Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

advertisement
1
Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie
Ewelina Kowalska
Nr albumu 2005/2010
Zarządzanie projektem w marketingu wydarzeń
promocyjnych
Praca magisterska napisana pod kierunkiem
dr. Janusza Grobickiego
Warszawa 2011
2
Spis treści
Wstęp ..................................................................................................... 5
Rozdział I. Teoretyczne ujęcie podstaw zarządzania projektem ............... 7
1.1. Charakteryst yka projektu .................................................................... 7
1.1.1. Pojęcie projektu .......................................................................... 8
1.1.2. Pojęcie zarządzania projektem ..................................................... 9
1.1.3. Rodzaje projektów ..................................................................... 10
1.1.4. C ykl ż ycia projektu .................................................................... 12
1.1.5. Funkcjonalne ujęcie zarządzania projektami ................................. 15
1.2. Charakter i specyfika zarządzania marketingowego .............................. 23
1.2.1. Istota zarządzania ...................................................................... 23
1.2.2. Istota marketingu ....................................................................... 24
1.2.3. Zarządzanie marketingowe .......................................................... 24
1.2.4. Funkcje zarządzania marketingowego .......................................... 25
1.2.5. Proces zarządzania marketingowego ............................................ 26
1.2.6. Współcze sne zarządzanie marketingowe ...................................... 27
1.3. Charakter organizacji działań marketingowych planowanego wydarzenia 28
1.3.1. Specyfika marketingu wydarzeń .................................................. 28
1.3.2. Strategiczne planowanie wydarzeń marketingowych28 .................. 29
1.3.3. W ydarzenia marketingowe .......................................................... 35
3
1.3.4. Budow a planu marketingowego ................................................... 38
Rozdział II. Sprawozdanie z projektu badawczego Marketing Wydarzeń
Promocyjnych ......................................................................................... 43
2.1. Założenia projektu badawczego .......................................................... 43
2.2. Cele projektu badawczego .................................................................. 44
2.3. Sposób powstawania ankiet y .............................................................. 45
2.4. Modele pytań .................................................................................... 47
2.5. Układ kwestiona riusza ....................................................................... 48
2.6. Uzasadnienie sposobu powstawania pytań ........................................... 49
2.7. Opis próby ........................................................................................ 55
2.8. Przedstawienie wyników pomiaru ....................................................... 56
2.9. Trudności napotkane podczas realizacji projektu badawczego ............... 80
Rozdział III. Wnioski z przeprowadzonego badania ................................ 81
3.1. Wnioski do wynikó w o charakterze pracy i roli zespołów projektowych
prz y organizacji wydarzenia promocyjnego ......................................... 82
3.2. Wnioski do wyników dot yczących charakteru projektów w odniesieniu do
wydarzeń promocyjnych .................................................................... 83
3.3.
Wnioski charakteryzujące i przedstawiające opinię o roli oraz
umiejętnościach lidera w projekcie wydarzenia promocyjnego ............. 84
3.4.
Studium
wykonalności
projektu
organizowanego
wydarzenia
promocyjnego ................................................................................... 86
3.5. Wpł yw poszczególnych etapów budowania projektów i procesy w nich
zachodzące w odniesieniu do zarządzania wydarzeniem promocyjnym .. 87
4
3.6. Prognoz y dot yczące
rynku wydarzeń promocyjnych (eventowych) w
Polsce jako projekt w ujęciu zarządzania marketingiem ....................... 88
Zakończenie ........................................................................................... 90
Bibliografia ............................................................................................ 92
Spis rysunków ........................................................................................ 94
Spis wykresów ........................................................................................ 94
Załącznik nr 1 Kwestionariusz ............................................................... 96
5
Wstęp
Tematem niniejszej pracy jest zarządzanie projektem w marketingu
wydarzeń promocyjnych. Wydarzenia promocyjne są obecnie najbardziej
popularnym narzędziem komunikowania się z otoczeniem, ponieważ cechuje
je oryginalność. Zarządzanie jest procesem planowania, organizowania,
przewodzenia i kontroli w celu osiągnięcia wyznaczonego celu. Wydarzenie
promocyjne
jest
pewnego
rodzaju
projektem,
dlatego
aby
zostało
odpowiednio zorganizowane musi przejść przez wszystkie etapy zarządzania
projektem. W przypadku organizacji wydarzeń promocyjnych niezbędne jest
zrozumienie potrzeb klienta i zrozumienie produktu. Wydarzenie promocyjne
w tej pracy traktowane jest właśnie w ujęciu produktowym, jako pewną
całość. Organizowanie wydarzenia promocyjnego podlega zasadom z
dziedziny zarządzania, ponieważ jest typowym działaniem organizatorskim.
W tej pracy autorka przedstawi wydarzenia promocyjne w ujęciu nauki
zarządzania z wyszczególnieniem tematu zarządzania projektem. Praca jest
przedstawieniem charakteru i specyfiki zarządzania projektami jakimi są
wydarzenia promocyjne
Praca składa się z trzech rozdziałów. W I rozdziale pracy autorka
przedstawi syntetyczne, kompleksowe przybliżenie tematyki, jakim jest
zarządzanie projektem. Przede wszystkim autorka spróbuje przedstawić m.
in.: co to jest projekt, jakie są jego cechy, czym różnią się duże projekty od
tych mniejszych. Ujęcie teoretyczne będzie wstępem i podstawą do dalszych
rozważań związanych z problematyką kierowania projektem marketingu
wydarzeń
promocyjnych.
Przedstawione
pojęcia
z
dziedziny
nauki
zarządzania oraz zarządzania marketingiem będą charakterystyk ą specyfiki
tego zjawiska. Ujęcie teoretyczne jest podstawą do rozwinięcia tematu pracy.
II
rozdział
pracy
jest
sprawozdaniem
z
raportu
badawczego
marketingu wydarzeń promocyjnych. Autorka przedstawia w nim wyniki z
przeprowadzonego badania zespołu badawczego. Celem badania było
zebranie informacji i opinii ekspertów na temat sytuacji wydarzeń
6
promocyjnych
w
Polsce.
Przeprowadzono
badanie
narzędziem
kwestionariusza ankietowego przy użyciu metody delfickiej. Pytania do
ekspertów dotyczyły zagadnień z zakresu zarządzania i marketingu. Badanie
dotyczyło
takich
konsumencka
tematów
jak,
zarządzanie
projektem,
lojalność
i segmentacja rynkowa. Sprawozdanie przedstawia cel i
założenia projektu badawczego, sposób powstawania kwestionariusza,
modele pytań w ankiecie,
uzasadnienie powstawania pytań, opis próby
badawczej, wyniki pomiarów z przeprowadzonego badania oraz trudności
napotkane w jego trakcie. W ankiecie zawarto pytania otwarte, półotwarte,
zamknięte oraz półzamknięte. Wyniki pomiarów poszczególnych pyt ań
stanowią wykresy wraz z ich opisem. Badanie zostało powtórzone, a wnioski
z tej części zostały zaprezentowane w III rozdziale pracy.
III rozdział pracy stanowi wnioski z przeprowadzonego badania z
zakresu zarządzania projektem wydarzenia promocyjnego. Wnioski stanowią
odniesienie do hipotez postawionych przez autorkę oraz celów badania i
tematu
pracy.
Dzięki
przedstawionym
komentarzom
możliwe
będzie
zapoznanie się z opinią środowiska eksperckiego na temat wydarzeń
promocyjnych i wyciągnięcie wniosków odnoszących się do sytuacji obecnej
i przyszłości zarządzania projektem wydarzenia promocyjnego.
Na zakończenie autorka pragnie podziękować wszystkim ekspertom,
którzy zgodzili się wziąć udział w badaniu. Podziękowania kieruje, także w
stronę
całego
zaangażowanie i
ekspertów.
zespołu
projektu
badawczego
oraz
znajomym
za
pomoc w zdobyciu kontaktów do poszczególnych
Download