luki technologicznej - WZ UW

advertisement
Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Temat zajęć: TEORIE NEOCZYNNIKOWE
oraz TEORIE NEOTECHNOLOGICZNE
Prowadzący: mgr Leila Isainowa
Kraje wysoko uprzemysłowione
oraz uprzemysłowione
Teorie neoczynnikowe
• P.B.Kenen, I.Keesing, H.Y.Wachren, E.Yudina
KAPITAŁ ŁUDZKI
• R.E.Baldwin, G.C.Hufbauer i E.E.Leamer
ZASOBY NATURALNE
Teoria luki technologicznej Posnera
• 1961 r.
• Zwraca uwagę na różnice w potencjale technologicznym krajów,
wpływające na warunki ich handlu międzynarodowego
• Technologia nie jest czynnikiem powszechnie dostępnym w
gospodarce światowej – niektóre kraje charakteryzują się większym
dynamizmem technologicznym niż pozostałe, co daje im przewagę
w produkcji i eksporcie dóbr wymagających dużego nasycenia
wiedzą
5
TEORIA LUKI TECHNOLOGICZNEJ
POSNERA
Dynamizm technologiczny
• Zdolność kraju do tworzenia własnych innowacji oraz
szybkości naśladowania innowacji powstałych w innych
krajach;
• Różnice w dynamizmie wynikają zależą od:
– Wyjściowego potencjału innowacyjnego każdego kraju, czyli od
początkowej przewagi lub luki technologicznej
– Zdolności krajów opóźnionych do naśladowania innowacji kraju
przodującego,
czyli
od
warunków
i
czasu
zamykania
luki
technologicznej
6
TEORIA LUKI TECHNOLOGICZNEJ
POSNERA
Luka technologiczna
• Na wyjściowy potencjał innowacyjny ma wpływ:
– Baza naukowo-badawcza kraju
– Wielkość nakładów na badania i technologie
– Efektywność procesów badawczych
– Szybkość wdrażania nowych rozwiązań do działalności gospodarczej
– Liczebność i kwalifikacje kadry naukowej
– Zaangażowanie sektora prywatnego w prace badawcze i wdrożeniowe
– Liczebność i dynamizm liderów technologicznych wśród ogółu
przedsiębiorstw
7
TEORIA LUKI TECHNOLOGICZNEJ
POSNERA
Luka technologiczna
• Do opisani sytuacji luki technologicznej można wykorzystać pojęcia:
– Opóźnienie reakcji w kraju przodującym, czyli niedostateczna szybkość
z jaką krajowi importerzy naśladują rozwiązania firm wiodących,
– Zagraniczne opóźnienie imitacyjne, czyli okres w jakim wiodący
producenci w kraju opóźnionym podejmują się zadania naśladowania
wzorów
tworzonych
przez
dostawców
z
kraju
wiodącego
technologicznie
– Opóźnienie popytu w kraju importera, czyli okres niezbędny dla
pojawienia się krajowego popytu wystarczająco dużego by zapewnić
opłacalną produkcję i zbyt nowych produktów
8
TEORIA LUKI TECHNOLOGICZNEJ
POSNERA
Luka technologiczna
•
Okres pierwszy
– przed rozpoczęciem procesu naśladowczego w kraju importera
– Wyłącznym producentem i eksporterem jest nowych dóbr jest kraj przodujący technologicznie
– Kraj opóźniony jest importerem nowych dóbr
•
Okres drugi
– Kraj imitator podejmuje próbę uruchomienia własnej produkcji nowego dobra
– Ograniczenie importu
– Kraj przodujący musi ograniczyć eksport nowego dobra do kraju imitatora
•
Okres trzeci
– Znika eksport nowych dóbr z kraju przodującego i ich import przez kraj imitatora
– Koniec handlu wywołanego luką technologiczną
9
TEORIA LUKI TECHNOLOGICZNEJ
POSNERA
Luka technologiczna
• Wyjaśnia istnienie wymiany między krajami
różniącymi
się
potencjałem
naukowo-
badawczym i technologicznym, czyli między
krajami lepiej i słabiej rozwiniętymi.
10
• Wynalazcą bankomatu
był John ShepherdBarron, a pierwsze
urządzenie tego typu na
świecie pojawiło się w
oddziale Barclays Bank w
Londynie 27 czerwca
1967 r.
W zależności od wieku i fazy rozwoju różnie się
zachowujemy, różne mamy preferencje…
Z produktami jest tak samo…
12
Teoria cyklu życia produktu
• Zgodnie z tą teorią lokalizacja produkcji zmienia
się z jednych krajów na inne;
• Zmiany te zależą od poziomu rozwoju kraju i fazy
cyklu życia produktu.
• Podstawowe
założenie:
każdy
produkt
przechodzi na rynku przez kolejne fazy rozwoju;
13
Teoria cyklu życia produktu
• Założenia:
• Różnicowanie produktów wg. krajów.
• Proces produkcji podlega ekonomii skali.
• Obrót strumieniem informacji jest ograniczony.
• Ulegają zmianie techniczne i marketingowe
charakterystyki produktu i wzór tych zmian jest
przewidywalny.
14
Koncepcja cyklu życia produktu R.Vernona a
handel międzynarodowy
Model wiąże
handel
światowy z
występowani
em różnic w
zakresie
postępu
technicznego
TEORIA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU
Fazy cyklu życia produktu według Vernona
• Wstępna faza życia produktu (T0 - T1): Produkcja jedynie na rynek
wewnętrzny USA; przedsiębiorstwo zdobywa doświadczenie.
• Dojrzała faza życia produktu w USA (T1 – T2): Produkcja masowa i eksport z
USA do innych KWR (które są importerami towaru).
• Faza zwolnionej dynamiki eksportu produktu przez USA (T2 – T4):
Amerykański produkt nadal eksportowany, chociaż możliwości zbytu w innych
KWR coraz bardziej ograniczone, bo te ostatnie podjęły własną produkcję,
ograniczyły import, a w T3 rozpoczęły eksport. Natomiast od T2 pojawia się
eksport z USA do KSR.
• Standardowa faza życia produktu w KWR, a jednocześnie faza schyłkowa w
USA: Od momentu T4 USA importerem netto tego towaru i ograniczają własną
produkcję, podczas gdy inne KWR dominują na światowym rynku, eksportując
do USA i KSR.
• Faza przenoszenia produkcji do KSR (z racji wzrostu kosztów pracy), które od
T5 stały się eksporterami netto (podczas gdy KWR ograniczyły produkcję i
eksport, a od T6 przeobraziły się w importerów netto).
• Praktycznym przykładem faz cyklu życia produktu ewolucja procesu produkcji i
eksportu telewizorów (lub komputerów).
16
Teoria cyklu życia produktu
- etapy
•
•
•
•
początek
wzrost
dojrzałość
zmierzch (produkt standardowy)
17
18
TEORIA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU
Faza wstępna charakteryzuje się:
• Innowacyjnością w odpowiedzi na
zaobserwowane potrzeby,
• Eksportem z krajów innowatorów,
• Rozwojem cech produktu
19
TEORIA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU
Wzrost charakteryzuje się :
• Rosnącym eksportem z krajów - innowatorów
• Zwiększoną konkurencją (nowi producenci)
• Zwiększonym zapotrzebowaniem na kapitał
• Początkiem przemieszczeń lokalizacji produkcji dla
realizacji korzyści (inne kraje rozwinięte)
20
TEORIA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU
Dojrzałość charakteryzuje się:
• Spadkiem eksportu z kraju-innowatora
• Zwiększoną standaryzacją produktu
• Dużym zapotrzebowaniem na kapitał
• Rosnącą konkurencyjnością cenową
• Pojawieniem się produkcji na rynkach wschodzących
21
Teoria cyklu życia produktu
Zmierzch charakteryzuje się:
• Koncentracją produkcji w krajach
wschodzących,
• Kraj – innowator staje się importerem netto
22
TEORIA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU
Przykład
•
Przykład : Xerox  systematyczny wzrost popytu skłonił firmę do uruchomienia
•
Produkcji z miejscowymi partnerami w Wielkiej Brytanii (Rank-Xerox) i w Japonii
(Fuji-Xerox). Po wygaśnięciu patentu pojawili się konkurencji np. Canon w Japonii,
Olivetti we Włoszech.
•
Stopniowo eksport kserokopiarek z USA zmniejszył się, a niektórzy odbiorcy
amerykańscy zaczęli sprowadzać je z zagranicy, głównie z Japonii.
•
Po pewnym czasie firmy japońskie, ze względu na zbyt wysokie koszty produkcji,
przeniosły fabryki do krajów słabiej rozwiniętych (Tajlandia, Singapur)
•
Ostatecznie Wielka Brytania, Japonia i inne kraje rozwinięte dołączyły do USA,
stając się importerami kserokopiarek.
23
Teoria cyklu życia produktu
Lokalizacja produkcji
Faza
Produkcja
Początek
Kraj - innowator
Wzrost
Kraj innowator i inne kraje
uprzemysłowione
Wiele krajów
Dojrzałość
Zmierzch
Głównie w krajach rozwijających
się (emerging markets)
Slide 2-24
Teoria cyklu życia produktu
Rynek docelowy
Faza
Rynki
Początek
Głównie na rynek kraju innowatora
- Mały eksport
Wzrost
• głównie w krajach uprzemysłowionych
• produkcja lokalna zastępuje eksport na tych
rynkach
Dojrzałość
• wzrost produkcji na rynkach wschodzących
• spadek produkcji w krajach uprzemysłowionych
Zmierzch
• głównie na rynkach wschodzących
• eksport z rynków wschodzących na rynki krajów
uprzemysłowionych
Slide 2-25
Teoria cyklu życia produktu
Czynniki konkurencyjne
Faza
czynniki
Początek
• praktycznie pozycja monopolistyczna
• sprzedaż oparta raczej na unikalności niż cenie
• produkt w fazie rozwojowej – zmiana charakterystyk produktu
Wzrost
• szybko rosnący popyt
• rosnąca liczba konkurentów
• niektórzy konkurenci zaczynają stosować obniżki cen
• produkt staje się bardziej wystandaryzowany
• praktycznie ustabilizowany popyt
• liczba konkurentów spada
• cena staje się kluczowym elementem strategii, szczególnie na
Dojrzałość
rynkach krajów rozwijających się
Zmierzch
• powolny, ale nasilający się spadek popytu
• cena to kluczowy element strategii
• coraz większa liczba producentów ogranicza produkcję
Slide 2-26
Teoria cyklu życia produktu
Technologia produkcji
Faza
Czynniki technologiczne
Początek
• szybki czas uruchomienia
• krótkie serie,
• rozwój technologii następuje wraz z rozwojem produktu
• ważniejsza wykwalifikowana i doświadczona kadra nawet
niż dostępność kapitału
Wzrost
• rosną nakłady kapitałowe
• technologie staja się standardowe
Dojrzałość
• długie serie z rosnącymi nakładami kapitałowymi
• ścisła standaryzacja
• mniejsze wymagania dotyczące jakości kadr
• niewykwalifikowane kadry lub produkcja zautomatyzowana
Zmierzch
Slide 2-27
TEORIA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU
Wady teorii
• W modelu tym nie można rozpatrywać handlu surowcami,
• Model ten jest skupiony na inwestycjach bezpośrednich, a
nie na eksporcie czy handlu licencjami,
• Analizie nie podlegają konkurencyjność firm
międzynarodowych lub brak konkurencyjności podmiotów
lokalnych.
28
Teorie podażowo-popytowe
•
•
Teoria podobieństwa preferencji- S. Linder
Teoria zróżnicowania produktów -P.S. Armington
Teoria podobieństwa preferencji- S. Linder (Hipoteza
nakładającego się popytu)
• Szwedzki ekonomista S. Linder w roku 1961 zaproponował własną hipotezę
wyjaśniającą przyczyny handlu międzynarodowego, ograniczając analizę tylko
do kwestii popytu rynkowego na przetworzone wyroby przemysłowe (tj.
abstrahując od strony podaży oraz nie uwzględniając surowców i artykułów
rolnych).
• Dodatkowe założenia Lindera:
a) Każdy kraj eksportuje tylko te towary, które są też sprzedawane na rynku
wewnętrznym.
b) Struktura popytu krajowego (czyli zestaw poszukiwanych towarów) zależy od
poziomu rozwoju gospodarczego mierzonego wysokością PKB per capita oraz
preferencje konsumentów.
• HIPOTEZA GŁÓWNA Lindera: Eksport wyrobów gotowych występuje tylko w
przypadku tych towarów, na które popyt w dwóch partnerskich krajach
pokrywa się (tj. występuje równolegle).
Graficzne ujęcie hipotezy nakładającego się
popytu S. Lindnera
• Ilustrację graficzną koncepcji Lindera stanowi rys. 5.4, na którym prostokąty A, B, C i D
obrazują strukturę popytu w 4 krajach.
• Kraj D - najwyżej rozwinięty, kraje B i C - średnio zaawansowane, kraj A - najsłabiej
rozwinięty (tj. relatywnie zacofany).
• Litery a, b, c,...o = popyt na poszczególne kategorie wyrobów gotowych
(odpowiednio od najniższej do najwyższej jakości).
KONKLUZJE płynące z analizy:
• Intensywne kontakty handlowe
między krajami B i C (handel
towarami f, g, h,...k).
• Natomiast handel krajów B i C z
krajami A i D ograniczony do jednej
kategorii towarów (odpowiednio: f
lub k).
• Kraj D (najwyżej rozwinięty) nie
handluje w ogóle z krajem A
(najsłabiej rozwiniętym).
Teoria zróżnicowania produktów
(P.S. Armington, J.Drecze i H.Hesse)
Według teorii przesłankami rozwoju handlu szczególnie
wysoko uprzemysłowionymi są:
• Zróżnicowanie produktów ze względu na kraj
pochodzenia (teza Armingtona)
• Zróżnicowanie produktów jako efekt konkurencji
monopolistycznej, dywersyfikacji popytu i polityki
przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwa dążą do maksymalizacji zysku poprzez
elastyczną reakcję na szybką dywersyfikacje
wymogów konsumentów, staraja się oferować coraz
szerszą gamę wyrobów.
Im wyższy dochód tym bardziej zdywersyfikowany ma
gust konsument. PRZYKŁAD?
• 3D, LCD, LED,
PLAZMA
• Przekątna (od11 do
85cal)
• Producent
(Panasonic, Sharp,
LG, Samsung, Sony,
Philips)
• Rozdzielczość
• HD ready/ Full
HD/Ultra HD
• skanowanie, USB,
łącze z PC i t.d.
Handel wewnątrzgałęziowy
• polega na wymianie – w danym okresie-dóbr
identycznych
lub
podobnych,
będących
bliskimi
substytutami;
• Handel
wewnątrzgałęziowy
może
obejmować
2
zasadnicze grupy dóbr:
– dobra jednorodne – mające identyczne cechy użytkowe;
różnią się jedynie ceną;
– dobra zróżnicowane – bliskie substytuty w produkcji lub
konsumpcji;
34
Handel wewnątrzgałęziowy
•
Handel wewnątrzgałęziowy dobrami jednorodnymi można tłumaczyć
teoriami klasycznymi jeśli doda się elementy: koszt transportu,
magazynowania i uszlachetnienie;
1.
Koszt transportu – dla odbiorców zlokalizowanych przy granicy z
Ukrainą import z Ukrainy węgla może być tańszy niż dostawy ze
Śląska;
2.
koszt magazynowania – dwa kraje o różnych porach wegetacji mogą
wymieniać okresowe nadwyżki płodów rolnych, jeśli koszty
transportu okażą się niższe od kosztów przechowywania;
3.
koszt uszlachetniania – koszty opakowania, składowania, sortowania,
czyszczenia itp.– Wlk. Brytania jest znaczącym dostawcą kawy,
herbaty ze strefy tropikalnej – „angielskiej herbaty”
35
Źródło: Świerkocki J., „Zarys ekonomi międzynarodowej”, PWE, Warszawa 2011
Handel wewnątrzgałęziowy
•
Znaczna większa część handlu wewnątrzgałęziowego przypada na dobra
zróżnicowane np. proste wyroby hutnicze: blachy, szyny; elektronika
konsumpcyjna, samochody, sprzęt osp. domowego itd.
•
kraj eksportuje odmiany towaru produkowane w długich seriach (korzyści skali
produkcji), a importuje te, których nie opłaca się wytwarzać na miejscu, bo nie
zapewniają korzyści skali;
•
koncepcja cyklu życia prod. – wyjaśnia handel wewnątrzgałęziowy dobrami o
różnej generacji technicznej – ze względu na przewagę technologiczną USA
mogą jednocześnie eksportować dobra najnowocześniejsze (np.. telewizory
plazmowe) i importować standardowe, na które stać mniej zamożnych
Amerykanów;
36
Źródło: Świerkocki J., „Zarys ekonomi międzynarodowej”, PWE, Warszawa 2011
HANDEL WEWNĄTRZGAŁĘZIOWY
Indeks handlu wewnątrzgałęziowego
X – eksport gałęzi
M – import gałęzi
Powyższy indeks jest miarą względną przyjmująca wartości z przedziału [0,1]. Jeżeli
B=1, to przyjmuje się, że cały handel ma charakter wewnątrzgałęziowy, . Gdy
natomiast B=0, to eksport i import nie nakładają się wzajemnie w obrębie i-tej gałęzi,
37
co oznacza, że handel wewnątrzgałęziowy w ogóle nie występuje.
38
Indeks Grubel-Lloyd Niemcy a Europa Wsch. i Chiny
Slide 2-39
Handel wewnątrzgałęziowy
• udział h.w. w handlu światowym od wielu lat systematycznie rósł,
podwajając się między 1960 a 2006 r.;
• wzrost znaczenia tego handlu dotyczył przede wszystkim krajów o
wysokim i średnio wysokim poziomie dochodu na mieszkańca;
• w okresie od połowy lat 70.XXw. h.w. zaczął odgrywać większą rolę
w przypadku części i materiałów do produkcji niż handlu dobrami
finalnymi i handlu surowcami;
• w okresie 1962-2006 najszybciej wzrósł udział h.w. w grupie
żywność i zwierzęta żywe.
40
Źródło: Świerkocki J., „Zarys ekonomi międzynarodowej”, PWE, Warszawa 2011
HANDEL WEWNĄTRZGAŁĘZIOWY
Udział h.w. w handlu Polski z UE (w %)
Grupy towarowe
Całość obrotów
Przetwory spożywcze
Produkty mineralne
Maszyny i urządzenia
Sprzęt transportowy
Lata
Zmiana
1993
2005
26,9
17,5
12,2
34,2
48,5
51,6
55,1
40,2
53,5
69,2
Źródło: Świerkocki J., „Zarys ekonomi międzynarodowej”, PWE, Warszawa 2011
24,7
37,7
28,0
19,3
20,7
HANDEL WEWNĄTRZGAŁĘZIOWY
Korzyści z handlu zagranicznego:
• Korzyści klasyczne (większy wolumen dóbr; większa
efektywność gospodarcza; spadek cen; większy wybór).
• Korzyści
dynamiczne
(pobudzanie
wzrostu
gospodarczego, większa dynamika wzrostu; pobudzanie
postępu
technicznego
i
jego
dyfuzja;
zmiany
strukturalne)
• Większa dynamika transferów kapitałowych i usług
42
Download