Pobierz Kartę Zgłoszenia Wystawcy

advertisement
Jarmark Św. Wita
Żywiec 7-9.07.2017
Agencja Reklamowo - Wydawnicza "Iwa" 34-300 Żywiec, os. Młodych 13/7
Bank Spółdzielczy Żywiec 79 8137 0009 0001 6580 3000 0010
Karta Zgłoszenia Wystawcy
Imię i Nazwisko/pełna nazwa firmy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................
NIP:.............................................................
REGON:..................................................................
Adres:.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
Wymiary stoiska: ……….m x ……….m
Telefon kontaktowy:..................................................................
Adres e-mail:..............................................................................
Osoba do kontaktu:....................................................................
Rodzaj działalności (asortyment)
(należy dokładnie podać prezentowany asortyment, ze wskazaniem rodzaju produktu oraz
określeniem miejsca pochodzenia i sposobu produkcji)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................
Wymagania techniczne/ zaopatrzenie na prąd do obsługi urządzeń elektrycznych:
TAK
NIE (właściwe zakreślić)
Niniejszym podpisem:
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i wielokrotne przetwarzanie moich danych
osobowych obecnie i w przyszłości przez organizatorów jarmarku/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych- Dz.Ust.Nr 101 z 2002r. poz.296 z późniejszymi
zmianami) oraz udostępnianie ich podmiotom trzecim - w celach promocyjno-handlowych.
.............................
data
...........................................................
czytelny podpis
Download