Zadanie nr 4.05 Oprogramowanie bazodanowe

advertisement
Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe
Lp.
Zwartość karty
1
Specyfikacja techniczna /
funkcjonalna przedmiotu
zamówienia
Opis
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację Oprogramowania bazodanowego na
warunkach określonych w niniejszej Karcie produktu oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Przez Oprogramowanie bazodanowe Zamawiający rozumie Oprogramowanie i licencje dostępowe niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania:
 oprogramowania dostarczanego w ramach realizacji Projektu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi
w treści SIWZ (wymagania opisane w Kartach dla poszczególnych Zadań):
o Oprogramowania użytkowego (dziedzinowego) - Zadanie 4.2
o Oprogramowania integracyjnego - Zadanie 4.3
o Oprogramowania do zarządzania - Zadanie 4.4
 oprogramowania posiadanego i wykorzystywanego przez Zamawiającego:
o Oprogramowania Dziedzinowego:
 QNT Quorum: moduł FK,
 QNT Quorum: moduł Faktury,
 QNT Quorum: Zakupy,
 QNT Quorum: Kadry,
 QNT Quorum: Płace,
 QNT Quorum: Środki Trwałe.
Zamawiający na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego posiada i wykorzystuje oprogramowanie bazodanowe:
o Licencja SysBase SQL Anywhere v.10.0.1 na jeden serwer oraz na 9 użytkowników.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia dla Zadania 4.5 Oprogramowanie bazodanowe Generalny Wykonawca
zobowiązany jest do przeniesienia danych dla Oprogramowania posiadanego i wykorzystywane przez Zamawiającego
opisanego powyżej do dostarczanego w ramach realizacji Projektu - Oprogramowania bazodanowego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego”
Strona: 1
Oprogramowanie bazodanowe oczekiwane przez Zamawiającego: SysBase SQL ANYWHERE™ v.12 (licencja zgodna z
warunkami opisanymi w pkt. 2. Ilość) – lub równoważne.
Zamawiający dopuszcza zaproponowanie oprogramowania równoważnego - za oprogramowanie równoważne
Zamawiający uznaje Oprogramowanie posiadające tożsamą funkcjonalność co wskazane w opisie przedmiotu zamówienia
(Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe) oraz możliwość pełnej integracji i współpracy z Oprogramowaniem
dostarczanym w ramach realizacji Projektu jak również z Oprogramowaniem Dziedzinowym posiadanym
i wykorzystywanym przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do testów Oprogramowania równoważnego przed zawarciem Umowy.
Oprogramowanie bazodanowe musi spełniać następujące wymagania minimalne:
 Wymagania systemowe i obsługiwane platformy
o Windows x86 i x64
o Windows Mobile
o Linux x86 i x64
o Sun Solaris SPARC i x64
o Mac OS X na platformie Intel
o IBM AIX
 Protokoły komunikacji klient/serwer
o TCP/IP
o Pamięć współdzielona
o Obsługa protokołu IPv6 w systemach Windows i Linux
 Funkcje bazy danych
o Konfiguracje bazy danych tylko do odczytu, skalowalne poziomo
o Monitorowanie serwerów baz danych poprzez sieć Web
o Dane przestrzenne
o Generator sekwencji
o Wybór spośród poleceń DML
o Blokada na poziomie wiersza
o Wysoce wydajny, samodzielnie dostrajający się, oparty na kosztach optymalizator zapytań
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego”
Strona: 2
Zaawansowane algorytmy wykonywania zapytań
Dynamiczna zmiana rozmiaru bufora
Widoki zmaterializowane
Izolacja migawek
Wyszukiwanie pełno tekstowe
Kompresja kolumn
Wyzwalacze i procedury zapisane w językach SQL i Java
Zewnętrzne procedury zapisane w językach ESQL, ODBC, Java, CLR(.NET), Perl i PHP
Wsparcie dla dużych obiektów binarnych (BLOB)
Eksport/import XML i funkcje związane z SQLX
Tworzenie luster baz danych i wsparcie dla klastrów
Defragmentacja tablic i indeksów w uruchomionej bazie
Archiwizacja uruchomionej bazy
Kolejkowanie i obsługa zdarzeń
Tryb pracy w pamięci
Produkcja i konsumpcja usług Web
Silne szyfrowanie plików baz danych i komunikacji sieciowej
Szyfrowanie tabel, audyty dopasowywane do użytkownika, reguły haseł, funkcje mieszające SH256,
uwierzytelnianie protokołem Kerberos
o Zintegrowany serwer HTTP
o Zdalny dostęp danych do innych systemów RDBMS
o Wsparcie przetwarzania analitycznego online (OLAP)
 Funkcje programistyczne
o Dane przestrzenne
o Graficzne zarządzanie bazami danych i narzędzia przeglądania
o Szerokie wsparcie dla narzędzi programistycznych min. Sybase Power Builder, Microsoft Visual Studio,
Borland Delphi, Eclipse
o Wsparcie dla języka .NET 2.0 i późniejszych wersji
o Wsparcie dla języków programowania: C#, VB.NET, C/C++, ASP, ASP.NET, JSP, Java, PHP i Perl DBD
o Zaawansowana funkcjonalność OLAP, zwijanie, złożenia rekursywne oraz złożenia i przecięcia indeksów
 Statystyki bazy danych
o Liczba baz danych na jednym serwerze: min. 255
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego”
Strona: 3
o Wielkość baz danych: ograniczona tylko wielkością pamięci, pojemnością dysku i ograniczeniami platformy
o Liczba znaków w nazwie obiektu bazy danych: min. 128
 Statystyki tabel
o Liczba indeksów w tabeli: min. do 2048
o Wielkość tabeli: ograniczona tylko wielkością pliku
o Liczba tabel w bazie danych: min. do 4 miliardów
o Liczba kolumn w tabeli: min. 45000
o Rozmiar pola: min. 2 GB
o Liczba wierszy w tabeli: ograniczona tylko wielkością pliku
o Rozmiar wiersza: ograniczony wielkością pliku
 Statystyki procedur zapisanych i wyzwalaczy
o Maksymalna długość procedury zapisanej: min. 2 GB
o Zagnieżdżanie: ograniczone pojemnością dyskową i pamięcią serwera.
2
Ilość
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Licencję umożliwiającą uruchomienie na jednym serwerze
wirtualnym z jedną jednostką procesorową z dostępem dla Użytkowników Końcowych zarówno wewnętrznych, jak i
zewnętrznych (łączących się przez Internet).
Liczbę Użytkowników Końcowych ogranicza wyłącznie wydajność licencjonowanej maszyny wirtualnej.
Licencja musi być udzielona na czas nieokreślony zgodnie z pkt. VIII. Licencjonowanie Oprogramowania Załącznik nr 1
do SIWZ.
3
Prace wdrożeniowe
Do czynności Wykonawcy w ramach montażu i uruchomienia Oprogramowania bazodanowego należy:
 Ustalenie z Partnerem projektu terminu przeprowadzenia prac
 Instalacja oprogramowania na jednym z utworzonych serwerów wirtualnych (wskazanym przez Zamawiającego) w
ramach środowiska wirtualnego utworzonego na fizycznych serwerach dostarczonych w ramach realizacji Zadania
1.1 oraz Oprogramowania do wirtualizacji w ramach realizacji Zadania 1.3
 Konfiguracja Oprogramowania bazodanowego zgodnie z instrukcją Zamawiającego
 Sporządzenie raportu z przeprowadzonych prac
4
Specyficzne warunki dostaw / prac
Miejsce dostawy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego”
Strona: 4
wdrożeniowych

Siedziba Zamawiającego: 69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 18
Termin dostawy licencji oraz nośników instalacyjnych:
 do 4 miesięcy od daty podpisania Umowy
(Tabela 1 - Harmonogram realizacji Etapów Projektu, Załącznik nr 1 do SIWZ)
Zamawiający wymaga przeprowadzenia wdrożenia Oprogramowania bazodanowego w następujących terminach:
 do 4 miesięcy od daty podpisania Umowy
(Tabela 1 - Harmonogram realizacji Etapów Projektu, Załącznik nr 1 do SIWZ)
5
Warunki serwisu gwarancyjnego
Dostarczone licencje powinny zawierać 12 miesięczne wsparcie, świadczone przez producenta oprogramowania.
6
Etapy realizacji dostaw oraz prac
wdrożeniowych podlegające
formalnym odbiorom
1. Dostawa licencji:
 Formalnemu odbiorowi podlega dostawa licencji oraz nośników instalacyjnych do Zamawiającego w ilościach
określonych w punkcie 2 niniejszej karty produktu oraz treści oferty zgodnie z procedurą określoną w Załączniku
nr 2 do SIWZ,
 Podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru Produtku w ramach Zadania stanowi podstawę płatności za
dostawę dla zadania. Procedurę odbioru dostaw w ramach zadania określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Instalacja i uruchomienie:
 Formalnemu odbiorowi podlega instalacja i uruchomienie przedmiotu dostawy u Zamawiającego zgodnie z
procedurą określoną w Załączniku nr 2 do SIWZ,
 Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru instalacji i uruchomienia potwierdzający zrealizowanie
wszystkich prac wdrożeniowych stanowi podstawę płatności.
7
Wymagania odnośnie treści oferty
Na potwierdzenie, że oferowane Oprogramowanie bazodanowe spełnia wymagania określone przez Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
 opis proponowanego rozwiązania potwierdzający, że oferowane Oprogramowanie bazodanowe spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta oraz wersji
oferowanego Oprogramowania bazodanowego (wg Załącznik nr 14 do SIWZ).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego”
Strona: 5
Download