Marcin ¯emiga³a System wartości w procesie funkcjonowania

advertisement
Dwumiesięcznik "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 5/2007.
Powielanie i przedrukowywanie oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody redakcji ZZl zabronione.
Marcin ¯emiga³a
System wartoœci w procesie funkcjonowania
przedsiêbiorstwa
W dzisiejszych
Marcin
System
wartoœci
¯emiga³aw
warunkach
procesie funkcjonowania
gospodarczych
przedsiêbiorstwa
zmienia siê rola funkcjonowania przedsiêbiorstwa; nie jest ju¿ ono organizacj¹ s³u¿¹c¹ jedynie w³aœcicielom czy akcjonariuszom.
Wspó³czesne przedsiêbiorstwa nale¿y rozpatrywaæ w kontekœcie szerokiego zbioru interesariuszy (stakeholders), co poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ brania pod rozwagê nie jedynie
zysku, ale tak¿e wartoœci niematerialnych: kulturowych, spo³ecznych, ekologicznych,
etycznych itp. Badania przeprowadzone w Japonii w 1990 roku wœród du¿ych firm pozwalaj¹ na nastêpuj¹ce wnioski [Yoshimori, 1996, s. 7]:
g
80% podziela pogl¹d, ¿e przedsiêbiorstwo nale¿y do pracowników
g
70% zgadza siê, ¿e przedsiêbiorstwo powinno zapewniaæ korzyœci spo³eczeñstwu
g
67% podziela pogl¹d, ¿e przedsiêbiorstwo jest w³asnoœci¹ akcjonariuszy.
Badania przeprowadzone przez J. Kottera i J.L. Hesketta pokazuj¹, ¿e przedsiêbiorstwa, które w swojej dzia³alnoœci uwzglêdniaj¹ interesy nie tylko akcjonariuszy, ale tak¿e
innych interesariuszy (klienci, pracownicy), osi¹gaj¹ znacznie lepsze wyniki (tab. 1).
Tabela 1. Porównanie przedsiêbiorstw o orientacji pluralistycznej z innymi firmami
Wzrost w ci¹gu 11 lat
Firmy amerykañskie doceniaj¹ce interesy
klientów, akcjonariuszy i pracowników
Pozosta³e firmy
Obroty
682%
166%
Miejsca pracy
282%
36%
Kursy akcji
901%
74%
Zysk
756%
1%
ród³o: Yoshimori, 1996, s. 12.
36
Marcin ¯emiga³a
Prowadzenie biznesu w myœl tzw. koncepcji pluralistycznej (uwzglêdniaj¹cej interesy
wszystkich interesariuszy) pomaga w pokonywaniu kryzysów organizacyjnych, zwiêksza
zaanga¿owanie pracowników w dzia³ania firmy, ich identyfikacjê z przedsiêbiorstwem,
podczas gdy koncepcja monistyczna (faworyzowanie interesów akcjonariuszy jako grupy
szczególnie uprzywilejowanej) prowadzi do uczucia wyobcowania pracowników, zagro¿enia miejsc pracy, poczucia przedmiotowego ich traktowania. W takim klimacie organizacyjnym ³atwo dochodzi do sytuacji konfliktowych i stresogennych, co raczej nie
u³atwia osi¹gania dobrych wyników i egzekwowania od pracowników ich umiejêtnoœci
i zaanga¿owania w pracê.
We wspó³czesnych przedsiêbiorstwach diametralnie zmienia siê tak¿e rola szefa
(prezesa, dyrektora, g³ównego mened¿era, w³aœciciela), który nie mo¿e ograniczaæ swoich obowi¹zków jedynie do pomna¿ania krótkoterminowych zysków bez wzglêdu na ich
wp³yw na zbiór interesariuszy przedsiêbiorstwa. Schematycznie zadania szefa przedsiêbiorstwa prezentuje poni¿szy rysunek.
Schemat 1. Obowi¹zki szefa zarz¹dzaj¹cego przedsiêbiorstwem
Okresowe naciski
Ci¹g³e zmiany
Partnerzy
Respektowanie
terminów p³atnoœci,
poziom zamówieñ,
mar¿a
Klienci
Jakoœæ wyrobów i us³ug,
terminy dostaw,
przystêpne ceny,
nowe wyroby
Bezpoœredni konkurenci,
partnerzy sojusze
joint-ventures
Prezesi
i zarz¹d
Konkurenci,
partnerzy sojusze
joint-ventures
KompleksowoϾ
niepewnoϾ
ród³o: Baradel, Meier, 2004, s. 15
Spo³eczeñstwo
Ochrona œrodowiska,
potrzeby spo³eczne,
trwa³y rozwój
Instytucje
Normy moralne,
regu³y konkurencji,
interes ogó³u
Pracownicy
Zadowolenie, bhp,
etyka, perspektywy
awansu, poczucie
przynale¿noœci, uznanie,
równoœæ szans
Nadzór mediów
Globalizacja
Akcjonariusze
Szybka rentownoϾ,
op³acalnoœæ inwestycji,
maksymalna
produktywnoϾ,
tworzenie wartoœci
System wartoœci w procesie funkcjonowania przedsiêbiorstwa
37
W tak zarz¹dzanych przedsiêbiorstwach coraz wiêkszego znaczenia powinny nabieraæ wartoœci, jakimi siê ono kieruje w praktyce prowadzenia biznesu. Ogólnie rzecz
bior¹c, mo¿na wyró¿niæ dwie podstawowe formy wartoœci, a mianowicie wartoœci uznawane (lub postulowane) oraz wartoœci realizowane. „Wartoœci obecne w pierwszej i podstawowej formie wystêpuj¹ w podzielanych czy uznawanych przez zbiorowoœci i poszczególne jednostki przekonaniach (czy te¿ w przekonaniach zak³adanych przez ró¿ne instytucje) – okreœlaj¹cych to, co jest cenne i ze wzglêdu na sw¹ cennoœæ powinno istnieæ, a zatem winno byæ realizowane” [£ojewska-Krawczyk, 2001, s. 10].
Wed³ug badañ miesiêcznika „Fast Company” wœród 10 czynników, które u³atwi³y
sukces 25 najwiêkszych (g³ównie amerykañskich) przedsiêbiorstw, na pi¹tym miejscu
znajduje siê w³aœnie przestrzeganie jasnych wartoœci. Wspó³czeœni klienci, których œwiadomoœæ spo³eczna wci¹¿ wzrasta, interesuj¹ siê nie tylko wyrobami oferowanymi przez
przedsiêbiorstwa, ale tak¿e wartoœciami w nich uznawanymi i realizowanymi [Na czym
opieraj¹ siê..., 2003, s. 10-14].
Aby wartoœci, którym ho³duje przedsiêbiorstwo, sta³y siê czynnikiem jego sukcesu,
nie mog¹ byæ one nieuporz¹dkowane, oderwane od rzeczywistoœci, w której firma funkcjonuje. Takie puste wartoœci powodowaæ mog¹ jedynie podkopywanie wiarygodnoœci
firmy wœród klientów i cynizm wœród pracowników, a nie prowadziæ do umocnienia pozycji rynkowej. Wartoœci powinny zatem tworzyæ spójny tzw. system wartoœci, który profesor Józef Penc [1997, s. 438] trafnie okreœla jako: „rangowo uporz¹dkowany system pewnych idea³ów lub wartoœci w kategoriach ich wa¿noœci. Stanowi on podstawê dokonywania wyborów i rozwi¹zywania konfliktów pomiêdzy dwoma lub wiêksz¹ liczb¹ sposobów
dzia³ania, czy te¿ pewn¹ liczb¹ wartoœci. System ten pe³ni rolê kryterium wyboru d¹¿eñ
i indywidualnej drogi ¿ycia w okreœlonych spo³ecznie ramach, ró¿nicuje spo³eczn¹ sferê
osobowoœci ludzkiej i ludzkie d¹¿enia. Brak rzeczywistego zakorzenienia jednostki w systemie wartoœci swojej spo³ecznoœci jest powodem jej wyobcowania”. Poprawnie ukszta³towany system wartoœci mo¿e w du¿ym stopniu poprawiæ efekty dzia³ania organizacji, gdy¿ [Rybak, 2004, s. 126]: a) przes¹dza o sposobie podejmowania decyzji, b) determinuje styl zarz¹dzania zasobami ludzkimi, c) okreœla sposoby reagowania na zmiany zachodz¹ce w otoczeniu przedsiêbiorstwa, d) wyznacza wzorce zachowañ w³aœciwych dla
danej organizacji, e) pozwala nowym pracownikom na szybk¹ adaptacjê do panuj¹cych
w firmie warunków.
Aby system wartoœci og³oszony w przedsiêbiorstwie nie by³ jedynie pust¹ deklaracj¹,
a stanowi³ wa¿ny element strategii prowadzenia biznesu, nale¿y przestrzegaæ czterech
podstawowych zasad w ich formu³owaniu i wykorzystywaniu [Lencioni, 2003, s. 40-44]:
1. Rozumienie ró¿nych rodzajów wartoœci. Nale¿y rozró¿niæ cztery grupy wartoœci,
a mianowicie: wartoœci kluczowe (g³êboko zakorzenione w firmie zasady przestrzegane we wszystkich dzia³ach, filozofia zarz¹dzania), wartoœci po¿¹dane (takie, które
38
Marcin ¯emiga³a
s¹ potrzebne, ale obecnie brakuj¹ce), wartoœci minimalne (podstawowe wymagania
wobec cz³onków organizacji, np. dotycz¹ce punktualnoœci, uczciwoœci), wartoœci
przypadkowe (powsta³e spontanicznie, bez ingerencji dyrekcji, z czasem utrwalone).
2. Agresywna autentycznoœæ. Wartoœci og³oszone przez przedsiêbiorstwa musz¹ byæ autentyczne oraz powinny wyró¿niaæ je na tle konkurencji. Powielanie utartych wzorów
i sloganów upodobni jedynie firmê do konkurentów, a nie stanie siê jej autentycznym, indywidualnym drogowskazem do sukcesu.
3. Nadzorowanie ca³ego procesu. Wartoœci powinny byæ opracowane przez najwy¿sze
kierownictwo. Przeprowadzanie ankiet i licznych zebrañ w celu znalezienia powszechnej zgody co do kluczowych wartoœci nie jest najlepszym rozwi¹zaniem. Chodzi o narzucenie zestawu podstawowych przekonañ, zgodnych ze strategi¹ funkcjonowania firmy, wszystkim jej cz³onkom. Konsultacje ze wszystkimi pracownikami co
do wartoœci firmy prowadz¹ do sytuacji, w której sugestie nap³ywaj¹ z wielu stron,
czêsto ró¿ni¹ siê od siebie w sposób znaczny, pochodz¹ od pracowników, którzy niekoniecznie anga¿uj¹ siê w sprawy firmy.
4. Kluczowe wartoœci przenikaj¹ wszystko. Kluczowe wartoœci s¹ podstaw¹ ka¿dej decyzji w przedsiêbiorstwie i ka¿dy pracownik musi mieæ tego œwiadomoœæ. Wartoœci te
powinny przenikaæ wszystkie procesy zwi¹zane z pracownikami: metody rekrutacji,
oceny osi¹gniêæ mened¿erów, kryteria awansów i premii oraz wszystkie pozosta³e
dziedziny funkcjonowania przedsiêbiorstwa.
Najwiêksza w USA sieæ sklepów spo¿ywczych – Whole Foods Market (WFM) –
opiera swoj¹ dzia³alnoœæ w³aœnie na specyficznych, wyró¿niaj¹cych j¹ od konkurencji,
spo³ecznie akceptowanych wartoœciach. Zasady zarz¹dzania Whole Foods Market koncentruj¹ siê wokó³ troski o ekologiê, a tak¿e sprawy spo³eczne. Oto szeœæ kluczowych
wartoœci tej organizacji [Whole Foods..., 2004, s. 3-5]:
1. Decentralizacja – zarz¹d pozostawia decyzje w sprawie lokalizacji lub urz¹dzenia
sklepów mened¿erom regionalnym. Sam mo¿e mieæ g³ówny wp³yw w przypadku najwiêkszych i najbardziej presti¿owych supermarketów. Poszczególne sklepy same
kszta³tuj¹ asortyment, by najlepiej odpowiada³ lokalnym upodobaniom. Zespo³y
sprzedawców maj¹ na to najwiêkszy wp³yw, podobnie jak na przyjmowanie nowych
pracowników.
2. Bez tajemnic – Whole Foods udostêpnia wszystkim zatrudnionym wszelkie informacje, w tym finansowe. Prezes zarz¹du John Mackey jest przekonany, ¿e dziêki temu
ludzie lepiej rozumiej¹ wymogi biznesu i stale d¹¿¹ do poprawy wyników. Ca³kowicie
otwarta informacja oznacza m.in., ¿e w ka¿dym sklepie znajduje siê segregator,
w którym mo¿na znaleŸæ dane o wynagrodzeniach wszystkich 26 000 zatrudnionych.
3. Wspólnota interesów – drastyczne ró¿nice w poziomie wynagrodzeñ najwy¿szych
szefów i szeregowych pracowników szkodz¹ na d³u¿sz¹ metê interesom przedsiê-
System wartoœci w procesie funkcjonowania przedsiêbiorstwa
39
biorstwa. Jeœli pracownicy maj¹ dobrze przyjmowaæ zapewnienia szefów, ¿e wydajna
praca i poprawa zysku le¿¹ tak¿e w ich interesie, to nie mog¹ otrzymywaæ wynagrodzeñ kilkadziesi¹t lub nawet setki razy ni¿szych. W WFM najwy¿ej postawieni mened¿erowie mog¹ zarabiaæ do 14 razy wiêcej, ni¿ wynosi podstawowa p³aca szeregowego pracownika.
4. Pokojowa konkurencja – co miesi¹c wszystkie zespo³y w poszczególnych sklepach s¹
oceniane pod wzglêdem produktywnoœci. Wyniki maj¹ wp³yw na udzia³ w premiach lub
podziale zysków. Ponadto prowadzone s¹ stale porównania miêdzy analogicznymi zespo³ami w ró¿nych sklepach i regionach. Najbardziej udane praktyki i rozwi¹zania przenoszone s¹ gdzie indziej. Mackey podkreœla, ¿e chodzi o ostr¹, ale pokojow¹ konkurencjê, która wychodzi na dobre ca³emu przedsiêbiorstwu i wszystkim zatrudnionym.
5. Zadowolenie z pracy – w katalogu podstawowych wartoœci i innych dokumentach
przedsiêbiorstwa akcentowana jest przede wszystkim rola klientów i koniecznoœæ jak
najlepszego zaspokajania ich potrzeb. Klienci s¹ najwa¿niejsi, ale pracownicy znajduj¹ siê niedaleko za nimi. Przejawem troski o ich zadowolenie s¹ nie tylko wysokie
premie, lecz równie¿ pokrywanie w 100% ich ubezpieczeñ zdrowotnych. Ponadto
w WFM panuje atmosfera wielkiej tolerancji i równoœci bez wzglêdu na p³eæ, rasê,
orientacjê seksualn¹.
Ka¿dy ma swobodê ubierania siê wed³ug w³asnych upodobañ. Dopuszczalne s¹ dziwaczne fryzury, kolczyki, tatua¿e. Bezwzglêdnie koniecznym walorem jest zainteresowanie ¿ywnoœci¹ i jej wp³ywem na zdrowie, a tak¿e komunikatywnoœæ i gotowoœæ
jak najstaranniejszego wype³niania ¿yczeñ klientów.
6. Sposoby podejmowania decyzji – znaczna wiêkszoœæ decyzji podejmowana jest przez
g³osowanie, mo¿liwie na najni¿szych szczeblach. Ponadto w rachubê wchodz¹ tzw.
decyzje konsultatywne, które podejmuje zarz¹d lub inny zespó³ wysoko postawionych mened¿erów, ale po szerokich konsultacjach z podw³adnymi. Mackey nie wyklucza decyzji odgórnych, gdy chodzi o wa¿ne i pilne sprawy. Jednak sam podj¹³ tego
rodzaju decyzje dwa razy w ci¹gu 25-letniego istnienia firmy.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e wartoœci wyznawane i realizowane w praktyce prowadzenia
biznesu wchodz¹ w sk³ad kultury przedsiêbiorstwa. Kulturê tê nale¿y rozpatrywaæ jako
system wzajemnie na siebie oddzia³uj¹cych i zale¿nych od siebie elementów, takich jak
[Penc, 1999, s. 83]: a) wartoœci, idee, wyobra¿enia, normy i wzorce zachowañ, b) ludzie
i ich postawy, ich doœwiadczenie stwarzaj¹ce okreœlon¹ orientacjê, np. na dzia³ania techniczne, organizacyjne, rynkowe itp., c) styl kierowania, wspó³praca s³u¿b i dzia³ów, tradycja porozumiewania siê, znaczenie nadawane pracy w zespole, porozumieniu, kontroli,
dba³oœæ o jakoœæ, o klienta itp.
M. Armstrong [2000, s. 152] podkreœla znaczenie wartoœci w kontekœcie kultury
przedsiêbiorstwa. Tylko wartoœci g³êboko zakorzenione w kulturze organizacji wywieraj¹
40
Marcin ¯emiga³a
istotny wp³yw na dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw, podczas gdy wartoœci nieznajduj¹ce odzwierciedlenia w rzeczywistoœci, wartoœci idealistyczne, nieprzek³adaj¹ce siê na zachowania kierownictwa firmy, nie maj¹ du¿ego wp³ywu na funkcjonowanie przedsiêbiorstw.
„Dlatego te¿ – zdaniem profesora J. Penca [2004, s. 23] – mened¿erowie musz¹ kszta³towaæ kulturê organizacyjn¹, oczywiœcie w taki sposób, by grupa akceptowa³a proponowane
wartoœci”. Je¿eli wartoœci deklarowane przez najwy¿sze kierownictwo firmy s¹ akceptowane i realizowane przez ogó³ pracowników, wówczas takie przedsiêbiorstwo mo¿na nazwaæ organizacj¹ zorientowan¹ na wartoœci, a jej system zarz¹dzania – zarz¹dzaniem
przez wartoœci (management by values). K. Blanchard i M. O’Connor [1998, s. 50 i 111]
tak oto przestawiaj¹ proces zarz¹dzania przez wartoœci:
Faza I – Sprecyzowanie swojej misji, celów i wartoœci
zdobycie zgody w³aœciciela na wprowadzenie procesu zarz¹dzania przez wartoœci
g
dyrektor naczelny okreœla swoje wartoœci
g
zarz¹d okreœla w³asne wartoœci bez obecnoœci dyrektora
g
porównywanie wartoœci wytypowanych przez dyrektora naczelnego i przez zarz¹d
g
przedstawiciele grup pracowniczych okreœlaj¹ wartoœci wa¿ne dla nich
g
ustalenie wartoœci z klientami i „innymi wa¿nymi” stronami
g
synteza wszystkich propozycji i zaprezentowanie misji oraz wartoœci radzie nadzorczej lub w³aœcicielom w celu uzyskania ostatecznej akceptacji;
g
Faza II – Propagowanie misji i wartoœci
dzia³ania na poziomie firmy i wydzia³ów (spotkania, uroczystoœci itp.)
materia³y propagandowe (plakaty, broszury, ulotki itp.)
g
oficjalne metody przekazywania informacji (gazeta zak³adowa itp.)
g
nieoficjalne metody przekazu informacji (wiadomoœci telefoniczne, poczta elektroniczna itp.);
g
g
Faza III – Dostosowanie codziennych dzia³añ do misji i wartoœci
dzia³ania indywidualne: samodzielny rozwój i zarz¹dzanie, rozwi¹zywanie problemów i podejmowanie decyzji, trening kierowniczy
g
dzia³ania zespo³owe: skuteczne dzia³ania cz³onków, postêp i dynamika grupy, etapy
budowy zespo³u do danych zadañ, udogodnienia dla grupy
g
dzia³ania firmy: strategia i rozwój zarz¹du, systemy organizacji i dzia³ania, bariery
mo¿liwoœci zarz¹du, dzia³ania nagradzaj¹ce i uznaniowe
g
ci¹g³e doskonalenie: sta³a obserwacja, sta³e ocenianie od nowa, bezustanne dzia³anie.
g
System wartoœci w procesie funkcjonowania przedsiêbiorstwa
41
Wartoœci wyznawane i realizowane w przedsiêbiorstwie powinny byæ bezwzglêdnie
wartoœciami pozytywnymi. Kultury opartej na wartoœciach nie mo¿na budowaæ na egoizmie i bezwzglêdnoœci (wartoœci negatywne), a na solidarnoœci i wzajemnym szacunku
(wartoœci pozytywne). Nale¿y d¹¿yæ do wykreowania kultury o charakterze humanitarnym i korporacyjnym, gdy tymczasem wiele firm ho³duje kulturze agresywnej, autorytarnej. Aby d¹¿yæ do kszta³towania wolnej od agresji kultury przedsiêbiorstwa, warto zapoznaæ siê z nastêpuj¹cymi zasadami [Müller, 2000, s. 115]:
g
uzgodnij z wszystkimi pracownikami regu³y i wartoœci, które bêd¹ przestrzegane we
wzajemnym obcowaniu
g
okreœlaj zasady tak, aby s³u¿y³y jako has³o dzia³ania jednostek, które wnosz¹ wk³ad na
rzecz wspólnoty
g
z uzgodnionych podstawowych zasad wspó³pracy wyprowadŸ takie zasady dzia³ania,
które bêd¹ powszechnie akceptowane
g
dbaj, aby przestrzegano zasad; reaguj na ka¿de z³amanie zasady i wyjaœnij je z osob¹/osobami, której/których to dotyczy
g
dbaj, aby dzia³ania ³ami¹ce uzgodnion¹ kulturê wspó³pracy spotyka³y siê z powszechnym potêpieniem
g
nagradzaj pozytywne zachowanie, które szanuje uzgodnione regu³y i wartoœci
g
nie nagradzaj nigdy zachowania sprzecznego z uzgodnionymi regu³ami i wartoœciami
g
nie nagradzaj ¿adnych dzia³añ, w których sukces finansowy osi¹gniêto, lekcewa¿¹c
przyjête zasady i wartoœci
g
stwórz forum dyskusyjne, aby dalej rozwijaæ kulturê wspó³pracy
g
dawaj w³asn¹ postaw¹ przyk³ad wcielania w ¿ycie przyjêtych zasad i wartoœci
g
inwestuj w trenowanie technik osi¹gania porozumienia w grupie
g
organizuj odpowiednie seminaria, podnoœ umiejêtnoœci pracowników w postêpowaniu w przypadku konfliktów i dla ich unikania
g
obsadzaj¹c stanowiska kierownicze, wybieraj pracowników o kompetencjach spo³ecznych
g
nie stosuj jako zasady awansowania najlepszych fachowców na stanowiska kierownicze.
Je¿eli chodzi o praktykê zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, to z w³asnych badañ na próbie 115 przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ na terenie £odzi wynika, ¿e za najwa¿niejsze wyznawane wartoœci uchodz¹ wysoka jakoœæ i satysfakcja klienta. Na trzecim
miejscu znajduje siê wartoœæ materialna, a mianowicie zysk. Szczegó³ow¹ strukturê wyznawanych wartoœci wœród przebadanych organizacji prezentuje tabela 2.
42
Marcin ¯emiga³a
Tabela 2. Wyznawane wartoœci w dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa
Rodzaj wyznawanej wartoœci
Udzia³ procentowy w próbie
Wysoka jakoϾ
93,04%
Satysfakcja klienta
88,70%
Zysk
77,39%
Zdrowie i bezpieczeñstwo pracowników i klientów
66,09%
Etyczne prowadzenie dzia³alnoœci
48,70%
Ochrona œrodowiska
36,52%
Spo³eczna odpowiedzialnoœæ
26,09%
Inne
1,74%
ród³o: opracowanie w³asne
Natomiast co do wyznawanych wartoœci w sferze doboru partnerów handlowych, to
wœród badanej próby równie¿ prowadzi wysoka jakoœæ. Zaraz za ni¹ znajduje siê niska
cena (wartoœæ materialna) i terminowoœæ. Dok³adny uk³ad wyznawanych wartoœci w tym
aspekcie jest zawarty w poni¿szej tabeli.
Tabela 3. Wyznawane wartoœci w sferze doboru partnerów handlowych
Rodzaj wyznawanej wartoœci
Udzia³ procentowy w próbie
Wysoka jakoϾ
89,57%
Niska cena
84,35%
TerminowoϾ
81,74%
SolidnoϾ, uczciwoϾ
77,39%
Satysfakcja klienta
67,83%
LojalnoϾ
50,43%
Etyczne prowadzenie dzia³alnoœci
36,52%
Zdrowie i bezpieczeñstwo pracowników
34,78%
Ochrona œrodowiska
23,48%
Spo³eczna odpowiedzialnoœæ
16,52%
Inne
1,74%
ród³o: opracowanie w³asne
Znacz¹ce jest, ¿e na pierwszym miejscu w obu kategoriach znajduje siê wysoka jakoœæ, co pozwala domniemywaæ, ¿e równie¿ w naszym kraju zaczyna siê powoli odcho-
System wartoœci w procesie funkcjonowania przedsiêbiorstwa
43
dziæ od koncentracji jedynie na wartoœciach materialnych. Zysk i niska cena znajduj¹ siê
co prawda w czo³ówce wyznawanych wartoœci, jednak nie s¹ na pierwszych miejscach.
Niestety powy¿sze zestawienia pokazuj¹ hierarchiê wartoœci wyznawanych (deklarowanych), a nie realizowanych w praktyce gospodarczej. Pesymizmem napawa tak¿e fakt, ¿e
wartoœci, takie jak: etyka, ochrona œrodowiska i spo³eczna odpowiedzialnoœæ, zajmuj¹
ostatnie miejsca w obu kategoriach. Je¿eli chodzi o realizacjê wyznawanych wartoœci, to
sytuacja jest nie najlepsza. Kodeks etyczny w wersji formalnej posiada niewiele ponad
30% badanych firm, politykê ekologiczn¹ w wersji formalnej 36%, a spo³eczn¹ ju¿ tylko
12%. Dzia³ania zwi¹zane z realizacj¹ wyznawanych wartoœci etycznych, ekologicznych
i spo³ecznych s¹ na bardzo niskim poziomie. Strukturê realizowanych wartoœci w tych obszarach prezentuj¹ poni¿sze zestawienia.
Tabela 4. Przejawy wartoœci realizowanych w badanych przedsiêbiorstwach
Posiada
Nie posiada
nieformalny
formalny
Kodeks etyczny
21,74%
47,83%
30,43%
Polityka spo³eczna
55,65%
32,17%
12,17%
Polityka ekologiczna
42,61%
21,74%
35,65%
ród³o: opracowanie w³asne
Tabela 5. Praktyki zwi¹zane z realizowaniem wyznawanych wartoœci w badanych
przedsiêbiorstwach
Nie prowadzone
Prowadzone
Szkolenia etyczne
85,22%
14,78%
Szkolenia ekologiczne
79,13%
20,87%
Szkolenia spo³eczne
85,22%
14,78%
Raporty spo³eczne
91,30%
8,70%
Raporty ekologiczne
82,61%
17,39%
ród³o: opracowanie w³asne
Wyniki przeprowadzonych badañ pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e wartoœci etyczne, ekologiczne i spo³eczne istniej¹ w œwiadomoœci mened¿erów przedsiêbiorstw, nie zajmuj¹ one
jednak wa¿nego miejsca; ich postrzeganie jest na razie w stadium pocz¹tkowego rozwoju,
jednak daje siê zauwa¿yæ pozytywn¹ tendencjê w kierunku ich umacniania w przysz³oœci,
choæ nie wiadomo, w jakim stopniu to nast¹pi. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e wartoœci poza-
44
Marcin ¯emiga³a
materialne pozostaj¹ g³ównie w sferze wartoœci wyznawanych (postulowanych, deklarowanych), a nie realizowanych w praktyce prowadzenia biznesu.
W procesie funkcjonowania przedsiêbiorstw na terenie naszego kraju systemy wartoœci nie s¹ jeszcze popularn¹ praktyk¹, nie stanowi¹ one nieodzownej czêœci strategii
dzia³ania firmy. Sytuacjê tak¹ mo¿e poprawiæ szybko postêpuj¹ca globalizacja gospodarki
poprzez czerpanie dobrych przyk³adów z przedsiêbiorstw zachodnioeuropejskich, wœród
których systemy wartoœci s¹ bardziej popularne ni¿ w naszym kraju. Proces globalizacji
niesie jednak ze sob¹ tak¿e pewne zagro¿enia w tym aspekcie, gdy¿ bezmyœlne powielanie zachodnich wzorców, bez odpowiedniego dopasowania ich do naszej kultury narodowej, nie przyniesie firmom sukcesu, skutek takiego dzia³ania mo¿e byæ zgo³a odwrotny.
Dlatego te¿ nale¿y czerpaæ twórcze inspiracje z doœwiadczeñ przedsiêbiorstw rynków zachodnich i obserwowaæ na bie¿¹co œwiatowe tendencje w dziedzinie systemów wartoœci.
Zrozumia³e jest w tym momencie pytanie o zasadnoœæ, o powody wypracowywania
systemów zarz¹dzania opartych na wartoœciach moralnych. Otó¿ takie zarz¹dzanie jest
imperatywem oœwieconej cywilizacji i jeœli polscy mened¿erowie chc¹ do³¹czyæ do elity
gospodarczej Europy i œwiata, nie mog¹ w nieskoñczonoœæ powielaæ archaicznych wzorców gospodarowania nastawionego jedynie na szybki zysk, zysk za wszelk¹ cenê, bez
wzglêdu na koszty spo³eczne.
Coraz wiêkszy wp³yw, jaki wywieraj¹ dzia³ania przedsiêbiorstw na ¿ycie spo³eczne,
powoduje, ¿e mened¿erowie powinni skupiæ swe dzia³ania wokó³ zarz¹dzania przez wartoœci, mog¹ one bowiem staæ siê atutem konkurencyjnym w walce o lojalnego klienta
oraz o fachowego pracownika. Narodowa Rada Gospodarcza w Bia³ym Domu opracowa³a zestaw piêciu zasad, które przedsiêbiorstwa powinny dobrowolnie przyj¹æ [M.F.,
1996, s. 9]: tworzenie miejsc pracy sprzyjaj¹cych ¿yciu rodzinnemu, m.in. przez stosowanie elastycznego czasu pracy, tworzenie funduszy na ochronê zdrowia i emerytury, zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, inwestowanie w szkolenia, zapewnianie pracownikom wiêkszego wp³ywu na warunki i sposoby wykonywania swoich obowi¹zków.
Mened¿erowie dbaj¹cy o pracowników, pragn¹cy skupiæ wokó³ swoich przedsiêbiorstw najlepiej wyszkolonych specjalistów oraz osi¹gn¹æ siln¹ pozycjê rynkow¹ dziêki
spo³ecznemu zaufaniu, musz¹ orientowaæ siê w priorytetach spo³ecznych. Nie zawsze bowiem wysoka p³aca i niskie ceny wyrobów zapewni¹ sukces organizacjom. Po ataku na
Word Trade Centre priorytety Amerykanów wyraŸnie siê przesunê³y z celów czysto materialnych na wartoœci rodzinne i czas wolny nawet kosztem ni¿szych p³ac. Priorytety te
w kolejnoœci to [Rodzina wa¿niejsza od pracy..., 2002, s. 48]: znajdowanie wystarczaj¹cego
czasu dla rodziny; równowaga miêdzy ¿yciem prywatnym a zawodowym – 32%, dysponowanie pewnym miejscem pracy – 22%, dostatecznie wysokie wynagrodzenie – 22%, mo¿liwoœæ podwy¿szenia kwalifikacji – 18%, inne g³ówne cele – 6%.
System wartoœci w procesie funkcjonowania przedsiêbiorstwa
45
Równie¿ w warunkach polskich to nie sytuacja materialna jest najwy¿ej ceniona
w percepcji spo³ecznej. Badania pokazuj¹ nastêpuj¹c¹ hierarchiê celów i d¹¿eñ ¿yciowych
Polaków [Sikorska, 1999, s. 98]: rodzina – 60%, dom, mieszkanie – 34%, sytuacja materialna – 31,5%, praca – 18,5%, w³asna firma – 14,5%.
Je¿eli chodzi o priorytety polskich mened¿erów, to przedstawiaj¹ siê one nastêpuj¹co
[Sikorska, 1999, s. 98]: rodzina – 60%, dom, mieszkanie – 34%, praca – 20%, sytuacja
materialna – 18%, czas wolny – 18%.
Reasumuj¹c, rola wspó³czesnego przedsiêbiorstwa znacznie siê rozszerza, nie jest
ono ju¿ jedynie organizacj¹ prywatn¹ z konkretnym w³aœcicielem, lecz coraz czêœciej zaczyna byæ pojmowane jako cz³onek spo³eczeñstwa, jako „obywatel”. Mened¿erowie nie
mog¹ byæ jedynie organizatorami produktywnoœci kapita³u, musz¹ pamiêtaæ, ¿e ka¿da
decyzja wp³ywa nie tylko na wynik finansowy firmy, ale i na pracowników, ich rodziny,
œrodowisko naturalne – jednym s³owem – na szeroki zbiór interesariuszy. Dlatego te¿ nastawienie przedsiêbiorstw na kluczowe wartoœci spo³eczne jest koniecznym warunkiem
dalszego rozwoju gospodarki narodowej i œwiatowej. Mened¿erowie powinni obserwowaæ zmieniaj¹cy siê œwiat i wyci¹gaæ wnioski z krytycznej sytuacji ekologicznej, coraz to
wiêkszych dysproporcji spo³ecznych prowadz¹cych do konfliktów. Refleksje nad wartoœciami, jakim kieruj¹ siê w swojej pracy, mog¹ staæ siê przyczynkiem do odniesienia sukcesu w burzliwym otoczeniu przedsiêbiorstwa, i bêdzie to sukces ugruntowany moralnie.
Literatura
Armstrong M. (2000), Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Baradel M., Meier O. (2004), Coraz bardziej skomplikowane zadania prezesa, „Zarz¹dzanie na
Œwiecie”, nr 7.
Blanchard K., O’Connor M. (1998), Zarz¹dzanie poprzez wartoœci, Studio Emka, Warszawa.
Lencioni P. M. (2003), Czy warto og³aszaæ kluczowe wartoœci przedsiêbiorstwa, „Zarz¹dzanie na
Œwiecie”, nr 3.
£ojewska-Krawczyk M. (2001), Wiedza o wartoœciach, [w:] Gotycka A. (red.), Wiedza a wartoœci,
praca zbiorowa, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa,
M.F. (1996), Odpowiedzialnoœæ spo³eczna przedsiêbiorstw, „Zarz¹dzanie na Œwiecie”, nr 6.
Müller U. R. (2000), Zmiana warty w zarz¹dzaniu, Placet, Warszawa.
(2003), Na czym opieraj¹ siê regularne sukcesy?, „Zarz¹dzanie na Œwiecie”, nr 8.
Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Placet, Warszawa.
Penc J. (1999), Skuteczne zarz¹dzanie organizacj¹, Wy¿sza Szko³a Marketingu i Biznesu, £ódŸ.
Penc J. (2004), Kultura w nowoczesnym przedsiêbiorstwie, „Pieni¹dze i Wi꟔, nr 3.
(2002), Rodzina wa¿niejsza od pracy – tak¿e w USA, „Zarz¹dzanie na Œwiecie”, nr 12.
Rybak M. (2004), Etyka mened¿era – spo³eczna odpowiedzialnoœæ przedsiêbiorstwa, PWN,
Warszawa.
Sikorska J. (1999), Warunki udanego ¿ycia. Sukces ¿yciowy [w:] Beskid L. (red.), Zmiany w ¿yciu
Polaków w gospodarce rynkowej, praca zbiorowa, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
46
Marcin ¯emiga³a
(2004) Whole Foods – specyficzne zarz¹dzanie i zadziwiaj¹ce wyniki, „Zarz¹dzanie na Œwiecie”,
nr 10.
Yoshimori M. (1996), Ró¿ne pojmowanie roli przedsiêbiorstwa, „Zarz¹dzanie na Œwiecie”, nr 8.
Ma r c i n ¯ e m i g a ³ a ukoñczy³ w 2002 r. Wydzia³ Organizacji i Zarz¹dzania Politechniki £ódzkiej, na kierunku zarz¹dzanie i marketing. W 2006 r. uzyska³ stopieñ naukowy
doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarz¹dzaniu. Aktualnie wyk³ada w Wy¿szej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Spo³ecznych w Kielcach oraz w swojej macierzystej uczelni, w Katedrze Systemów Zarz¹dzania. Do jego zainteresowañ naukowych
i badawczych nale¿¹ przede wszystkim nowoczesne koncepcje zarz¹dzania, takie jak:
zarz¹dzanie wiedz¹, zarz¹dzanie jakoœci¹, zarz¹dzanie ekologiczne oraz spo³eczne
i etyczne implikacje gospodarki i zarz¹dzania. Jest autorem kilkunastu artyku³ów publikowanych w czasopismach naukowych oraz konferencjach (krajowych i miêdzynarodowych) oraz ksi¹¿ki Spo³eczna odpowiedzialnoœæ przedsiêbiorstwa; budowanie zdrowej,
efektywnej organizacji, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków, 2007.
Download