kraj d£ugiej bia£ej chmury

advertisement
TRUCKERSKI KLUB PODRÓ¯NIKA
KRAJ D£UGIEJ
BIA£EJ CHMURY
KAJA CYGANIK
www.wycieczki.ca
W œwiadomoœci ka¿dego podró¿nika l¹d ten, po³o¿ony na przys³owiowym koñcu œwiata, rysuje siê delikatn¹
lini¹ piaszczystych, rozleg³ych, wyludnionych pla¿, soczyst¹ zieleni¹ krajobrazów, tak dobrze znanych z
ekranizacji ‘W³adcy Pierœcieni”, regularnie wyskubywanych przez stada kêdzierzawych owiec; z potêg¹
fiordów, mistyk¹ gejzerów i plantacjami kiwi. Nowa Zelandia, nazywana przez jej rdzennych mieszkañców,
Maorysów, Krajem D³ugiej Bia³ej Chmury - Aotearoa - od lat inspiruje filmowców, pisarzy i koneserów piêkna natury. Mieszkañcy wyspiarskiego kraju jako pierwsi na Ziemi witaj¹ ka¿dy kolejny dzieñ, wyznaj¹c prost¹
i piêkn¹ zasadê: 'live life to the fullest'.
Przybysze z Europy dotarli tu stosunkowo póŸno.
W po³owie XVII wieku do zachodnich wybrze¿y
nowego, fascynuj¹cego l¹du zbli¿y³ siê holenderski podró¿nik Abel Tasman, jednak po ataku
tubylców i utracie czterech cz³onków za³ogi szybko straci³ poznawczy zapa³ i odp³yn¹³. Jego
podró¿nicze wysi³ki nie posz³y jednak na marne,
podczas tej samej wyprawy odkry³ bowiem
Tasmaniê, która zawdziêcza mu swoj¹ nazwê.
Sto dwadzieœcia siedem lat póŸniej do nowozelandzkiego wybrze¿a przyby³ brytyjski odkrywca
James Cook i na rok 1769 datuje siê pocz¹tki
kolonizacji wysp. Niepodleg³ym krajem Nowa
Zelandia sta³a siê dopiero w 1947, ale prawa
wyborcze dla kobiet (pierwszy raz na œwiecie)
wprowadzono tu jeszcze w 1893. Wyspy
Pó³nocna i Po³udniowa zamieszkiwane s¹ przez
ledwo 4 miliony ludzi, z których znaczna wiêkszoœæ ma korzenie europejskie oraz 47.390.000
owiec, wiêc statystycznie na osobê przypada
tutaj nieca³e 13 owiec, których to leniwie pas¹ce
siê stada s¹ sta³ym elementem krajobrazu.
Oprócz rekordowej iloœci baranów Now¹
Zelandiê, jako jedyne miejsce na Ziemi,
zamieszkuj¹ tak¿e nielataj¹ce papugi kakapo i
papugi alpejskie kea oraz gady tuatara, które
do¿ywaj¹ nawet 300 lat. W wodach nale¿¹cych
do Nowej Zelandii ¿yj¹ najmniejsze na œwiecie
delfiny Hektora i najrzadziej spotykane lwy
morskie Hookera.
Najbardziej popularnym symbolem wysp jest jednak kiwi - ptak i owoc, ale tak¿e mieszkaniec
Nowej Zelandii, nazywany w ten sposób. Osobn¹
kulturê, tê najbardziej rdzenn¹ i autentyczn¹
tworz¹, oczywiœcie, plemiona maoryskie, od
których wywodzi siê znana wœród mi³oœników
rugby haka - tradycyjny, ekspresyjny i naprawdê
groŸny taniec, maj¹cy pierwotnie na celu
odstraszenie wroga. To, co zachwyca wszystkich, którym uda³o siê dotrzeæ do Kraju D³ugiej
Bia³ej Chmury, to przede wszystkim spektakularne krajobrazy - rozleg³e górskie ³añcuchy Alp
Po³udniowych z najwy¿szym szczytem Mount
Cook, siêgaj¹cym 3754 m n.p.m., tajemnicze
fiordy i jaskinie, b³êkitne lodowce, dysz¹ce gejzery i wulkany, piaszczyste, pe³ne romantyzmu,
bezludne pla¿e, bezkresne zielone równiny i subtropikalne lasy.
Roœlinnoœæ Nowej Zelandii ma w sobie coœ
prastarego,
pierwotnego,
nieska¿onego.
Omsza³e drzewa, gêste, kipi¹ce zielonoœci¹
zaroœla, potê¿ne paprocie tworz¹ unikalny, prehistoryczny prawie klimat i niezwyk³¹, baœniow¹
sceneriê. W Zatoce Curio zobaczyæ mo¿na
skamienia³y las, który liczy sobie 180 milionów
lat. Zupe³nie nowoczesny, zachodni panuje tu
natomiast styl ¿ycia - g³ow¹ pañstwa jest królowa
brytyjska,
walut¹
nowozelandzki
dolar,
obowi¹zuje ruch lewostronny, o pi¹tej po
po³udniu pija siê tradycyjn¹ herbatê, a
Christchurch uznawane jest za najbardziej angielskie miasto poza granicami Anglii. Po³o¿one
na malowniczych wzgórzach nad Cieœnin¹
Cooka, ³¹cz¹c¹ Morze Tasmañskie z
Po³udniowym Pacyfikiem Miasto Wiatrów,
Wellington, stolica kraju, ma przyjemn¹ atmosferê nowoczesnego, portowego miasta, a za
najwiêksze atrakcje uwa¿ane s¹: budynek
Parlamentu w kszta³cie ula oraz modernistyczne,
interaktywne muzeum Te Papa, poœwiêcone historii i kulturze kraju.
W Nowej Zelandii wymyœlono dŸwig, kompresor
powietrzny i maszynê do robienia sztucznych
lodowisk; tu skonstruowano pierwsz¹ maszynê
do totalizatora sportowego, tutaj baron Ernest
Ruthenford jako pierwszy rozszczepi³ atom, a
nowozelandczyk Edmund Hillary jako pierwszy w
historii zdoby³ Mount Everest. Znane na ca³ym
œwiecie, wyœmienite nowozelandzkie bia³e wino
produkowane jest w winnicach centralnego
Otago - wysuniêtych najbardziej na œwiecie na
po³udnie, le¿¹cych na 45 stopniu szerokoœci
geograficznej po³udniowej. Bardzo popularne s¹
tu sporty ekstremalne - skoki na bungee, loty na
paralotniach, skoki ze spadochronem, zorbing,
rafting, a tak¿e ¿eglarstwo i surfing. Latem na
Wyspy zje¿d¿aj¹ mi³oœnicy golfa, zim¹ - narciarze i snowboardziœci. Nowa Zelandia ma ponad
400 pól golfowych i ku zaskoczeniu wielu osób œwietne oœrodki narciarskie - Coronet Peak, The
Remarkables i Treble Cone. W³aœnie te trzy
najlepsze resorty Nowej Zelandii po³o¿one na
Wyspie Po³udniowe bêd¹ celem naszej wakacyjnej, narciarskiej wyprawy na Antypody!
Coronet Peak, oœrodek po³o¿ony w Otago, 18 km
od Queenstown, na stokach góry o tej samej
nazwie siêgaj¹cej wysokoœci 1649 m n.p.m., jest
jednym z najbardziej popularnych resortów
Nowej Zelandii, g³ównie dziêki d³ugiemu
sezonowi (od pocz¹tku czerwca do po³owy
paŸdziernika), nowoczesnej infrastrukturze i
urzekaj¹cej panoramie z jeziorem Wakatipu i
mniejszym jeziorem Hayes, wpisanymi w
poszarpany, górski krajobraz. Resort, jako jedyny
w Nowej Zelandii, zapewnia jazdê nocn¹ (w
pi¹tki i soboty), a ponadto posiada zaawansowany system naœnie¿ania oraz trasy o wszystkich stopniach zaawansowania - a to dziêki
Harremu Wigleyowi, który w tym miejscu w 1947
zleci³ zaprojektowanie i budowê pierwszego
wyci¹gu i pierwszego szlaku. Ponad 30 milionów
dolarów zainwestowane w 2008 roku w now¹
bazê i w 141 armatek œniegowych, wprowadzone
rok póŸniej dodatkowe ratraki, specjalne wyci¹gi
dla dzieci oraz superszybkie, nowoczesne
wyci¹gi krzese³kowe zdecydowa³y o znaczmy
wzroœcie popularnoœci narciarstwa zjazdowego w
tej czêœci œwiata. The Remarkables, s¹siedni
resort, siêga wy¿ej ni¿ Coronet Peak, bo
najwy¿szy szczyt - Double Cone - wznosi siê na
2319 m n.p.m., co wiêcej - jest jednym z dwóch
na œwiecie pasm górskich biegn¹cym idealnie po
linii pó³noc-po³udnie. Trzy doliny przystosowane
www.wycieczki.ca
do jazdy daj¹ powierzchniê 2,2 km2, któr¹
obs³uguje szeœæ wyci¹gów, a œrednia roczna
opadów œniegu siêga tu prawie 3,7 m. 30%
tras przeznaczonych jest dla pocz¹tkuj¹cych,
40% dla œrednio zaawansowanych i 30% dla
doœwiadczonych narciarzy. Od trzech lat
otwarty jest te¿ tubing park. Treble Cone
cechuje najwiêksza ró¿nica wzniesieñ w okolicy Southern Lakes i - co za tym idzie - spektakularny widok na jezioro Wanaka i Mount
Aspiring. To tu poza sezonem trenuj¹ kadry
narodowe Austrii i Norwegii, dzia³a tak¿e The
Treble Cone Race Academy. Stoki Treble
Cone uwa¿ane s¹ za najbardziej wymagaj¹ce
i najciekawsze w Nowej Zelandii. Samo
miasteczko Queenstown, po³o¿one nad
jeziorem Wakatipu, ma urok i klimat
Zakopanego i uznawane jest za stolicê
sportów zimowych, przyci¹ga tak narciarzy
jak i mi³oœników sportów ekstremalnych. Tu
powsta³o bugee, tu odbywaj¹ siê najbardziej
spektakularne loty na paralotniach oraz
sp³ywy raftingowe Shootover.
PóŸn¹ jesieni¹ poznaæ bêdzie mo¿na Now¹
Zelandiê (jak i równie¿ Australiê i rajskie
wyspy Fid¿i) podczas dwudziestodwudniowej
wyprawy na po³udniow¹ pó³kulê. Czêœæ
atrakcji listopadowej eskapady to legendarne
jaskinie Waitomo z opcj¹ sp³ywu podziemn¹
rzek¹ (black water rafting), Rotorua s³yn¹ca z
gor¹cych naturalnych Ÿróde³, gejzerów i kultury maoryskiej (jezioro Frying Pan, w pobli¿u
Rotorua jest najwiêkszym na œwiecie Ÿród³em
gor¹cej wody, które osi¹ga w najg³êbszym
punkcie 200° C), jezioro Taupo w kraterze
starego wulkanu, mo¿liwoœæ przelotu
helikopterem nad Dolin¹ Wulkanów, gdzie
krêcono czêœæ zdjêæ ekranizacji powieœci
Tolkiena, wpisana na listê Œwiatowego
Dziedzictwa
Narodowego
UNESCO
urzekaj¹ca ziemia fiordów Queenstown z
ciekawymi formacjami skalnymi i piêknymi
wodospadami, quady, jeepy, motorówki, kajaki, piesze, rowerowe i konne wyprawy.
Wiêcej informacji, zdjêcia i szczegó³owy program wycieczki znaleŸæ mo¿na na stronie:
www.wycieczki.ca
Download