SIWZ - Część III - Wzory formularzy

advertisement
CZĘŚĆ III SIWZ
WZORY FORMULARZY
.........................................
(data i podpis Dyrektora Departamentu Udzielania Zamówień lub osoby upoważnionej)
Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Rozbudowę Systemu Ochrony Informacji (SOI) w GK PSE
Strona 1 z 11
SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI III:
Wzór nr 1 Części III SIWZ FORMULARZ OFERTY .............................................................. 3
Wzór nr 2 Części III SIWZ WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW ........................................... 7
Wzór nr 3 Części III SIWZ ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO
DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA
ZAMÓWIENIA ........................................................................................................................ 8
Wzór nr 4 Części III SIWZ GWARANCJA BANKOWA/ GWARANCJA
UBEZPIECZENIOWA NA WADIUM ...................................................................................... 9
Wzór nr 5 Części III SIWZ GWARANCJA BANKOWA/GWARANCJA
UBEZPIECZENIOWA ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ............ 11
Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Rozbudowę Systemu Ochrony Informacji (SOI) w GK PSE
Strona 2 z 11
Wzór nr 1 Części III SIWZ
FORMULARZ OFERTY
I. OFERTĘ składa:
Pełna nazwa Wykonawcy/
Wykonawców występujących wspólnie1
Adres
e-mail.:
Nr telefonu
Nr Fax:
Pełnomocnik do reprezentowania
Wykonawców występujących wspólnie
Dane osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym w
trakcie postępowania (dane będą służyły do
przekazywania korespondencji)
Imię:
Nazwisko:
Adres:
e-mail:
nr Fax:
dla
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Adres: ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
My niżej podpisani, oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, w tym wzoru Umowy, jak też
przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej stosowanymi do prac będących
przedmiotem zamówienia, wykonanie zamówienia objętego postępowaniem o nazwie:
Rozbudowa Systemu Ochrony Informacji (SOI) w GK PSE
za cenę netto ..............................................................................................zł,
kwota podatku VAT2....................................................................................zł,
za cenę brutto..............................................................................................zł.
1
jeżeli dotyczy.
2
uwaga – Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający
obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP, podaje cenę netto wg stanu aktualnego w dacie składania
oferty, z zastrzeżeniem pkt XVI. 3) Części I SIWZ.
Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Rozbudowę Systemu Ochrony Informacji (SOI) w GK PSE
Strona 3 z 11
Cena Oferty = Cena Etapu I + Cena Etapu II + Cena Etapu III + Cena Instruktażu
w tym:
Etap I
Sporządzenie Projektu Technicznego rozbudowy SOI Zamawiającego
za cenę netto ........................................................................................... zł,
kwota podatku VAT 2................................................................................ zł,
za cenę brutto............................................................................................zł.
Etap II
Dostarczenie Sprzętu i licencji Oprogramowania
za cenę netto ......................................................................................... zł,
kwota podatku VAT2............................................................................... zł,
za cenę brutto..........................................................................................zł.
przy czym:
Nazwa Zadania
cena jednostkowa
netto (bez VAT) zł
Ilość
oferowanych
jednostek
cena całkowita netto
(bez VAT) (3*4) zł
1
2
3
4
5
1.
Urządzenie 1
…...
(uzupełnić)*
2.
Urządzenie 2
…...
(uzupełnić)*
Lp.
…...
…..
……
…...
(uzupełnić)*
Oprogramowanie 1
…...
(uzupełnić)*
(licencja)
…..
…...
(uzupełnić)*
Oprogramowanie 2
(licencja)
…..
…...
(uzupełnić)*
……
ŁĄCZNA CENA NETTO**
* Wykonawca zobowiązany jest podać liczbę urządzeń i licencji konieczną do realizacji przedmiotu zamówienia
uwzględniając zaoferowane przez siebie rozwiązanie.
** Wskazana ŁĄCZNA CENA NETTO musi równać się cenie netto za realizację Etap II (nad tabelą)
Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Rozbudowę Systemu Ochrony Informacji (SOI) w GK PSE
Strona 4 z 11
Etap III
Wdrożenie Funkcji (rozbudowie SOI Zamawiającego)
za cenę netto .......................................................................................... zł,
kwota podatku VAT 2............................................................................... zł,
za cenę brutto...........................................................................................zł.
Instruktaż
za cenę netto .......................................................................................... zł,
kwota podatku VAT 2............................................................................... zł,
za cenę brutto...........................................................................................zł.
II. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy, że:
1) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
opisane przez Zamawiającego w SIWZ.
2) Jednocześnie oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.14.2
ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A.
3) Oświadczmy, że dysponujemy osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
- co najmniej 2 (dwiema) osobami posiadającymi udokumentowane kwalifikacje potwierdzone
świadectwem ukończenia kursów w zakresie wdrożenia SOI opartego o rozwiązania firmy
Intel Security (dawniej McAfee),
oraz
- co najmniej 2 (dwiema) osobami posiadającymi udokumentowane kwalifikacje potwierdzone
świadectwem ukończenia kursów w zakresie wdrażanego Systemu.
Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych kwalifikacji przez jedną osobę.
4) W naszej ofercie uwzględnione zostały wszystkie wymagania SIWZ.
5) Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową, stałą i zawiera wszystkie koszty należytego wykonania
zamówienia.
6) Jesteśmy związani ofertą przez 90 dni.
Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Rozbudowę Systemu Ochrony Informacji (SOI) w GK PSE
Strona 5 z 11
7) Wykaz podwykonawców oraz zakres prac, jaki zamierzamy zlecić podwykonawcom:
Nazwa podwykonawcy
Zakres prac przewidzianych do realizacji przez
podwykonawcę
(…)
8) Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług***.
** Niewłaściwe skreślić.
Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i
niepodlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny na terytorium RP, który
w pkt I Formularza Oferty wskazał wyłącznie cenę netto, obowiązany jest również złożyć powyższe
oświadczenie.
W związku z faktem, iż wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego poniżej podajemy****:
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania:…………………………………………………………………………………;
- wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku wynosi:…………………………………………….
****nie dotyczy Wykonawcy zagranicznego tj. nieposiadającego siedziby lub miejsca zamieszkania
na terytorium RP i niepodlegającego obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny
na terytorium RP, który w pkt I Formularza Oferty wskazał wyłącznie cenę netto.
III. Ponadto w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się:
1) Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 3% ceny oferty
brutto.
2) Zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w szczególności załączonym
Wzorem Umowy, w wymaganych w SIWZ terminach.
3) Udzielić gwarancji i rękojmi w terminach i na zasadach wymaganych w SIWZ, w szczególności
Wzorze Umowy.
Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ……… do
……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
…………………………………………..
…………………………………………………..
miejscowość i data
imię, nazwisko i podpis, pieczęć osoby
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
Załączniki do oferty:
1) ................................
Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Rozbudowę Systemu Ochrony Informacji (SOI) w GK PSE
Strona 6 z 11
Wzór nr 2 Części III SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na : Rozbudowę Systemu
Ochrony Informacji (SOI) w GK PSE
oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie) wykonaliśmy następujące dostawy/usługi
Opis wykonanych
dostaw
Lp.
(wskazać
najmniej: 3)
co
Data wykonania
(miesiąc/rok)
Nazwa
i
odbiorcy
adres
Nazwa
i
adres
wykonawcy
lub
podmiotu
udostępniającego
potencjał
Do wykazu dołączam dowody potwierdzające należyte wykonanie prac.
…………………………………………..
miejscowość i data
Wykonawcy
……………………………………………
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Rozbudowę Systemu Ochrony Informacji (SOI) w GK PSE
Strona 7 z 11
Wzór nr 3 Części III SIWZ
ZOBOWIĄZANIE
INNEGO
PODMIOTU
DO ODDANIA DO
DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO
WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego, prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę Systemu Ochrony Informacji (SOI) w GK PSE”,
my:
………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)
………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)
oświadczając iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając w
imieniu ………………………………………………………….(wpisać nazwę podmiotu udostępniającego)
z siedzibą w ………………………. (wpisać adres podmiotu udostępniającego) zobowiązujemy się do:
udostępnienia ………………. (wpisać komu) z siedzibą w …………… , zwanemu dalej Wykonawcą,
posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.
Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy:
……………………………………………………………………….(należy szczegółowo wyspecyfikować
udostępniane zasoby)
……………………………………………………………………….(należy szczegółowo wyspecyfikować
udostępniane zasoby)
……………………………………………………………………….(należy szczegółowo wyspecyfikować
udostępniane zasoby)
Sposób i zakres w jaki powyższe zasoby będą udostępnione: …………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
(należy wskazać na sposób udostępnienia zasobów)
Charakter
stosunku,
jaki
będzie
nas
łączył
z
Wykonawcą:
……………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(proszę wskazać rodzaj umowy jaka łączy podmioty, podstawowe zobowiązania podmiotu
udostępniającego potencjał, jak też okres na jaki została zawarta)
Okres naszego udziału w wykonywaniu zamówienia: ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
(W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia proszę wskazać czynności w ramach zamówienia,
jakie zostaną powierzone podmiotowi trzeciemu, okresy w jakich będzie brał udział w wykonywaniu
zamówienia. W przypadku udostępnienia innego potencjału proszę wskazać w jaki sposób podmiot
będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, oraz w jakim okresie).
W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich
przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu
zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.
…………………………………………..
miejscowość i data
…………………………………………………..
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji podmiotu
Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Rozbudowę Systemu Ochrony Informacji (SOI) w GK PSE
Strona 8 z 11
Wzór nr 4 Części III SIWZ
GWARANCJA BANKOWA/ GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NA
WADIUM
…………………, dnia………………201..
Gwarancja bankowa/ gwarancja ubezpieczeniowa nr...................... na Wadium
(w postępowaniu niepublicznym)
Zostaliśmy poinformowanie, że w związku z ogłoszeniem przez Polskie Sieci
Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna / Oddział z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul.
Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000197596, NIP 526-27-48-966, o kapitale
zakładowym 9.605.473.000,00 zł, w całości wpłaconym, (zwaną dalej „Zamawiającym”) w dniu
.......... w ............... o zamówieniu niepublicznym na............, w którym wysokość wadium
wynosi............ zł (słownie..............................zł) (zwanego dalej „Przetargiem”) .................
(zwany dalej „Wykonawca”) ma zamiar złożyć ofertę (zwaną dalej „Ofertą”).
My, ......................... z siedzibą w …………… zarejestrowany w dniu …………… w Sądzie
Rejonowym dla miasta …………… Wydział …………… Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS ……………, działając na zlecenie Wykonawcy zobowiązujemy
się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na rzecz Zamawiającego każdej kwoty do
wysokości: ......................... zł (słownie ............................. zł)
w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania
zapłaty, oraz pisemnego oświadczenia, że Wykonawca:
1) nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z Regulaminu udzielania zamówień w PSE
S.A. tj. będąc poinformowany o wyborze jego Oferty w okresie jej ważności:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w
Ofercie lub,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub,
c) nie zawarł umowy w sprawie zamówienia, ponieważ stało się to niemożliwe z przyczyn
leżących po Jego stronie.
W oświadczeniu Zamawiający wskazać powinien, która z okoliczności uzasadniająca zapłatę
sumy gwarancyjnej wystąpiła.
Żądanie zapłaty oraz oświadczenie powinny zostać złożone w siedzibie naszego Oddziału w
........ ....................................... (zwanego dalej „Oddziałem")
Żądanie zapłaty oraz oświadczenie muszą być nam przedstawione za pośrednictwem Banku
prowadzącego rachunek Zamawiającego. W celu identyfikacji Bank potwierdzi, że podpisy
złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań
majątkowych w imieniu Zamawiającego.
Niniejsza gwarancja jest ważna do dnia
Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Rozbudowę Systemu Ochrony Informacji (SOI) w GK PSE
Strona 9 z 11
Oznacza to, że żądanie zapłaty oraz oświadczenie muszą być nam doręczone przed tym
dniem.
Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:
1) gdyby żądanie zapłaty oraz oświadczenie nie zostały nam doręczone w terminie ważności
gwarancji,
2) zwolnienia nas przez Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w
gwarancji, przed upływem terminu jej ważności,
3) gdy nasze świadczenia z tytułu niniejszej gwarancji osiągną kwotę gwarancji,
4) zwrócenia nam niniejszej gwarancji w terminie jej ważności.
Niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona przez Zamawiającego niezwłocznie:
1) jeżeli upłynął termin jej ważności,
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania
umowy;
3) Zamawiający unieważnił postępowanie..
Niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona przez Zamawiającego na wniosek
Wykonawcy:
- który wycofał Ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- który został wykluczony z postępowania,
- którego Oferta została odrzucona.
Zobowiązanie z tytułu niniejszej gwarancji wygasa z upływem terminu jej ważności, mimo
niezwrócenia jej nam.
Niniejsza gwarancja jest nieprzenośna i nieodwołalna. Gwarancja wchodzi w życie z
dniem.......
Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego
przez sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Rozbudowę Systemu Ochrony Informacji (SOI) w GK PSE
Strona 10 z 11
Wzór nr 5 Części III SIWZ
GWARANCJA
BANKOWA/GWARANCJA
UBEZPIECZENIOWA
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
………….., dnia ………. 201..
NIEODWOŁALNA I BEZWARUNKOWA GWARANCJA
BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA NR……………… ZABEZPIECZAJĄCA
NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
W związku z faktem, iż nasz Klient ……………………. siedzibą w …………… adres:
………………………, REGON: …………., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………….. wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………….., zwany dalej WYKONAWCĄ, zawarł w dniu
……………………r. z firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna / Oddział z siedzibą
w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000197596, NIP 526-27-48-966, o kapitale
zakładowym 9.605.473.000,00 zł, w całości wpłaconym, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, Umowę
nr………… na ……………………………………… (dalej zwaną Umową), która przewiduje, że na
Państwa rzecz zostanie ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości
……………. zł, my, …………………….., z siedzibą w ………………, REGON: ………………….,
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla ……………………….. wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS …………..zwany dalej BANKIEM/UBEZPIECZYCIELEM, niniejszym zobowiązujemy się
wypłacić Państwu, nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie każdą kwotę, do łącznej
wysokości nie przekraczającej:
…………. zł
(słownie: ………………………….. złotych)
w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Państwa pierwszego pisemnego żądania zapłaty zawierającego
Państwa oświadczenie, że WYKONAWCA:
- nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę, lub
- nie wywiązał się lub nienależycie wywiązał się z obowiązków ciążących na nim z tytułu rękojmi za
wady.
Oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy lub któregokolwiek
z dokumentów Umowy w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności w ramach niniejszej
gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadomienia nas o tego typu zmianie,
uzupełnieniu lub modyfikacji
Kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w dniu ……………… roku o 70%, tj. do kwoty ……………… zł
(słownie: ………. złotych), która stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Niniejsza gwarancja wchodzi w życie w dniu …. i wygasa automatycznie i całkowicie w dniu
………………. roku o godzinie …………, jeżeli żądanie z tytułu niniejszej gwarancji nie dotrze do
Banku/Ubezpieczyciela do tego czasu.
Gwarancja wygasa także w przypadku zwrotu niniejszego dokumentu do Banku/ Ubezpieczyciela przed
terminem jej wygaśnięcia.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Rozbudowę Systemu Ochrony Informacji (SOI) w GK PSE
Strona 11 z 11
Download