Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego „efekt” SA za I

advertisement
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego „efekt” SA za I kwarta 2009r.
1. Prezentowane sprawozdanie finansowe za I kwarta 2009 roku zosta o sporz dzone na
podstawie polskich zasad rachunkowo ci, z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów
oraz pomiaru wyniku finansowego netto okre lonych na dzie# bilansowy, przy za o%eniu
kontynuacji dzia ania w daj cej si' przewidzie( przysz o ci. Zasady te zosta y szczegó owo
przedstawione po raz ostatni w raporcie rocznym Korporacji – za 2008r. i nie uleg y one
zmianie. W przedstawionym sprawozdaniu zapewniona zosta a porównywalno ( danych za
wszystkie prezentowane w raporcie okresy.
2. Podstawowym przedmiotem dzia alno ci Spó ki jest handel hurtowy i detaliczny oraz us ugi na
rzecz handlu. W okresie sprawozdawczym Korporacja kontynuowa a dzia alno ( w tym
zakresie. Zrealizowana w I kwartale br. kwota przychodów netto ze sprzeda%y towarów i us ug
wynios a 3.659 tys. z . i by a ni%sza ni% w analogicznym okresie roku poprzedniego o 414 tys.
z . a wi'c o 10,2%. Dodatni dynamik' sprzeda%y na poziomie 112,2% Spó ka odnotowa a w
dzia alno ci us ugowej gdzie przychody za I kwarta wynios y 2.467 tys. z . Natomiast w
dzia alno ci handlowej zrealizowano sprzeda% w kwocie 1.192 tys. z ., tak wi'c w porównaniu
do I kwarta u 2008 spadek sprzeda%y wyniós 36,4%. Chocia% uzyskana mar%a ze sprzeda%y
towarów i us ug w kwocie 1.412 tys. z . jest nieco wy%sza ni% przed rokiem, to jednak nie
pokry a ona przyrostu kosztów operacyjnych i kosztów finansowych. W rezultacie, wynik
finansowy za I kwarta br. jest ujemny i wynosi -189 tys. z .
Powy%szy wynik odzwierciedla rezultaty bie% cej dzia alno ci gospodarczej Spó ki. Nie
uwzgl'dnia on natomiast skutków dokonanej w dniu 17 marca br. transakcji sprzeda%y 100%
udzia ów w kapitale spó ki „Ekokonsorcjum-Efekt” sp. o.o. za cen' 6.700.000 z otych (o
czym informowali my w raporcie bie% cym Nr 8/2009 z dnia 18 marca br.), na której
Korporacja ponios a strat' w wysoko ci 5.579.053,11 z . W ksi'gach rachunkowych Spó ki,
wynik na sprzeda%y udzia ów rozliczono w powi zaniu z kapita ami rezerwowymi, poprzez
dokonanie odpowiednich odpisów zmniejszaj cych te kapita y. Znajduje to wyraz w
odpowiednich pozycjach aktywów finansowych i kapita u w asnego wykazanych w bilansie
sporz dzonym na dzie# 31 marca 2009 r.
Dla przypomnienia:
Ekokonsorcjum-Efekt” sp. z o.o. by a d ugoterminow inwestycj
kapita ow Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A., utworzon w kwietniu 1995r. w celu
prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na perspektywicznym – jak si' wydawa o- lokalnym
rynku us ug proekologicznych. Niestety, mimo zorganizowania przedsi'biorstwa
dysponuj cego odpowiednim potencja em gospodarczym (nowoczesnej kompostowni
odpadów biodegradowalnych) oraz intensywnego wysi ku organizacyjnego i finansowego, nie
uda o si' spó ce „Ekokonsorcjum-Efekt” w ci gu 14 lat jej funkcjonowania, osi gn ( ze swej
dzia alno ci pozytywnych rezultatów ekonomicznych. W Korporacji zapad y wi'c decyzje o
wycofaniu si' z tego przedsi'wzi'cia i odzyskaniu przynajmniej cz' ci zainwestowanych
rodków, które mog yby zosta( zaanga%owane w rozwijaj cej si' obecnie dzia alno ci w
zakresie us ug turystyczno-hotelarskich. Oczekujemy, %e wyj cie grupy kapita owej „efekt”
S.A. z nierentownego segmentu proekologicznego poprzez sprzeda% niedochodowej jednostki
zale%nej i wi'ksza koncentracja kapita u w segmencie hotelarskim powinny mie( pozytywny
wp yw na wyniki grupy w przysz ych okresach.
3. Prezentowane dane finansowe za I kwarta 2009 r. nie zawieraj wielko ci szacunkowych.
Uwzgl'dniaj natomiast, wp ywaj ce na wynik finansowy dokonane odpisy aktualizuj ce
warto ( maj tku Spó ki, korekty z tytu u rezerw i odpisy z tyt. wykorzystania kapita ów
w asnych. S to:
uj'te w pozosta ych kosztach operacyjnych w kwocie 1 tys. z . - odpisy aktualizuj ce
warto ( zapasów handlowych w zwi zku z dostosowaniem ich warto ci do cen sprzeda%y
uj'te w pozosta ych przychodach operacyjnych w kwocie 2 tys. z . - zmniejszenie odpisów
aktualizacyjnych, w zwi zku z dokonaniem sp at nale%no ci na które wcze niej te odpisy
tworzono.
rozwi zanie rezerwy z tytu u odroczonego podatku dochodowego w kwocie 592 tys. z . w zwi zku z niezaistnieniem zobowi zania, na które j wcze niej utworzono (dot.
udzia ów w Ekokonsorcjum-Efekt sp. z o.o.)
odpis zmniejszaj cy kapita z aktualizacji wyceny
Ekokonsorcjum-Efekt” sp. z o.o. o kwot' 1.522 tys. z .
sprzedanych
udzia ów
w
odpis zmniejszaj cy pozosta e kapita y rezerwowe o kwot' 5.579 tys. z . – tj. o kwot'
poniesionej straty na sprzeda%y w.w. udzia ów.
Podpis osoby reprezentuj cej Spó k'
Prezes Zarz du
Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowo ci Spó ki
Wiceprezes Zarz du-G ówny Ksi'gowy
mgr Bogumi Adamek
mgr Jadwiga Chachlowska
2
Download