Page_211 - BazaTematow.pl

advertisement
modelu
wszystkich ulepszeń lecz jedynie takie i tyle, które nie wpłyną na większe podniesienie ceny
danego modelu niż o kilka %,
3.
należy prowadzić dalsze badania nad rozwojem produktu, aby w momencie, kiedy
będzie to
możliwe wprowadzić na rynek nowy wyrób, który umożliwi wytwórcy zajęcie na pewien czas
pozycji monopolistycznej.
Port folio - analiza ta ustala zbiór wszystkich produktów oferowanych przez firmę i koncentruje
się na takich czynnościach jak: badanie udziału w rynku, tępa wzrostu rynku, pozycji produktu
w stosunku do konkurencji.
Do ustalenia jak firma ma się do firm konkurencyjnych służy:
1.
wzór opracowany przez Boston Consting Group na relatywny udział w rynku, do
udziału w rynku jej
największego konkurenta,
2.
macierz BCG, która przedstawia w jaki sposób mają się do siebie udział w rynku,
wzrost rynku,
oraz przepływ gotówki.
Dojne krowy (złote kury) - produkty o małej dynamice sprzedaży lecz dużym udziale w rynku.
Gwiazdy - produkt o wysokiej dynamice sprzedaży i dużym udziale w rynku.
Psy (porażki) - produkt o małej dynamice sprzedaży i małym udziale w rynku.
Trudne dzieci (?) - produkty o wysokiej dynamice sprzedaży, ale małym udziale w rynku.
Macierz BCG jest przeglądem produktów firmy i zmusza do wybrania jednej z poniższych
strategii:
1.
Strategia budowania - odnosi się do gwiazd i trudnych dzieci. Jej celem jest
zwiększenie
względnego udziału w rynku i przemiana trudnych dzieci w gwiazdy lub utrzymanie
dominującej
pozycji gwiazdy.
2.
Strategia nabywania -jest to alternatywna strategia względem budowania. Ma miejsce
wówczas,
gdy firma decyduje że dany produkt jest atrakcyjny i dąży do nabycia go od firmy
konkurencyjnej
na danym rynku.
3.
Strategia przetrzymania - odpowiednia dla dojnych krów. Jest strategią obronną firmy,
która
zamierza utrzymać względny udział w rynku i chce zachować te dojne krowy przynoszące duże
przypływy gotówki, które można użyć do innych celów.
4.
Strategia zbierania plonów dotyczy dojnych krów i porażek. Jest to świadoma redukcja
kosztów na
promocję, dystrybucję co maksymalizuje przypływy gotówki w przewidywanym, ale już krótkim
okresie funkcjonowania produktów na rynku.
5.
Strategia rezygnacji polega na pozbyciu się produktów w sposób najkorzystniejszy.
10.2.6 Kryteria formowania asortymentu produktów
Przedsiębiorstwo nie oferuje na rynku pojedynczych produktów, lecz pewien celowo dobrany
ich zestaw nazywany asortymentem. Asortymentyzacja polega na dokonywaniu wyboru, co
przedsiębiorstwo będzie produkować i sprzedawać. Wybór ten przesądza w dużym stopniu o
możliwościach wejścia na rynek, o organizacji całego procesu produkcji i sprzedaży oraz
skutkach dochodowych. Przesłanki asortymentyzacji muszą z jednej strony nawiązywać do
zasobów przedsiębiorstwa, z drugiej - zapewnić opłacalne funkcjonowanie firmy dzięki
trafnemu zaspokajaniu potrzeb nabywców.
Ze względu na sposób przygotowania dóbr do sprzedaży oraz miejsce ich występowania
rozróżnia się asortyment produkcyjny i handlowy.
Asortymentem produkcyjnym nazywamy zestaw dóbr reprezentujący profil wytwórczy danego
przedsiębiorstwa. Asortyment ten jest zwykle przedmiotem sprzedaży do jednostek hurtu.
Cechą asortymentu produkcyjnego jest znaczna jednorodność, wynikająca ze specjalizacji
wytwórców. Asortyment produkcyjny tworzy się na podstawie surowcowego lub
technologicznego pokrewieństwa produktów.
Asortymentem handlowym nazywamy zestaw towarów znajdujących się w hurtowni lub
punkcie sprzedaży detalicznej, który powstał w wyniku zakupu, przerobu handlowego i
kompletowania dóbr pochodzących od różnych producentów celem przygotowania go do
finalnej sprzedaży. Asortyment handlowy tworzy się na podstawie pokrewieństwa potrzeb
konsumentów. Placówki handlowe skupiają więc towary o podobnym przeznaczeniu i
podobnej częstotliwości zakupu.
Proces przekształcania się asortymentu produkcyjnego w asortyment handlowy dokonuje się
w kanałach dystrybucji.
Download