W języku greckim axios oznacza wartoœciowy, cenny, logos – słowo

advertisement
METODY AKSJOLOGICZNE W TERAPII (ang. axiological methods in therapy).
W jêzyku greckim axios oznacza wartoœciowy, cenny, logos – s³owo, myœl; zatem aksjologia to teoria wartoœci (nauka o tym, co cenne i wartoœciowe, to
równie¿ czêœæ filozofii). Tu interesuj¹ nas metody wypracowane przez teoriê
wartoœci i aplikowane do terapii (aksjologia stosowana w terapii).
Aksjologia oparta na systemach idealistycznych (idealizm metafizyczny)
jest koncepcj¹ subiektywistyczn¹, zakorzeniaj¹c¹ dobro w podmiocie (subiektywnej œwiadomoœci podmiotu), jest teori¹ przeciwstawn¹ tej powsta³ej na
gruncie obiektywnej, realistycznej filozofii, zakorzeniaj¹cej dobro w bycie-przedmiocie (realizm metafizyczny), reprezentowanej przez klasyczn¹ teoriê
transcendentaliów, a wspó³czeœnie przez lubelsk¹ szko³ê filozoficzn¹ (m.in.
S. Kunowski, ks. S. Kamiñski, o. M.A. Kr¹piec OP, o. A. Maryniarczyk SDB,
P. Jaroszyñski, H. Kiereœ, s. Z. Zdybicka USJK). Aksjolodzy uwa¿ali jednak,
wbrew klasycznemu stanowisku realizmu metafizycznego, ¿e istniej¹ dwa
typy teorii wartoœci: obiektywistyczna i subiektywistyczna. Mo¿liwe s¹ te¿
dwa ujêcia teorii wartoœci, tj. w oparciu o idealizm aksjologiczny (Edmund
Husserl) albo w oparciu o realizm aksjologiczny (Roman Ingarden, W³adys³aw Stró¿ewski, Bogus³aw ¯urakowski). Obydwa te ujêcia s¹ jednak w istocie faktycznie idealistyczne, oparte na œwiadomoœci podmiotu, a nie na bycie,
przedmiocie. Aksjologiczna, tzw. realistyczna koncepcja wartoœci, zaprezentowana przez R. Ingardena, nie opiera siê, zgodnie z realizmem metafizycznym, na bycie realnym, ale na œwiadomoœci bytu realnego (wartoœæ czegoœ
jest ujmowana w œwiadomoœci podmiotu). Max Scheler rozró¿nia³ dobro od
wartoœci (dobrem jest dany przedmiot, np. dobro kultury, a wartoœæ jest zakorzeniona w przedmiocie).
Do g³ównych przedstawicieli aksjologii nale¿eli tak¿e m.in.: H. Lotze,
G. Moore, E. Hartmann, N. Hartmann. Teoria aksjologiczna korzysta z ujêæ
fenomenologii (istota wartoœci, epoche, redukcja transcendentalna, redukcja
ejdetyczna œwiadomoœci wartoœci czegoœ). W procesie redukcji ka¿dy byt jest
redukowany do reprezentacji przedmiotu (bytu) w œwiadomoœci podmiotu
(idealizm), tj. œwiadomoœæ bytu (wartoœæ) istnieje obok bytu (pojawiaj¹ siê
dwa odrêbne, zdublowane porz¹dki: porz¹dek bytu – istnienia – i porz¹dek
wartoœci, istniej¹ce obok siebie, skoro byt, wed³ug postkantowskich aksjologów – subiektywnych i obiektywnych, idealistycznych i tzw. realistycznych –
jest „nosicielem” wartoœci, czyli mo¿e np. owych wartoœci nie mieæ, „nie nosiæ”, lecz tylko je z zewn¹trz „przywdziewaæ”). Wed³ug W. Stró¿ewskiego
wartoœæ to „sposób istnienia”, przy czym nie okreœli³ on, na czym ów „sposób”
(modus) polega i jak unikn¹æ sytuacji dublowania rzeczywistoœci w dwóch
porz¹dkach (istnienie i wartoœæ, byt i wartoœæ).
Aksjologia zajmuje siê hierarchi¹ wartoœci (porz¹dkiem dóbr), to stanowi
jedno z jej centralnych zagadnieñ. Wskazuje na obiektywn¹ hierarchiê wartoœci (obiektywny porz¹dek dóbr) w kolejnoœci – od wartoœci najwy¿szych do
85
najni¿szych, przy czym jest w zasadzie zgodna w przedstawianiu owej hierarchii (np. M. Scheler, R. Ingarden, W. Stró¿ewski, B. ¯urakowski). Jest
ona zaœ nastêpuj¹ca:
r wartoœci religijne (najwy¿sze),
r wartoœci moralne,
r wartoœci poznawcze,
r wartoœci estetyczne,
r wartoœci u¿ytecznoœciowe (np. techniczne i ekonomiczne),
r wartoœci witalne, przyjemnoœciowe, np. ludyczne (najni¿sze).
W obiektywnej (dojrza³ej) hierarchii aksjologicznej, wartoœci ni¿sze nastêpuj¹ po wartoœciach wy¿szych, tj. wartoœci ni¿sze s¹ determinowane przez
wy¿sze. Odwrócona hierarchia wartoœci (niedojrza³a, egoistyczna, zwana subiektywn¹ hierarchi¹ wartoœci) cechuje np. dziecko (egoistyczna przyjemnoœæ i zabawa s¹ dlañ wartoœciami najwy¿szymi, a moralne i religijne –
najni¿szymi). Równie¿ ludzie doroœli, o nieukszta³towanej przez prawid³owo
uformowane sumienie dojrza³ej hierarchii wartoœci, pos³uguj¹ siê subiektywn¹, niedojrza³¹ hierarchi¹, bo innej nikt w nich nie wykszta³ci³ poprzez
wychowanie do wyboru wartoœci, tzn., ¿e jej nie posiadaj¹. W wychowaniu
chodzi o odwrócenie hierarchii wartoœci z subiektywnej na obiektywn¹, aby
cz³owiek przyj¹³ prawid³ow¹ hierarchiê aksjologiczn¹ (aby przesta³ byæ infantylnym, nieodpowiedzialnym egoist¹, a sta³ siê odpowiedzialn¹ za siebie
i innych dojrza³¹ osob¹).
W pracy socjalnej i terapii w zasadzie najwa¿niejszym momentem (dochodzi siê doñ poprzez bezpoœredni dialog z osob¹, wype³nienie przez ni¹ kwestionariusza preferencyjnego opcji aksjologicznych, wywiad œrodowiskowy
itd.) jest uchwycenie hierarchii wartoœci uznawanych przez danego cz³owieka, aby nastêpnie móc skutecznie pracowaæ nad jej ewentualnym skorygowaniem (wychowanie do wyboru wartoœci jako istota pedagogiki kultury).
Jakoœciowe, aksjologiczne metody rozpoznawania systemów wartoœci i ich
hierarchii prowadz¹ do uchwycenia indywidualnych preferencji w ka¿dym
przypadku, pod warunkiem mo¿liwoœci nawi¹zania kontaktu, komunikacji
z badanym cz³owiekiem, aby uzyskaæ od niego informacjê zwrotn¹ (brak innych ograniczeñ).
W terapii (psychoterapii) dziêki wywiadowi (z pacjentem i jego najbli¿szym œrodowiskiem, np. rodzin¹), kwestionariuszowi, obserwacji, mo¿na
otrzymaæ obraz indywidualnych preferencji (opcji wyboru wartoœci) danego
cz³owieka (wzajemnego u³o¿enia wartoœci w strukturze antropologicznej
i moralnej). Nastêpnie nale¿y porównaæ ów indywidualny wynik subiektywnych preferencji porz¹dku wartoœci z obiektywn¹ hierarchi¹ wartoœci
i stwierdziæ, czy dany system indywidualnych preferencji jest zgodny lub
niezgodny z ogólnym schematem (co œwiadczy o dojrza³oœci lub niedojrza³oœci
moralnej konkretnej osoby). Metody aksjologiczne mog¹ byæ w terapii stoso86
wane pomocniczo, jako wstêp do w³aœciwego rozpoznania drugiego cz³owieka
(pacjenta, klienta, podopiecznego), co pozwoli na stworzenie ogólnego profilu
aksjologicznego (moralnego).
Inaczej podchodz¹ do badañ nad wartoœciami psychologowie (jakoœciowo,
w kontekœcie indywidualnej osobowoœci i jej zaburzeñ), pedagodzy (jakoœciowo,
praktycznie, w kontekœcie indywidualnej osoby, jej wychowania, kszta³cenia,
[re]socjalizacji lub opieki nad ni¹), inaczej jeszcze socjologowie (iloœciowo,
w kontekœcie preferowania okreœlonych wartoœci w grupach spo³ecznych), filozofowie (teoretycznie: teoria wartoœci, istota wartoœci). Opcjonalizm wyboru wartoœci przez jednostki i grupy spo³eczne jest badalny (wywiad, dialog,
rozmowa, ankieta, skalowalny kwestionariusz wyboru, obserwacja zachowañ – wszystko razem wziête). W celu poznania pacjenta (klienta), zbadania
jego indywidualnego systemu wartoœci wskazane jest przeprowadzenie
rozmowy zorientowanej dialogicznie oraz wype³nienie otwartej ankiety wymagaj¹cej wskazania preferencji wartoœci (w przyjêtej skali).
Ka¿dy terapeuta ma okreœlony œwiatopogl¹d, a co za tym idzie okreœlony
system wartoœci (opcji subiektywnych), co jednak nie powinno rzutowaæ na
jego relacje z pacjentem (klientem), ani na wybór metod terapeutycznych
i sposób prowadzenia terapii. Przyjmuj¹c jako punkt wyjœcia terapii redukcjonistyczny system wartoœci (np. ideologiê postmodernizmu, gnozê New
Age, ezoteryczn¹ psychoanalizê, system antropozoficzny Steinera itp.), terapeuta (w sposób bezwiedny lub œwiadomy) wpisuje siê w redukcjonizm
aksjologiczny, co prowadzi do b³êdu poznawczego (b³êdna antropologia) w relacji do pacjenta (klienta). Terapeuta powinien mieæ œwiadomoœæ, ¿e wybór
metody jest zawsze uwarunkowany (uœwiadomionymi lub nie) przedza³o¿eniami filozoficznymi, co ma okreœlone konsekwencje w terapii. Subiektywizm ujêæ wartoœci (dobra), relatywizm poznawczy nie prowadz¹ nigdy do
obiektywnego, realistycznego poznania cz³owieka i porz¹dku dóbr, jaki
preferuje.
Z punktu widzenia pacjenta (klienta), terapeuty (psychologa, pedagoga)
oraz postronnego obserwatora (superwizora) terapia mo¿e byæ rozmaicie ujmowana, ale obiektywna, dojrza³a hierarchia wartoœci (obiektywny, dojrza³y
porz¹dek dóbr) pozostaje w cz³owieku niezmienna, zmieniaj¹ siê tylko kolejne, zsubiektywizowane jej reprezentacje w postaci indywidualnie preferowanych wartoœci.
Poza aksjologicznym ujêciem (wartoœci) istnieje etyczne, obiektywne ujêcie dóbr stosowane przez klasyczn¹ filozofiê realistyczn¹ (realizm etyczny)
wyró¿niaj¹c¹: 1) bonum honestum (dobro w³aœciwe, tj. religijne, moralne
i poznawcze, np. œwiêtoœæ, dobro moralne, prawda), 2) bonum utile (dobro
u¿yteczne, np. ekonomiczne, techniczne), 3) bonum delectabile (dobro przyjemnoœciowe, np. piêkno). Przy czym prawda, wed³ug klasycznej, realistycznej definicji, to zgodnoœæ poznania ze stanem rzeczywistoœci (veritas est adae87
quatio rei et intellectus). Ka¿dy terapeuta powinien d¹¿yæ do poznania
rodzajów dóbr (grup wartoœci), ich obiektywnej hierarchii (obiektywnego
porz¹dku dóbr) oraz do poznania prawdy o wartoœciach (dobrach) i ich subiektywnym wyborze przez konkretn¹ osobê, aby móc w sposób w³aœciwy pomagaæ pacjentowi (klientowi). Pedagogika kultury wartoœci (czyli pedagogika
aksjologiczna) aplikowana odpowiednio do terapii (zarówno psychoterapii
czy arteterapii, jak i terapii zajêciowej) wzmacnia skutecznoœæ jej metod pod
warunkiem umiejêtnego stosowania.
Opracowanie: Marek Mariusz Tytko
Bibliografia:
Kiereœ B., Wychowania filozofia, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, Lublin 2008.
Kr¹piec M.A., Kiereœ H., Wartoœæ, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, Lublin 2008.
Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania, red. B. ¯urakowski, Kraków 2011.
Pedagogika kultury – wychowanie do wyboru wartoœci, red. B. ¯urakowski, Kraków 2003.
Stró¿ewski W., Etyka afirmacji, Kraków 1961.
Stró¿ewski W., Istnienie i wartoœæ, Kraków 1981.
Stró¿ewski W., O wielkoœci. Szkice z filozofii cz³owieka, Kraków 2002.
Stró¿ewski W., W krêgu wartoœci, Kraków 1992.
Stró¿ewski W., Wokó³ piêkna. Szkice z estetyki, Kraków 1992.
METODY CHRZEŒCIJAÑSKIE W OPIECE PALIATYWNEJ (ang. Christian
methods in palliative care). Opieka paliatywna (z ³ac. pallium – p³aszcz) to
czêœæ medycyny paliatywnej (i specjalnoœæ lekarska) obejmuj¹ca opiekê nad
nieuleczalnie chorymi (dotkniêtymi tzw. œmierteln¹ chorob¹ i znajduj¹cymi
siê w okresie terminalnym, czyli dotkniêtymi postêpuj¹c¹ chorob¹ przewlek³¹ o niekorzystnym rokowaniu, niepoddaj¹c¹ siê leczeniu przyczynowemu). Przez opiekê paliatywn¹ rozumie siê tak¿e niemedyczn¹ opiekê
(pos³ugê) nad chorymi terminalnie (np. psychologiczn¹, religijn¹, socjaln¹,
pedagogiczn¹).
Medycyna paliatywna nie jest w stanie wyleczyæ nieuleczalnej, ciê¿kiej
choroby (nie jest mo¿liwe leczenie przyczynowe), stara siê natomiast
³agodziæ skutki choroby, np. uœmierzaæ ból, dusznoœci oraz wszelkie ostre
i przewlek³e objawy chorób, nieœæ ulgê w cierpieniu (tzw. medycyna bez bólu,
leczenie objawowe – symptom management). Leczenie paliatywne (palliative
treatmement) ³agodzi oznaki choroby lub je modyfikuje, maskuje objawy np.
poprzez opioidy, ale nie prowadzi do wyzdrowienia chorej osoby. W dzia³ania
w zakresie opieki hospicyjnej anga¿uje siê Koœció³ (leprozoria dla trêdowatych zak³adane w œredniowieczu przez rycerstwo zakonu œw. £azarza,
infirmerie, domy ulgi w cierpieniu).
88
Download