CZ*** III SIWZ

advertisement
CZĘŚĆ III SIWZ
WZORY FORMULARZY
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Postępowanie dotyczące wyboru nowej lokalizacji
RPD KDM, ODM Warszawa, warszawskich spółek z GK PSE oraz RCPD
Strona 1 z 15
SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI III:
Wzór nr 1 Części III SIWZ ......................................................................................................... 3
FORMULARZ OFERTY ............................................................................................................. 3
Wzór nr 2 Części III SIWZ ......................................................................................................... 5
KWESTIONARIUSZ FINANSOWY ............................................................................................. 5
Wzór nr 3 Części III SIWZ ......................................................................................................... 6
KWESTIONARIUSZ TECHNICZNY ............................................................................................ 6
Wzór nr 4 Części III SIWZ ......................................................................................................... 7
KWESTIONARIUSZ DODATKOWY ........................................................................................... 7
Wzór nr 5 Części III SIWZ ......................................................................................................... 8
OPŁATY EKSPLOATACYJNE .................................................................................................. 8
Wzór nr 6 Części III SIWZ ......................................................................................................... 9
WYKAZ ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW – BUDYNKI BIUROWE ............................................ 9
Wzór nr 7 Części III SIWZ ....................................................................................................... 10
KARTA INFORMACYJNA ....................................................................................................... 10
Wzór nr 8 Części III SIWZ ....................................................................................................... 11
Oświadczenie o zachowaniu poufności i zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa .................. 11
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Postępowanie dotyczące wyboru nowej lokalizacji
RPD KDM, ODM Warszawa, warszawskich spółek z GK PSE oraz RCPD
Strona 2 z 15
WZÓR NR 1 CZĘŚCI III SIWZ
FORMULARZ OFERTY
I. OFERTĘ składa:
Pełna nazwa Wykonawcy/
Wykonawców występujących wspólnie*
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Pełnomocnik do reprezentowania
Wykonawców występujących wspólnie
Osoba uprawniona do kontaktu
z Zamawiającym w trakcie postępowania
dla
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
My niżej podpisani, oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, jak też przepisami prawa
obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej stosowanymi do prac będących przedmiotem zamówienia,
wykonanie zamówienia objętego postępowaniem o nazwie: „Wybór nowej lokalizacji RPD KDM, ODM
Warszawa, warszawskich spółek z GK PSE oraz RCPD”.
II. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy, że:
1) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania tytułu prawnego do Nieruchomości,
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
opisane przez Zamawiającego w SIWZ.
2) W naszej ofercie uwzględnione zostały wszystkie wymagania SIWZ.
3) Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty należytego wykonania zamówienia.
4) Jesteśmy związani ofertą przez 150 dni.
III. Ponadto w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się:
*
jeżeli dotyczy.
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Postępowanie dotyczące wyboru nowej lokalizacji
RPD KDM, ODM Warszawa, warszawskich spółek z GK PSE oraz RCPD
Strona 3 z 15
Podpisać umowę najmu w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana oraz na warunkach
ustalonych w trakcie negocjacji.
Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ……… do
……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
…………………………………………..
…………………………………………………..
miejscowość i data
imię, nazwisko i podpis, pieczęć osoby
uprawnionej do reprezentacji Oferenta
Załączniki do oferty:
1) ................................
2) ................................
3) ................................
4) ................................
5) ................................
6) ................................
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Postępowanie dotyczące wyboru nowej lokalizacji
RPD KDM, ODM Warszawa, warszawskich spółek z GK PSE oraz RCPD
Strona 4 z 15
WZÓR NR 2 CZĘŚCI III SIWZ
KWESTIONARIUSZ FINANSOWY
b-1 Obszar 1
b-2 Obszar 2
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Postępowanie dotyczące wyboru nowej lokalizacji
RPD KDM, ODM Warszawa, warszawskich spółek z GK PSE oraz RCPD
Strona 5 z 15
WZÓR NR 3 CZĘŚCI III SIWZ
KWESTIONARIUSZ TECHNICZNY
a-1 Obszar 1
a-2 Obszar 2
b-1 Obszar 1
b-2 Obszar 2
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Postępowanie dotyczące wyboru nowej lokalizacji
RPD KDM, ODM Warszawa, warszawskich spółek z GK PSE oraz RCPD
Strona 6 z 15
WZÓR NR 4 CZĘŚCI III SIWZ
KWESTIONARIUSZ DODATKOWY
b-1 Obszar 1
b-2 Obszar 2
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Postępowanie dotyczące wyboru nowej lokalizacji
RPD KDM, ODM Warszawa, warszawskich spółek z GK PSE oraz RCPD
Strona 7 z 15
WZÓR NR 5 CZĘŚCI III SIWZ
OPŁATY EKSPLOATACYJNE
W formularzu należy wypełnić dane dot. elementów składowych podanych poniżej oraz uzupełnić o
dodatkowe elementy, nieuwzględnione w liście, o ile takie występują. Prośba o uzupełnienie dla
każdej pozycji jednostki miary rozliczeniowej oraz udziału procentowego w sumie opłat
eksploatacyjnych.
Lp.
Elementy składowe opłaty eksploatacyjnej
1.
Ogrzewanie
2.
Administracja/ Obsługa techniczna
3.
Usługi Porządkowe/ Sprzątanie
4.
Ubezpieczenie
5.
Woda i ścieki
6.
Ochrona
7.
Remonty/ Modernizacje
8.
Usługi eksploatacyjne
9.
Podatek od Nieruchomości
10.
Opłata za Użytkowanie Wieczyste
11.
Pielęgnacja Zieleni
…
………………………….
Jednostka miary
rozliczeniowej
Udział procentowy
………………………………
…………………………………………………………….……
miejscowość i data
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Postępowanie dotyczące wyboru nowej lokalizacji
RPD KDM, ODM Warszawa, warszawskich spółek z GK PSE oraz RCPD
Strona 8 z 15
WZÓR NR 6 CZĘŚCI III SIWZ
WYKAZ ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW – BUDYNKI BIUROWE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na wybór nowej lokalizacji RPD KRD, ODM
Warszawa, warszawskich spółek z GK PSE oraz RCPD
oświadczam, że w okresie ostatnich 10 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie) zrealizowaliśmy poniższe projekty inwestycyjne o przeznaczeniu biurowym.
Lp.
Nazwa budynku biurowego
Data oddania (miesiąc/rok)
Opis budynku biurowego
Do wykazu dołączam załącznik z prezentacją zrealizowanych inwestycji biurowych.
…………………………………………..…
………………………………………………………….……
miejscowość i data
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Postępowanie dotyczące wyboru nowej lokalizacji
RPD KDM, ODM Warszawa, warszawskich spółek z GK PSE oraz RCPD
Strona 9 z 15
WZÓR NR 7 CZĘŚCI III SIWZ
KARTA INFORMACYJNA
b-1 Obszar 1
b-2 Obszar 2
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Postępowanie dotyczące wyboru nowej lokalizacji
RPD KDM, ODM Warszawa, warszawskich spółek z GK PSE oraz RCPD
Strona 10 z 15
WZÓR NR 8 CZĘŚCI III SIWZ
OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI I ZACHOWANIA
TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Postępowanie dotyczące wyboru nowej lokalizacji
RPD KDM, ODM Warszawa, warszawskich spółek z GK PSE oraz RCPD
Strona 11 z 15
Oświadczenie Oferenta o zachowaniu poufności (zwane dalej „Oświadczeniem”)
działając w imieniu XYZ ……. z siedzibą …………………………………… nr KRS ……………………, NIP
………… (zwany dalej „Oferentem”), przyjmuję zobowiązanie do zachowania poufności i zachowaniu tajemnicy
przedsiębiorstwa zgodnie z poniższą treścią:
W związku z prowadzeniem przez spółkę Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie–
Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000197596, NIP:
526-274-89-66 (zwana dalej „PSE S.A.”) postępowania pt. „Postępowanie dotyczące wyboru nowej lokalizacji
RPD KDM, ODM Warszawa, warszawskich spółek z GK PSE oraz RCPD (zwane dalej „postępowaniem”) oraz
zważywszy, iż:

Oferent wnosi o udostępnienie mu przez PSE S.A. szczegółowego opisu przedmiotu najmu oraz warunków
najmu (zwany danej „Szczegółowym opisem przedmiotu najmu”), który stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa PSE S.A. lub który może zawierać także inne informacje, których przekazanie, ujawnienie
lub wykorzystanie może naruszyć interesy PSE S.A.,

PSE S.A. oraz Oferent planują rozpocząć negocjacje dotyczące warunków zawarcia umowy najmu
Nieruchomości (zwane dalej „Rozmowami”) w ramach, których będą lub mogą być udostępniane dokumenty
lub informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa PSE S.A. lub inne informacje, których przekazanie,
ujawnienie lub wykorzystanie może naruszyć interesy PSE S.A.,
Oferent zobowiązuje się nie ujawniać, nie przekazywać oraz nie wykorzystać we własnej działalności żadnych
informacji stanowiących tajemnicę PSE S.A. lub innych informacji, których przekazanie, ujawnienie lub
wykorzystanie może naruszyć interesy PSE S.A., z którymi Oferent zapoznał się w ramach postępowania, w tym
prowadzenia Rozmów. Zobowiązanie to jest wiążące zarówno w trakcie prowadzenia postępowania, w tym
prowadzenia Rozmów, jak i po ich zakończeniu.
Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście niniejszego Oświadczenia, o ile nie zostały odrębnie zdefiniowane
w niniejszym dokumencie, mają znaczenie określone w SIWZ postępowania.
1.
Informacjami Chronionymi (zwanymi dalej „Informacjami Chronionymi”) są informacje stanowiące
Szczegółowy opisu przedmiotu najmu oraz wszelkie inne nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjno-finansowe lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
których wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej zagraża lub narusza interesy PSE
S.A. lub jakichkolwiek firm powiązanych z PSE S.A. Dotyczy to zarówno informacji pisemnych, ustnych, czy
w jakiejkolwiek innej formie. Uznaje się, iż wszelkie informacje lub dokumenty, z którymi Oferent zapoznał
się w ramach postępowania, w tym prowadzenia Rozmów, stanowią Informacje Chronione. Uznaje się, iż
Informacjami Chronionymi są także informacje wskazane przez Oferenta w ofercie (lub przekazywane w
ramach Rozmów) związane z dostosowaniem Nieruchomości do potrzeb wykonywania przez PSE S.A. lub
podmioty z grupy kapitałowej PSE S.A. obowiązków nałożonych przepisami prawa na Operatora Systemu
Przesyłowego (Operator Systemu Przesyłowego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo
energetyczne).
2.
Wszelkie Informacje Chronione ujawniane w trakcie prowadzenia postępowania, w tym prowadzenia
Rozmów, zostaną przez Oferenta zachowane w ścisłej tajemnicy i nie będą przekazywane osobom trzecim,
bez uprzedniej pisemnej zgody PSE S.A.
3.
Informacje niejawne podlegają ochronie w sposób określony ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie
informacji niejawnych. Dostęp do tych informacji oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” mieć będzie
miała wyłącznie osoba, która posiada poświadczenie bezpieczeństwa oraz odbyła przeszkolenie w zakresie
ochrony informacji niejawnych. Dostęp do informacji oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” mieć będzie miała
wyłącznie osoba, która posiada pisemne upoważnienie nadane przez Kierownika jednostki organizacyjnej
Oferenta oraz odbyła przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.
4.
Informacje Chronione, z którymi Oferent zapoznał się w ramach postępowania, w tym prowadzenia
Rozmów, będą wykorzystywane przez Oferenta wyłącznie w zakresie bezpośrednio związanym z
prowadzonym postępowaniem, w tym prowadzonymi Rozmowami, i na użytek przedmiotu współpracy z
PSE S.A. w związku, z którym prowadzone są Rozmowy oraz w sposób wyłączający możliwość
spowodowania zagrożenia lub naruszenia prawnie chronionych interesów PSE S.A.
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Postępowanie dotyczące wyboru nowej lokalizacji
RPD KDM, ODM Warszawa, warszawskich spółek z GK PSE oraz RCPD
Strona 12 z 15
5.
Oferent zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Informacji Chronionych, wyłącznie do tych osób, dla
których dostęp do tych informacji jest niezbędny w celu sporządzenia oferty w ramach postępowania lub
prowadzenia Rozmów oraz Oferent zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń przed
dostępem osób nieuprawnionych do Informacji Chronionych.
6.
Oferent jest uprawniony do ujawnienia Informacji Chronionych, swoim wspólnikom, pracownikom oraz
podwykonawcom, którzy muszą mieć do nich dostęp w związku z ich udziałem w postępowaniu, w tym
prowadzenia Rozmów, jak również przedstawicielom podmiotów powiązanych lub stowarzyszonych z
Oferentem w ramach grupy kapitałowej, której częścią jest Oferent, przeprowadzającym wewnętrzną
standardową kontrolę jakości, którym ujawnienie tych informacji jest niezbędne w procesie kontroli,
doradcom Oferenta (w tym doradcom prawnym, księgowym, ubezpieczeniowym) w celu uzyskania porady
oraz ubezpieczycielowi od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością Oferenta w
przypadkach, gdy ujawnienie takich informacji jest niezbędne dla zadośćuczynienia obowiązkom Oferenta
nałożonym na podstawie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wiążących Oferenta. Oferent
odpowiada za podjęcie i zapewnienie przez swoich pracowników, doradców, podwykonawców oraz inne
osoby w/w wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie poufności do jakiej Oferent sam się
zobowiązał w Oświadczeniu, jak za działania lub zaniechania własne.
7.
Oferent zapewnia, że wszelkie osoby, którym ujawnione zostaną Informacje Chronione, zostaną pisemnie
zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich Informacji Chronionych oraz podpisania i
złożenia oświadczenia o zachowaniu tajemnicy informacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do
Oświadczenia. Oryginały podpisanych oświadczeń Oferent doręczy PSE S.A. w jego siedzibie nie później
niż w terminie 14 dni od ujawnienia w/w Informacji. Oferent sporządzi wykaz osób, które miały dostęp do
informacji objętych obowiązkiem poufności i doręczy jeden egzemplarz PSE S.A. w jego siedzibie, w
terminie do 14 dni od daty dostępu do tych informacji.
8.
Wszystkie dokumenty, informacje oraz ich nośniki przekazane Oferentowi w związku z realizacją
postępowania, w tym prowadzenia Rozmów, pozostają własnością PSE S.A. i niezwłocznie po zakończeniu
postępowania Oferent zobowiązuje się do ich zwrotu PSE S.A. lub ich zniszczenia.
9.
Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostanie nałożony obowiązek ujawnienia Informacji
Chronionych, przed dokonaniem tego ujawnienia, Oferent niezwłocznie powiadomi PSE S.A. o istnieniu
takiego obowiązku, skonsultuje z PSE S.A. możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych
umożliwiających uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należnej staranności
w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, zapewnienia o ochronie ujawnionych
Informacji Chronionych.
10. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za
wszelkie szkody spowodowane ujawnieniem Informacji Chronionych na zasadach określonych w ustawie z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, z uwzględnieniem postanowień Umowy.
11. Oferent oświadcza, iż wszelkie informacje, które Oferent przekazuje PSE S.A. w ramach postępowania, w
tym prowadzenia Rozmów, mogą być udostępniane organom statutowym PSE S.A. wraz z informacją o
obowiązku zachowania poufności. PSE S.A. jest uprawniony również do ujawnienia informacji, których
poufność zastrzegł Oferent (w tym informacji stanowiących jego tajemnicę przedsiębiorstwa), swoim
wspólnikom, pracownikom oraz podwykonawcom, którzy muszą mieć do nich dostęp w związku z ich
udziałem w postępowaniu, w tym prowadzenia Rozmów, jak również przedstawicielom podmiotów
powiązanych lub stowarzyszonych z PSE S.A. w ramach grupy kapitałowej, której częścią jest PSE S.A.,
przeprowadzającym wewnętrzną standardową kontrolę jakości, którym ujawnienie tych informacji jest
niezbędne w procesie kontroli, doradcom PSE S.A. (w tym doradcom prawnym, księgowym,
ubezpieczeniowym) w celu uzyskania porady oraz ubezpieczycielowi od odpowiedzialności cywilnej
związanej z prowadzoną działalnością PSE S.A. w przypadkach, gdy ujawnienie takich informacji jest
niezbędne dla zadośćuczynienia obowiązkom PSE S.A. nałożonym na podstawie prawa lub umów
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wiążących PSE S.A. z zastrzeżeniem obowiązku zachowania
poufności przez te podmioty.
12. Wszelkie spory związane z niniejszym Oświadczeniem, w tym z dochodzeniem odszkodowania w związku z
naruszeniem obowiązków dotyczących Informacji Chronionych, Oferent wyraża zgodę na rozstrzyganie
przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby PSE S.A.
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Postępowanie dotyczące wyboru nowej lokalizacji
RPD KDM, ODM Warszawa, warszawskich spółek z GK PSE oraz RCPD
Strona 13 z 15
13. Niniejsze obowiązki, zobowiązanie do poufności, będzie obowiązywało Oferenta przez cały okres
prowadzenia postępowania, w tym Rozmów i związania ofertą, jak również po zakończeniu postępowania,
bezterminowo, w każdym razie przez okres nie krótszy niż 16 lat.
14. Kwestię ochrony informacji poufnych w przypadku podpisania pomiędzy Stronami porozumienia lub umowy
dotyczących przedmiotu Rozmów, będą regulowały stosowne zapisy w ww. porozumieniu lub umowie
chyba, że Umowa ta nie obejmie Informacji Chronionych wskazanych w oświadczeniu.
15. Integralną częścią Oświadczenia jest Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o zachowaniu tajemnicy
informacji, o którym mowa w ust. 7.
…………………………………………..…
………………………………………………………….……
miejscowość i data
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Postępowanie dotyczące wyboru nowej lokalizacji
RPD KDM, ODM Warszawa, warszawskich spółek z GK PSE oraz RCPD
Strona 14 z 15
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WZORU NR 8 CZĘŚCI III SIWZ:
Wzór oświadczenia osób niezatrudnionych w spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. („PSE S.A.”) o nie
ujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę PSE S.A., które uzyskali w trakcie czynności związanych z
realizacją umowy lub prowadzeniem negocjacji.
……………………., dnia ...................... 2014r.
....................................................
imię i nazwisko pracownika
....................................................
seria i nr dowodu osobistego
………………………………………………………
nazwa jednostki organizacyjnej [firmy w której jest zatrudniona osoba]
Oświadczenie
W związku z wykonywaniem czynności w ramach postępowania pt. „Wybór nowej lokalizacji RPD KDM, ODM
Warszawa, warszawskich spółek z GK PSE oraz RCPD” prowadzonego przez PSE S.A., na rzecz (wpisać nazwę
Wykonawcy) …………………………………………………………………... , stwierdzam własnoręcznym podpisem,
że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji:
1.
Art. 266-269 oraz art. 287 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553
ze zm.)
2.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 Nr 153, poz.
1503 ze zm.)
3.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101,
poz. 926 ze zm.).
Zobowiązuję się nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapoznałem/zapoznałam się podczas wykonywania
czynności zleconych mi do realizacji w związku z realizacją Umowy w/w lub prowadzeniem negocjacji/złożeniem
oferty w ramach postępowania pt. „Wybór nowej lokalizacji RPD KDM, ODM Warszawa, warszawskich spółek z
GK PSE oraz RCPD” prowadzonego przez PSE S.A., pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności wynikającej z
ww. ustaw w tym odpowiedzialności finansowej, a w szczególności roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych
przez osoby trzecie.
W celu wyeliminowania wątpliwości, wszelkie informacje dotyczące spółki PSE S.A. lub Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego („KSE”) lub dane związane z dostosowaniem nieruchomości dla potrzeb spółki PSE S.A.
lub prac związanych z KSE stanowią informacje poufne i ich ujawnienie może spowodować szkodę spółce PSE
S.A.
...................................................................
...................................................................
imię, nazwisko oraz podpis kierującego jednostką
organizacyjną
podpis pracownika
Oświadczenie podpisano przez:
........................................................................
imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Postępowanie dotyczące wyboru nowej lokalizacji
RPD KDM, ODM Warszawa, warszawskich spółek z GK PSE oraz RCPD
Strona 15 z 15
Download