Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników

advertisement
Aleksander Drzewiecki*
System rozwoju pracowników ukierunkowany
na cel
Aleksander
System
rozwoju
Drzewiecki
Koncepcja
pracowników
ukierunkowanych
ukierunkowany
procesów
na cel rozwojowych, któr¹ przestawia niniejszy
tekst, ma swoje Ÿród³o w odpowiedzi na dwa podstawowe pytania zwi¹zane z rozwojem pracowników w organizacji. Pierwsze z nich dotyczy sensu i celu rozwijania
pracowników, drugie zaœ wi¹¿e siê z kwesti¹ podejœcia do potrzeb rozwojowych,
czyli tego, jak siê one zmieniaj¹ w zwi¹zku z przekszta³ceniami zachodz¹cymi
we wspó³czesnym biznesie. Nie bez znaczenia jest tutaj tak¿e tempo tych zmian.
Przyjrzyjmy siê tym dwóm zagadnieniom, aby dobrze zrozumieæ istotê ukierunkowanych procesów rozwojowych.
Sens rozwoju pracowników
Klasyczne cele rozwoju pracowników, zwi¹¿e siê najczêœciej z trzema g³ównymi elementami.
Osi¹ganie lepszych wyników
Definiuj¹c wewnêtrzne bariery zwi¹zane z osi¹ganiem wyników, organizacje czêsto wskazuj¹ na poziom kompetencji pracowników (rozumianych jako suma zachowañ, wynikaj¹cych z posiadanej wiedzy, umiejêtnoœci i motywacji), jako jedno z g³ównych ograniczeñ. Porównuj¹c zadany w danym momencie poziom kompetencji do postawionych
przed firm¹ i pracownikami lub zweryfikowanych celów, pojawia siê luka kompetencyjna,
która wymaga usuniêcia. W praktyce luka ta mo¿e byæ okreœlana przez organizacjê
poprzez system zarz¹dzania efektywnoœci¹, sk³adaj¹cy siê (w idealnej formie) z dwóch
* Aleksander Drzewiecki jest wiceprezesem Acceptus Group – grupy holdingowej firm
konsultingowo-szkoleniowch, do których nale¿¹: TMI Polska, ISOSMG Poland,
Telephonedoctor Polska i e-Learning.pl
32
Aleksander Drzewiecki
podstawowych elementów – zarz¹dzanie przez cele i zarz¹dzanie przez kompetencje,
powi¹zane z systemem motywacyjnym. Potrzeby rozwojowe s¹ wiêc wynikiem funkcjonowania:
g
systemu zarz¹dzania przez cele, który odnosi siê do tego CO ma byæ osi¹gniête, przy
czym to, co ma byæ osi¹gniête, mo¿e wynikaæ z poziomu:
c
strategicznego – celów organizacji
c
procesowego – celów poszczególnych procesów wewnêtrznych
c
indywidualnego – celów stanowisk pracy
g
wewnêtrznego modelu kompetencji, który dotyczy tego, JAK nale¿y dzia³aæ i zachowywaæ siê, aby osi¹gn¹æ cele na danym stanowisku pracy, w danym dziale i danej organizacji.
Rzetelna ocena stopnia realizacji celów oraz cele wyznaczone dla pracownika na kolejny okres, a tak¿e ocena kompetencji i kompetencje okreœlone na danym stanowisku
w zwi¹zku ze stawianymi mu celami1, stanowi¹ wiêc podstawowe Ÿród³o potrzeb rozwojowych i wyznaczaj¹ sens rozwoju pracowników przez organizacjê. Mo¿na to uj¹æ modelowo, patrz¹c na potrzeby rozwojowe pracownika przez pryzmat dwóch elementów
systemu zarz¹dzania efektywnoœci¹ (cele i kompetencje) oraz przez pryzmat czasu (ocena przesz³oœci i plany co do przysz³oœci). Model ten przedstawia poni¿szy rysunek.
Cele
Rysunek 1. ród³a indywidualnych potrzeb rozwojowych, wynikaj¹cych
z zarz¹dzania wynikami pracy
Ocena stopnia
Cele i ich wagi
realizcji celów
wyznaczone na
w poprzednim
kolejny okres
Kompetencje
okresie
Ocena kompetencji
Kompetencje
w poprzednim
okreœlone na
okresie
kolejny okres
wraz z wagami
Przesz³oœæ
CZAS
Przysz³oœæ
ród³o: opracowanie w³asne
1 Kompetencje nie zmieniaj¹ siê zazwyczaj tak czêsto jak cele, choæ tempo ich zmian staje siê
coraz szybsze.
System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel
33
Wiêksze uprawnienia
Sens rozwoju pracowników wi¹¿e siê nie tylko z dynamik¹ rozwoju organizacji oraz ocen¹
stopnia realizacji celów i kompetencji, czyli d¹¿eniem do lepszych wyników, o czym by³a
mowa powy¿ej. Zdobywaj¹c doœwiadczenia oraz uczestnicz¹c w procesie rozwoju, pracownik zdobywa coraz wiêksze mo¿liwoœci realizacji nowych zadañ, co oznacza mo¿liwoœæ zwiêkszania jego uprawnieñ. Rozwój taki nie jest jednak najczêœciej równomierny
we wszystkich dziedzinach. W zwi¹zku z tym, aby zwiêkszyæ uprawnienia pracownika
na danym stanowisku lub w danej dziedzinie, nale¿y dokonaæ wyrównania poziomu kompetencji w tej dziedzinie. Poziom dopasowania uprawnieñ do poziomu kompetencji pracownika nale¿y do jednego z podstawowych dylematów mened¿erskich, a g³ówne problemy w zarz¹dzaniu ludŸmi wi¹¿¹ siê w³aœnie z odpowiednim dopasowaniem kompetencji
do uprawnieñ. Ze wzglêdu na dynamikê organizacji oraz dynamikê rozwoju pracownika
na danym stanowisku problem ten jest w zasadzie nie do rozwi¹zania, gdy¿ wynikaj¹ce
z uprawnieñ podejmowanie decyzji w danej kwestii wymaga szeregu ró¿nych kompetencji w wielu ró¿nych dziedzinach. Tylko znacz¹cy nadmiar kompetencji w stosunku
do uprawnieñ w ka¿dej z niezbêdnych do podejmowania decyzji dziedzin móg³by
w d³ugim czasie teoretycznie zapewniæ w³aœciwe zachowanie, dzia³anie i decyzje pracownika. Taki deficyt uprawnieñ w stosunku do kompetencji nie jest jednak¿e mo¿liwy
do utrzymania, gdy¿ na d³u¿sz¹ metê powoduje demotywacjê pracownika. Oznacza
to w praktyce najczêœciej sytuacjê odwrotn¹ – deficyt kompetencji w stosunku do uprawnieñ – co w naturalny sposób rodzi potrzebê rozwojow¹.
Wiêksza motywacja
Sens rozwoju pracowników wynika tak¿e z potrzeby motywacji do osi¹gania rezultatów,
brania odpowiedzialnoœci i motywacji do samego rozwoju. Organizacyjna potrzeba rozwoju wynika wiêc z potrzeby samego pracownika, który oczekuje od organizacji wsparcia.
Stawianie celów, definiowanie niezbêdnych do ich realizacji kompetencji oraz rozszerzanie uprawnieñ powoduj¹, ¿e pracownik oczekuje od organizacji pomocy w sprostaniu
stawianym przed nim wyzwaniom. Szkolenia i inne dzia³ania rozwojowe pe³ni¹ rolê
motywacyjn¹, gdy¿ stanowi¹ dowód zaanga¿owania organizacji w pomoc pracownikowi.
Pracownicy w naturalny sposób s¹ bardziej zainteresowani firmami, które pomagaj¹
im w osi¹ganiu ich celów, ni¿ takimi, które tej pomocy nie udzielaj¹.
Patrz¹c przez pryzmat tych trzech klasycznych celów rozwoju kompetencji pracowników w organizacji, które uzasadniaj¹ jego sens, mo¿na z ³atwoœci¹ znaleŸæ analogiê tych
celów do definicji kompetencji pracownika, (których rozwój dotyczy) wed³ug jednego
z guru zarz¹dzania – Kenetha Blancharda. Na podstawie badañ empirycznych Blanchard
zdefiniowa³ kompetencje jako „udowodnion¹ zdolnoœæ do osi¹gania rezultatów w danej
dziedzinie”, która jest wynikiem trzech sk³adowych:
34
Aleksander Drzewiecki
umiejêtnoœci w danej dziedzinie, wynikaj¹cych z wykszta³cenia i doœwiadczenia
chêci – chêci do osi¹gania rezultatatów w tej dziedzinie i chêci wziêcia na siebie
odpowiedzialnoœci za rezultaty
c
uprawnieñ (nadanych przez organizacjê) do dzia³ania, podejmowania decyzji
i osi¹gania rezultatów w danej dziedzinie2.
Nie trudno zauwa¿yæ zwi¹zek pomiêdzy sk³adowymi kompetencji Blancharda a powodami rozwoju pracowników w firmach.
c
c
Podejœcie do procesów rozwojowych pracowników
Je¿eli wiemy ju¿, ¿e sens rozwoju pracowników wynika z koniecznoœci ci¹g³ego zwiêkszania umiejêtnoœci, uprawnieñ i motywacji w celu osi¹gniêcia wiêkszej efektywnoœci organizacji, która z kolei wynika z stawianych przed ni¹ wyzwañ, to warto zastanowiæ siê, jak
w zwi¹zku z tymi wyzwaniami zmienia siê specyfika samych potrzeb rozwojowych.
Kompleksowoœæ i z³o¿onoœæ
Potrzeby rozwojowe staj¹ siê coraz bardziej kompleksowe. Nie mo¿na ju¿ patrzeæ
na kompetencje punktowo, gdy¿ przenikaj¹ siê one i uzupe³niaj¹ nawzajem. Niezale¿nie
od modelu kompetencyjnego, ¿adna z kompetencji nie mo¿e byæ rozpatrywana w oderwaniu od pozosta³ych. Dotychczasowe spojrzenie przez pryzmat poszczególnych kompetencji, jako czêœci sk³adowych ca³kowitej „zdolnoœci do osi¹gania rezultatów w danej
dziedzinie”, ju¿ siê nie sprawdza. Ma to swoje bezpoœrednie prze³o¿enie na organizowane
programy rozwojowe, które równie¿ nie powinny traktowaæ kompetencji punktowo
i w oderwaniu od pozosta³ych.
Specjalizacja i kompetencje ogólne.
Potrzeby rozwojowe staj¹ siê coraz czêœciej kombinacj¹ specjalizacji umiejêtnoœci i wiedzy ogólnej. Kompetencje specjalistyczne potrzebne s¹, aby rozwi¹zywaæ szczegó³owe
problemy i osi¹gaæ rezultaty w wybranej dziedzinie, lecz z³o¿onoœæ zagadnieñ wymaga
interakcji z innymi pracownikami – uczestnikami procesu biznesowego, co z kolei wymaga szeregu kompetencji ogólnych, zarówno w dziedzinie specjalnoœci innych funkcji
(pracowników), jak i umiejêtnoœci interpersonalnych czy komunikacyjnych. W praktyce
oznacza to koniecznoœæ ukierunkowania rozwoju równoczeœnie na tory specjalizacji, jak
i kompetencji wspólnych.
2
Kompetencje w jêzyku potocznym czêsto uto¿samia siê z uprawnieniami.
System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel
35
Tempo zmian
Potrzeby rozwojowe zmieniaj¹ siê coraz szybciej, gdy¿ coraz szybciej dezaktualizuj¹ siê
posiadane kompetencje pracowników w zwi¹zku ze zmianami strategii, wynikaj¹cymi
z kolei z dynamiki zmian na rynku. Wiedza, umiejêtnoœci i doœwiadczenia pracowników
szybko staj¹ siê bezu¿yteczne wobec nowych wyzwañ i celów. „Cykl ¿ycia” kompetentnego pracownika jest coraz krótszy.
Okreœlone wczeœniej cele rozwijania pracowników nale¿y wiêc zweryfikowaæ o podane powy¿ej trzy g³ówne wymagania wobec rozwoju stawiane przez wspó³czesny biznes.
W praktyce oznacza to, ¿e tradycyjne podejœcie do rozwoju, pracowników w organizacji,
oparte na katalogach szkoleñ, nie jest rozwi¹zaniem dla wymagañ stawianych dzisiaj
funkcji rozwoju pracowników. Dlatego coraz czêœciej firmy siêgaj¹ po bardziej z³o¿one
narzêdzia rozwoju, takie jak ukierunkowane procesy rozwojowe.
Cechy charakterystyczne ukierunkowanych procesów rozwojowych
Ukierunkowane procesy rozwojowe mo¿na zdefiniowaæ jako ³¹czenie ró¿norodnych treœci i form rozwojowych w jeden kompleksowy system, zorientowany na osi¹gniêcie celów
(wzrost efektywnoœci) zwi¹zanych z rozwojem umiejêtnoœci, motywacj¹ i poszerzeniem
uprawnieñ.
Orientacja na cel zamiast na kompetencjê
Ukierunkowane procesy rozwojowe zak³adaj¹ istnienie kompleksowoœci potrzeb rozwojowych, dlatego wi¹¿¹ wzajemnie poszczególne kompetencje w jeden spójny system.
W tym kontekœcie, ukierunkowany proces rozwojowy jest jak firmowa akademia, która
ma za zadanie dostarczyæ pe³en profil kompetencji, wymaganych na danym stanowisku.
Ci¹g³oœæ i elastycznoœæ
Klasyczne podejœcie do systemów rozwojowych oparte na czterech, u³o¿onych chronologicznie elementach:
c
identyfikacja potrzeb rozwojowych
c
planowanie rozwoju / szkoleñ
c
wdra¿anie / wykonanie
c
ocena wyników szkoleñ
ze wzglêdu na wymagania stawiane przez dzisiejszy biznes przestaje siê sprawdzaæ. Tempo i z³o¿onoœæ potrzeb rozwojowych powoduj¹, ¿e wszystkie powy¿sze zadania zwi¹zane
z rozwijaniem pracowników musz¹ byæ wykonywane równoczeœnie. Ukierunkowane
procesy rozwojowe zak³adaj¹ jednoczesne identyfikowanie, planowanie, wdra¿anie
i bie¿¹c¹ ocenê rezultatów oraz elastycznoœæ zwi¹zan¹ ze zmian¹ wczeœniej ustalonych
36
Aleksander Drzewiecki
planów rozwojowych na rzecz dzia³añ wynikaj¹cych z dokonywanej w tym czasie identyfikacji i oceny.
£¹czenie ró¿nych narzêdzi rozwojowych: dopasowanie formy do celu
Strategia rozwoju pracowników oparta na ukierunkowanych procesach rozwojowych bazuje na ³¹czeniu ró¿nych form uczenia siê, czy tzw. mieszanych procesach rozwoju (blended learning). Zak³ada ona wykorzystanie najsilniejszych stron ka¿dej z ró¿nych form uczenia siê i powi¹zanie ich w jeden spójny proces rozwoju kompetencji przy optymalizacji
kosztów. W rzeczywistoœci oznacza to dostosowanie ró¿nych narzêdzi edukacyjnych do
poszczególnych etapów procesu rozwoju, np.:
c
diagnozy i pomiaru
c
motywacji i integracji
c
rozwoju wiedzy
c
rozwoju umiejêtnoœci
c
wdra¿ania umiejêtnoœci w praktyce
c
wsparcia i weryfikacji nowych umiejêtnoœci.
Narzêdziami rozwoju stosowanymi w ukierunkowanych procesach rozwojowych
mog¹ byæ m.in.:
c
konferencje / warsztaty motywacyjno-integracyjne
c
pomiary kompetencji bazuj¹ce na testach wiedzy i umiejêtnoœci (case studies)
c
symulacje biznesowe
c
warsztaty praktyczne
c
trening behawioralny
c
indywidualna praca projektowa – zwiêkszanie zakresu odpowiedzialnoœci
c
rotacja w miejscu pracy
c
szkolenia e-learningowe
c
symulacje e-learningowe
c
konkursy edukacyjne
c
coaching
c
e-coaching
c
testy i egzaminy sprawdzaj¹ce.
System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel
37
Poni¿sza tabela ilustruje, w jaki sposób wybrane elementy procesu rozwojowego
s¹ wspierane przez zastosowanie ró¿norodnych, mieszanych technik rozwojowych.
Tabela 1. Dopasowanie ró¿nych technik rozwoju do realizacji ró¿nych celów
rozwojowych
Wsparcie
i weryfikacja
Wdra¿anie
umiejêtnoœci nowych
Motywacja Diagnoza Rozwój Rozwój
umiejêtnoœci
i integracja i pomiar wiedzy umiejêtnoœci w praktyce
konferencje
/warsztaty
motywacyjno-integracyjne
x
x
x
x
pomiary
kompetencji
x
x
szkolenia
e-learningowe
x
x
symulacje
e-learningowe
x
x
x
symulacje
biznesowe
x
x
x
x
warsztaty
praktyczne
x
x
x
x
trening
behawioralny
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Coaching
x
x
e-Coaching
x
x
indywidualna
praca
projektowa
konkursy
edukacyjne
x
ród³o: opracowanie w³asne
Alokacja odpowiedzialnoœci
Bardzo istotn¹ kwesti¹ w rozwoju pracownika jest alokacja odpowiedzialnoœci za jego rozwój. Rozbudowane systemy rozwoju pracowników zwi¹zane z systemami zarz¹dzania
efektywnoœci¹ mog¹ prowadziæ do sytuacji, w której sztab ludzi odpowiedzialny za zzl
zajmuje siê identyfikacj¹, planowaniem, wdra¿aniem i ocen¹ poziomu rozwoju pracowników. Doprowadza to w efekcie do niebezpiecznej sytuacji, w której pracownik nabie-
38
Aleksander Drzewiecki
ra przekonania, ¿e pe³na odpowiedzialnoœæ za jego w³asny rozwój spoczywa na firmie,
gdy¿ rozwi¹zywanie problemów zwi¹zanych z dostosowaniem poziomu kompetencji
do stawianych mu wymagañ jest w gestii dzia³ów personalnych. Ukierunkowane procesy
rozwojowe zak³adaj¹ przesuniêcie odpowiedzialnoœci w stronê pracownika. Nie oznacza
to rezygnacji firm z odpowiedzialnoœci za rozwój pracownika, a jedynie znalezienie
w³aœciwej równowagi. Wiele wykorzystywanych w ukierunkowanych procesach rozwojowych form, takich jak coaching, indywidualna praca projektowa, konkursy edukacyjne,
e-learning, zmusza pracowników do inicjatywy i odpowiedzialnoœci, a rola funkcji rozwojowej w firmie sprowadza siê w tych obszarach do stwarzania mo¿liwoœci, motywowania
i monitorowania postêpów. Takie podejœcie jest wspierane równie¿ przez zmieniaj¹cy
siê rynek pracy, który wymusza na pracownikach wziêcie wiêkszej odpowiedzialnoœci
za w³asny rozwój.
£¹czenie indywidualnej i wspólnej œcie¿ki rozwojowej
Patrz¹c przez pryzmat potrzeby specjalizacji, a równoczeœnie posiadania kompetencji
ogólnych, rozwijanie pracowników staje siê nie lada zadaniem. Wymaga z jednej strony
wiedzy i umiejêtnoœci wspólnych, czyli sytuacji, w której dana grupa docelowa pracowników porozumiewa siê jednym jêzykiem, co oznacza uczestnictwo w podobnych programach rozwojowych. Z drugiej strony potrzeba specjalizacji, a tak¿e zró¿nicowany poziom
kompetencji pracowników w danej dziedzinie wymagaj¹ zastosowania indywidualnego
planu rozwojowego. Ukierunkowane procesy rozwojowe czêsto ³¹cz¹ indywidualn¹ i zespo³ow¹ œcie¿kê rozwojow¹ w jedn¹ spójn¹ ca³oœæ, co jest mo¿liwe poprzez zastosowanie
i powi¹zanie ze sob¹ ró¿nych form rozwoju.
Zastosowanie narzêdzi zarz¹dzania rozwojem
Wdro¿enie ukierunkowanych procesów rozwojowych w przedstawionej powy¿ej formule
wi¹¿e siê z olbrzymi¹ prac¹ zwi¹zan¹ z planowaniem, monitorowaniem i egzekucj¹
dzia³añ rozwojowych. W praktyce takie podejœcie generuje wiele nowych zadañ, które
musz¹ wykonywaæ osoby odpowiedzialne w firmie za rozwój pracowników. Zastosowanie
takiego podejœcia nie jest wiêc mo¿liwe, je¿eli organizacja nie posiada odpowiednich
elektronicznych narzêdzi do zarz¹dzania rozwojem pracowników typu LMS (Learning
Management System). Tylko odpowiednia platforma (oprogramowanie) umo¿liwia skuteczne planowanie, monitorowanie, komunikacjê, egzekucjê i pomiar rezultatów w ramach opisanych powy¿ej ukierunkowanych procesów rozwojowych bez koniecznoœci
tworzenia dodatkowych etatów zwi¹zanych z ich zarz¹dzaniem.
System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel
39
Czy jesteœmy gotowi do wdra¿ania ukierunkowanych procesów
rozwojowych?
Ze wzglêdu na swój charakter opisany w powy¿szych 6 g³ównych cechach koncepcja
ukierunkowanych procesów rozwojowych zyskuje coraz wiêcej zwolenników wœród du¿ych i œrednich firm. Wdro¿enie tej koncepcji napotyka w praktyce na bariery zwi¹zane
z brakiem odpowiedniego przygotowania zarówno po stronie organizacji, jak i oferentów
dzia³aj¹cych na rynku konsultingowo-szkoleniowym. Mo¿e to oznaczaæ zmianê struktury
i formu³y dzia³ania departamentów zasobów ludzkich, które - bardziej zdecentralizowane
– bêd¹ funkcjonowaæ blisko poszczególnych klientów wewnêtrznych (poszczególne komórki biznesowe), a przede wszystkim bli¿ej procesów biznesowych.
Po stronie oferentów nieuniknione staje siê proponowanie zintegrowanych rozwi¹zañ w pe³nym zakresie, przy równoczesnym zachowaniu wysokiej specjalizacji i jakoœci. Obserwowane na rynku polskim tworzenie siê grup, zespo³ów, konsorcjów firm szkoleniowo-doradczych i instytucji akademickich oraz szerokiej sieci powi¹zañ partnerskich
stwarza odpowiednie warunki do projektowania i wdra¿ania ukierunkowanych procesów
rozwojowych.
Na zakoñczenie przedstawiam skrócony opis przypadku, który ilustruje zastosowanie ukierunkowanego procesu rozwojowego w przedsiêbiorstwie produkcyjnym.
Studium przypadku: zastosowanie ukierunkowanych procesów
rozwojowych w praktyce
Podstawowe zagadnienie biznesowe:
Jak w rozwin¹æ zespó³ 48 kluczowych mened¿erów (œcis³ego kierownictwa) firmy
w zakresie przywództwa, zarz¹dzania strategicznego oraz miêkkich umiejêtnoœci mened¿erskich, tak by z jednej strony zbudowaæ wspóln¹ platformê zachowañ, a z drugiej odpowiedzieæ na zró¿nicowane indywidualne potrzeby rozwojowe?
Cele strategii ukierunkowanych procesów dydaktycznych:
g
dostarczenie mened¿erom wspólnej p³aszczyzny umiejêtnoœci mened¿erskich oraz
ich integracja wokó³ wspólnych celów, zachowañ, kultury organizacyjnej poprzez rozwój
4 kluczowych kompetencji:
c
zarz¹dzania zmian¹
c
efektywnoœci indywidualnej
c
zarz¹dzania strategicznego
c
przywództwa
40
Aleksander Drzewiecki
g
dostarczenie mened¿erom szerokiego spektrum mo¿liwoœci rozwoju oraz okreœlenia
swoich obszarów rozwoju zawodowego
g
rozwój konkretnych, praktycznych umiejêtnoœci zwi¹zanych z zarz¹dzaniem.
Ramowy przebieg programu rozwojowego:
Bazuj¹c na powy¿szych za³o¿eniach, program rozwoju mened¿erów, oparty na strategii b-learning, sk³ada³ siê z 9 elementów. Jego szczegó³owy przebieg przedstawia schemat 1.
Schemat 1. Przyk³adowy przebieg programu opartego na ukierunkowanym
procesie rozwojowym
WSOARCIE/ WDRO¯ENIE
WERYFIKACJA
UMIEJÊTNOŒCI
WIEDZA
POMIAR
MOTYWACJA
Wprowadzenie Zarz¹dzanie
– inspiracja
zmian¹
Kick-off
1 dzieñ
EfektywnoϾ
indywidualna
Zarz¹dzanie
strategiczne
Przywództwo
Kick-off
Zakoñczenie
procesu
– podsumowanie
*2
e-learning
Kompetencjometr
Kompetencjometr
*1
Zakoñczenie
procesu
e-learning
e-learning
e-learning
Kick-off
Warsztat
2 dni
Indywidualna
praca
projektowa
Warsztat
2 dni
Indywidualna
praca
projektowa
Coaching
Gra symulacyjna
2,5 dnia
Indywidualna
praca
projektowa
Warsztat
2 dni
Indywidualna
praca
projektowa
Coaching
*1 – Podczas kick-off jest modu³ warsztatowy, podczas którego zostan¹ przekazane pewne treœci
merytoryczne, bezpoœrednio zwi¹zane z procesem.
*2 – Modu³ merytoryczno-motywacyjny.
System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel
41
A. Kick – off 1: warsztat integracyjny dla wszystkich uczestników programu celem ustalenia wspólnej p³aszczyzny porozumienia, integracji wokó³ wspólnych celów oraz rozpoczêcia procesu rozwojowego.
B. Kompetencjometr 1 – pomiar wyjœciowego poziomu wiedzy i umiejêtnoœci, na który
sk³ada³o siê 36 pytañ i studiów przypadku pobieranych losowo z bazy danych (102
pytania), odpowiadaj¹cych poszczególnym rozwijanym kompetencjom.
C. Szkolenie e-learning przygotowuj¹ce do warsztatów umiejêtnoœciowych.
D. Warsztaty, których celem by³o przeæwiczenie konkretnych umiejêtnoœci na bazie
wiedzy zdobytej przy wykorzystaniu e-learningu.
E. Indywidualna praca projektowa, której celem by³o wykonanie konkretnych zadañ
w miejscu pracy i zastosowanie nabytych technik. Ka¿dy kolejny warsztat szkoleniowy
rozpoczyna³ siê weryfikacj¹ zadañ wdra¿anych w ramach indywidualnej pracy projektowej.
F. Gra symulacyjna, której celem by³o zastosowanie konkretnych umiejêtnoœci w praktyce poprzez udzia³ w symulacji biznesowej dotycz¹cej zarz¹dzania strategicznego.
G. Indywidualny coaching, którego celem by³o wsparcie uczestników w rozwi¹zywaniu
konkretnych problemów mened¿erskich i wyzwañ (z zakresu zarz¹dzania pracownikami i umiejêtnoœci miêkkich) zwi¹zanych z zastosowaniem nowych umiejêtnoœci
w praktyce oraz weryfikacja ich pracy. Coaching mia³ formê tradycyjn¹ i elektroniczn¹
(e-coaching)
A. Kompetencjometr 2, którego celem by³ pomiar poziomu wiedzy i umiejêtnoœci
po zakoñczeniu procesu rozwoju oraz okreœlenie rezultatów procesu poprzez porównanie wyników przed i po programie.
B. Kick-off 2, którego celem by³o podsumowanie wyników oraz okreœlenie dalszych indywidualnych œcie¿ek rozwojowych.
Download