ZWIÇZEK KRUCJATY EUCHARYSTYCZNEJ

advertisement
ZWIÇZEK KRUCJATY EUCHARYSTYCZNEJ -
FRANCJA 1999 rok.
W latach 1922-23, wraz z przybyciem pierwszej duÒej fali
imigrantów polskich do Francji, wokóû ksiêÒy polskich i i przy
polskich parafiach powstaûy, róÒne polskie organizacje, które miaûy
na celu podtrzymywaniå na emigracji Òycie spoûeczne, religijne,
narodowe i kulturalne. Jednâ z najwiêkszych trosk wychodÎstwa byûa
sprawa wychowania religijnego i katolickiego, dzieci polskich,
utrzymanie ich przy tradycjach polskich. Rolê tê, powaznâ i trudnâ
wykonywali i wykonujâ do dzisiaj, poza rodzicami: ksiêÒa, siostry
zakonne, katecheci i opiekunowie; zawsze Òyczliwi i ofiarni, oddani
caûym sercem i bezinteresowni. Poza wûaÀciwâ naukâ katechizmu,
dzieci
zbieraûy
siê
w
"patronaÒu"
i
powstawaûy
w
róÒnych
Àrodowiskach organizacje dzieci pod nazwâ: "Stowarzyszenie pod
Opiekâ Dzieciâtka Jezus". Miaûy one swoje sztandary i pod
kierownictwem opiekunów i opiekunek, popisywaûy siê piêknymi akcjami
wychowawczymi i kulturalno-rozrywkowymi o polskim zabarwieniu.
W roku 1958 ksiâdz Czesûaw Pietrzak, zaûoÒyû ZWIÇZEK POLSKIEJ
KRUCJATY
EUCHARYSTYCZNEJ. Jego nastêpca, ksiâdz Kazimierz Grabas
przyczyniû siê bardzo energicznie do dalszego rozwoju Zwiâzku.
Podstawâ Zwiâzku byûy Stowarzyszenia z Okrêgu <Bruay en Artois,
które liczyûo 10 Stowarzyszeñ, w sumie okoûo 500 dzieci. Pracowaûo
wraz
z nimi kilku ksiêÒy, siostry zakonne (Siostry Sercanki, Siostry
Felicjanki),
katecheci
i opiekunowie.
W ciâgu kilku ostatnich lat lat uformowaû siê nowy typ Polaka.
Dzieci polskiego pochodzenia, bêdâc dzieåmi emigrantów w czwartej
generacji,
a
czasem
pochodzâc
z maûÒeñstw polsko-francuskich, nie mówiâ tak dobrze po polsku, jak
ich starsi koledzy, czy rodzice, a nawet stwierdziå moÒna, Òe
niektóre dzieci wogóle nie mówiâ po polsku. Rodzi siê wiêc pytanie:
Co sprawia, Òe dzieci te i mûodzieÒ pozostajâ zwiâzane z polskâ
parafiâ
i polskimi tradycjami, dlaczego ciâgle wiernie trwajâ przy tym, co
polskie? ChociaÒ nie znajâ Polski - Ojczyzny swoich dziadków, to
sâdziå
trzeba,
Òe
w
ich
sercach
sâ
wartoÀci
bliskie
i drogie kaÒdemu Polakowi; pozostaûa wiara w Boga i kult do Matki
Boskiej Czåstochowskiej, umiûowanie modlitwy, polskiej kultury i
polskich Àpiewów.
Przykûadem jest "Opûatek wigilijny", tradycje zwiâzane z BoÒym
Narodzeniem: kolenda - zapraszanie kapûana, by poÀwiêciå mieszkanie,
"Jaseûka", które ciâgle gromadzâ wielu uczestników i widzów;
poÀwiêcenie pokarmów wielkanocnych, procesja BoÒego Ciaûa.
W departamentach Nord i Pas-de-Calais Krucjata Eucharystyczna
istnieje w 20 parafiach i kaÒdego roku po Ãwiêcie Zesûania Ducha
Ãwiwêtego odbywa siê ZLOT DZIATWY w Vaudricourt w Instytucie KsiêÒy
Oblatów, gdzie zbiera siê ponad 600 dzieci, nie liczâc zawsze
licznie obecnych ksiêÒy, opiekunów i rodziców. Zwiâzek organizuje
"Dni Poezji", aby dzieci - przygotowujâc wiersze i spektakle - nadal
poznawaûy piêkno jêzyka polskiego.
Organizowane sâ równieÒ "Week-Endy" w Stella-Plage nad kanaûem
La Manche, gdzie kilkadziesiât dzieci kaÒdego roku korzysta z
morskiego powietrza i pokrzepia siê duchowo korzystajâc z Rekolekcji
gûoszonych przez kapûanów. Siostry zakonne i katecheci opiekujâ siê
chûopcami i dziewczêtami, którzy przyjeÒdÒajâ tu, aby siê modliå,
bawiå i Àpiewaå, spacerowaå i wyÒywaå siê w grach sportowych.
Dzieci z Krucjaty nie opûacajâ skûadek miesiêcznych, dochody
finansowe
sâ
jedynie
z organizowanych imprez lub z darów Òyczliwych ludzi.
W kaÒdej polskiej parafii istnieje grupa dzieci polskiego
pochodzenia;
w
ParyÒu,
w Lyonie, w Strassbourgu, w Lille i w wielu innych miastach gromadzâ
siê polskie dzieci w ramach katechizmu, polskiej szkoûy, czy na
spotkaniach "Krucjaty Eucharystycznej" majâc ten wûaÀnie cel:
pogûêbianie wiary w Boga i kontynuowanie polskich tradycji. Trudno
jest zebraå w jednym czasie wszystkie dzieci razem, dlatego Krucjata
Eucharystyczna jest najliczniej obecna w miejscu swego powstania - w
Póûnocnej Francji. Tutaj teÒ istnieje najwiêksza liczba naleÒâcych
do Krucjaty, bo w tej czêÀci Francji przed 50-oma laty przybyûa
najwiêksza liczba emigrantów z Polski, osiedlajâc siê wûaÀnie w
departamentach Nord i Pas-de-Calais.
Zarzâd Zwiâzku Krucjaty Eucharystycznej:
Ksiâdz Andrzej GóÎdÎ SC
Pani Jeanne Siemiâtkowska
Pani Marie-France Smolis
Pani Christiane Smiatek
Króluj nam Chryste!
-
Dyrektor
Prezeska
Sekretarka
Skarbniczka
Download