Sp³onął obraz u Pallotynów Odp:Sp³onął obraz u Pallotynów Odp

advertisement
Sp³on±³ obraz u Pallotynów
Autor: mamamoher - 2007/01/16 09:19
_____________________________________
Wczoraj uslysza³am i zobaczy³am w TVP3 wiadomo¶æ, ¿e w Ko¶ciele o.Pallotynów na Skaryszewskiej w czasie Mszy
¶wiêtej sp³on±³ obraz Chrystusa Króla w o³tarzu glównym. Nie przestaje o tym my¶leæ.
Jezu, ufam Tobie.
Czy wiecie co¶ wiêcej o tym? Odbieram to jako znak.
Czy móg³by kto¶ za³±czyæ obraz Styki , nie umiem na tyle pos³u¿yæ sie komputerem, pliz.
============================================================================
Odp:Sp³on±³ obraz u Pallotynów
Autor: admin - 2007/01/16 09:42
_____________________________________
Cytat z witryny parafii p.w. ¶w. Wincentego Pallottiego: "Ze smutkiem zawiadamiam, ¿e dzi¶ (14.01.2007) podczas Mszy
¦wiêtej o godz. 7:00 wybuch³ w ko¶ciele po¿ar. Na skutek zwarcia w instalacji zapali³a siê dekoracja ¶wi±teczna a od
niej zaj±³ siê obraz Chrystusa Króla. Zabytkowy obraz autorstwa Adama Styki sp³on±³ doszczêtnie. Pozosta³e straty
nie s± znaczne. /.../ ks. Jacek Smyk SAC - proboszcz".
Ku przestrodze!
http://www.opio.pl/components/com_joomlaboard/uploaded/images/ico_chkrol01.jpg
Zdjêcie skopiowane z w/w witryny.
Edytowany przez: admin, w: 2007/01/16 10:40
============================================================================
Odp:Sp³on±³ obraz u Pallotynów
Autor: mamamoher - 2007/01/16 10:02
_____________________________________
Obraz Chrystusa Króla
Chrystus Król Na krótko przed wybuchem Powstania Warszawskiego ksiê¿a pallotyni z³o¿yli zamówienie na obraz
Chrystusa Króla. Mia³ go namalowaæ 54-letni Adam Styka pochodz±cy z rodziny malarzy. Jego ojciec Jan, student z
pracowni Matejki, batalista, jest najbardziej znany jako wspó³twórca (wraz z Wojciechem Kossakiem) Panoramy
Rac³awickiej. Uprawia³ równie¿ malarstwo religijne. Z kolei brat Adama, Tadeusz, by³ portrecist±. Obaj m³odsi Stykowie
ukoñczyli studia artystyczne w Pary¿u. Adam, jako autor prac o tematyce bynajmniej nie religijnej, mia³ k³opoty z
realizacj± zamówieñ, które narai³ mu jego przyjaciel, in¿. Ma¿yñski (projektant ówczesnego ko¶cio³a na Skaryszewskiej).
Dotychczas interesowa³y go sceny orientalne, wykona³ równie¿ ilustracje do W pustyni i w puszczy.
Przygotowuj±c siê do namalowania wizerunku Chrystusa, d³ugo rozczytywa³ siê w Ewangelii, rozmy¶la³ i nie móg³
znale¼æ odpowiedniej koncepcji. Te wahania przerwa³ osobisty dramat twórcy: jego syn zosta³ aresztowany przez
Niemców. Tragiczne do¶wiadczenie sta³o siê bod¼cem do pracy. Obraz wkrótce by³ gotowy. Zaproszony przez artystê
do pracowni Marzyñski ze zdziwieniem stwierdzi³, ¿e Chrystus nie ma oczu. "Ja siê tych oczu bojê!" - odpowiedzia³
zagadniêty o to Styka. Up³yn±³ jeszcze pewien czas, zanim dzie³o zosta³o ca³kowicie ukoñczone.
Chrystus zosta³ ukazany na obrazie w momencie przemienienia na górze Tabor. St±d obecno¶æ po obu Jego stronach
Eliasza i Moj¿esza. Pierwszy z nich kieruje wzrok ku Zbawicielowi, drugi sk³ada g³owê na Jego piersi. Poza tym
kompozycja odbiega od znanych schematów. Nandnaturalnej wielko¶ci postaæ Jezusa w ujêciu trzy czwarte wype³nia
ca³± przestrzeñ p³ótna. Chrystus w z³otej koronie cierniowej wznosi praw± rêkê w ge¶cie Pantokratora. Mimo potêgi i
majestatu tego typu przedstawienia, jest On tutaj nie tylko W³adc±, ale i S³ug±. ¦wiadcz± o tym obrócone ku górze oczy
Zbawiciela oddanego ¿arliwej modlitwie. £atwo siê domy¶leæ, z jak± pro¶b± siê zwraca do Boga Ojca: opuszczone w
lewej Jego rêce ber³o os³ania trzyman± na kolanach kulê ziemsk±, ogarniêt± w tamtym czasie straszliw± wojn±.
Ju¿ w trakcie pracy nad obrazem w malarzu dokonywa³y siê pewne zmiany wewnêtrzne. Uczestnicy ods³oniêcia
dzie³a byli ¶wiadkami szczególnego wydarzenia. Ujrzawszy postaæ Chrystusa Króla, Adam Styka upad³ ze szlochem na
ziemiê. Pó¼niej uwagê znajomych artysty zwraca³a jego pog³êbiona wiara i zwrócenie siê ku Bogu.
chkrol02Obraz przez pewien czas by³ wystawiony w witrynie jednego ze sklepów przy Nowym ¦wiecie. ¯yczeniem
Styki by³o, by warszawiacy mogli uczestniczyæ w jego osobistym prze¿yciu. Liczni przechodnie zatrzymywali siê przed
oknem wystawowym, by odczytywaæ religijn± i patriotyczn± symbolikê sceny. Pe³ni uznania dla piêkna przedstawienia
mówili: "Chrystus odwraca siê plecami do kraju naje¼d¼ców, a swoim ber³em os³ania Polskê". Obraz budzi³ nadziejê
<h2>Forum.oPio.pl</h2> <h1>!!! UWAGA !!! </h1> <h3>Chwilowo niezarejestrowani
Joomlaboard
u¿ytkownicyForum
mog±Component
tylko czytaæversion:
posty, by
1.1.3
pisaæ
Stable
nale¿y siê zalogowaæ.</h3>
Generated:
<p>(Forum
18 July,
jest2017,
niemoderowane
21:44
i dostêpne dla go
na zwyciêstwo i wiarê w Opatrzno¶æ Bo¿±.
Przez d³ugi czas obraz nie móg³ znale¼æ dla siebie spokojnego miejsca. Zagro¿ony wojn± zosta³ wyjêty z ram,
zwiniêty w rulon i wywieziony do Jab³onny. Wróci³ stamt±d po upadku powstania, by zawisn±æ wreszcie w o³tarzu
g³ównym ko¶cio³a na Skaryszewskiej, który nosi wezwanie Chrystusa Króla Pokoju.
Adam Styka, podobnie jak jego brat, osiad³ po wojnie w Stanach Zjednoczonych, sk±d nigdy nie powróci³. Zmar³ na
obczy¼nie w 1959 r. Jego dzie³o, nie trac±c w swojej wymowie na aktualno¶ci, mo¿e s³u¿yæ wielu sercom ku ich
duchowemu pokrzepieniu.
14. stycznia 2007 obraz zapali³a siê dekoracja bo¿onarodzeniowa w ko¶ciele. Ogieñ b³yskawicznie przeniós³ siê
na obraz. Pomimo natychmiastowej interwencji zgromadzonych ludzi obraz sp³on±³ ca³kowicie. Pozosta³y jedynie
nadpalone ramy
============================================================================
Odp:Sp³on±³ obraz u Pallotynów
Autor: Maggy - 2007/01/16 17:37
_____________________________________
mamamoher napisa³:
Pomimo natychmiastowej interwencji zgromadzonych ludzi obraz sp³on±³ ca³kowicie. Pozosta³y jedynie nadpalone
ramy
No to rzeczywi¶cie... ludzie bêd± mieli z ram du¿y po¿ytek :(
============================================================================
Odp:Sp³on±³ obraz u Pallotynów
Autor: mamamoher - 2007/01/17 06:30
_____________________________________
Kochana Meggi, mo¿e to znak dla Ciebie, ¿eby¶ zaczê³a szukaæ Pana Jezusa, ¿eby¶ Go pokocha³a z ca³± moc± i
¿eby Jego oblicze odbi³o siê w Twojej duszy. Serdecznie pozdrawiam, czy czyta³a¶ dziennik ¶wiêtej Tereski od
Dzieci±tka Jezus?, albo ¶wiêtej Faustyny?
============================================================================
Odp:Sp³on±³ obraz u Pallotynów
Autor: Maggy - 2007/01/17 16:25
_____________________________________
Nie, :( niestety nie czyta³am. A co do znaków... mo¿liwe. Nie wiem. Ja raczej poszukujê znaków w g³owie ni¿
katastrofach, ale kto wie... Pokochaæ Pana Jezusa CA£YM sercem to ja siê staram i bez znaków ;) B) B)
============================================================================
Odp:Sp³on±³ obraz u Pallotynów
Autor: kiri - 2007/01/17 18:07
_____________________________________
nieco nie pojmujê jaki zwi±zek ma odpowied¼ :"mamamoher"na komentarz Maggy?! przeciez to prawda, ¿e z ram nie
by³oby zbyt du¿o po¿ytku!nie to nie ironia!mo¿e i by³ to znak...
============================================================================
Odp:Sp³on±³ obraz u Pallotynów
Autor: Maggy - 2007/01/17 22:45
_____________________________________
Kot... ale to by³a ironia... "ludzie bêd± mieli z ram du¿y po¿ytek" w sensie, ¿e nie bêd± mieli... ale co tam za ró¿nica!
Wa¿ne, ¿e obraz siê spali³, zosta³y ramy, które siê nie przydadz± raczej i nie czyta³am ksi±¿ek. niestety...
============================================================================
<h2>Forum.oPio.pl</h2> <h1>!!! UWAGA !!! </h1> <h3>Chwilowo niezarejestrowani
Joomlaboard
u¿ytkownicyForum
mog±Component
tylko czytaæversion:
posty, by
1.1.3
pisaæ
Stable
nale¿y siê zalogowaæ.</h3>
Generated:
<p>(Forum
18 July,
jest2017,
niemoderowane
21:44
i dostêpne dla go
Odp:Sp³on±³ obraz u Pallotynów
Autor: kiri - 2007/01/17 23:07
_____________________________________
no w³a¶nie ironia!!!!!!! :pinch: :pinch: :pinch: a zreszta co za ró¿nica...
============================================================================
<h2>Forum.oPio.pl</h2> <h1>!!! UWAGA !!! </h1> <h3>Chwilowo niezarejestrowani
Joomlaboard
u¿ytkownicyForum
mog±Component
tylko czytaæversion:
posty, by
1.1.3
pisaæ
Stable
nale¿y siê zalogowaæ.</h3>
Generated:
<p>(Forum
18 July,
jest2017,
niemoderowane
21:44
i dostêpne dla go
Download