metody-zarzadzania

advertisement
11
zawierających opracowane zagadnienia w formie pytań i odpowiedzi.
Współczesne zarządzanie organizacjami to przede wszystkim działania polegające na dostarczaniu
klientom organizacji wartości poprzez oferowane produkty i usługi. Cel ten osiągany jest poprzez
efektywne i świadome zarządzanie wewnętrznymi wartościami organizacyjnymi. Odpowiednio
ukształtowane postawy i wzorce postępowania pracowników sprzyjają realizacji podstawowych
zamierzeń strategicznych przedsiębiorstwa oraz pomagają w budowaniu trwałego miejsca na rynku.
1. Proszę przedstawić model restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych. Ważną rolę w
podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstwa odgrywa restrukturyzacja technologiczna. Zmiany
w technologii produkcji pozwoliły na aktywne przekształcenia asortymentu produkcji, co
przejawiało się z reguły w dążeniu do zwiększenia spójności asortymentu i specjalizacji produkcji,
poprzez utrzymanie bądź zmniejszenie szerokości asortymentu, a także pogłębienie asortymentu
produkcji w wyniku wprowadzenia nowych, lepszych jakościowo wyrobów o tych samych
parametrach użytkowych lub zwiększenia liczby typów produkowanych wyrobów. Najbardziej
istotne zmiany technologiczne nastąpiły
w przedsiębiorstwach sprywatyzowanych, głównie z udziałem inwestorów zagranicznych, w
których zapewnione były źródła finansowania modernizacji tego majątku (np. „Pliva”, Philips
Morris Polska, „Dębica”, Huta Szkła Jarosław).Przykład konkretny: Typowym przykładem z tej
grupy przedsiębiorstw jest Huta Szkła Jarosław. Do 1997 r., tj. w ciągu 4 lat po przejęciu
przedsiębiorstwa przez koncern Owens-Illinois(USA), wymienione zostały dwie z czterech
pracujących wanien szklarskich. Nowe wanny są całkowicie zautomatyzowane. Proces produkcji
jest kontrolowany za pomocą komputera, sprawdzającego ponad 200 parametrów procesu wytopu
szkła. Dodatkowo w wannach zamontowano specjalistyczne kamery, wytrzymałe na wysokie
temperatury, umożliwiające podgląd procesu wytopu. Program sterowania procesem produkcji może
być zdalnie modyfikowany, dzięki połączeniu modemem z Centrum Technologicznym koncernu w
Toledo (Ohio, USA). W ramach modernizacji zwiększono wydajność wanien o ok. 36% (z 220 do
300 ton szkła na dobę) 2. Proszę przeprowadzić klasyfikację metod zarządzania. 1.
REENERGINERING:
Jest to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie,
prowadzące do dramatycznej(przełomowej) poprawy osiąganych wyników (takich jak koszty,
jakość, serwis i szybkość).Przedstawicielami metody reengeneeringu byli przede wszystkim M.
Hammer, J. Champy oraz A. Smith.
2. BENCHMARKING
Dla specjalistów w zakresie zarządzania, benchmarking oznacza uczenie się od najlepszych przez
porównywanie z nimi. Do definicji benchmarkingu przyczynili się: Camp(pionier), Ballma i
Kearnsa. Najogólniej biorąc benchmarking to metoda porównania własnych rozwiązań z
najlepszymi oraz ich udoskonalenia przez uczenie się od innych i wykorzystywanie ich
doświadczenia.
3. LEAN MENAGEMENT
„Odchudzona” lub „Wyszczuplone” zarządzanie, które posiada rodowód japoński. Została po raz
pierwszy zastosowana w japońskim koncernie samochodowym TOYOTA - przez szefa produkcji
tego koncernu Ohno. Genezą lean menagement był problem braku zasobów. Znaleziono
rozwiązanie, które wkrótce zastosowali inni japońscy producenci aut. Polegało ono na znacznym
ograniczeniu zasobów potrzebnych do produkcji: ludzi, powierzchni, nakładów inwestycyjnych,
czasu itd..
(…)
… możliwości zarządzania wiedzą w organizacjach poprzez:
utworzenie samodzielnego stanowiska menedżera wiedzy na szczeblu zarządu i powierzenie osobie
sprawującej je odpowiednich zasobów i uprawnień decyzyjnych, pozwala to na partnerską
współpracę z innymi działami organizacji, w tym zwłaszcza z działem personalnym i
informatycznym, co umożliwia podejmowanie szybszych decyzji, mających istotne znaczenie z
punktu widzenia zarządzania wiedzą w skali całej organizacji,
równomierne rozłożenie poszczególnych zadań z zakresu zarządzania wiedzą pomiędzy różne działy
i stanowiska organizacyjne, rozwiązanie to jest charakterystyczne dla organizacji o
zdecentralizowanym systemie zarządzania.
powierzenie odpowiedzialności za zarządzanie wiedzą osobie piastującej inne stanowisko najczęściej w ramach działu informacyjnego lub personalnego firmy, jak wynika z doświadczeń
organizacji jest to najmniej skuteczna metoda.
Do podstawowych zadań menedżera wiedzy należy budowanie "kultury wiedzy" w organizacji. W
krótszej perspektywie sprowadza się to do edukacji i szkolenia pracowników, wyjaśnianie im na
czym zarządzanie wiedzą polega i jakie płyną z niego korzyści. W dłuższej - dotyczy kształtowania
takich wartości jak zaufanie, otwartość, na których będzie budowana kultura zarządzania wiedzą.
Kulturę wiedzy kierownictwo powinno już tworzyć na poziomie rekrutacji pracowników, a potem
odpowiednio ich szkolić, wprowadzić dobry system motywacji i dawać przykład własną postawą.
Drugie ważne zadanie to budowanie infrastruktury zarządzania wiedzą. Dotyczy to nie tylko wyboru
odpowiednich technologii i oprogramowania…
…, ważne jest tutaj opracowanie i wdrożenie narzędzi i metod pomiaru efektywności wykorzystania
wiedzy. Pozostałe obowiązki menedżerów wiedzy mają charakter czynności codziennych i obejmują
przede wszystkim:
propagowanie i popularyzacje koncepcji zarządzania wiedzą we własnym przedsiębiorstwie,
podtrzymywanie dobrych kontaktów z dostawcami informacji i wiedzy spoza organizacji,
kształtowanie pozytywnego…
… ilości wyników.
12. Dlaczego nigdzie, poza Japonią, nie udało się rozpropagować „kół jakości”? Co to jest „koło
jakości”. Koło jakości (ang. quality circles) - grupa pracowników różnych szczebli hierarchicznych,
których celem jest analizowanie procesów produkcyjnych ze względu na kryterium jakości; także
cały proces grupowania - tworzenia ww. kół jako metody podnoszenia jakości w organizacji.
Autor…
…, niskiego poziomu zadowolenia pracowników z pracy, tworzenia atmosfery podejrzliwości i prób
kontroli przez kierownictwo pracy autonomicznych kół jakości, braku pomocy w pozyskiwaniu
informacji ze strony kierownictwa, opóźniania odpowiedzi na propozycje kół spowodowane
nadawaniem tym propozycjom niskiego priorytetu, zbyt szerokiego stawiania problemów
rozwiązywanych przez zespoły, zbyt płytkiego i krótkiego szkolenia, stawiania zbyt ambitnych
zadań. Koła jakości w Japonii różnią się od europejskich i amerykańskich tym, że ich praca odbywa
się poza godzinami pracy lub w czasie przestojów, a tematyka dotyczy całej organizacji. 13. Kto
może otrzymać nagrodę Deminga? Kim był Edward Deming? Nagroda im Deminga powołana przez
Związek Japońskich Naukowców i Inżynierów JUSE w 1951 r. dla uhonorowania Deminga…
… (offshore outsourcing lub offshoring) i publicznie analizować wpływ stosowania tej strategii w
krajach rozwiniętych na wzrost bezrobocia i stagnację gospodarczą. Outsourcing jest częścią
szerszego zagadnienia - strategii przedsiębiorstwa w obszarze sourcingu.W przypadku gdy
outsourcing okazał się błędną decyzją biznesową, firmy realizują projekty insourcingowe.
18. Proszę scharakteryzować prawne…
… jak obcych kultur, z wykorzystaniem klasycznego aparatu pojęciowego antropologii i metod
jakościowych. Niekiedy jest nazywana zamiennie etnografią organizacji, jednak wielu badaczy
podkreśla, że etnografia organizacji to konkretny tekst, efekt przeprowadzonego badania przy
użyciu antropologii organizacji.
Kultura organizacji jest nośnikiem określonych norm i wartości preferowanych w zachowaniu
kierownika…
…)
możliwość utraty cennych informacji
niepopularność społeczna
17. Proszę przedstawić ewolucję metody zarządzania -outsourcing. Termin outsourcing,
oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych. Pojęcie to po raz pierwszy zostało użyte w
1979 r. i odnosiło się do kupowania niemieckich projektów przez brytyjski przemysł
motoryzacyjny. Sama koncepcja biznesowa powstała jednak wcześniej. Już w 1923 r. Henry…
Fazy zarządzania wiedzą - omówienie
Fazy zarządzania wiedzą - omówienie - Faza chaosu
Organizacja ucząca się, omówienie
Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 11
Zarządzanie wiedzą zagadnienia do egzaminu
Modele zarządzania
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download