BAZY DANYCH

advertisement
BAZY DANYCH
Przedmiot obowi zkowy
Prowadz cy prof. dr hab. in . Stanisław Kozielski ([email protected])
Rozkład
Semestr
4
5
Cel
Celem przedmiotu jest przedstawienie podstaw baz danych, j zyka SQL jako
standardu j zyków zapyta , problemów ochrony integralno ci baz danych,
bezpiecze stwa baz danych, zarz dzania transakcjami, architektury systemów
baz danych oraz metod projektowania baz danych.
Opis
Baza danych a system zarz dzania baz danych; modele danych; formalna
definicja modelu relacyjnego; j zyk SQL; ochrona integralno ci danych;
bezpiecze stwo baz danych; zarz dzanie transakcjami; sterowanie
współbie nym dost pem do bazy danych; prowadzenie dziennika bazy
danych; odtwarzanie spójnego stanu bazy po awariach; projektowanie
struktury logicznej relacyjnych baz danych; modelowanie zwi zków encji
i tworzenie schematu relacyjnej bazy danych; normalizacja schematu
relacyjnej bazy danych; architektura systemu z baz danych; architektura
klient/serwer; wielowarstwowe internetowe systemy bazodanowe.
Słowa
kluczowe
Baza danych, system zarz dzania baz danych, model relacyjny, algebra
relacji, j zyki zapyta , j zyk SQL, integralno i bezpiecze stwo bazy danych,
transakcja, redundancja danych, postacie normalne relacji, modelowanie
zwi zków encji, diagram zwi zków encji.
W
2
–
w
–
–
Lab
–
–
Proj
–
2
Sem
–
–
Egz ECTS
–
2
–
2
Wykład
Ogólna charakterystyka baz danych. Baza danych a system zarz dzania baz danych. Zadania
systemu zarz dzania baz danych. Modele danych – krótka charakterystyka hierarchicznego,
sieciowego i relacyjnego modelu danych. Formalna definicja modelu relacyjnego. Algebra
relacji. J zyk SQL. Definiowanie tablic. Wprowadzanie i aktualizacja danych w tablicach.
Formułowanie zada wyszukiwania danych. Wyszukiwanie w wielu tablicach. Pytania
zagnie d one. Funkcje agreguj ce. Grupowanie danych. Pytania skorelowane. Perspektywy.
Ochrona integralno ci danych – wi zy referencyjne. Bezpiecze stwo baz danych – kontrola
dost pu; tworzenie u ytkowników, nadawanie uprawnie . Zarz dzanie transakcjami: definicja
i własno ci transakcji. Sterowanie współbie nym dost pem do bazy danych – mechanizmy
blokad. Szeregowalno harmonogramów transakcji. Zakleszczenie transakcji. Prowadzenie
dziennika bazy danych. Odtwarzanie spójnego stanu bazy po awariach. Projektowanie
struktury logicznej relacyjnych baz danych. Modelowanie zwi zków encji: encje, zwi zki,
atrybuty; rodzaje zwi zków. Algorytm tworzenia schematów relacji z diagramu zwi zków
encji. Redundancja danych. Funkcyjne zale no ci mi dzy danymi. Postacie normalne relacji.
Architektura systemu z baz danych. Architektura klient/serwer. Wielowarstwowe internetowe systemy bazodanowe.
Zaj cia laboratoryjne
Tematy wicze laboratoryjnych:
2
Program studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka
1) Definiowanie struktury bazy danych w j zyku SQL w rodowisku PostgreSQL.
2) Proste zapytania w j zyku SQL w rodowisku MySQL.
3) Zapytania zło one i podzapytania w j zyku SQL w rodowisku MS SQLServer.
4) Tworzenie procedur składowanych i wyzwalaczy w rodowisku PostgreSQL.
5) Tworzenie tabel, kwerend, formularzy i raportów w systemie Access 2000.
6) Projekt struktury relacyjnej bazy danych.
Wyposa enie laboratoryjne
Laboratorium jest wyposa one w 20 komputerów PC z systemami zarz dzania bazami
danych i programami narz dziowymi: SQLServer 2000, PostgreSQL, MySQL, MS Access
2000, EasyCase.
Metody nauczania
Wykład klasyczny, uzupełniany slajdami.
Tre wykładu i slajdy dost pne w postaci elektronicznej.
Laboratorium odbywa si w sekcjach jedno lub dwuosobowych. Studenci opracowywuj
i implementuj programy realizuj ce zadania okre lone przez prowadz cego.
Warunki zaliczenia
Zaliczenie wykładu: na podstawie kolokwium na wykładzie.
Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zaliczenie wszystkich przewidzianych w planie
wicze laboratoryjnych oraz zaliczenie ko cowego kolokwium.
Wst pne przygotowanie
Zakłada si , e przed rozpocz ciem nauki niniejszego przedmiotu student posiada
przygotowanie w zakresie programowania komputerów.
Literatura podstawowa
1. H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom, Systemy baz danych. Pełny wykład. WNT,
W-wa 2006
2. R. Elmasri, S. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Addison-Wesley,
Helion 2005.
3. C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT, W-wa 2000.
4. R. Coburn, SQL dla ka dego, Helion 2005
Literatura uzupełniaj ca
1. J.D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT, W-wa
2000.
2. H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom, Implementacja systemów baz danych,
WNT, W-wa 2003
DATABASE SYSTEMS
Objective: The purpose of the lecture is presentation of principles of databases and
database languages, the most important data models, SQL as a standard of query language.
Database design theory is also presented.
Description: Database and database management system. The overview of hierarchical,
network and relational data models. Relational model principles. Relational algebra
operations. Queries in relational algebra. SQL: data definition; insert, update and delete
statement; basic and complex queries; nested queries; aggregate functions and groupping;
views. Referential integrity, primary keys, foreign keys. Database security and authorization.
Transaction processing concepts. Concurrency control and database recovery. Data modelling
using Entity-Relationship Model. Relational database design using Entity- Relationship
Przedmioty na specjalno ci systemy pomiarowe 3
Diagrams. Database design theory. Redundant information. Functional dependencies.
Relation normal forms. Database systems architecture.
Keywords: Database, DBMS – database management system, relational model, relational
algebra, SQL, referential integrity, database security, transaction, concurrency control,
database recovery, Entity-Relationship Diagrams, functional dependencies, normal forms.
Download