humanistyczne aspekty wdrażania zintegrowanych systemów

advertisement
Zeszyty Naukowe Wy*szej Szkoáy Humanitas
Eugeniusz Krzemie*
Radosáaw Wolniak**
HUMANISTYCZNE ASPEKTY
WDRA)ANIA ZINTEGROWANYCH
SYSTEMÓW ZARZDZANIA
STRESZCZENIE
Publikacja przedstawia najwa*niejsze zagadnienia zwizane z okreleniem podstawowych aspektów humanistycznych, jakie wyst
puj w procesie wdra*ania zintegrowanych
systemów zarzdzania organizacj.
WPROWADZENIE
Wykorzystywanie dorobku nauk humanistycznych jest jednym z wa*nych czynników wzrostu interdyscyplinarnoci nauki, a w szczególnoci zarzdzania. Interdyscyplinarnoü ta wyra*a si
mi
dzy innymi koniecznoci powizania w jeden, wspólnie
funkcjonujcy system humanistycznych, ekonomicznych i technicznych aspektów
wyst
pujcych w procesach zarzdzania. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku wdra*ania zintegrowanych systemów zarzdzania – jakoci, rodowiskiem oraz
bezpieczestwem i higien pracy, poniewa* w tym przypadku ju* sama integracja trzech
wymienionych systemów w istotnym stopniu prowadzi do wi
kszej potrzeby interdyscyplinarnoci, co nie jest mo*liwe bez uwzgl
dnienia aspektów humanistycznych.
Nauki o zarzdzaniu s dyscyplin wiedzy, w której nale*y w sposób szybki wdra*aü ró*ne pojawiajce si
koncepcje i rozwizania1. Jednym z trzech podstawowych
celów nauk o zarzdzaniu jest cel praktyczno-wdro*eniowy, wyra*ajcy si
w mo*liwie
najsprawniejszym przeksztaáceniu zastanej rzeczywistoci organizacyjnej w kierunku
po*danego modelu2. Z tego powodu pojawienie si
w latach 90-ych XX wieku zintegrowanych systemów zarzdzania spowodowaáo, *e trzeba byáo dostosowaü systemy
zarzdzania organizacjami do ich wprowadzania. O ile w zakresie spraw technicznych,
a do pewnego stopnia tak*e ekonomicznych, nie przedstawiaáo to wi
kszych trudnoci,
o tyle w zakresie aspektów humanistycznych nie wszystkie organizacje okazaáy si
dostatecznie przygotowane. Nie we wszystkich rozumiano równie* wag
aspektów humanistycznych z punktu widzenia wdra*ania zintegrowanego zarzdzania organizacj.
* Prof. dr hab. in*.; Wy*sza Szkoáa Humanitas w Sosnowcu.
** Dr in*; Politechnika lska, Wydziaá Organizacji i Zarzdzania, Katedra Zarzdzania Jakoci Procesów i Produktów.
1
B. Nogalski, Nauki o zarzdzaniu wobec wyzwa wspóáczesnoci, „Wspóáczesne Zarzdzanie” 2007, nr 1,
s. 48-60.
2
P. Banaszczyk, U podstaw metodologii nauk o zarzdzaniu, „Wspóáczesne Zarzdzanie” 2007, nr 1, s. 61-71.
87
Eugeniusz Krzemie, Radosáaw Wolniak – Humanistyczne aspekty wdra*ania zintegrowanych...
HUMANISTYCZNE SKàADNIKI ZINTEGROWANEGO ZARZDZANIA
Zintegrowane zarzdzanie jako dziedzina zarzdzania jest stosunkowo máode. Skáadaj si
na nie trzy obszary:
– zarzdzanie jakoci – którego wymogi zostaáy zawarte w normie
ISO 9001:2000,
– zarzdzanie rodowiskowe – którego wymogi znajduj si
w normie
ISO 14001:2005,
– zarzdzanie bezpieczestwem i higiena pracy – którego dotyczy norma
PN-N—18001:2004.
Z wymienionych trzech obszarów z historycznego punktu widzenia najstarszym
jest zarzdzanie jakoci. Pierwsza mi
dzynarodowa norma jakociowa powstaáa ju*
bowiem w latach 80-ych XX wieku, a sama historia norm si
ga roku 1955, w którym
komitet ekspertów NATO podjá prace nad jakoci produktów i okreleniem mo*liwych sposobów jej zapewnienia3. Nast
pnie powstaáa norma dotyczca zarzdzania
rodowiskowego. Jej wersja mi
dzynarodowa po raz pierwszy pojawiáa si
w roku 1996,
a obecna pochodzi z roku 2005. Pierwsze natomiast regulacje normatywne w dziedzinie
zarzdzania rodowiskowego, prekursorskie wobec normy mi
dzynarodowej, powstaáy
w latach 80-ych XX wieku w USA i Wielkiej Brytanii4.
Natomiast w przypadku normy dotyczcej bezpieczestwa i higieny pracy sytuacja jest
nieco bardziej skomplikowana. Od lat trwaj na wiecie dyskusje w zakresie powoáania
normy mi
dzynarodowej, jednak*e z uwagi na brak konsensusu pomi
dzy poszczególnymi
krajami, nie doszáo do jej opracowania5. Z tego powodu obowizuj w poszczególnych
krajach krajowe normy dotyczce bezpieczestwa i higieny pracy, jak wspomniana norma
PN-N 18001:2005, natomiast nie ma normy mi
dzynarodowej. Pierwsza norma brytyjska
odnoszca si
do omawianej problematyki powstaáa w roku 1996 i nosiáa symbol 88006.
Obecna wersja normy obowizujca w Polsce pochodzi z roku 2004.
Kompleksowe zarzdzanie jakoci jest podejciem holistycznym, zwracajcym
uwag
na wszystkie mo*liwe aspekty organizacyjne. Aby skutecznie wdra*aü t
filozofi
, nale*y zidentyfikowaü i zbudowaü powizania pomi
dzy lud(mi w organizacji.
Ju* Deming stwierdziá, *e przyczynami 80% problemów z jakoci w organizacji s záe
zarzdzanie i organizacja pracy. Dlatego w celu doskonalenia zintegrowanego zarzdzania w przedsi
biorstwie nale*y uwzgl
dniü w zarzdzaniu ró*ne aspekty humanistyczne,
pozwalajce na popraw
efektywnoci i skutecznoci jego funkcjonowania.
W ten sposób mo*na uzyskaü przewag
konkurencyjn przedsi
biorstwa, pod
warunkiem prawidáowego wdra*ania i realizowania filozofii oraz zasad zarzdzania
przez jakoü w zakresie wytwarzania produktów i usáug oraz wytycznych dotyczcych
3
4
5
6
E. Krzemie, Zintegrowane zarzdzanie przedsi
biorstwem. Jakoü, rodowisko, technologia, bezpieczestwo, Wy*sza
Szkoáa Bezpieczestwa i Organizacji Pracy, Radom 2006, s. 38.
J. Bagiski, Mened*er jakoci. Jakoü – rodowisko – bezpieczestwo, Politechnika Warszawska, Warszawa 2000.
W roku 1997 na podstawie mi
dzy innymi ankiety przeprowadzonej wród przedstawicieli ró*nych pastw czáonkowskich podj
to decyzj
, *e podejmowanie prac nad normalizacj mi
dzynarodow w zakresie zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy jest bezzasadne; por. E. Krzemie, Zintegrowane..., s. 297.
J. Bagiski, Mened*er...
88
Zeszyty Naukowe Wy*szej Szkoáy Humanitas
zarzdzania rodowiskowego, a tak*e bezpieczestwem i higien pracy. Aby skutecznie
wdra*aü zintegrowane systemy zarzdzania, nale*y zidentyfikowaü i zbudowaü powizania pomi
dzy lud(mi w organizacji. Mo*na przy tym bardzo áatwo popeániü bád, nie
doceniajc humanistycznych, ludzkich aspektów zarzdzania. Jeli skupimy si
tylko
i wyácznie na problemach techniczno-produkcjnych, nie b
dziemy w stanie odnieü
trwaáego sukcesu. Mo*liwe, *e uda nam si
osignü przejciowe sukcesy, *e dokonamy
znacznych usprawnie, ale tylko i wyácznie nacisk na zarzdzanie lud(mi zapewni
trwaáoü odniesionego sukcesu. W ka*dym bowiem obszarze wdra*ania zintegrowanego
zarzdzania podmiotem i przedmiotem jest czáowiek i jego dziaáanie.
W celu doskonalenia procesów zintegrowanego zarzdzania w organizacji nale*y uwzgl
dniü w zarzdzaniu ró*ne aspekty humanistyczne, pozwalajce na popraw
efektywnoci i skutecznoci jej funkcjonowania. Do najwa*niejszych wród nich mo*na zaliczyü (rysunek 1):
– kultur
organizacyjn7,
– motywacj
pracowników,
– zarzdzanie wiedz – szkolenia,
– komunikacj
interpersonaln,
– prac
zespoáow,
– etyk
biznesu.
Rysunek 1. Humanistyczne skáadniki wpáywajce na zintegrowane zarzdzanie
'ródáo: Opracowanie wáasne.
7
Na temat wybranych aspektów kultury organizacyjnej w odniesieniu do zarzdzania jakoci zobacz prace: R. Wolniak,
Dystans wobec wáadzy w ró*nych krajach wiata a zarzdzanie jakoci, „Problemy Jakoci” 2006, nr 1, s. 25-31;
R. Wolniak, Indywidualizm i kolektywizm w polskich przedsi
biorstwach na przykáadzie województwa lskiego,
„Wspóáczesne Zarzdzanie” 2007, nr 2.
89
Eugeniusz Krzemie, Radosáaw Wolniak – Humanistyczne aspekty wdra*ania zintegrowanych...
Pierwszym elementem humanistycznym, który musi zostaü uwzgl
dniony w budowie efektywnego zintegrowanego systemu zarzdzania organizacj, jest jej kultura
organizacyjna. Istnieje wiele definicji kultury w zale*noci od tego, czy poj
cia tego
u*ywamy w odniesieniu do kraju, regionu, czy te* jedynie do zarzdzania organizacjami. Poj
cie kultury organizacyjnej rozwin
áo si
w zarzdzaniu w latach 80-ych
i 90-ych XX wieku.
Kultura organizacyjna jest istotnym elementem systemów zarzdzania, integrujcym
ró*norodne aspekty zarzdzania zasobami ludzkimi. Jest terminem szeroko stosowanym
w wiatowym zarzdzaniu od pocztku lat 80-tych XX wieku. Istnieje wiele definicji
poj
cia kultury organizacyjnej, na przykáad:
– kultura organizacyjna to system nieformalnie utrwalonych w rodowisku spoáecznym organizacji wzorów mylenia i dziaáania, majcych znaczenie dla realizacji
formalnych celów organizacyjnych8,
– kultura organizacyjna, zwana te* korporacyjn, stanowi wzór wartoci, norm,
przekona, postaw i zaáo*e, które nie musz byü sformuáowane, ale które
ksztaátuj zachowanie ludzi i sposoby realizacji zada9,
– kultura organizacyjna odzwierciedla zaáo*enia dotyczce klientów, pracowników,
misji, wyrobów i dziaáa oraz zaáo*enia, które sprawdziáy si
w przeszáoci i które
zostaáy przeáo*one na normy zachowa, oczekiwania na to co jest uzasadnione,
oraz po*dane sposoby mylenia i dziaáania10,
– kultura organizacyjna to zbiór wartoci, schematów zachowa, specyficznych
form komunikacji oraz szeregu innych elementów, które utrwalaj poczucie
wspólnoty wród czáonków organizacji. Kultura w organizacji mo*e si
przejawiaü w ró*ny sposób, na przykáad poprzez zwyczaje panujce w organizacji czy
utarte kanony zachowa11.
Kolejnym wa*nym elementem wdra*ania zintegrowanych systemów zarzdzania
w organizacji jest problematyka motywacji pracowników. Motywowanie mo*na
zdefiniowaü jako zestaw siá, które sprawiaj, *e ludzie zachowuj si
w okrelony sposób12. Polega ono na zespole oddziaáywa, zmierzajcych do efektywnego skáaniania
pracowników do podejmowania i realizacji oczekiwanych celów, funkcji i zada, a tak*e
do przyjmowania preferowanych przez motywujcego postaw i zachowa.
Podana definicja Griffina ma charakter bardzo ogólny i warto przytoczyü kilka innych
definicji ze specjalistycznych podr
czników. Odnoszc si
do dziedziny zarzdzania,
mo*na w nast
pujcy sposób zdefiniowaü poj
cie motywowania do pracy13: Motywo8
Cz. Sikorski, Kultura organizacyjna, Beck, Warszawa 2002, s. 4.
9
M. Armstrong, Zarzdzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 248.
10
J.J. Dahlgaard, K. Kristensen, G. Kanji, Podstawy zarzdzania jakoci, PWN, Warszawa 2000, s. 252.
11
E. Krzemie, Zintegrowane zarzdzanie przedsi
biorstwem. Jakoü, rodowisko, technologia, bezpieczestwo, Wy*sza
12
R.W. Griffin, Podstawy zarzdzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002, s. 458.
H. Król, A. Ludwiczyski, Zarzdzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitaáu ludzkiego organizacji, PWN,
Warszawa 2006, s. 333.
Szkoáa Bezpieczestwa i Organizacji Pracy, Radom 2006, s. 55.
13
90
Zeszyty Naukowe Wy*szej Szkoáy Humanitas
wanie do pracy stanowi proces wiadomego i celowego oddziaáywania na motywacj
do pracy poprzez stwarzanie mo*liwoci realizacji ich oczekiwa (celów dziaáania)
oraz wartoci dla osigni
cia celu motywujcego, z uwzgl
dnieniem otoczenia obu
stron procesu.
Motywacj
mo*na równie* zdefiniowaü w kategoriach zachowa okazywanych na
zewntrz. Osoby, które maj motywacj
, staraj si
bardziej ni* osoby jej pozbawione14.
'ródáem motywacji do pracy jest wiadomoü pracownika, *e ma potrzeby, które mo*e
zaspokoiü poprzez zmian
swojego sposobu zachowania15. Istnieje wiele ró*nych teorii
psychologicznych dotyczcych motywacji, które koncentruj si
wokóá treci (teorie
procesu) i wzmocnie (teorie poznawcze).
Trzecim wymienionym elementem s szkolenia. S one niezb
dnym skáadnikiem
ka*dego wspóáczesnego zintegrowanego systemu zarzdzania. Trudno znale(ü organizacj
, która nie miaáaby powodów do cigáego szkolenia pracowników. Nie mo*na
jednak zgodziü si
z twierdzeniem, *e ka*de szkolenie, bez wzgl
du na tematyk
, jest
przydatne. Szkolenia wymagaj dokáadnego planowania. Mo*na tutaj okreliü dwa
etapy16:
– Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych polegajce na ustaleniu potrzeb szkoleniowych poszczególnych pracowników lub ich zespoáów oraz firmy jako caáoci.
– Analiza potrzeb szkoleniowych nast
pujca po ich rozpoznaniu, polegajca na
okreleniu hierarchii wa*noci potrzeb, wzajemnych zale*noci mi
dzy nimi
oraz stopnia realnoci ich zaspokojenia ze wzgl
du na wielkoü bud*etu.
Wspóáczesny mened*er sp
dza du* cz
ü czasu dnia pracy komunikujc si
z innymi. )adna grupa nie mo*e istnieü bez komunikacji. Nawet najwi
ksza idea jest
bezu*yteczna, je*eli nie jest ona przekazywana i rozumiana przez innych17. Termin
komunikowanie mo*na zdefiniowaü jako proces przekazywania informacji od jednej
osoby do drugiej18. Komunikacja to inaczej wymiana znacze19. Komunikowanie powinno byü skuteczne, czyli takie, aby otrzymana wiadomoü miaáa znaczenie mo*liwie
zbli*one do wiadomoci zamierzonej.
Tworzenie kultury organizacyjnej, odpowiedniej do wdra*ania zintegrowanych systemów zarzdzania, áczy si
z poj
ciem pracy zespoáowej20. Prac
zespoáow mo*na
nazwaü „sercem” prawidáowo wdra*anych systemów zarzdzania, bez wzgl
du na to,
14
15
16
17
18
19
20
S.P. Robbins, Zasady zachowania w organizacji, Zysk i Spóáka, Warszawa 2001, s. 57.
B. Ko*uch, A. Ko*uch, B. Plawgo, Podstawy zarzdzania organizacjami, Fundacja Wspóáczesne Zarzdzanie, Kraków
2005, s. 94.
H. Król, A. Ludwiczyski, Zarzdzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitaáu ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa
2006, s. 453.
S.P. Robbins, Zasady zachowania w organizacji, Zysk i Spóáka, Warszawa 2001, s. 128.
R.W. Griffin, Podstawy zarzdzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002, s. 554.
Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999, s. 192.
Zespóá mo*na zdefiniowaü jako grup
pracowników wyst
pujcych jako jednostka, cz
sto nadzorowana tylko
w niewielkim stopniu lub wcale, której zadaniem jest wykonywanie funkcji organizacyjnych [Griffin, 2002, s. 542].
Zwartoü grupy wskazuje na siá
wpáywu grupy jako caáoci na poszczególnych czáonków. Zespoáy zadaniowe – zespoáy powoáywane do rozwizywania okrelonego problemu lub zaj
cia si
zadaniem. Istniej do czasu zakoczenia
zadania lub rozwizania problemu [Stoner, 2001, s. 340].
91
Eugeniusz Krzemie, Radosáaw Wolniak – Humanistyczne aspekty wdra*ania zintegrowanych...
czy mowa o systemie zarzdzania jakoci, zarzdzaniu rodowiskowym, zarzdzaniu
bezpieczestwem i higien pracy, czy te* o systemie zintegrowanym. W wyniku pracy
zespoáowej ludzie, dzi
ki wyst
powaniu efektu synergii, mog osignü wi
cej ni*
w przypadku prostej sumy indywidualnych wysiáków. Ka*dy zespóá powinien byü
nastawiony na wspóáprac
, dzielenie si
pomysáami i wzajemn pomoc.
Praca zespoáowa powinna dawaü zadowolenie ka*demu z jego uczestników. Nikt
w zespole nie powinien byü dyskryminowany. Dobry zespóá to nie zespóá zawsze zgadzajcy si
ze swoim liderem, ale taki, który pozwala generowaü interesujce twórcze
pomysáy. Skutecznie dziaáajcy zespóá pozwala na uzyskanie lepszych rezultatów
w porównaniu z indywidualistycznym podejciem.
Wa*nym elementem humanistycznym w zarzdzaniu jest tak*e etyka biznesu. Etyka jest to nauka filozoficzna, która formuáuje ogólne zasady moralne oraz
szczegóáowe normatywy ludzkiego dziaáania za pomoc wrodzonych czáowiekowi zdolnoci poznawczych21. Etyka biznesu adaptuje metody i cele etyki normatywnej, dostosowujc je do konkretnych przypadków i wymaga zwizanych
z problemami moralnymi wyst
pujcymi w dziaáalnoci gospodarczej. Zajmuje si
ocen
i okrelaniem standardów moralnych przystajcych do konkretnej sfery wspóáczesnego
spoáeczestwa – dziaáalnoci gospodarczej22.
W przypadku ró*nych systemów zarzdzania etyka i moralnoü speániaj bardzo
wa*n rol
. Przedsi
biorstwo wdra*ajce zintegrowane systemy zarzdzania nie
mo*e uzyskiwaü wysokiej sprzeda*y kosztem zachowa nieetycznych i oszukiwania
klienta. Organizacja nie mo*e oszukiwaü klientów odnonie np.: jakoci wyrobów,
speánienia okrelonych wymaga, posiadania certyfikatów itp. Abstrahujc nawet od
aspektu moralnego – jeli zachowania etyczne nie b
d przestrzegane, klienci, dowiedziawszy si
o oszustwie, strac zaufanie nie tylko do danego przedsi
biorstwa,
ale tak*e do caáej bran*y. Std uczciwe i etycznie post
pujce organizacje powinny
byü zainteresowane tym, aby wszystkie przedsi
biorstwa z ich bran*y w ten sposób
post
powaáy. Tymczasem wiele wyst
pujcych w ostatnich latach problemów (dolewanie wody do paliwa, jakoü mi
sa w supermarketach itp.) sugeruje, ze cz
ü firm
nie przestrzega zasad etyki.
Pozornie mo*e wydawaü si
, *e omawiane humanistyczne aspekty zarzdzania nic
przedsi
biorstwu nie daj z punktu widzenia osigania zysków i ekspansji rynkowej.
Mo*e si
wydawaü, *e równie* koncentracja na elementach humanistycznych i zarzdzaniu zasobami ludzkimi generuje tylko straty. Motywacja finansowa czy pozafinansowa
wi*e si
z ponoszeniem kosztów, podobnie jak ma to miejsce w przypadku szkole.
Post
powanie etyczne wi*e si
cz
sto z rezygnacj z zysków, jeli s one osigane
w sposób niezgodny z wyznawanym systemem wartoci. Tak*e budowa dobrego systemu motywacji, kultury organizacyjnej czy tworzenie warunków do pracy zespoáowej
wymaga niewtpliwie znacznego wysiáku.
21
22
T. lipko, Zarys etyki ogólnej, WAM, 2002, s. 56.
P. Pratley, Etyka w biznesie, Gebethner i Ska, Warszawa 1998, s. 34.
92
Zeszyty Naukowe Wy*szej Szkoáy Humanitas
NORMY A HUMANISTYCZNE SKàADNIKI ZARZDZANIA
Wag
problematyki zarzdzania lud(mi w jakoci dostrzegli twórcy normy
ISO 9001:2000. Wedáug tej normy personel wykonujcy prac
wpáywajc na jakoü
wyrobu powinien byü kompetentny na podstawie odpowiedniego wyksztaácenia,
szkolenia, umiej
tnoci i dowiadczenia [ISO 9001:2000, 6.2.1]. Punkt 6.2 zajmuje
si
zasobami ludzkimi w przedsi
biorstwie. Wedáug wspomnianej normy ka*da organizacja powinna:
– okreliü niezb
dne kompetencje personelu wykonujcego czynnoci majce
wpáyw na jakoü wyrobu,
– zapewniü szkolenie lub podjü inne dziaáania w celu zaspokojenia tych
potrzeb,
– oceniü skutecznoü podj
tych dziaáa,
– zapewniü, aby personel organizacji byá wiadomy istoty i wa*noci swoich dziaáa i tego, jak przyczynia si
do osigania celów dotyczcych jakoci,
– utrzymywaü odpowiednie zapisy dotyczce wyksztaácenia, szkolenia, umiej
tnoci i dowiadczenia.
W zakresie wi*cej si
z omawianym problemem komunikacji wewn
trznej,
w normie znajduje si
stwierdzenie, *e najwy*sze kierownictwo powinno zapewniü,
*e zostan ustanowione wáaciwe procesy komunikacyjne w organizacji oraz *e ma
miejsce komunikacja w odniesieniu do skutecznoci systemu zarzdzania jakoci
[ISO 9001:2000, 5.5.3].
Norma dotyczca zarzdzania rodowiskowego obejmuje równie* w pewnym
zakresie problematyk
humanistyczn w zarzdzaniu. Przy czym zakres omawianych
zagadnie jest szerszy w porównaniu z norm dotyczca zarzdzania jakoci. Wedáug normy organizacja powinna identyfikowaü potrzeby szkoleniowe zwizane z jej
aspektami rodowiskowymi i systemem zarzdzania rodowiskowego. Powinna ona
zapewniü szkolenia lub podjü inne dziaáania, aby speániü te potrzeby oraz zachowywaü
zwizane z nimi zapisy.
W przypadku normy rodowiskowej spory nacisk káadzie si
na uwiadomienie
pracowników w zakresie wagi problemów rodowiskowych, co mo*na uznaü za jeden
z elementów budowania odpowiedniej prorodowiskowej kultury organizacyjnej.
Organizacja powinna bowiem wdro*yü i utrzymywaü procedur
w celu uwiadomienia
osobom pracujcym dla niej lub w jej imieniu [ISO 14000:2005, 4.4.2]:
– znaczenia zgodnoci z polityk rodowiskow i procedurami oraz wymaganiami systemu zarzdzania rodowiskowego,
– znaczcych aspektów rodowiskowych i zwizanych z nimi rzeczywistych lub
potencjalnych wpáywów ich pracy na rodowisko oraz korzyci dla rodowiska
wynikajcych z poprawy ich indywidualnego dziaáania,
– ich zada i odpowiedzialnoci w osiganiu zgodnoci z wymaganiami systemu
zarzdzania rodowiskowego,
– potencjalnych konsekwencji odst
pstwa od ustalonych procedur.
93
Eugeniusz Krzemie, Radosáaw Wolniak – Humanistyczne aspekty wdra*ania zintegrowanych...
Omawiane problemy zostaáy rozszerzone w zaáczniku do normy dotyczcym jej
wdra*ania i funkcjonowania. W normie zaleca si
, aby organizacja okreliáa wymagany
poziom wiadomoci, wiedzy, rozumienia i umiej
tnoci dla ka*dej osoby ponoszcej odpowiedzialnoü i majcej uprawnienia do wykonywania zada w jej imieniu.
W normie wymaga si
[ISO 14000:2005, A.4.2], aby:
– osoby, których praca mo*e powodowaü znaczcy wpáyw na rodowisko, zidentyfikowany przez organizacj
, byáy kompetentne w zakresie wykonywania zada,
które im przydzielono,
– zostaáy zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe oraz podj
te dziaáania zapewniajce realizacj
szkole,
– wszystkie osoby byáy wiadome polityki rodowiskowej organizacji, systemu
zarzdzania rodowiskowego oraz aspektów rodowiskowych zwizanych z dziaáaniami, wyrobami i usáugami organizacji, na które mo*e mieü wpáyw ich praca.
Zaleca si
równie*, aby kierownictwo organizacji okreliáo poziom dowiadczenia,
jakie jest niezb
dne oraz kompetencje i szkolenia potrzebne do zapewnienia przydatnoci personelu. Szczególnie nale*y to wykonaü w zakresie specjalistycznych funkcji
realizowanych w ramach zarzdzania rodowiskowego.
W zakresie komunikacji, wedáug normy, uwzgl
dniajc aspekty rodowiskowe
i system zarzdzania rodowiskowego, organizacja powinna ustanowiü, wdro*yü
i utrzymywaü procedur
[ISO 14000:2005, 4.4.3]:
– wewn
trznej komunikacji mi
dzy ró*nymi szczeblami i sáu*bami organizacyjnymi,
– otrzymywania, dokumentowania i udzielania odpowiedzi w procesie komunikowania si
z zewn
trznymi stronami zainteresowanymi.
Organizacja powinna, zgodnie z norm, samodzielnie podjü decyzj
w zakresie
tego, czy komunikowaü na zewntrz informacje o znaczcych aspektach rodowiskowych oraz powinna tak*e udokumentowaü swoj decyzj
. Jeli organizacja podejmie
decyzj
o komunikowaniu, powinna ustanowiü i wdro*yü metod
dotyczc zewn
trznej
komunikacji.
Zaleca si
w normie równie*, aby organizacje wdro*yáy procedur
przyjmowania,
dokumentowania i reagowania na odpowiednie informacje oraz zapytania stron zainteresowanych. Procedura taka mo*e obejmowaü dialog z zainteresowanymi stronami oraz
rozwa*anie ich wtpliwoci. W pewnych okolicznociach odpowiedzi na wtpliwoci
zainteresowanych stron mog zawieraü odpowiednie informacje dotyczce aspektów
rodowiskowych i wpáywów zwizanych z dziaáaniami organizacji na rodowisko.
Zaleca si
, aby takie procedury uwzgl
dniaáy tak*e niezb
dne komunikowanie si
z publicznymi wáadzami w zakresie planowania dziaáa na wypadek awarii i innych
istotnych zagadnie. [ISO 14000:2005, A.4.3].
W normie PN-N-18001:2004 równie* kilka punktów przedstawia problematyk
,
któr mo*na uznaü za zwizan z humanistycznymi aspektami zintegrowanego zarzdzania. Przy czym warto na wst
pie zauwa*yü, *e zakres zagadnie zawartych
w normie zarzdzania bhp odnonie omawianych w publikacji zagadnie jest wyra(nie
szerszy ni* w przypadku normy dotyczcej zarzdzania jakoci.
94
Zeszyty Naukowe Wy*szej Szkoáy Humanitas
Wedáug normy organizacja powinna ustanowiü i utrzymywaü udokumentowane
procedury okrelania potrzeb dotyczcych szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa
i higieny pracy oraz sposobów jego realizacji. Programy te powinny zostaü dostosowane do poszczególnych grup pracowników. Organizacja natomiast powinna ustanowiü
i utrzymywaü procedury, w celu uwiadomienia pracownikom organizacji lub jej czáonkom, w ka*dej odpowiedniej komórce i na ka*dym szczeblu pracy [PN-N 18001:2004,
4.4.3]:
– rodzajów zagro*e wyst
pujcych w caáej organizacji i na poszczególnych
stanowiskach pracy oraz zwizanego z nimi ryzyka zawodowego,
– korzyci dla pracowników i organizacji wynikajcych z eliminacji zagro*e
i ograniczania ryzyka zawodowego,
– ich zada i odpowiedzialnoci w osiganiu zgodnoci dziaáania z polityk bezpieczestwa i higieny pracy oraz procedurami i wymaganiami systemu zarzdzania
bezpieczestwem i higien pracy,
– potencjalnych konsekwencji nieprzestrzegania ustalonych procedur.
W zakresie motywacji mo*na w normie znale(ü stwierdzenie okrelajce, *e organizacja powinna wdro*yü i stosowaü odpowiednie metody motywowania pracowników
do ich anga*owania si
na rzecz poprawy bezpieczestwa i higieny pracy. Natomiast
w przypadku komunikowania si
, w przeciwiestwie do normy zarzdzania jakoci,
norma rodowiskowa powi
ca tej problematyce osobny punkt. Wedáug niej w ramach
systemu zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy, organizacja powinna ustanowiü
i utrzymywaü procedury dotyczce [PN-N 18001:2004, 4.4.4]:
– wewn
trznego komunikowania si
ró*nych szczebli i komórek organizacji oraz
pracowników i ich przedstawicieli,
– otrzymywania i przekazywania informacji dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy, ich dokumentowania i reagowania w procesie komunikowania si
z zainteresowanymi stronami,
– przekazywania odpowiednich informacji o zagro*eniach zwizanych z dziaáaniami organizacji oraz o wynikajcych z tych dziaáa wymaganiach bezpieczestwa
i higieny pracy i sposobach post
powania – wszystkim podwykonawcom, klientom i innym osobom, które mog byü na nie nara*one,
– przyjmowania i analizowania uwag, pomysáów i informacji zwizanych z bezpieczestwem i higien pracy pochodzcych od pracowników i ich przedstawicieli
oraz udzielania im stosowanych odpowiedzi.
W procesie komunikowania organizacja powinna uwzgl
dniü [PN-N 18001:2004,
4.4.4]:
– zaanga*owanie pracowników oraz konsultowanie z nimi lub z ich przedstawicielami dziaáa na rzecz bezpieczestwa i higieny pracy,
– mo*liwoü wykorzystania specjalistycznego doradztwa z zakresu bezpieczestwa
i higieny pracy.
Na podstawie przedstawionych w tekcie rozwa*a opracowano tabel
1, w której
dokonano okrelenia zakresu uwzgl
dnienia ró*norodnych kwestii humanistycznych
95
Eugeniusz Krzemie, Radosáaw Wolniak – Humanistyczne aspekty wdra*ania zintegrowanych...
w poszczególnych normach dotyczcych zarzdzania jakoci, zarzdzania rodowiskowego oraz zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy.
Tabela 1. Uwzgl
dnienie humanistycznych skáadników zintegrowanego zarzdzania w poszczególnych normach
Humanistyczne aspekty zarzdzania
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
PN-N 18001:2004
Kultura organizacyjna
W bardzo wskim zakresie
Tak, odnonie budowania odpowiedniej wiadomoci pracowników
W bardzo wskim zakresie
Nie
Tak, ale w niewielkim
zakresie
Tak, ale w niewielkim
zakresie
Motywacja
Zarzdzanie wiedz
Tak, w zakresie szkole Tak, w zakresie szkole Tak, w zakresie szkole
Komunikacja interpersonalna
Tak, w bardzo wskim
zakresie
Tak, w zakresie zarówno komunikacji wewn
trznej, jak
i zewn
trznej
Tak, w zakresie zarówno komunikacji
wewn
trznej, jak i zewn
trznej
Jedynie porednio
Jedynie porednio
Jedynie porednio
Nie
W sposób poredni
W sposób poredni
Praca zespoáowa
Etyka
'ródáo: Opracowanie wáasne.
Wdra*anie zintegrowanych systemów zarzdzania prowadzi do wyst
powania ró*norodnych problemów w zakresie ka*dego z wymienionych najwa*niejszych aspektów
humanistycznych zarzdzania. W tabeli 2 dokonano zestawienia najwa*niejszych wród
nich. Innym problemem, poza omówionymi w tabeli, który nasuwa si
po przeanalizowaniu danych z tabeli 1, jest pewna niekompatybilnoü zintegrowanego systemu
zarzdzania w zakresie humanistycznych aspektów zarzdzania. Normy: zarzdzania
jakoci, zarzdzania rodowiskowego oraz zarzdzania bezpieczestwem i higien
pracy nie traktuj omawianych problemów w sposób jednakowy, co mo*e powodowaü
trudnoci na etapie ich wdra*ania.
96
Zeszyty Naukowe Wy*szej Szkoáy Humanitas
Tabela 2. Problemy wyst
pujce podczas wdra*ania zintegrowanych systemów zarzdzania
w zakresie humanistycznych aspektów zarzdzania
Zintegrowany system zarzdzania jakoci, zarzdzania
rodowiskowego oraz
zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy
Humanistyczne
aspekty zarzdzania
x
x
Kultura organizacyjna
x
x
Motywacja
Zarzdzanie wiedz
Komunikacja
interpersonalna
Brak projakociowej kultury organizacyjnej
Normy zbyt maá uwag
przywizuj do problematyki zarzdzania
zasobami ludzkimi
Brak wiadomoci pracowników w zakresie roli jakoci w zarzdzaniu
Niedostrzeganie wagi aspektów rodowiskowych przez pracowników
x
x
x
Zbyt maáe zaanga*owanie naczelnego kierownictwa
Zbyt niskie páace
Brak motywacji w zakresie zaanga*owania pracowników we wdra*anie
systemu
x
x
x
Nieodpowiedni dobór pracowników do wykonywanych zada
Zbyt rzadkie szkolenia
Problemy w zakresie znalezienia pracowników majcych wystarczajc
wiedz
z wszystkich trzech potrzebnych obszarów zarzdzania (jakoü,
rodowisko, bezpieczestwo i higiena pracy)
x
Záy przepáyw informacji mi
dzy poszczególnymi komórkami
organizacyjnymi, a zwáaszcza mi
dzy kierownictwem a pracownikami
Brak informacji dla spoáeczestwa o podejmowanych dziaáaniach
z zakresu zarzdzania rodowiskowego – firma wdra*a projekty
rodowiskowe, ale w wystarczajcym stopniu nie wyczerpuje ich
potencjaáu marketingowego
x
x
Praca zespoáowa
x
Etyka
x
x
x
Brak nagród zespoáowych, niedocenianie osigni
ü zespoáowych,
koncentrowanie si
na osigni
ciach indywidualnych
Brak szkole w zakresie wykorzystania metod pracy grupowej
w organizacji, które s maáo znane zwáaszcza przez szeregowych
pracowników
Nieprzestrzeganie dobrowolnych norm rodowiskowych
Nierzetelne sporzdzenie dokumentacji systemowej
Zainteresowanie jedynie formalnym posiadaniem normy i efektem
marketingowym wynikajcym z tego faktu, a nie faktyczn popraw
funkcjonowania organizacji
'ródáo: Opracowanie wáasne.
PODSUMOWANIE
Wdra*anie zintegrowanych systemów zarzdzania: jakoci, rodowiskowego oraz
bezpieczestwem i higien pracy nie mo*e prawidáowo przebiegaü bez uwzgl
dnienia
humanistycznych aspektów zarzdzania. Zarzdzanie nie mo*e byü rozumiane w spo-
97
Eugeniusz Krzemie, Radosáaw Wolniak – Humanistyczne aspekty wdra*ania zintegrowanych...
sób techniczny tylko i wyácznie jako zbiór pewnych, z góry zaáo*onych parametrów,
jakie ma posiadaü dany produkt czy te* usáuga. Skuteczne wdro*enie zintegrowanego
systemu zarzdzania mo*na osignü dzi
ki uwzgl
dnieniu w tym procesie elementów
humanistycznych: kultury organizacyjnej, motywacji, komunikacji interpersonalnej,
zarzdzania wiedz, pracy zespoáowej oraz etyki i poáczenie ich z elementami ekonomicznymi i technicznymi w jeden spójnie dziaáajcy system.
Aspekty te zostaáy w najwi
kszym zakresie uwzgl
dnione w normach
ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Natomiast w przypadku normy dotyczcej
zarzdzania jakoci ISO 9001:2000 problemy te s traktowane drugoplanowo. Poza
tym ró*ne normy zwracaj uwag
na ró*ne aspekty humanistyczne, co utrudnia proces
ich wprowadzania. Wydaje si
, *e kolejne wydania norm powinny staü si
bardziej
kompatybilne w zakresie omawianym w niniejszym artykule. Dodatkowo warto
w nich uwzgl
dniü w szerszym zakresie aspekty etyki biznesu, kultury organizacyjnej,
a w przypadku normy dotyczcej zarzdzania jakoci, tak*e motywacji.
SUMMARY
The paper presented below concentrate on humanistic aspects of integrated management. We described the most important factors of humanistic management and his
implication on management. We also cooperated ISO 9001:2000, ISO 14001:2005 and
PN-N-18001:2004 norm from humanistic aspects point of view.
LITERATURA
1. M. Armstrong, Zarzdzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2004.
2. J. Bagiski, Mened*er jakoci. Jakoü – rodowisko – bezpieczestwo, Politechnika
Warszawska, Warszawa 2000.
3. P. Banaszczyk, U podstaw metodologii nauk o zarzdzaniu, „Wspóáczesne Zarzdzanie” 2007, nr 1.
4. J.J. Dahlgaard, K. Kristensen, G. Kanji, Podstawy zarzdzania jakoci, PWN,
Warszawa 2000.
5. R.W. Griffin, Podstawy zarzdzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002.
6. ISO 14001:2005. Systemy zarzdzania rodowiskowego. Wymagania i wytyczne
stosowania.
7. ISO 9001:2000. Systemy zarzdzania jakoci. Wymagania.
8. B. Ko*uch, A. Ko*uch, B. Plawgo, Podstawy zarzdzania organizacjami, Fundacja
Wspóáczesne Zarzdzanie, Kraków 2005.
9. H. Król, A. Ludwiczyski, Zarzdzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitaáu
ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
98
Zeszyty Naukowe Wy*szej Szkoáy Humanitas
10. E. Krzemie, Zintegrowane zarzdzanie przedsi
biorstwem. Jakoü, rodowisko,
technologia, bezpieczestwo, Wy*sza Szkoáa Bezpieczestwa i Organizacji Pracy,
Radom 2006.
11. B. Nogalski, Nauki o zarzdzaniu wobec wyzwa wspóáczesnoci, „Wspóáczesne
Zarzdzanie” 2007, nr 1, s. 48-60.
12. PN-N-18001:2004. Systemy zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy. Wymagania.
13. P. Pratley, Etyka w biznesie, Gebethner i Ska, Warszawa 1998.
14. S.P. Robbins, Zasady zachowania w organizacji, Zysk i Spóáka, Warszawa 2001.
15. Cz. Sikorski, Kultura organizacyjna, Beck, Warszawa 2002.
16. Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
17. J.A. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
18. T. lipko, Zarys etyki ogólnej, WAM, 2002.
19. R. Wolniak, Indywidualizm i kolektywizm w polskich przedsi
biorstwach na przykáadzie województwa lskiego, „Wspóáczesne Zarzdzanie” 2007, nr 2.
20. R. Wolniak, Dystans wobec wáadzy w ró*nych krajach wiata a zarzdzanie jakoci,
„Problemy Jakoci” 2006, nr 1.
99
Download