Schizofrenia - Otwórzcie drzwi

advertisement
Bogdan de Barbaro
Struktura
Od lat szereg zespo³ów w Polsce prowadzi szkolenia, badania i
organizuje sympozja na temat schizofrenii. Projekt ma na celu integracjê tych œrodowisk tak, aby ich wspólne przes³anie mia³o mocny
rezonans w opinii publicznej i prawdziwie doprowadzi³o do prze³omu
w postawach i uprzedzeniach wobec osób chorych psychicznie.
W styczniu br. Zarz¹d PTP powo³a³ koordynatora programu, który
zorganizowa³ "Grupê Wstêpnego Planowania" (Initial Planning Group).
Jaros³aw Naliwajko SJ
Irena Namys³owska
Maria Rostworowska
Polska Grupa Dzia³ania
Regionalni koordynatorzy
Za merytoryczn¹ realizacjê programu odpowiadaæ bêdzie "Polska
Grupa Dzia³ania" (Local Action Group), któr¹ tworz¹ koordynatorzy
regionalni, osoby prowadz¹ce koordynacjê indywidualnych zadañ, przewodnicz¹cy wspó³pracuj¹cych Sekcji PTP a tak¿e zaanga¿owani w program przedstawiciele innych zawodów.
W pierwszej fazie projektu zaprosiliœmy do udzia³u osoby, stowarzyszenia i instytucje zaanga¿owane w problematykê schizofrenii z czterech regionów: œl¹skiego, ma³opolskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Ustalono równie¿ wstêpnie koordynatorów programu "Schizofrenia - otwórzcie drzwi" w czterech w³¹czonych do wspó³pracy regionach:
·
Region œl¹ski
- Krzysztof Czuma
·
Region ma³opolski
- Anna Bielañska
·
Region mazowiecki
- Joanna Meder
· Region podlaski
- S³awomir Rogowski
· Region lubuski
- W³adys³aw Sterna
· Region wielkopolski
- Barbara Trafiarska
· Region kujawsko-pomorski - Aleksander Araszkiewicz
· Region opolski
- Krzysztof Nazimek
· Region ³ódzki
- Edwarda Patura - Szost
· Region lubelski
- Tadeusz M³ynarczyk
· Region pomorski
- Roman Ludkiewicz
· Region dolnoœl¹ski
- Ewa Bartecka-Pi³asiewicz
Program merytoryczny
Celem merytorycznym programu jest przeciwstawianie siê
stygmatyzacji i dyskryminacji osób chorych na schizofreniê; obejmuje
trzy obszary dzia³ania:
1. Program edukacyjny
2. Wspó³praca z mediami
3. Dzia³ania praktyczne
Edukacja - „Dostarczanie wiedzy wybranym grupom spo³ecznym”
Program edukacyjny winien opieraæ siê na dotychczasowych doœwiadczeniach wielu zespo³ów w szkoleniu o schizofrenii. Nale¿y je
wzbogaciæ o nastêpuj¹ce aspekty:
1.Obok tradycyjnych grup poddanych szkoleniu takich jak pracownicy
psychiatrii i pomocy spo³ecznej nale¿y programem informacyjnym obj¹æ:
- pacjentów psychiatrycznych i ich rodziny
- pracodawców
- ksiê¿y i kleryków
- nauczycieli
- polityków samorz¹dowych
- dziennikarzy
2.Obok profesjonalistów nale¿y w³¹czyæ jako osoby szkol¹ce rodziny
pacjentów i pacjentów jako "edukatorów o chorobie" i trzeba powo³aæ
Stowarzyszenie Pacjentów, które by³oby skoncentrowane na tym dzia³aniu.
3.Nale¿y rozbudowaæ wspó³pracê z Koœcio³em celem szkolenia zw³aszcza kleryków o nowym spojrzeniu na chorobê psychiczn¹.
4.Planuje siê przygotowanie dostêpnych dla rodzin i pacjentów poradników lub ich ponowne edycje.
Indywidualna koordynacja zadañ
Anna Bielañska
Hubert Kaszyñski
Józefina Grodecka
Zofia Puchelak
Joanna Meder
Jacek Wciórka
Maria Pa³uba
przygotowanie i koordynacja szkoleñ dla
lekarzy rodzinnych i wznowienie
poradnika dla rodzin
przygotowanie i koordynacja szkoleñ dla
kleryków
przygotowanie i koordynacja szkoleñ dla
nauczycieli
koordynacja programów leczenia
"pierwszego epizodu"
koordynacja wspó³pracy z mediami
koordynacja regionalnych prorogramów
pracy dla osób chorych psychicznie (WTZ,
ZAZ, firmy spo³eczne)
koordynacja wspó³pracy z oœrodkami Pomocy Spo³ecznej w czterech regionach
wspó³praca ze Stowarzyszeniami Rodzin
w czterech regionach
wspó³praca z przewodnicz¹cymi sekcji
PTP celem wprowadzenia psychoterapeu
tycznych standardów leczenia schizofre nii
ocena postaw w stosunku do osób chorych
psychicznie
przygotowanie kalendarium imprez
artystycznych w latach 2000 - 2002
z udzia³em osób chorych na schizofreniê
.
Wspó³praca z mediami - „Nowy obraz osoby chorej psychicznie w
mediach”
Wspó³praca z mediami bêdzie realizowana zarówno w programach
ogólnopolskich jak i lokalnych w oparciu o dotychczasowe doœwiadczenia zebrane przez instytucje i osoby zaproszone do wspó³pracy w ramach "Polskiej Grupy Dzia³ania". Spróbujemy ustaliæ wspólny, dostêpny dla nieprofesjonalnego s³uchacza jêzyk jakim, my profesjonaliœci
bêdziemy opowiadaæ o chorobie - jej przyczynach, przebiegu i leczeniu.
Oznacza to regularne audycje radiowe, telewizyjne, publikacje w prasie
lokalnej i krajowej.
Artyku³y w lokalnej prasie lub radiu powinny byæ prezentowane z
perspektywy pacjenta, rodziny i profesjonalisty. Istotnym zadaniem bêdzie wspó³praca z pacjentami, którzy bêd¹ gotowi przedstawiæ "swoj¹
twarz" w mediach, reprezentuj¹c swoje Stowarzyszenie.
Wa¿nym jest przygotowanie i wydanie informatora na temat schizofrenii, który by³by ³atwo dostêpny w ca³ej Polsce i zawiera³ pozytywne
informacje celem prze³amania istniej¹cych stereotypów i mitów. Planuje siê wprowadzenie najistotniejszych informacji do internetu.
Dzia³ania praktyczne - „Promocja pozytywnych przyk³adów”
Dzia³ania praktyczne winny siê odbywaæ na forum lokalnym i ogólnopolskim. Dzia³ania na forum ogólnopolskim to planowany cykl ogólnopolskich sympozjów na temat schizofrenii, które zostan¹ przedstawione WPA jako forum szkoleniowe i zarazem wykorzystuj¹ce tê sytuacje do kontaktów z mediami. W czasie tych Sympozjów bêdzie okazja
do spotkañ organizacyjnych w grupie "Lokalnego dzia³ania", gdy¿ jej
uczestnicy s¹ najczêœciej wyk³adowcami na tych Sympozjach. Kolejno
w czasie tych Sympozjów planuje siê powiadamiaæ wszystkich jego
uczestników o przebiegu projektu i organizowaæ spotkania z przedstawicielami WPA.
W œrodowisku lokalnym takim dzia³aniem mo¿e byæ "otwarcie drzwi"
do instytucji psychiatrycznej: w oddzia³ach dziennych, centrach rehabilitacyjnych. Sytuacja w której ka¿dy mo¿e przyjœæ do takiego centrum
dziennego i porozmawiaæ z psychologiem, lekarzem, pracownikiem socjalnym, cz³onkiem Stowarzyszenia Rodzin lub Pacjentów. Towarzyszyæ temu mo¿e kiermasz rzeczy wyprodukowanych przez pacjentów,
wystawa prac plastycznych, koncert. Równoczeœnie konieczne jest nag³oœnienie takiego dnia w mediach pod has³em np. wszystko o schizofrenii", itp.
Celem wiêkszej dostêpnoœci i atrakcyjnoœci przekazywanych informacji planuje siê przygotowanie ogólnopolskiego harmonogramu wernisa¿y, dzia³añ artystycznych pod ogólnym tytu³em "Razem w ¿yciu i
sztuce" (koordynacja- dr Maria Pa³uba).
Ewaluacja programu
Program edukacyjny poprzedzony bêdzie nie tylko badaniem postaw
spo³ecznych, ale równie¿ równolegle prowadzonym programem badawczym
powadzonym, przy wspó³pracy z profesjonalistami, przez Stowarzyszenia
Pacjentów i Rodzin celem opisu subiektywnego doœwiadczenia "stygmatyzacji i dyskryminacji" w ich œrodowisku (koordynacja - prof. dr hab. Jacek
Wciórka).
Odleg³e cele
Ostatecznie dzia³ania praktyczne powinny doprowadziæ do wprowadzenia dwóch podstawowych standardów w leczeniu schizofrenii w
Polsce:
a) powszechnych grup psychoedukacyjnych dla rodzin
b) powszechnych grup psychoterapeutycznych, ambulatoryjnych dla pacjentów.
Program ten bêdzie realizowany w porozumieniu z przewodnicz¹cymi
trzech Sekcji PTP:
- Sekcj¹ Psychoterapii
- Sekcj¹ Terapii Rodzin
- Sekcj¹ Psychiatrii Œrodowiskowej i Rehabilitacji
Kolejnym obszarem, na którym bêd¹ koncentrowaæ siê dzia³ania
praktyczne bêd¹ seminaria i zajêcia dla osób i instytucji organizuj¹cych
program pracy dla osób chorych psychicznie oraz powo³anie "firm spo³ecznych" oraz ZAZ-ów (koordynacja - mgr Hubert Kaszyñski)
Odleg³e cele
1.Wprowadzenie w Polsce standardów psychoterapeutycznych w leczeniu schizofrenii.
2.Opracowanie i wprowadzenie regionalnych programów
pracy dla osób chorych psychicznie.
3.Przyjêcie w Polsce "Narodowego Programu Leczenia
Schizofrenii" na wzór programu fiñskiego i doœwiadczeñ
polskich Oœrodków pracuj¹cych z chorymi na schizofreniê.
SCHIZOFRENIA - OTWÓRZCIE DRZWI
Program na rok 2002
Luty, marzec
Wyk³ady i dyskusje na temat schizofrenii wraz z projekcj¹ filmu „Piêkny
Umys³” (w ca³ej Polsce).
13-14 czerwiec
„Psychiatria Œrodowiskowa” Konferencja w £odzi z udzia³em pacjentów i rodzin
SCHIZOFRENIA OTWÓRZCIE DRZWI
13, 14 wrzesieñ
„Psychiatra œrodowiskowa” Konferencja w Tworkach.
Spotkanie Koordynatorów regionalnych, posumowanie pracy w regionach.
15 wrzesieñ
Akcja „Schizofrenia Otwórzcie Drzwi” :
w ca³ej Polsce wiele ró¿nych wydarzeñ artystycznych takich jak wystawy,
koncerty, przedtawienia teatralne. Otwarcie oœrodków psychiatrycznych
dla ludzi z miasta, wyk³ady i dyskusje o schizofrenii z udzia³em pacjentów,
rodzin i profesjonalistów. Akcja bêdzie prezentowana w TV, radiu i prasie.
15,16 listopad
Sympozium „Schizofrenia: Ró¿ne konteksty, ró¿ne terapie”
w Krakowie.
Program Zarz¹du G³ównego
Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego
Grupa Wstêpnego Planowania:
dr Andrzej Cechnicki
dr Krzysztof Walczewski
mgr Anna Bielañska
mgr Hubert Kaszyñski
mgr Agnieszka Lewonowska
31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 2/8
tel.: 012/421-51-17, fax: 422-56-74
e-mail: [email protected]
przy wspó³pracy z WPA
Program objêty jest patronatem
Ministerstwa Zdrowia
Download