CZYLI ROK 2005

advertisement
astro
nomia
od końca maja do połowy lipca
w Polsce nie ma nocy astronomicznej
TEKST
ŁATWY
Przełom jednego i następnego roku to przeważnie czas tworzenia
tzw. planów pracy. Astronomowie i miłośnicy gwiazd przygotowują się do programu obserwacji na cały nadchodzący rok. Wtedy poszukiwane są wszelkie roczniki astronomiczne, kalendarze
astronomiczne. Przez innych poszukiwane są na rynku kalendarze
księżycowe, roczniki astrologiczne, przepowiednie niejakiego Nostradamusa. Warto więc, aby Czytelnicy MT również mieli możliwość zaplanowania sobie obserwacji na nadchodzący rok.
!! !
ok 2005 bêdzie rokiem zwyk³ym,
a zatem liczy³ bêdzie 365 dni.
1 stycznia o pó³nocy przypadaæ
bêdzie 2453371,5 JD, czyli dzieñ juliañski. Juliañska rachuba dni jest
bardzo wygodna. Zosta³a wprowadzona w XVI w. przez Scaligera;
jest to przyporz¹dkowanie ka¿dej
dacie umownego kolejnego numeru. Za pocz¹tek juliañskiej rachuby
dni uznaje siê po³udnie czasu uniwersalnego (UT) 1 stycznia 4713 roku p.n.e. W czasach staro¿ytnych
R
dni liczone by³y od po³udnia do po³udnia, st¹d te¿ w obecnej dacie
wystêpuje u³amek.
Nale¿y jeszcze opisaæ za³¹czony wykres pokazuj¹cy widocznoœæ planet w nadchodz¹cym roku.
Wykres sporz¹dzony jest z dok³adnoœci¹ piêciu dni, dla obserwacji
planet jest to wystarczaj¹ca dok³adnoœæ. Dolna bia³a wstêga z datami pokazuje nam zachód S³oñca,
czarne linie s¹ momentami zapadania zmierzchów lub œwitów.
Zmierzch lub œwit cywilny to moment, kiedy S³oñce znajduje siê 6°
pod horyzontem, zmierzch lub œwit
¿eglarski, zwany nautycznym, to
moment, kiedy s³oñce znajduje siê
12° pod horyzontem, zaœ zmierzch
i œwit astronomiczny to moment,
kiedy S³oñce znajduje siê 18° pod
horyzontem. Tak naprawdê, dopiero po zapadniêciu zmierzchu astronomicznego mo¿na przystêpowaæ
do obserwacji, jak widaæ od koñca
maja do po³owy lipca w Polsce nie
ma nocy astronomicznej. Po odnalezieniu po¿¹danej daty na dolnym
obrze¿u wykresu tzn. wieczoru,
przesuwamy siê na wykresie pionowo ku górze, a¿ do rana nastêpnego dnia. Przecinaj¹c kolejne linie
wykresu, Czytelnicy bêd¹ mogli odczytywaæ godziny wschodów, górowania i zachodów planet. Przy okazji nale¿y pamiêtaæ, ¿e planety Pluton, Neptun i Uran nie s¹ widoczne
go³ym okiem, nale¿y wtedy zastosowaæ do obserwacji teleskop.
COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ SIĘ ZACZYNA
CZYLI
ROK 2005
ASTROSERWIS – STYCZEŃ
S³oñce:
dzieñ godzina
do 19
18:19
M ŁODY TECHNIK
44
17
23
21
13:42
Ksiê¿yc:
dzieñ godzina
3
18:46
10
13:03
17
7:57
25
11:32
w gwiazdozbiorze Strzelca
w znaku Kozioro¿ca
w gwiazdozbiorze Kozioro¿ca
w znaku Kozioro¿ca
w gwiazdozbiorze Kozioro¿ca
w znaku Wodnika
ostatnia kwadra
nów
pierwsza kwadra
pe³nia
12/2004
Ponadto:
2 Ziemia w peryhelium, 147,1 mln km od S³oñca,
4 maksimum aktywnoœci roju meteorów
Kwadrantydy,
10 najwiêksze w roku zbli¿enie Ksiê¿yca do Ziemi,
13 Saturn w opozycji do S³oñca, 1208 mln km od
Ziemi.
Wszystkie momenty podano w czasie urzêdowym
Jacek Szczepanik
W nadchodz¹cym roku ¿yczê
wszystkim Czytelnikom wielu pogodnych nocy i satysfakcji z przeprowadzonych obserwacji. !
Pocz¹tki pór roku:
wiosna: 20 marca
lato:
21 czerwca
jesieñ:
23 wrzeœnia
zima:
21 grudnia
godz. 13:33
godz. 08:46
godz. 00:23
godz. 19:35
Ziemia w peryhelium 2 stycznia - 147,099 mln km
w aphelium 5 lipca - 152,102 mln km
Zaæmienia:
8/9 kwietnia
obr¹czkowo-ca³kowite zaæmienie S³oñca w godz. od 20:52 do 00:18, w Europie niewidoczne
3 paŸdziernika obr¹czkowe zaæmienie S³oñca, w Polsce widoczne jako czêœciowe do 54%
w godz. od 10:43 do 14:20
17 paŸdziernika czêœciowe zaæmienie Ksiê¿yca 7%,
w Polsce niewidoczne
Koniunkcje jasnych planet:
26 czerwca
Wenus 1,3° na pó³noc od Saturna
2 wrzeœnia
Wenus 1,2° na po³udnie od Jowisza
Zmiany czasu:
wprowadzenie czasu letniego (CWE) 27 marca
wprowadzenie czasu zimowego (CSE) 29 paŸdziernika
Wszystkie zjawiska podane s¹ w czasie urzêdowym
M ŁODY TECHNIK
45
Autor diagramu: Jan Desselberger
12/2004
Download