczeń nie uważa i bardzo często prosi nauczyciela o pomoc.
Uczeń nie podejmuje próby pracy samodzielnej.
Uczeń nie potrafi się skoncentrować.
Uczeń jest mało obowiązkowy.
Uczeń często wykazuje brak samodzielności.
Uczeń nie wykonuje pracy samodzielnie i bardzo szybko się
zniechęca.
Uczeń nie jest samodzielny i nie potrafi poprosić o pomoc.
Uczeń potrafi korzystać z pomocy rówieśników.
Uczeń zawsze wytrwale pracuje, pomimo słabych efektów.
Uczeń potrafi się skupić na dłużej.
Uczeń samodzielnie rozwiązuje problemy.
Uczeń zwykle jest skoncentrowany na wykonywanych
czynnościach.
Uczeń jest samodzielny i potrafi się skupić.
Uczeń stara się uważać i nie przeszkadza innym w pracy.
Uczeń pracuje samodzielnie i uważnie wykonuje zadania.
Uczeń pracuje w skupieniu i rzadko wymaga pomocy
nauczyciela.
Uczeń koncentruje się na wykonywanym zadaniu i pracuje
samodzielnie.
Uczeń zwykle stara się ukończyć rozpoczęte zadanie.
Uczeń nie zniechęca się trudnościami.
Uczeń pracuje w skupieniu przez długi czas.
2. aktywność i przygotowanie do zajęć
Uczeń często spóźnia się na lekcje.
Uczeń pracuje niesystematycznie.
Uczeń bierze udział w zajęciach poproszony przez
nauczyciela.
Uczeń odmawia wykonania zadań i unika odpowiedzi.
Uczeń często nie jest przygotowany do zajęć i nie przynosi
przyborów szkolnych.
Uczeń jest mało aktywny i rozkojarzony.
Uczeń bardzo często nie odrabia zadań domowych i
zapomina o przyborach szkolnych.
Uczeń nie jest zainteresowany zajęciami i często zapomina o
przygotowaniu się do lekcji.
Uczeń często zapomina o przyborach szkolnych.
Po przerwie uczeń zbyt późno wraca do klasy.
Uczeń często opuszcza zajęcia w szkole.
Uczeń zachowuje się biernie na lekcji.
Uczeń odmawia wykonania zadań.
Uczeń nie odrabia zadań domowych.
Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć i chętnie dzieli się
wiedzą z innymi.
Uczeń jest przygotowany do zajęć i chętnie podejmuje
działania.
Uczeń często zgłasza się do odpowiedzi i swoją postawą
uaktywnia innych.
Uczeń przygotowuje dodatkowe materiały z różnych źródeł.
Uczeń jest obowiązkowy.
Uczeń pracuje systematycznie.
Uczeń stara się przezwyciężyć trudności.
Uczeń ma zawsze przygotowane przybory i pomoce.
Uczeń często wykonuje dodatkowe prace zlecone przez
nauczyciela.
Uczeń zawsze pamięta o zadaniu domowym.
Uczeń jest chętny do udziału w różnych formach zajęć.
Uczeń jest aktywny i zawsze przygotowany do zajęć.
Uczeń jest zawsze punktualny.
Uczeń podejmuje zadania z przyjemnością.
Uczeń zawsze jest gotowy do podejmowania różnych zadań.
Uczeń chętnie wykonuje zadania i polecenia.
Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach i przynosi potrzebne
rzeczy.
Uczeń systematycznie odrabia zadania domowe.
Uczeń często zgłasza się do odpowiedzi.
Uczeń chętnie uczestniczy w różnych formach zajęć.
Uczeń zawsze jest przygotowany do odpowiedzi.
Uczeń ma motywację do uczenia się.
3. tempo i staranność pracy
Uczeń potrzebuje więcej czasu na wykonanie zadania niż
inne dzieci.
Uczeń na wykonanie pracy potrzebuje więcej czasu niż inne
dzieci.
Uczeń często zapomina o dokładności i staranności.
Uczeń pracuje w bardzo nierównym tempie.
Uczeń pracuje szybko, ale popełnia dużo błędów.
Uczeń zwykle kończy pracę jako ostatni.
W Pomimo wolnego tempa pracy, pismo ucznia jest
niekształtne i niestaranne.
Uczeń wykonuje prace w tempie o wiele wolniejszym niż
inne dzieci.
Uczeń pisze litery niekształtne, a prace plastyczne wykonuje
niestarannie.
Uczeń nie zwraca uwagi na staranność prac.
Prace Ucznia nie są zbyt staranne.
Uczeń na ogół wykonuje prace plastyczne dokładnie i w
dobrym tempie.
Uczeń pracuje w umiarkowanym tempie, zwracając uwagę na
staranność prac.
Uczeń pracuje bardzo wolno, ale pisze starannie.
Uczeń zawsze ma porządek na ławce.
Uczeń jest staranny i dba o przybory.
Uczeń pracuje szybko i starannie.
Uczeń bardzo starannie prowadzi zeszyty.
Tempo pracy ucznia jest dobre, a prace estetyczne.
Uczeń wykonuje zadania dokładnie, starannie i w dobrym
tempie.
Uczeń pracuje samodzielnie, w doskonałym tempie, bardzo
dokładnie i starannie.
Uczeń zawsze kończy powierzone zadanie.
Uczeń wykonuje każde zadanie z dużym zaangażowaniem.
Uczeń zwykle pracuje szybko i starannie.
Uczeń wykonuje prace plastyczne dokładnie i w
umiarkowanym tempie.
Uczeń zadania wykonuje po kolei, w równym tempie.
Uczeń zwykle pracuje szybko i sprawnie.
Uczeń ma kształtne i staranne pismo.
4. praca w zespole
Uczeń nie zawsze zgodnie współdziała w grupie.
Uczeń nie wypełnia obowiązków dyżurnego.
Uczeń dostrzega tylko swoje potrzeby i narzuca je innym.
Często z jego powodu dochodzi do konfliktów w grupie.
Uczeń nie realizuje zadań grupy.
Uczeń często uniemożliwia innym pracę w grupie.
Uczeń nie potrafi przyjąć powierzonej roli w grupie.
Uczeń zna zasady obowiązujące w grupie, ale ich nie
respektuje.
Uczeń nie potrafi współpracować w grupie.
Uczeń zachowuje się biernie wobec grupy.
Uczeń niechętnie współpracuje z innymi rówieśnikami.
Uczeń stara się zgodnie i aktywnie współpracować w grupie.
Uczeń dostrzega potrzeby innych i stara się pomagać.
Uczeń potrafi przyjąć powierzone przez grupę zadania i w
miarę możliwości je wykonać.
Uczeń potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach i
rozwiązywać konflikty zaistniałe w grupie.
Uczeń szanuje poglądy innych, a jednocześnie potrafi
zaprezentować własne.
Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach w grupie.
Uczeń pomaga innym w pracy.
Uczeń realizuje powierzone [jej/mu] zadania w grupie.
Uczeń przestrzega zasad obowiązujących w grupie.
Uczeń wzorowo współpracuje w grupie.
Uczeń zawsze chętnie współdziała w grupie, a czasami nią
kieruje.
Uczeń potrafi przyjąć powierzone przez grupę zadanie.
Uczeń chętnie współpracuje w grupie.
Uczeń podejmuje różne działania na rzecz grupy.
Uczeń rozumie korzyści wynikające ze współpracy w grupie.
5. relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi
Uczeń często wywołuje konflikty i nie reaguje na polecenia
osób dorosłych.
Uczeń źle się czuje w grupie.
Uczeń izoluje się od innych.
Uczeń czasami stwarza niebezpieczne sytuacje.
Uczeń zdarza się, że łamie reguły zachowania.
Uczeń używa wulgarnych słów.
Uczeń ulega złym wpływom innych i nie reaguje na
oddziaływania osób dorosłych.
Uczeń dostarcza innym negatywnych wzorców zachowań.
Uczeń prowokuje inne dzieci.
Uczeń negatywnym zachowaniem stara się zwrócić na siebie
uwagę.
Uczeń niegrzecznie odnosi się do kolegów i osób dorosłych.
Uczeń obraża inne dzieci i wzbudza gniew.
Uczeń zachowuje się biernie i nie zawiązuje żadnych
kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi, nie potrafi
zbudować dobrych relacji.
Uczeń zapomina o stosowaniu zwrotów grzecznościowych w
kontaktach z innymi.
W Zachowanie ucznia uniemożliwia pracę w grupie i
wymaga ciągłego nadzoru nauczyciela.
Uczeń nie zawsze potrafi współdziałać z innymi.
Uczeń zawsze znajduje rolę dla siebie.
Uczeń potrafi rozwiązać trudną sytuację w grupie.
Uczeń dotrzymuje obietnic i zobowiązań wobec kolegów.
Uczeń potrafi cieszyć się z sukcesów własnych i innych.
Uczeń dostrzega potrzeby innych.
Uczeń zawsze kulturalnie odnosi się do innych.
Uczeń chętnie udziela pomocy innym dzieciom.
Uczeń nawiązuje pozytywne kontakty z innymi.
Uczeń pierwszy inicjuje kontakt.
Uczeń zawsze grzecznie zwraca się do kolegów i dorosłych.
Uczeń w czasie zajęć nie przeszkadza innym.
Uczeń dba o bezpieczeństwo swoje i innych.
Uczeń włącza się do różnych form zajęć proponowanych
przez kolegów i nauczyciela.
Uczeń zwykle grzecznie rozmawia z kolegami.
Uczeń potrafi zgodnie pracować w grupie.
Uczeń zawsze grzecznie zwraca się do kolegów i koleżanek.
Uczeń czasami pomaga innym.
Uczeń potrafi zaproponować zabawę dla całej klasy.
Uczeń dostrzega sytuacje niebezpieczne i unika ich.
6. zachowanie w różnych sytuacjach
Uczeń oddala się od grupy podczas wycieczek.
Uczeń niewłaściwie zachowuje się w czasie uroczystości
szkolnych.
Uczeń stwarza niebezpieczne sytuacje w czasie zabaw.
Uczeń niewłaściwie zachowuje się w miejscach publicznych.
Uczeń w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku
intelektualnego rezygnuje z wykonania zadania.
Uczeń organizuje zabawy w bezpiecznych miejscach.
Uczeń zwraca się o pomoc w sytuacjach trudnych.
Uczeń właściwie zachowuje się w miejscach publicznych.
Uczeń poprawnie zachowuje się w czasie uroczystości
szkolnych.
Uczeń potrafi zachować się podczas wyjść i na wycieczkach.
Uczeń w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku
intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania
zadania.
7. samoświadomość i samoocena
Uczeń nie ocenia siebie pozytywnie.
Uczeń nie rozumie i nie panuje nad swoimi reakcjami.
Uczeń nie przyjmuje krytyki swojego zachowania.
Uczeń nie potrafi zaakceptować porażki.
Uczeń negatywnie ocenia sam[ą/ego] siebie.
Uczeń nie potrafi zmienić swojego zachowania.
Uczeń nie jest świadomy swojego złego zachowania.
Uczeń nie potrafi wyciągać wniosków z zachowań własnych i
innych.
Uczeń nie lubi wypowiadać się na swój temat.
Uczeń kontroluje swoje zachowanie.
Uczeń potrafi ocenić swoje zachowanie.
Uczeń dostrzega wady i zalety w swoim zachowaniu.
Uczeń samodzielnie dokonuje oceny swojego zachowania.
Uczeń stara się samodzielnie i właściwie ocenić swoje
zachowanie.
Uczeń potrafi dokonać samooceny swojego zachowania.
Uczeń samodzielnie wyciąga wnioski z własnych
doświadczeń.
Uczeń z pomocą nauczyciela wyciąga wnioski z zachowań
swoich i innych.
Uczeń chętnie opowiada o sobie.
Uczeń wierzy we własne siły.
Uczeń ma pozytywny obraz sam[ej/ego] siebie.
Uczeń jest samokrytyczny.
8. wyrażanie emocji i uczuć
Uczeń potrafi przewidzieć skutki własnego zachowania.
Uczeń potrafi wyrażać własne emocje przez ekspresję słowną
i plastyczną.
W W sytuacjach konfliktowych uczeń wyraża swoje emocje
w sposób akceptowany przez innych.
Uczeń cieszy się z sukcesów kolegów i koleżanek.
Uczeń jest wrażliwy na przeżycia innych osób.
Uczeń jest bardzo wrażliwy.
Uczeń potrafi panować nad emocjami.
Uczeń potrafi zachować się w sytuacjach konfliktowych.
Uczeń uświadamia sobie i nazywa własne uczucia i emocje.
Uczeń reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji.
Uczeń wyraża uczucia za pomocą rysunku.
Uczeń potrafi prosić o pomoc w trudnej sytuacji.
Uczeń kontroluje własne emocje.
Uczeń właściwie reaguje w sytuacjach konfliktowych.
Uczeń nie potrafi nazywać swoich stanów emocjonalnych.
Uczeń jest bardzo wrażliwy i niepowodzenia szybko [ją/go]
zniechęcają.
Uczeń jest niewrażliwy na krzywdę innych.
Uczeń nie liczy się z przeżyciami swoich rówieśników.
Uczeń wywołuje u innych rówieśników negatywne
zachowania.
Uczeń nie radzi sobie z emocjami innych rówieśników.
Uczeń reaguje gwałtownie i niewspółmiernie do sytuacji.
Uczeń wywołuje u innych gniew.
Uczeń nie potrafi panować nad emocjami.
Uczeń komunikuje uczucia nauczycielowi.
Uczeń jest opanowany emocjonalnie.
Uczeń jest wrażliwy na potrzeby innych.
Uczeń przyjmuje krytykę bez wpadania w złość.
Uczeń unika i nie stwarza sytuacji trudnych.
Download