ETYKA W PRAKTYCE

advertisement
WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.COM
SUEZ ENVIRONNEMENT
DYREKCJA DS. KOMUNIKACJI
1, RUE D’ASTORG - 75008 PARIS - FRANCE
TEL +33(0)1 58 18 50 00 - FAX +33(0)1 58 18 51 68
ETYKA
W PRAKTYCE
ZAANGAŻOWANIE
NA RZECZ PLANETY
TO SZLACHETNE PRZEDSIĘWZIĘCIE
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY
SUEZ ENVIRONNEMENT
KONCEPCJA, PROJEKT I REALIZACJA
LES EDITIONS STRATEGIQUES
Marzec 2010
Ten dokument został wydrukowany na papierze powlekanym posiadającym certyfikat
Forest Stewardship Council (FSC TM), produkowanym w papierniach posiadających
certyfikat ISO 9001 i ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego). Papier składa
się w 60% z włókien pochodzących z recyklingu i w 40% z włókien pierwotnych FSC TM.
Dokument został wydrukowany z użyciem atramentu bez rozpuszczalników mineralnych,
drukarką posiadającą znak Impri’m Vert (Zielony Druk).
ETYKA
W PRAKTYCE
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY
SUEZ ENVIRONNEMENT
Etyka jest dziedziną podlegającą
stałemu rozwojowi.
Dokumenty dotyczące etyki
powinny być stale uzupełniane,
tak aby odnosiły się do jak
najlepszych praktyk
i wciąż podlegały doskonaleniu.
Każdy dokument SUEZ
ENVIRONNEMENT
dotyczący etyki jest dostępny
na Intranecie Grupy
oraz na stronie internetowej
www.suez-environnement.com
Aby otrzymać dodatkową
informację lub poradę w sprawach
dotyczących etyki prosimy
o kontakt na poniższy adres e-mail:
[email protected]
Karta Etyczna Grupy SUEZ ENVIRONNEMENT
określa ogólne ramy, w które powinna się wpisywać
postawa zawodowa każdego z jej współpracowników.
Niniejszy przewodnik „ETYKA W PRAKTYCE” ma na
celu przedstawienie w sposób bardziej szczegółowy
zasad stosowania owych ram ogólnych. Z powodu
ograniczonego zakresu, przewodnik nie przedstawia
w sposób wyczerpujący wszystkich sytuacji, w jakich
może się znaleźć pracownik.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
AUTENTYCZNOŚĆ,
WIARYGODNOŚĆ
I PRZECHOWYWANIE
DOKUMENTÓW
W odniesieniu do decyzji lub działań mogących pociągać za sobą odpowiedzialność
karną spółki lub pracownika, ostrożność
wymaga zachowania informacji pozwalających na ustalenie w razie konieczności
sposobu podejmowania tychże decyzji lub
działań. Może to dotyczyć każdego dokumentu, na podstawie którego opracowano
wyniki naukowe, wyliczenia księgowe, administracyjne lub finansowe. Dokumenty
te muszą być przechowywane zgodnie
z ustalonymi zasadami.
Dokumenty, które wystawiamy, a także
te, które archiwizujemy, muszą dokładnie
odzwierciedlać fakty, miejsca oraz daty o
których poświadczają.
Nikt nie może podrabiać ani fałszować
dokumentów. Jeżeli ktoś podejrzewa istnienie tego rodzaju dokumentów, zobowiązany jest natychmiast poinformować o
tym swojego przełożonego lub Specjalistę
ds. Etyki spółki.
Dokumenty i inne zbiory muszą być przechowywane na okres i w formie wymaganej przez obowiązujące przepisy.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
SPIS TREŚCI
1 ...... WYSOKIE WYMAGANIA
ETYCZNE......................................... p. 6
2 ...... J AK NALEŻY POSTĘPOWAĆ
W PRZYPADKU POJAWIENIA
SIĘ PROBLEMÓW
ETYCZNYCH?............................. p. 11
3 ...... ABC ETYKI W ŻYCIU
CODZIENNYM........................... p. 15
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY
SUEZ ENVIRONNEMENT
OCHRONA AKTYWÓW
NALEŻĄCYCH DO
PRZEDSIĘBIORSTWA
1 .... W
YSOKIE
WYMAGANIA ETYCZNE
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
Aktywa należące do spółek Grupy mogą
być wykorzystywane jedynie do celów
zawodowych, na określonych warunkach
i zgodnie z pozwoleniami.
Każdy współpracownik zapewnia, w miarę
swoich możliwości, ochronę i poszanowanie majątku przedsiębiorstwa, unika jego
naruszenia i czuwa nad tym, żeby nie był
wykorzystywany do nielegalnych celów.
Reguła ta ma zastosowanie do wartości
materialnych (grunty, lokale, wyposażenie,
meble, itp.) oraz wartości niematerialnych
(patenty, informacje, wizerunek, programy
komputerowe, znaki towarowe, reputacja,
tajemnice produkcji, itp.).
Współpracownik, który stwierdził, że środki służące ochronie majątku przedsiębiorstwa są niewystarczające, musi natychmiast zawiadomić swojego przełożonego.
Tak samo musi postąpić w sytuacji, gdy
zauważy próbę kradzieży, piractwa, szpiegostwa, sabotażu lub uszkodzenia zasobów firmy.
Pytanie
Kolega zaproponował mi
pomoc w przeprowadzce
przy użyciu jednego z
samochodów należących do
firmy, poza godzinami pracy.
Czy mogę zaakceptować jego
propozycję?
Odpowiedź
W braku specjalnego
pozwolenia, dobra należące
do przedsiębiorstwa mogą
być wykorzystywane tylko
w zakresie działalności
zawodowej pracownika.
Propozycja kolegi zapewne
wynika z jego dobrych chęci,
jednakże nie mamy prawa jej
zaakceptować, szczególnie,
że taki samochód może nie
mieć ubezpieczenia na czas
jego używania do celów
prywatnych.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
WŁASNOŚĆ
INTELEKTUALNA
Współpracownicy Grupy mają obowiązek
ochrony zarówno jej aktywów niematerialnych, jak i prawa własności przemysłowej
Grupy lub innej osoby czy organizacji.
Przykładowo, powinni unikać używania
bez pozwolenia patentów i praw autorskich
oraz powstrzymywać się od wykorzystywania kopii lub produktów oznaczonych
podrobionym znakiem towarowym, badań,
projektów lub publikacji należących do innych osób.
Pytanie
Współpracownik, miłośnik
filmów, ściąga często podczas
pracy filmy, które potem
ogląda w domu z rodziną.
Osobiście zdecydowanie
potępiam tego rodzaju
praktyki, ale jako menedżer
nie bardzo wiem, jakich
argumentów powinienem użyć
skoro pracownik ogląda te
filmy poza godzinami pracy.
Czy powinienem zabronić
ściągania filmów z Internetu
w biurze?
Odpowiedź
Menedżer nie tylko może, ale
wręcz powinien zakazać tego
rodzaju zachowania w pracy.
Nie może być przyzwolenia
wewnątrz Grupy na piractwo
i łamanie prawa własności
intelektualnej. Należy więc
przypomnieć temu
pracownikowi, że
wykorzystuje sprzęt firmowy
do nielegalnych działań oraz
że narusza prawo własności
intelektualnej, co jest nie do
zaakceptowania.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
Powinnością każdego pracownika jest przestrzeganie, zarówno
w trakcie wykonywania swoich
codziennych obowiązków zawodowych, jak i w kontaktach
handlowych, zasad i wartości
etycznych Grupy, do których należą:
• Postępowanie zgodne
z obowiązującym
ustawodawstwem
i przepisami wykonawczymi,
• Umacnianie kultury prawości,
• Dawanie dowodu lojalności
i uczciwości,
• Szacunek dla innych.
Każdy pracownik powinien dołożyć
wszelkich starań aby działać logicznie i z rozwagą. Stąd też, w razie
napotkania na wątpliwości i dylematy etyczne związane z wykonywaną
pracą, naturalnym jest ich wspólne rozważenie z kolegami z pracy
i z przełożonymi.
DO KOGO SKIEROWANY JEST
NINIEJSZY PRZEWODNIK?
Odbiorcami niniejszego
przewodnika są pracownicy
etatowi (zatrudnieni na stałe
lub tymczasowo) spółek
należących do Grupy SUEZ
ENVIRONNEMENT niezależnie
od ich pozycji w hierarchii
zawodowej, osoby
oddelegowane do współpracy
z Grupą przez firmy
zewnętrzne, jak również każdy,
kto działa w imieniu Grupy.
Określenie
wzoru
zachowania
etycznego oraz unikanie błędów to
zadania, których prawidłowe wypełnianie ma prowadzić do osiągnięcia
doskonałości. Wymagają one tyleż
zaangażowania osobistego, co grupowego. Menedżer, ze względu na
szczególne obowiązki, które wykonuje, powinien przekazywać swoim podwładnym wartości etyczne
SUEZ ENVIRONNEMENT. Jest on
również odpowiedzialny za rozpowszechnianie oraz wdrażanie polityki
„Etyki” w ramach struktury operacyjnej i funkcjonalnej spółek zależnych
Grupy. Dlatego też istotne jest, aby
nie tylko informował swoich współpracowników w sposób praktyczny
i konkretny o panujących zasadach,
lecz również, aby upewniał się, że
zostały one przez nich właściwie zrozumiane.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
a b c d e f g h i j k l
ZASTOSOWANIE ZASADY
SUBSYDIARNOŚCI
Podstawowe zasady i wartości
etyczne Grupy zostały przez nią
zdefiniowane w odpowiednich
dokumentach. Spółki zależne
Grupy są zobowiązane je
respektować, a dokonanie
ewentualnej derogacji
tychże zasad powinno
odbywać się zgodnie z regułą
subsydiarności, miejscowymi
zwyczajami i polityką określoną
przez zarząd danej spółki.
Jako przykład można podać
fakt, iż w Grupie akceptowane
jest przyjmowanie podarunków,
pod warunkiem, że są one
adekwatne do okoliczności
w jakich są wręczane: nigdy
nie mogą one wprowadzać
wątpliwości co do uczciwości,
niezależności i obiektywizmu
zarówno darczyńcy, jak
i osoby obdarowanej. Jest
jednak oczywistym, że w kraju,
w którym prawo całkowicie
zabrania takich form wyrażania
wdzięczności, zasada ta
zostanie poddana modyfikacji
i przybierze formę całkowitego
zakazu wręczania podarunków.
Ponadto, kadra zarządzająca
spółki może uznać za stosowne
określenie górnego pułapu
wartości prezentów.
Menedżer powinien również służyć radą
swoim współpracownikom i zachęcać
ich do dzielenia się wątpliwościami z zakresu etyki oraz pytaniami dotyczącymi
praktycznego zastosowania zasad etycznych. Pracownicy nie powinni wahać się
przed przekazywaniem swojemu przełożonemu lub Specjaliście ds. Etyki informacji
o problemach, które napotykają podczas
wdrażania tej polityki. Ponadto, do Specjalisty ds. Etyki należy sprawdzenie, czy
współpracownicy należycie stosują się do
zasad, których powinni przestrzegać.
Specjalista ds. Etyki powinien przede
wszystkim poprzez swoje własne zachowanie dawać pracownikom przykład prawidłowego stosowania zasad etycznych.
Każdy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, jest odpowiedzialny za swoje zachowanie i ponosi konsekwencje swoich
wyborów. Jeżeli popełni czyn niezgodny z
etyką, naraża się, w zależności od przypadku, na sankcje dyscyplinarne, administracyjne oraz prawne (cywilne lub karne),
w oparciu o przepisy prawa krajowego
i międzynarodowego. Wykonanie nieetycznego polecenia pociąga za sobą
odpowiedzialność
zarówno
wykonującego, jak i wydającego polecenie.
Osoba, na którą wywierana jest presja działania niezgodnego z zasadami
SUEZ ENVIRONNEMENT lub z jej własnym sumieniem powinna niezwłocznie o
tym poinformować Specjalistę ds. Etyki.
Biorąc pod uwagę lokalne
uwarunkowania, menedżerowie
spółek powinni określić górne
pułapy wartości podarunków
oraz podać je do informacji
pracowników.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
m
n o p q r s t u v w x y z
MECENAT ORAZ
PARTNERSTWO
Działania związane z mecenatem i partnerstwem są dozwolone w ramach polityki Grupy dotyczącej mecenatu i partnerstwa.
Są one świadectwem obywatelskiej postawy i społecznego poczucia odpowiedzialności Grupy.
Jedynie osoby posiadające odpowiednie
upoważnienie ze strony swojego przełożonego mogą zarządzić lub zainicjować tego
rodzaju działania.
Współpracownicy powinni upewnić się co
do słuszności tego rodzaju inicjatyw, bowiem nie powinny one powodować sytuacji konfliktu interesów lub prowadzić do
nielegalnego finansowania.
Poza tym, każdy projekt partnerski na dużą skalę musi zostać zatwierdzony przez komitet
Mecenatu
SUEZ ENVIRONNEMENT (patrz: procedury dostępne na stronie Intranet Grupy).
Pytanie
W trakcie realizacji budowy
oczyszczalni ścieków w
kraju rozwijającym się,
wolontariusze pewnego
stowarzyszenia poprosili nas
o pomoc w budowie szkoły w
sąsiedniej miejscowości.
Taka inicjatywa wydaje mi się
być zgodna z wartościami
SUEZ ENVIRONNEMENT.
Czy możemy im pomóc w tym
przedsięwzięciu?
Odpowiedź
SUEZ ENVIRONNEMENT
wspiera i zachęca swoich
współpracowników do
podejmowania inicjatyw w
interesie ogólnym. Takie
zaangażowanie nie może
jednak wykraczać poza
prywatny zakres i musi być
wynikiem osobistej decyzji.
Zaangażowanie to nie może
przeszkadzać w wykonywaniu
obowiązków zawodowych.
Nie wolno wykorzystywać
środków należących do
przedsiębiorstwa (maszyn,
materiałów, …) bez uprzedniej
zgody przełożonego
upoważnionego do
nawiązania partnerstwa ze
stowarzyszeniem któremu
chcemy pomóc.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
a b c d e f g h i j k
l
m n o p q r s t u v w x y z
LOBBING
Grupa definiuje pojęcie lobbingu jako
promocję interesów swoich spółek przy
użyciu obiektywnych informacji przekazywanych przez liderów opinii i/lub osoby
odpowiedzialne za komunikację na obszarze działania spółek należących do Grupy,
odnoszących się do kwestii technicznych,
gospodarczych czy społecznych. Chodzi
tu głównie o przekazywanie informacji
o Grupie, o promowanie jej wizerunku
i wartości, zakresu jej działalności i rodzaju świadczonych usług oraz o obronę jej
interesów.
W przypadku, gdy jakaś instytucja lub kraj
reguluje poprzez przepisy działalność lobbystów, spółki zobowiązane są do przestrzegania tych uregulowań i korzystania
z usług jedynie zawodowych lobbystów.
Również w przypadku, gdy istnieje kodeks postępowania lub kodeks etyczny,
lobbyści pracujący dla spółek należących
do Grupy zobowiązani są do działania
w zgodzie z tymi dokumentami.
Lobbyści, przy okazji swoich kontaktów zawodowych, ujawniają tożsamość osób lub
organizacji, dla których pracują. Ponadto,
nie dostarczają informacji odpłatnych, ani
sami o takie nie proszą.
Grupa pragnie zwrócić lobbystom szczególną uwagę na ryzyko powstania konfliktu interesów oraz korupcję. Każdy współpracownik Grupy powinien zatem dbać
o to, aby nie sprawiać wrażenia, że Grupa lub spółka, którą reprezentuje, próbuje
w nielegalny sposób wpłynąć na politykę
wewnętrzną kraju, na terenie którego prowadzi swoją działalność.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
SUEZ ENVIRONNEMENT
PRZYJĄŁ NAJWYŻSZE
STANDARDY ETYCZNE
Zasady etyczne SUEZ ENVIRONNEMENT wpisują
się w ramy międzynarodowych dokumentów z zakresu etyki, takich
jak:
• Powszechna Deklaracja
Praw Człowieka oraz Pakty
uzupełniające.
• Konwencje Międzynarodowej
Organizacji Pracy (MOP).
• Wytyczne Organizacji
Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD)
dla przedsiębiorstw
wielonarodowych.
•Konwencja Narodów
Zjednoczonych przeciwko
korupcji.
REGUŁA
„ZASTOSOWAĆ LUB WYJAŚNIĆ”
Powinnością każdego
pracownika jest działanie
zgodne z obowiązującym
ustawodawstwem i
przepisami wykonawczymi.
Jednakże, spółki zależne
posiadają możliwość
dostosowania zasad
obowiązujących w Grupie
do właściwego im,
indywidualnego sposobu
zorganizowania.
W takiej sytuacji, niezbędne
jest zatwierdzenie wszelkich
odmienności zanim owa
charakterystyczna dla danej
spółki polityka zostanie
przyjęta.
Zasady odstępstw od reguły
zgodne są z założeniem
nazywanym “comply or
explain” („zastosować lub
wyjaśnić”). W przypadku
odstępstwa, należy wyjaśnić
jego motywy oraz uzyskać
wstępnie formalną akceptację
ze strony Specjalisty
ds. Etyki danej spółki.
W żadnym wypadku takie
odstępstwo nie może być
sprzeczne z obowiązującym
prawem.
Wyjaśnienie musi być
jasno sprecyzowane i
odpowiednio umotywowane,
przedstawione na piśmie oraz
zgodne
z prawem i zasadami
etycznymi Grupy.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
a b c d e f g h
i
j k l m n o p q r s t u v w x y z
INFORMACJA
UPRZYWILEJOWANA
ORAZ BRAK
WTAJEMNICZENIA
PRZEDSTAWIONE ZASADY ETYCZNE
MAJĄ ZASTOSOWANIE NA TRZECH
PŁASZCZYZNACH
W RELACJACH WEWNĄTRZ GRUPY,
POMIĘDZY WSPÓŁPRACOWNIKAMI,
SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI ORAZ
AKCJONARIUSZAMI.
W RELACJACH Z GŁÓWNYMI AKTORAMI NA
RYNKU :
NASZYMI KLIENTAMI, DOSTAWCAMI
I KONKURENTAMI.
W RELACJACH, JAKIE GRUPA
UTRZYMUJE Z OTOCZENIEM, W KTÓRYM
FUNKCJONUJE :
ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ I BARDZIEJ
OGÓLNIE, WSZYSTKIMI ZAINTERESOWANYMI
STRONAMI.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
Jako uprzywilejowana, traktowana jest informacja, która nie została podana do wiadomości publicznej, dotyczy bezpośrednio
lub pośrednio spółki notowanej na giełdzie, mogłaby mieć wpływ na wysokość
kursu papierów wartościowych spółki lub
innych produktów finansowych powiązanych z tymi papierami (akcje, obligacje,
pożyczki, opcje zakupu lub sprzedaży,
itp.) w przypadku, gdyby była publicznie
dostępna. Niektóre informacje uprzywilejowane mogą również dotyczyć instrumentów finansowych.
Każda osoba posiadająca dostęp do informacji uprzywilejowanej jest uznawana
za wtajemniczoną. Osoba ta, pod groźbą
„naruszenia zasady poufności”, musi powstrzymać się od kupna lub sprzedaży
papierów wartościowych spółki, której dotyczą posiadane przez nią informacje, lub
nawet od rekomendowania czy sugerowania innym osobom zakupu lub sprzedaży
tych papierów przez czas określony miejscowymi przepisami.
Zakaz ten dotyczy papierów wartościowych spółki, której dana osoba jest pracownikiem, oraz każdej innej notowanej
spółki, na temat której osoba ta posiada
informacje uprzywilejowane.
Pytanie
Mój menedżer często
pozostawia niedomknięte
drzwi. Pewnego dnia
usłyszałem jego rozmowę z
kimś z zarządu finansowego.
Tematem rozmowy było
przydzielenie w tym roku
wyjątkowo wysokiej
dywidendy.
Czy nie jest to najlepszy
moment na zakup akcji firmy?
Odpowiedź
Usłyszana informacja
nie jest ani oficjalna, ani
dostępna publicznie. Należy
więc do kategorii informacji
uprzywilejowanych,
nawet jeśli byliśmy jej
przypadkowym odbiorcą.
Dlatego też, nie możemy
dokonywać żadnych operacji
giełdowych sugerując się
zasłyszaną informacją, ani
też prosić kogokolwiek, aby
wykonał je dla nas.
Powinniśmy natomiast
zasugerować naszemu
menedżerowi, żeby lepiej
chronił tego rodzaju
informacje.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
DEFRAUDACJA
Defraudacja w przedsiębiorstwie jest trudnym i delikatnym tematem, a jej wpływ jest
często bagatelizowany. Jednakże, defraudacje mogą powodować znaczne, trudne
do pokrycia koszty finansowe. Ponadto,
pociągają za sobą ryzyko dla pracowników i przedsiębiorstw.
Defraudacja, jaka by nie była jej forma, jest nie do zaakceptowania przez
SUEZ ENVIRONNEMENT. Każde oszukańcze działanie naraża na sankcje przewidziane prawem międzynarodowym lub
miejscowym oraz wewnętrznymi przepisami Grupy.
Defraudacją jest każde świadome, a następnie zatajone, działanie lub zaniechanie działania, mające na celu osiągnięcie
nienależnych korzyści finansowych bądź
niematerialnych przez defraudanta lub
inne osoby, poprzez złamanie lub obejście
obowiązującego prawa lub wewnętrznych
reguł Grupy.
Defraudacja przyjmuje różnorodne formy:
kradzież pieniędzy, dóbr, danych lub materiałów należących do przedsiębiorstwa,
świadome fałszerstwo, zatajenie lub zniszczenie dokumentów, fałszowanie pism
lub podpisów, manipulacje księgowe, podrabianie towarów, pranie brudnych pieniędzy, oszustwo, korupcja…
Pytanie
W trakcie negocjacji,
klient zaproponował mi
uregulowanie części
zobowiązania w gotówce.
Czy mogę zaakceptować takie
warunki?
Odpowiedź
Płatności w gotówce mogą
być brane pod uwagę tylko
wtedy, gdy chodzi o niewielkie
sumy. Nie należy akceptować
takiej formy regulowania
płatności jeżeli nie mamy
pewności co do źródła, z
którego pochodzą pieniądze.
Stwarza to bowiem ryzyko
uczestniczenia w operacji
prania brudnych pieniędzy.
W przypadku wątpliwości,
przed zaakceptowaniem
tego rodzaju formy płatności
należy skontaktować się ze
Specjalistą ds. Etyki Grupy.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
2 ....JAK NALEŻY
POSTĘPOWAĆ
W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ
PROBLEMÓW
ETYCZNYCH?
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
a b c d e
INFORMACJA POMOCNICZA
Wszystkie dokumenty
uzupełniające Kartę Etyczną
oraz niniejszy Przewodnik
są dostępne
dla pracowników Grupy
na stronie intranetowej Grupy.
SZKOLENIA Z ZAKRESU ETYKI
P
rzekazywanie
informacji
w ramach Grupy odnośnie
sposobów
rozwiązywania
problemów etycznych może
odbywać się poprzez różne
kanały:
• udostępnienie adekwatnych
dokumentów,
• dyskusje na szczeblu kadry
kierowniczej,
• działania Specjalisty ds. Etyki,
Szkolenia skierowane do kadr
funkcjonalnych i operacyjnych
odbywają się w ramach
spotkań lub poprzez internet.
Tematy poruszane w trakcie
tych szkoleń obejmują swym
zakresem przede wszystkim
takie obszary jak:
•U
wrażliwienie na kwestie
etyczne w przedsiębiorstwie;
• Etyka handlowa;
•R
eguły konkurencyjności
w Unii Europejskiej;
•Ś
rodki przeciwdziałania
korupcji a rozwój
międzynarodowy;
•E
tyka w procedurze zamówień
publicznych;
•O
dpowiedzialność
kierownictwa, ryzyko etyczne,
kontrola wewnętrzna, audyt.
Aby uzyskać wszelkie
dodatkowe informacje należy
zwrócić się do Specjalisty ds.
Etyki danej spółki lub działu
zarządzania personelem.
• e-mail etyczny.
Pracownikom Grupy zostały udostępnione liczne dokumenty, wyjaśniające
cel i zasady polityki etycznej Grupy oraz
przedstawiające konkretne przykłady
właściwego postępowania. Różnorodność i rozmaitość sytuacji nie pozwalają jednak na przewidzenie wszystkich
możliwych przypadków. Dlatego też,
aby znaleźć odpowiedź na pytanie jak
postępować w danej sytuacji, aby nie
naruszyć zasad etycznych Grupy, czasami niezbędna jest dyskusja z innymi
pracownikami lub przełożonymi. W zależności od rodzaju nurtujących nas pytań, zawsze można zwrócić się o pomoc
do kolegi z pracy, do kadry menedżerskiej – poczynając od bezpośredniego
przełożonego, lub do innego menedżera
posiadającego kompetencje w danym
zakresie (dział zadządzania personelem, BHP, dział prawny, itp.), do przedstawiciela załogi, jeżeli prawo na to
zezwala oraz oczywiście do Specjalisty
ds. Etyki.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
f
g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
FINANSOWANIE
DZIAŁALNOŚCI
POLITYCZNEJ
Polityka Grupy polega na unikaniu finansowania w jakiejkolwiek formie działalności politycznej.
W krajach, w których takie finansowanie
jest dozwolone, Grupa może, pod pewnymi warunkami, rozważyć możliwość
uczestniczenia w nim lub w innych formach wsparcia.
W każdym przypadku, muszą one być
ograniczone do minimum i mieć charakter
wyjątkowy. Jednocześnie, należy wystrzegać się stronniczości czy niesprawiedliwości.
Każde ewentualne wsparcie musi być
najpierw zgłoszone Specjaliście ds. Etyki
Grupy lub zainteresowanej spółki. Wszystkie spółki SUEZ ENVIRONNEMENT
mają zakaz finansowania instytucji, partii
politycznych lub kandydatów przejawiających w swoich działaniach ekstremizm.
Pytanie
Od wielu lat, razem z moim
zespołem, próbujemy wygrać
kontrakt na zarządzanie
usługami w zakresie
utrzymania czystości w kraju,
który jest niezbyt otwarty na
zagraniczne przedsiębiorstwa.
Podczas nieoficjalnego
spotkania, pewien doradca
polityczny dał mi do
zrozumienia, że mamy szanse
na podpisanie tego tak długo
wyczekiwanego kontraktu
jeżeli kandydat, którego ów
człowiek popiera, zostanie
wybrany. Należałoby mu
jednak pomóc w uregulowaniu
kilku problemów związanych
z finansowaniem kampanii
wyborczej tego kandydata.
Co powinienem mu
odpowiedzieć?
Odpowiedź
Uzyskanie kontraktu nie może
być uzależnione od korzyści
finansowych, które mogą
nieść ryzyko powiązania
Grupy z korupcją. Należy więc
bezwzględnie odrzucić takie
warunki.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
ŚRODOWISKO,
BEZPIECZEŃSTWO
I ZDROWIE
SUEZ ENVIRONNEMENT troszczy się
o wpływ, jaki wywiera jego działalność na
otoczenie społeczne i środowisko.
To dlatego nasza Grupa stworzyła rygorystyczną politykę w zakresie środowiska,
bezpieczeństwa i zdrowia. Zaangażowanie
i czujność ze strony każdego są niezbędne, aby rozwijać tę politykę w kierunku
trwałego rozwoju, realizacji coraz bardziej
ambitnych i stałych zobowiązań, w duchu
szacunku dla ludzi, spółki i planety.
Pytanie
Zauważyłem, że niektóre
procedury kontrolne
w zakresie jakości wód
ściekowych zdecydowanie
opóźniają pracę zarówno
moją, jak i moich kolegów
z pracy. Poza tym, normy
stworzone przez kierownictwo
spółki są dużo bardziej
surowe, niż normy
wynikające z przepisów
prawa miejscowego.Czy
takie procedury nie szkodzą
wydajności naszego
przedsiębiorstwa?
Odpowiedź
Ustanowione normy
i procedury służą temu, aby
prowadzona działalność
odpowiadała wymaganiom
jakościowym Grupy. Jako
społecznie odpowiedzialne
przedsiębiorstwo, SUEZ
ENVIRONNEMENT podejmuje
wszelkie działania mające
na celu przestrzeganie
prawa miejscowego oraz
promowanie trwałej
i rzetelnej działalności, która
respektowałaby ludność i
środowisko. Konkurencyjność
naszej Grupy opiera się
w dużym stopniu na
priorytetowych dla niej
wartościach etycznych.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
Poddanie pod wątpliwość etyki zachowania znajomej nam osoby stawia nas często w delikatnej sytuacji. Niejednokrotnie
trzeba więc wykazać się dużą odwagą by
zasygnalizować zaistniały problem oraz
poddać pod rozważenie sposób jego rozwiązania. Jest to jednakże jedyna droga
by zażegnać niedopuszczalne sposoby
działania oraz podjąć kroki ku naprawie
sytuacji.
W żadną osobę, wyrażającą w dobrej wierze wątpliwości co do etyki działań, nie
będą wymierzone sankcje wynikające z
ich głośnego wypowiedzenia. Współpracownik będący ofiarą lub świadkiem praktyk
niezgodnych z zasadami etycznymi może
się zwrócić do Specjalisty ds. Etyki swojej
spółki lub Grupy, którego powinnością jest
znalezienie, wraz z przełożonymi, środków
mających na celu ochronę lub przywrócenie należnych praw osobom dotkniętym
problemem. Zawsze w takich okolicznościach Specjaliści ds. Etyki zobowiązani
są do zachowania poufności informacji,
które zostały im przekazane.
SPECJALISTA
DO SPRAW ETYKI
Specjalista ds. Etyki ma do spełnienia potrójną misję:
• Uczestniczy w opracowywaniu koncepcji
wytycznych Grupy w zakresie etyki.
• Zmienia i wyjaśnia poszczególne elementy tych wytycznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom współpraco-wników,
organizuje szkolenia i akcje informacyjne
oraz prowadzi działania mające na celu
uwrażliwienie na kwestie etyczne.
• Charakteryzuje
ryzyko
etyczne
i wskazuje przypadki niezgodności zachowań z zasadami etycznymi. Może mu
również zostać powierzone rozpatrzenie
sytuacji uchybienia zasadom etycznym
we współpracy z osobami zajmującymi
stanowiska kierownicze lub pracującymi
w dziale do spraw zarządzania personelem lub prawnym.
W ramach SUEZ ENVIRONNEMENT istnieje sieć Specjalistów ds. Etyki, którzy
zostali wyznaczeni dla głównych spółek
Grupy (około 30 spółek). Działalność tej
sieci jest wspierana przez Specjalistę
ds. Etyki całej Grupy. Dane kontaktowe
osoby zajmującej stanowisko Specjalisty
ds. Etyki Grupy są ogólnie dostępne na
stronie intranetu.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
E-MAIL ETYCZNY,
DOSTOSOWANE
NARZĘDZIE
SUEZ ENVIRONNEMENT oddaje do dyspozycji swoich współpracowników internetowy adres elektroniczny, pozwalający
na zadawanie pytań Specjaliście ds. Etyki
Grupy, w przypadku wątpliwości co do postawy jaką należy przyjąć lub w przypadku
stwierdzonego braku poszanowania zasad etycznych.
DO KOGO SIĘ ZWRÓCIĆ
Jeśli mamy wątpliwości co do
postawy, jaką należy przyjąć lub
procedury, którą należy wszcząć.
Jeśli potrzebujemy zasięgnąć
porady.
Jeśli wydaje się nam, że reguły
panujące w przedsiębiorstwie
zostały naruszone, albo że mogą
zostać naruszone.
Jeśli sądzimy, że zostaliśmy
zamieszani lub że możemy
zostać zamieszani w sprawę
niezgodną z zasadami etycznymi
obowiązującymi
w przedsiębiorstwie.
W każdym z tych przypadków,
należy skontaktować się z osobą
godną zaufania: kolegą z pracy,
przełożonym, działem prawnym,
przedstawicielem zespołu, jeżeli
jest to zgodne z przepisami,
Specjalistą ds. Etyki, itp.
Owa procedura nie zastępuje innych istniejących kanałów przekazywania informacji
(przełożony, przedstawiciel zespołu, organ
publiczny, itp.) i jest jedynie ich uzupełnieniem. Musi być stosowana zgodnie z obowiązującymi przepisami miejscowymi oraz
uregulowaniami określającymi przypadki
obowiązkowego wniesienia skargi.
Procedura ta dotyczy w głównej mierze
nieprawidłowości w dziedzinie księgowości, audytu finansowego oraz walki
z korupcją, jak również innych poważnych
uchybień mogących zagrozić żywotnemu interesowi spółki oraz moralnej i fizycznej kondycji jej pracowników. Należy
brać również pod uwagę inne nieprawidłowości wpływające na brak poszanowania
przepisów miejscowych. Informacje na
ten temat należy przesyłać Specjaliście
ds. Etyki spółki lub Specjaliście ds. Etyki
Grupy w każdy możliwy sposób, szczególnie za pomocą poczty elektronicznej na
adres:
[email protected]
Każde nadużycie tej procedury może
stać
się
przedmiotem
dochodzenia i odwrotnie, wobec żadnej osoby
działającej
w dobrej wierze nie będzie wszczynane takie dochodzenie.
Dane osoby informującej o nadużyciu, jak
i dane osób, których sprawa dotyczy, będą
traktowane w sposób poufny, a naruszenie poufności może pociągnąć za sobą
sankcje w stosunku do osób będących
u źródła tego naruszenia.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
POSZANOWANIE
PRAWA CZŁOWIEKA
Szacunek dla drugiego człowieka jest
jedną z naczelnych zasad Grupy. Z tego
względu, Grupa przywiązuje szczególnie
dużą wagę do poszanowania, w odniesieniu do każdej spośród prowadzonych przezeń działalności, ducha i litery Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948
roku. Współpracownicy Grupy powinni
mieć świadomość wpływu, jaki wywierają
na innych ludzi poprzez swoje działania
i decyzje. Owa świadomość pozwala im
bowiem kształtować swoje zachowanie w
taki sposób, aby nienaruszalność i godność istoty ludzkiej nigdy nie były pogwałcone przez spółkę należącą do Grupy lub
jej pracownika.
Grupa nieustannie czuwa nad poszanowaniem praw człowieka. Szczególnie w
sytuacjach delikatnych, którym musi nieraz stawić czoło ze względu na rodzaj
wykonywanej działalności, Grupa dokłada
wszelkich starań, aby prawa osób przesiedlanych czy też zasady ochrony własności
na trudnym obszarze były respektowane.
Zgodnie z tymi zasadami, każdy współpracownik SUEZ ENVIRONNEMENT czuwa
nad tym, aby nie dyskryminować żadnej
osoby ani słownie ani poprzez swoje działania, ze względu na jej wiek, płeć, pochodzenie etniczne, społeczne lub kulturowe,
ze względu na wyznawaną religię, opinie
polityczne lub związkowe, osobiste wybory życiowe, wygląd fizyczny lub niepełnosprawność.
Pytanie
Słyszałem pogłoski, według
których jeden z naszych
podwykonawców korzysta z pracy
przymusowej oraz z pracy dzieci
na placu budowy jednej
z fabryk Grupy. Skontaktowałem
się z tym podwykonawcą, a on
zapewnił mnie, przedstawiając mi
na dowód oficjalne dokumenty, że
przestrzega przepisów prawnych.
Czy nie będzie najlepszym
rozwiązaniem jeśli zapomnę o tych
pogłoskach ?
Odpowiedź
W naszej Grupie poszanowanie
praw człowieka jest absolutnym
priorytetem. Bardzo dobrze, że
natychmiast sprawdził Pan te
pogłoski. Nawet, jeżeli przepisy
prawne w zakresie prawa pracy są
różne w poszczególnych krajach,
zasadniczym jest, aby nasi
podwykonawcy szanowali normy
prawa międzynarodowego w
dziedzinie ochrony pracowników
oraz pracy nieletnich. Należy się
zatem upewnić, czy normy te są
przestrzegane przez naszego
podwykonawcę
i czy wartość godności ludzkiej
jest w naszych spółkach
respektowana niezależnie od
sytuacji. Należy też poinformować
swojego przełożonego o
zasłyszanych pogłoskach oraz
o podjętych w celu ich
sprawdzenia działaniach.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
PRZEKAZYWANIE
WŁADZY
Menedżer lub współpracownik – każdy
przyczynia się do globalnej wydajności
przedsiębiorstwa i ponosi część odpowiedzialności związanej z zakresem powierzonych zadań. Z tego też względu,
aby zapewnić jak najlepszy podział kompetencji, zadań i odpowiedzialności, kierownictwo musi czuwać nad wdrożeniem
efektywnego i sprawnego operacyjnie
sposobu przekazywania uprawnień i składania podpisów, zgodnie z zasadami określonymi przez wydział prawny Grupy.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
3 .... A
BC ETYKI
W ŻYCIU CODZIENNYM
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
ZAKUPY ORAZ
DOSTAWCY
Współpracownicy utrzymujący stosunki
zawodowe z kontrahentami muszą szczególnie dbać o poszanowanie zasad etycznych. W głównej mierze chodzi tu o osoby z Grupy utrzymujące relacje z dostawcami, usługodawcami i podwykonawcami,
a więc zleceniodawców, kupujących, zaopatrzeniowców, oraz bardziej ogólnie,
każdą osobę powiązaną z aktem zakupu.
Osoby te muszą postępować zgodnie z zasadami etycznymi przedstawionymi w niniejszym dokumencie oraz dostosować się
do zasad etycznych polityki zakupów Grupy,
z którą stykają się na co dzień z racji wykonywanych obowiązków zawodowych.
RELACJE Z DOSTAWCAMI
DZIEWIĘĆ ZASAD ETYCZNYCH
1
Stosować obowiązujące prawo,
przepisy wykonawcze, normy
prawa międzynarodowego,
wartości Grupy i jej procedury
wewnętrzne.
2
Wykazywać się bezstronnością,
sprawiedliwością
i przejrzystością w relacjach
z dostawcami.
3
Wypełniać i obligować innych
do wypełniania obustronnych
zobowiązań.
4
Zachowywać poufność
wszystkich wymienianych
informacji.
Pytanie
Pewien urzędnik doradził mi, abym zwrócił się do jednego z jego
znajomych w celu zaradzenia przewlekłemu działaniu organów
administracji, które niekorzystnie wpływa na budowę, za którą
jestem odpowiedzialny. Zmęczony oczekiwaniem, skontaktowałem
się z tym pośrednikiem, który mnie zapewnił, iż prace będą mogły
ruszyć w ciągu najbliższego tygodnia, pod warunkiem wpłacenia
określonej sumy w gotówce. Co mam mu odpowiedzieć?
5
Wypełniać zobowiązania Grupy w
zakresie etyki, trwałego rozwoju
i odpowiedzialności społecznej.
6
Nie doprowadzać do powstania
sytuacji konfliktu interesów
mogącej negatywnie wpływać
na obiektywność i niezależność
dokonywanych wyborów.
7
Reagować w sytuacjach
niezgodnych z normami
etycznymi.
8
Dokonywać wyboru rynków
i przydzielać je kierując się
kryterium obiektywizmu.
Odpowiedź
Tego typu sytuacja od samego początku powinna wzbudzić Pański
niepokój. Należy przestrzegać procedur dotyczących zatrudniania
pośredników handlowych i uzyskać wszelkie informacje na temat tej
osoby przed rozpoczęciem z nią jakichkolwiek kontaktów. Niezależnie
od miejscowych zwyczajów, polityka SUEZ ENVIRONNEMENT
nakazuje formalną odmowę dokonania nieuzasadnionej płatności na
rzecz urzędów publicznych. Nie wchodzi więc w rachubę korzystanie
z pomocy jakiegokolwiek pośrednika, jeżeli mamy wątpliwości co
do nienaganności jego postawy oraz co do sposobu wykorzystania
środków pieniężnych, które miałyby zostać przekazane jemu lub za
jego pośrednictwem.
9
Szanować zasadę wolnej
konkurencji na rynku.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
Korupcja przybiera postać o różnorodnym
charakterze, takim jak gratyfikacje, sprzeniewierzenie funduszy, niestosowna wpłata na urzędy publiczne, …
W tym ostatnim przypadku, korupcja przybiera formę wymuszenia. Wymuszenie polega na uzależnieniu przyznania przetargu
(kontraktu lub pozwolenia) od zapłacenia
nienależnego wynagrodzenia i może być
ono dokonywane poprzez żądanie jednorazowej wpłaty lub codziennego dostarczania środków finansowych, stosowanie
szykan administracyjnych, a nawet fizycznych gróźb skierowanych do określonych osób lub ich rodzin. Działania korupcyjne są czasami podejmowane z użyciem
pośrednictwa przedstawicieli handlowych,
co ułatwia utajenie tych działań czy też
utrudnia ewentualną procedurę dochodzeniową. Aby nie dopuszczać do tego rodzaju sytuacji, Grupa stworzyła wewnętrzne
procedury, które należy stosować.
ZASADY DOBORU
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH
Przedstawiciele handlowi,
których angażuje Grupa,
powinni:
P
osiadać dobrą reputację,
oficjalnie uznane
kompetencje zawodowe,
a także odpowiednią
znajomość prawa,
kontekstu i zwyczajów
miejscowych.
N
ie być oficjalnymi
pracownikami lub
reprezentantami jednostek
samorządu terytorialnego,
partii politycznych,
potencjalnego klienta lub
konkurenta.
W
ykonywać pracę w
zgodzie z przepisami
z zakresu ich działalności.
Z
ostać wybranym
i zaakceptowanym zgodnie
z obowiązującą w Grupie
procedurą.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
Pytanie
Jeden z moich kolegów ma zwyczaj uprawiania agresywnej
polityki w kwestii zakupów. Nie waha się przed przekazywaniem
zawartości ofert niektórych dostawców, żeby w ten sposób zachęcić
innych do zweryfikowania konkurencyjności ich cen oraz rodzaju
proponowanych usług. Należy przyznać, że takie postępowanie
okazuje się często skuteczne, ale wydaje się być niesprawiedliwym.
Czy taka metoda negocjacji jest akceptowalna?
Odpowiedź
Zachowanie współpracowników odpowiedzialnych za stosunki
handlowe z dostawcami, usługodawcami i podwykonawcami
musi być bez zarzutu. Nawet najlepsze wyniki ich pracy nie
usprawiedliwiają takiego zachowania. Należy szanować poufny
charakter ofert składanych przez naszych partnerów handlowych;
wszyscy dostawcy powinni mieć jednakowy dostęp do informacji.
Nie należy się zatem wahać przed przypomnieniem naszemu
współpracownikowi zasad etycznych Grupy, a nawet przed
powiadomieniem o sytuacji przełożonego.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
k
PREZENTY, ZAPROSZENIA
I PODRÓŻE
Generalnie rzecz ujmując, Grupa stara
się ograniczać ilość podarunków i zaproszeń oraz związane z nimi koszty, niezależnie od tego, czy są one wręczane, czy
też otrzymywane. Ich częstotliwość oraz
wartość muszą być określone przez przełożonych. Każdy pracownik poszukujący
informacji na temat stosowania tej polityki w jego spółce, powinien zwrócić się do
swojego przełożonego.
Prezenty i zaproszenia są oznaką kurtuazji. Powinny zatem odpowiadać lokalnym
upodobaniom i zwyczajom. Nigdy nie należy ofiarowywać ani przyjmować prezentów czy zaproszeń, które z jakichkolwiek
powodów mogą stawiać w niezręcznej sytuacji osobę, do której się zwracamy lub
inne osoby z otoczenia. Dlatego też, każda
propozycja podróży, niezależnie od tego,
czy została przez nas otrzymana, czy też
przedstawiona, wymaga uprzedniego zaakceptowania przez przełożonego.
Jako że w interesie dostawców jest pozyskanie przychylności pracowników odpowiedzialnych za zakupy, usługi zaopatrzeniowe i logistykę, niedopuszczalnym jest
przyjmowanie przez tych pracowników
jakichkolwiek prezentów, zaproszeń lub
propozycji podróży ze strony dostawców.
Polityka Grupy dotycząca prezentów musi
być regularnie przekazywana do informacji
obecnym lub potencjalnym dostawcom.
RELACJE Z DOSTAWCAMI
Przykładem właściwego
zachowania w odniesieniu
do kwestii zaproszeń
(jeżeli w ogóle miejscowe
przepisy je dopuszczają) jest
nieproponowanie klientowi
wyjścia do miejsc, do których
on sam nie byłby w stanie
nas zaprosić.
DZIEWIĘĆ ZASAD ETYCZNYCH
Zanim zdecydujemy się na
przyjęcie prezentu, czy też
zanim sami postanowimy
go wręczyć, powinniśmy
zadać sobie trzy podstawowe
pytania:
• Czy ten prezent może
spowodować zmianę
naszego podejścia do
osoby, która nam go
wręcza lub do spółki?
• Czy mój przełożony wyraził
zgodę na to abym wręczył
(otrzymał) ten prezent?
KORUPCJA
p
ŻEBY ZAŚWIADCZYĆ O SWOIM
SUEZ ENVIRONNEMENT potępia korupcję pod każdą postacią, niezależnie od
czasu, miejsca lub okoliczności.
Korupcja jest zamachem na demokratyczne zasady, do których Grupa jest przywiązana, oraz na godność i nienaruszalność
tych, którzy ponoszą jej konsekwencje.
Jest ona również przeszkodą w poprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
ze względu na koszty i ryzyko jakie za
sobą pociąga (finansowe, karne, handlowe
i związane z reputacją) oraz naruszenie
zasad funkcjonowania rynku, które się
z nią wiąże.
ZAANGAŻOWANIU W WALCE
Z KORUPCJĄ, GRUPA
Przystąpiła do odnoszącej się
do przedsiębiorstw inicjatywy
ONZ Global Compact, której
10-ta zasada dotyczy walki
z korupcją.
Jest aktywnym członkiem
francuskiej sekcji organizacji
pozarządowej „Transparency
International”.
Generalnie rzecz ujmując, można rozróżnić dwa rodzaje korupcji:
• Korupcja aktywna, która polega na dostarczaniu korzyści innym osobom po
to, aby zmienić bieg mechanizmu decyzyjnego (pozwolenia, prawo, dostawa,
rynek, kontrakt…);
• Korupcja pasywna, która polega na
otrzymaniu korzyści w zamian za działania mające na celu zmianę decyzji. Korupcja pasywna nie zawsze jest oczywista. Zawsze jednak może prowadzić do
wymuszenia.
• Czy będę mógł bez
zażenowania rozmawiać
o tym prezencie z moimi
współpracownikami i
bliskimi?
Nie należy również
zapominać o zapoznaniu
się z właściwymi dla naszej
spółki zasadami.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
CZTERY POZIOMY
Poniższe sytuacje opisują przypadki zaistnienia konfliktu interesów :
1
Czy zajmuję, lub czy ktoś z moich bliskich zajmuje (oprócz stanowiska
zajmowanego w spółce należącej do SUEZ ENVIRONNEMENT), stanowisko
kierownicze, właściciela, zarządzającego, pracownika etatowego lub doradcy
w spółce, która jest:
• dostawcą usług lub towarów dla spółki, w której pracuję lub innej spółki
należącej do Grupy?
•k
onkurencyjna w stosunku do spółki, w której pracuję lub innej spółki
należącej do Grupy?
2
Czy osobiście posiadam, lub czy ktoś z moich bliskich posiada, pośredni lub
bezpośredni interes finansowy w spółce:
•k
tóra dostarcza usługi lub towary w spółce, dla której pracuję lub innej
spółce należącej do Grupy ?
•k
onkurencyjnej w stosunku do spółki, w której pracuję lub innej spółki
należącej do Grupy?
3
Czy mam osobiście, lub ktoś z moich bliskich ma okazję do uczestniczenia
w podejmowaniu decyzji lub wydawaniu zaleceń dotyczących relacji
pomiędzy spółką należącą do SUEZ ENVIRONNEMENT a spółką zewnętrzną
w stosunku do Grupy, odpowiadającą kryteriom opisanym w punktach 1 i 2?
4
Czy mam osobiście, lub ktoś z moich bliskich ma okazję do uczestniczenia
w podejmowaniu decyzji lub wydaniu zaleceń dotyczących spółki należącej
do SUEZ ENVIRONNEMENT w ramach posiadanego przeze mnie mandatu
politycznego lub przynależności związkowej?
5
Czy przyjąłem osobiście, lub ktoś z moich bliskich przyjął, prezent,
propozycję podróży lub inną korzyść materialną lub finansową ze strony
dostawcy, klienta, konkurenta?
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
Pytanie
Ponieważ odwiedzam regularnie hotele tej samej sieci w czasie
podróży służbowych, jedna z osób odpowiedzialnych za kontakty z
klientami zadzwoniła do mnie, żeby zaproponować mi pobyt rodzinny
w okresie zbliżających się wakacji.
Czy przyjęcie tego zaproszenia nie naruszy zasad etycznych
SUEZ ENVIRONNEMENT ?
Odpowiedź
Tego typu zaproszenie zdecydowanie wykracza, z racji swojej
wartości, poza ramy określone przez zasady etyczne. Należy więc
odmówić. Nie można zapominać, że prezenty, niezależnie od tego,
czy są otrzymywane czy też wręczane, nie powinny wpływać na
relacje z drugą stroną. Wartość prezentów powinna być niewielka.
Jeżeli tak nie jest, lub jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, należy
poprosić o zgodę przełożonego zanim zdecydujemy się przyjąć lub
też zaoferować taki prezent.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
k
KOMUNIKACJA
KONFLIKT INTERESÓW
W polityce dotyczącej komunikacji, spółki zależne Grupy przywiązują dużą wagę
do tego, aby dostarczane informacje były
prawdziwe, kompletne, precyzyjne, zrozumiałe i ogłoszone w odpowiednim czasie.
Oprócz dyrekcji, jedynie osoby odpowiednio uprawnione mają prawo do wypowiadania się w imieniu spółki. Pracownik
chcący wypowiedzieć się na forum publicznym, opublikować lub udzielić wywiadu na temat związany ze spółką należącą
do Grupy, musi wcześniej uzyskać zezwolenie od upoważnionej osoby lub wydziału komunikacji swojej spółki (z wyjątkiem
szczególnych okoliczności określonych
przepisami). Każdy współpracownik może
jednakże swobodnie zabierać głos, pod
warunkiem, że zaznaczy uprzednio, iż pisze lub wypowiada się we własnym imieniu, a nie w imieniu spółki. Musi jednak
przykładać szczególną wagę do tego, aby
jego wypowiedzi nie były stronnicze wobec
spółki oraz aby nie wykorzystywać swojej
pozycji w spółce celem zwiększenia wagi
wygłaszanych opinii.
Przez konflikt interesów należy w szczególności rozumieć taką sytuację, w której
osąd osoby wykonującej obowiązki służbowe może być nieobiektywny ze względu
na posiadanie innych interesów, odmiennych od interesów przedsiębiorstwa.
Dzieje się tak np. w sytuacji, gdy pracownik mógłby podjąć decyzję kierując się
nie tyle interesem firmy, co swoim własnym, ewentualnie interesem swoich bliskich czy przyjaciół.
W razie wątpliwości, najostrożniejszym
rozwiązaniem dla pracownika jest skonsultowanie się ze swoim przełożonym celem sprawdzenia, czy w danej sytuacji nie
wystąpi konflikt interesów. Zastosowanie
tej rady jest szczególnie ważne, w przypadku, kiedy my sami lub ktoś z naszych
bliskich, posiadamy interesy powiązane
z przedsiębiorstwami lub instytucjami
konkurencyjnymi wobec spółki lub będącymi jej dostawcami. Z rady tej powinno
się również skorzystać jeśli wykonujemy
działalność zawodową lub wyborczą niezwiązaną z naszą spółką macierzystą.
W szczególności, jeżeli mamy odpowiedzialne stanowisko w stowarzyszeniach
lub zrzeszeniach klientów, nie powinniśmy
uczestniczyć w obradach i głosowaniach
dotyczących przyznania kontraktu spółce
należącej do Grupy lub podjęcia decyzji
w sprawie takiego kontraktu. Osoby
zajmujące
się
finansami
SUEZ ENVIRONNEMENT mają obowiązek, zgodnie z „Kodeksem Postępowania
Finansistów Grupy”, poinformować swojego przełożonego lub Specjalistę ds. Etyki
o dotyczącym ich potencjalnym lub realnym konflikcie interesów.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
p
Pytanie
Moja spółka pracuje nad
przygotowaniem odpowiedzi
na przetarg ogłoszony przez
gminę, w której moja żona jest
radnym.
Czy może to stanowić konflikt
interesów ?
Odpowiedź
Takie okoliczności narzucają
działanie z największym
profesjonalizmem i z możliwie
jak największą ostrożnością.
Istniejące powiązania
z gminą rzeczywiście
mogłyby wywierać wpływ
na podejmowanie decyzji.
Również pańska żona
mogłaby znaleźć się w
delikatnej sytuacji. Aby zatem
uniknąć niejasności, należy
poinformować swojego
przełożonego lub Specjalistę
ds. Etyki spółki o pełnionej
przez pańską żonę funkcji
radnego.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
POUFNOŚĆ
W ramach wykonywanych obowiązków,
do każdego pracownika należy zarządzanie informacjami lub ich przechowywanie.
Mogą one dotyczyć klientów, personelu,
spółki lub bardziej ogólnie, otoczenia gospodarczego, handlowego czy prawnego
spółki (partnerów handlowych lub finansowych, dostawców, administracji, innych
spółek należących do Grupy, itp.). Generalnie rzecz ujmując, każda informacja,
która nie została podana do wiadomości
publicznej, powinna pozostać poufna. Informacje, które w pewnych dziedzinach
naszej działalności podlegają szczególnym
uregulowaniom, jak np. informacje istotne
dla handlu, powinny stanowić przedmiot
wyjątkowej uwagi ze strony Grupy.
KILKA DOBRYCH PRAKTYK
W ZAKRESIE SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH I POUFNOŚCI
Nie pozostawiam ważnych
dokumentów w drukarce ani w
sali konferencyjnej oraz stosuję
politykę uporządkowanego biurka
chowając dokumenty do szafek
zamykanych na klucz.
Jestem odpowiedzialny za
osoby odwiedzające firmę i nie
pozostawiam ich nigdy samych
w biurze.
Wychodząc z biura zawsze
zostawiam mój komputer
z włączonym wygaszaczem
ekranu zabezpieczonym hasłem.
CZTERY POZIOMY
Każdy dokument puszczony
w obieg w Grupie musi zawierać
informację o poziomie poufności,
zgodną ze skalą klasyfikacyjną:
“poufny”, “o ograniczonej
poufności”, “wewnętrzny”,
“jawny”.
Jeżeli dokument nie został
sklasyfikowany, to należy go
traktować jako “wewnętrzny”.
Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
SUEZ ENVIRONNEMENT, zaleca się
współpracownikom dochowanie jak najwyższego poziomu dyskrecji w odniesieniu do wszystkich informacji, niezależnie
od ich charakteru, pochodzących bezpośrednio z firmy lub jej dotyczących. Jeżeli konieczne jest przekazanie informacji
określonej osobie po to, aby mogła wykonywać swoje zadania, należy wykazać się
dużą ostrożnością oraz przekazać jej tylko
niezbędne informacje, w szczególności,
jeżeli należą one częściowo lub całkowicie
do osób trzecich lub do świadczeniodawcy
czy świadczeniobiorcy. Należy również poinformować tę osobę o poziomie poufności
informacji, które są jej przekazywane.
Duża część poufnych informacji, do których mają dostęp pracownicy, przechowywana jest w wersji elektronicznej. Z tego
względu, Grupa określiła zasady odnoszące się do systemów informatycznych,
które muszą być respektowane przez każdego pracownika.
Pytanie
Po przeczytaniu opublikowanego w Internecie artykułu na temat
przedsiębiorstw działających w sektorze środowiska, odkryłem
z zaskoczeniem komentarze ujawniające skandaliczne zachowanie
wielkich firm z tego sektora. Niektórzy spośród autorów tych
komentarzy twierdzili nawet, że nasza Grupa nie przestrzega
obowiązujących przepisów, i że bezkarnie zanieczyszcza środowisko.
Zdecydowany bronić naszej firmy, postanowiłem odpowiedzieć na te
skandaliczne pogłoski. Czy stwarza to problem natury etycznej?
Odpowiedź
Nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby wyrażać swoje opinie, ani też
żeby wypowiadać się na tematy dotyczące SUEZ ENVIRONNEMENT.
Należy jednakże pozostać bardzo uważnym. Wypowiadane opinie
należą tylko do nas i poza uprawnionymi osobami, nie mamy
prawa do wypowiadania się w imieniu naszej spółki, ani do
wykorzystywania pozycji, jaką zajmujemy w firmie do uzasadniania
naszych spostrzeżeń. Poza tym, podnoszone argumenty powinny
opierać się jedynie na ogólnie dostępnych informacjach Grupy, to
znaczy pochodzących z publikacji lub oficjalnych komunikatów
Grupy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się
z pytaniami do swojego przełożonego.
Nie otwieram podejrzanych
załączników do poczty
elektronicznej, ani na nią nie
odpowiadam.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
a b
c
d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
KOMUNIKACJA
ZAKAZ
NIELEGALNYCH PRAKTYK
Grupa przywiązuje niezwykle dużą wagę
do poszanowania reguł uczciwej konkurencji oraz odrzuca wszelkie praktyki anty-konkurencyjne. Zachowanie współpracowników Grupy wobec jej konkurentów,
klientów, dostawców czy ewentualnych
kontrahentów powinno być bez zarzutu. W
szczególności zabronione są: nielegalne
porozumienia, nadużycie pozycji dominującej, korupcja, wymiana uprzywilejowanych informacji, dyskryminujące, zbyt
wysokie lub drapieżne ceny, itp.
Każdy pracownik Grupy może korzystać
jednie z legalnych i etycznych sposobów
poszukiwania informacji na temat swoich
konkurentów; przykładowo, bezprawne
jest natrętne nachodzenie kogoś i ukrywanie swojej tożsamości. Nie można zniesławiać ani oczerniać swoich konkurentów.
Nie można też korzystać z dokumentów,
których pochodzenie jest niepewne, dokumentów sfałszowanych czy zmienianych. Gdy spółka zależna Grupy wchodzi
na rynek regulowany, powinna dołożyć
wszelkich starań aby informować swoich
współpracowników o dotyczących ich uregulowaniach oraz kontrolować należyte
stosowanie przepisów.
Powszechnie postrzegane
jako antykonkurencyjne,
a więc zakazane,
porozumienia z jednym lub
wieloma konkurentami, mogą
polegać na następujących
działaniach:
mierzanie do
Z
podporządkowania sobie
innych podmiotów.
P
odział lub segmentacja
rynków, kierunków zbytu
czy źródeł zaopatrzenia,
niezależnie od tego,
czy dotyczy to podziału
terytorialnego, podziału
według rodzaju klientów
czy też jakiegokolwiek
innego kryterium.
E
liminacja konkurenta,
klienta, dostawcy lub
nowego przedsiębiorstwa
wchodzącego na rynek.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
Pytanie
Mój kuzyn, który pracuje dla konkurencyjnej firmy, zaproponował
mi pomoc w przyspieszeniu mojej kariery zawodowej wyjawiając mi
szczegóły oferty przetargowej jego firmy dotyczącej przetargu, nad
którym moja firma pracuje już od kilku tygodni.
Czy w sytuacji, kiedy mój prywatny interes jest spójny z interesem
Grupy, mogę zaakceptować taką propozycję?
Odpowiedź
Zasadą SUEZ ENVIRONNEMENT jest poszanowanie reguł konkurencji.
Stąd też, wszelka wymiana informacji, która mogłaby być niezgodna
z tą zasadą, musi zostać odrzucona. Będąc pracownikiem Grupy,
należy przede wszystkim czuwać nad poszanowaniem jej zasad
etycznych. Poza tym, nieetyczne zachowanie może mieć bardzo
negatywne skutki dla kariery zawodowej. Najprawdopodobniej
kuzyn nie zdaje sobie sprawy z tego, iż jego namowy mają charakter
zakazanych, antykonkurencyjnych praktyk. W interesie każdego zarówno kuzyna, pańskim, jak i całej Grupy, leży odmowa udzielenia
tego rodzaju informacji.
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY SUEZ ENVIRONNEMENT ETYKA W PRAKTYCE
Download